กรุณารอสักครู่...
โปรโมชัน
Cart
Cart

หมวดหมู่สินค้า

อร่อยทั่วไทย

ของรักไปรษณีย์ไทย

ขุมทรัพย์ของดี

นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

สินค้าดีฝีมือเด็ด

ของฮิตติดกระแส

ของดีตามฤดู

THPSHOP

ภาษา

TH

|

EN

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด

           บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ให้ความสําคัญในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอแจ้งให้ท่านได้รับทราบ นโยบายในการคุ้มคองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทฯ มุ่งเน้นการดําเนินงาน ด้วยการกําหนดมาตรการเพื่ออการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้ เสียภายในและภายนอกทุกกลุ่ม ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

            ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รับผิดชอบบริหารจัดการ อํานวยความสะดวกเพื่อการ ปฏิบัติ ควบคุม ตรวจสอบการดําเนินงาน เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รักษา ความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ล่วงรู้หรือได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับ สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รายงานและเปิดเผยผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและ สมํ่าเสมอ

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

           บริษัทฯ อาจนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ หรือตามวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่แจ้งขณะเก็บรวบรวมข้อมูล หรือที่ท่านได้ให้ความยินยอมหลังจากบริษัทฯ เก็บข้อมูลไปแล้ว


1. เพื่อการประมวลผล การบริหารจัดการ การดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริการต่าง ๆ เช่น บริการส่งจดหมาย บริการส่งพัสดุไปรษณีย์ หรือบริการการชําระค่าบริการต่าง ๆ เป็นต้น


2. สร้างและจัดการบัญชี (Account) ของท่าน ติดต่อท่านเกี่ยวกับบัญชีของท่าน รวมถึงธุรกรรม และการชําระเงินใด ๆ ของท่าน และยืนยันตัวตนเพื่อรักษาความปลอดภัยในการใช้ข้อมูล


3. ใช้ในการดําเนินกิจการ ประเมินผล และปรับปรุงธุรกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า และบริการ


4. ใช้ในการทําวิจัยสํารวจตลาด วัดผล และบริหารประสิทธิภาพในการทําโฆษณา และการตลาด รวมถึงวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ


5. ดําเนินกิจกรรมใด ๆ ทางบัญชีและการเงิน เช่น การตรวจสอบบัญชี การแจ้งและเรียกเก็บหนี้ การออกใบกํากับภาษี และหลักฐานการดําเนินธุรกรรม ต่าง ๆ ที่กฎหมายกําหนด เป็นต้น


6. เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ เช่น การบันทึกเสียงการร้องเรียนผ่าน ระบบ Call Center การบันทึกภาพผ่านกล้อง CCTV


7. ใช้ในการสอบสวนและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหน้าที่ตามกฎหมายของ บริษัทฯ


8. ตอบสนองต่อคําขอของท่าน เช่น การให้บริการหลังการขาย การรับเรื่องร้องเรียน

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

           บริษัทฯ จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายในการการเก็บรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจํากัด เพียงเท่าที่จําเป็นตามวัตถุประสงค์ของ การดําเนินงาน อันประกอบด้วย


1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ วันเกิด เลขประจําตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง ลายมือชื่อ สําเนาบัตรประชาชน เป็นต้น


2. ข้อมูลสําหรับติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น


3. ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร สําเนาสมุดบัญชี เป็นต้น


4. ข้อมูลที่ได้จากระบบอัตโนมัติหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น Cookie หมายเลข IP Address พฤติกรรมการใช้บริการ ประวัติการใช้บริการ เสียง ภาพถ่าย ภายเคลื่อนไหว ชื่อบัญชี Social Media Chat และ Geolocation เป็นต้น


            ทั้งนี้ จะดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้


1. เพื่อปฏิบัติตามสัญญา กรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความจําเป็นต่อการให้บริการหรือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้าของ ข้อมูลและบริษัทฯ


2. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ


3. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย


4. เพื่อผลประโยชน์อันชอบโดยกฎหมายของบริษัทฯ กรณีมีความจําเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบธรรม ในการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาถึงสิทธิ ของเจ้าของข้อมูลเป็นสําคัญ เช่น เพื่อป้องกันการฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย การปกป้องสิทธิเสรีภาพ และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล เป็นต้น


5. พื่อการศึกษาวิจัยหรือสถิติ กรณีที่มีการจัดทําเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้ จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล


6. เพื่อปฏิบัติภารกิจของรัฐ กรณีมีความจําเป็นต่อการปฏิบัติตามภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ การปฏิบัติหน้าที่ตามอํานาจรัฐที่บริษัทฯ ได้รับ มอบหมาย

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

1. ข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรงที่ท่านได้ให้ไว้ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การใช้บริการจัดส่งจดหมาย หรือพัสดุ การใช้บริการเก็บเงินปลายทาง การซื้อสินค้า จากร้านค้าไปรษณีย์


2. ข้อมูลจากแหล่งอื่น เช่น ข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลจากหน่วยงานพันธมิตร หรือบริษัทในเครือ ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ท่านได้มอบไว้ให้


3. ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร สําเนาสมุดบัญชี เป็นต้น


4. การขอลบหรือทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้น หมดความจําเป็น หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม


5. การขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบ หรือเมื่อข้อมูล ดังกล่าวหมดความจําเป็น


6. การถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้


7. จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเมื่อใดก็ได้ หากท่านมี ข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะแก้ไข ลบข้อมูล ใช้สิทธิ หรือติดต่อเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน กรุณาติดต่อผ่านช่องทางการติดต่อด้านล่าง

การรับมือและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

1. กําหนดกฎเกณฑ์และมาตรการในการกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติตามภารกิจของ บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยมุ่งเน้นให้ ความสําคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพื่อการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล


2. จัดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นการเฉพาะเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


3. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


4. จัดให้มีช่องทางที่หลากหลายและสะดวกสําหรับการตอบสนองความต้องการของเจ้าของข้อมูล ที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ


5. จัดให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าของข้อมูลหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


6. จัดให้มีมาตรการรับมือการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีมีเหตุสูญหายหรือรั่วไหลตามที่กฎหมายบัญญัต


7. กําหนดแนวทางในการสอบทานการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอและทันกาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้มีส่วนได้เสีย

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

            บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลา ตราบเท่าที่ท่านยังคงเป็นผู้ใช้บริการ หรือมีพันธะผูกพันต่อบริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ สงวนสิทธิเก็บข้อมูลไว้อีกเป็นระยะเวลา 10 ปี หลังจาก ผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการหรือสิ้นสุดพันธะต่อกัน เพื่อประโยชน์ในการปกป้องและต่อสู้ สิทธิต่าง ๆ ของ บริษัทฯ เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนดให้บริษัทฯ จําเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลาอื่น บริษัทฯ อาจมีความจําเป็นต้อง เก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาเกินกว่าที่ระบุ

การใช้งานคุกกี้

            บริษัทฯ มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และนําไปใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านสามารถเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีการปฏิเสธการใช้งานคุกกี้อาจทําให้ใช้บริการเว็บไซต์ได้ไม่เต็ม ประสิทธิภาพ บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลของท่านโดยใช้คุกกี้หรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ๆ

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้


1. พื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทฯ อาจจําเป็นต้องเปิดเผย หรือแบ่งปันข้อมูลเฉพาะเท่าที่จําเป็นแก่คู่ค้า ผู้ให้ บริการ หรือหน่วยงานภายนอก โดยบริษัทฯ จะจัดทําข้อตกลง การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกําหนด


2. บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในเครือ โดยจะเป็นการประมวลผลข้อมูลภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็น ส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น


3. กฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายบังคับให้เปิดเผยข้อมูล หรือเปิดเผยต่อเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ รัฐ หรือหน่วยงานที่มีอํานาจเพื่อปฏิบัติตามคําสั่ง หรือคําขอที่ชอบด้วยกฎหมาย

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดดังต่อไปนี้ ๆ


1. การขอเข้าถึงและขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคล


2. การขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง


3. การขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถ อ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ ที่ทํางานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ

การทบทวนนโยบายและการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

            บริษัทฯ ดําเนินการทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ําเสมอเพื่อความสอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี กฎหมาย และ วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ อาจแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยจะประกาศบนเว็บไซต์พร้อมระบุวันที่ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด บริษัทฯ แนะนําให้ท่านตรวจสอบนโยบายนี้เป็นประจํา การที่ท่านใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางเว็บไซต์ของบริษัทฯต่อไปหลังจากที่มี การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวจะถือว่าท่านยอมรับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว

ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 111

ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

อีเมล [email protected]


ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564