กรุณารอสักครู่...
โปรโมชัน
Cart
Cart

หมวดหมู่สินค้า

อร่อยทั่วไทย

ของรักไปรษณีย์ไทย

ขุมทรัพย์ของดี

นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

สินค้าดีฝีมือเด็ด

ของฮิตติดกระแส

ของดีตามฤดู

ภาษา

TH

|

EN

รับไปเลย Starbucks e-Voucher Promo Code มูลค่า 300 บาท มื่อใช้จ่ายด้วยบัตร UnionPay ตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป บนเว็บไซต์ ThailandPostMart


ช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ไทยแลนด์โพสต์มาร์ตแล้วจ่ายด้วยบัตรยูเนี่ยนเพย์ ตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป รับไปเลย Starbucks e-Voucher Promo Code มูลค่า 300 บาทระยะเวลากิจกรรม:  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 24.00 น. 

รายละเอียดของรางวัล: Starbucks e-voucher มูลค่ารางวัลละ 300 บาท จำนวน 2,000 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 600,000 บาท  

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม: 

- ทำรายการชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตยูเนี่ยนเพย์(เฉพาะ ที่ออกโดยธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ออกบัตรในประเทศไทย เท่านั้น)เพื่อชำระเงินค่าสินค้าให้แก่ “ร้านค้าที่ร่วมรายการ” ผ่าน “เว็บไซต์ที่กำหนด”

- ลูกค้าที่ทำ “รายการชำระเงินที่ทำสำเร็จ” ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตยูเนี่ยนเพย์(เฉพาะ ที่ออกโดยธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ออกบัตรในประเทศไทย เท่านั้น) เพื่อชำระเงินค่าสินค้าที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป บนเว็บไซต์ที่กำหนด ภายในระยะเวลากิจกรรม 2,000 อันดับแรก มีสิทธิรับ Starbucks e-voucher มูลค่ารางวัลละ 300 บาท จำนวน 1 รางวัล ต่อรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จ 1 รายการ 

- ลูกค้าที่ทำสำเร็จครบตรงตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น ภายในระยะเวลากิจกรรม 2,000 อันดับแรกจะเป็นผู้ได้รับรางวัลตามเงื่อนไขที่บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) กำหนด โดยบริษัทจะพิจารณาให้ลูกค้าที่ทำสำเร็จครบตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ก่อน มีสิทธิได้รับรางวัลก่อน 

- ลูกค้า 1 ท่านมีสิทธิได้รับรางวัลรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 18 รางวัล ต่อบัตร ตลอดทั้งระยะเวลากิจกรรม

การประกาศผล:

บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ผ่านทางเว็บไซต์ www.2c2p.com/unionpay/2022/promotion.html  ในวันที่ 31 มกราคม 2566

การจัดส่งของรางวัล

- สำหรับลูกค้าผู้ได้รับรางวัลที่บริษัทไม่ได้แจ้งในตอนที่ประกาศผลให้ต้องทำการยืนยันสิทธิในการรับรางวัล บริษัทจะจัดส่งของรางวัลให้แก่ลูกค้าที่ได้รับรางวัลรายดังกล่าวทางอีเมล์ ไปยัง E-mail Address ที่ลูกค้าใช้ในการทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จภายใน 30 วันทำการ ภายหลังจากวันที่ประกาศผล 

- สำหรับลูกค้าผู้มีสิทธิได้รับรางวัลที่บริษัทได้แจ้งในตอนที่ประกาศผลให้ ต้องทำการยืนยันสิทธิในการรับรางวัลเสียก่อน ลูกค้าผู้มีสิทธิได้รับรางวัลรายนั้นๆ จะต้องทำการยืนยันสิทธิในการรับรางวัล ผ่านทางลิ้งค์ URL ที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับการประกาศผล ภายใน 14วัน นับตั้งแต่วันที่ได้มีการประกาศรายชื่อให้เป็นผู้ได้รับรางวัล หากผู้มีสิทธิได้รับรางวัลรายใดไม่ทำการยืนยันสิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้มีสิทธิได้รับรางวัลรายนั้นๆ สละสิทธิการรับรางวัล และบริษัทขอสงวนสิทธิในการนำของรางวัลไปใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นใด ตามที่บริษัทเห็นสมควร ในการยืนยันสิทธิ ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องแจ้งข้อมูลต่างๆ ตามที่บริษัทร้องขอ ซึ่งรวมถึง หมายเลข 6 ตัวหน้า และ 4 ตัวท้าย ของบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตยูเนี่ยนเพย์ ที่ใช้ในการทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จ วันที่ที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จ และจำนวนเงินของรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จนั้นๆ ซึ่งเป็นรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จที่ได้รับรางวัลภายใต้เงื่อนไขของกิจกรรมนี้ พร้อมทั้ง E-mail Address ที่ใช้ในการทำรายการภายใต้กิจกรรมนี้ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลรับทราบและยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลที่ผู้ได้รับรางวัลแจ้งให้กับบริษัทดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนของผู้ได้รับรางวัล และการจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัล ในการนี้บริษัทรับรองว่าจะใช้ข้อมูลที่ผู้ได้รับรางวัลแจ้งให้กับบริษัทดังกล่าวเพื่อการดำเนินการภายใต้ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้นเมื่อบริษัทได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทจะจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลทางอีเมล์ ไปยัง E-mail Address ที่ผู้ได้รับรางวัลได้แจ้งไว้กับบริษัทในขณะที่ทำการยืนยันสิทธิ ภายใน 7 วันทำการ

- ในกรณีข้อมูลใดๆ ของลูกค้าที่บริษัทได้รับไม่ถูกต้องครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิในการมอบของรางวัลแก่ลูกค้าที่ได้รับรางวัล และนำของรางวัลไปใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นใด หรือดำเนินการกับของรางวัลอย่างใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยให้เป็นไปตามดุลพินิจเด็ดขาดของบริษัท 

- บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดส่งของรางวัลให้กับลูกค้าที่ได้รับรางวัลเพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 รางวัล เว้นแต่ ในกรณีที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดพลาดในการจัดส่งของรางวัลให้แก่ลูกค้าที่ได้รับรางวัล ซึ่งเกิดจากการกระทำของบริษัทเพียงฝ่ายเดียว โดยที่ ลูกค้าทที่ได้รับรางวัลไม่มีส่วนในความผิดพลาดดังกล่าว

เงื่อนไขการใช้ Grab e-Voucher Promo Code: 

- สามารถใช้ Starbucks e-voucher ได้ที่ร้านสตาร์บัคส์(Starbucks) ทุกสาขาในประเทศไทย โดยการกดใช้สิทธิ์ผ่านลิงก์, SMS, แอพพลิเคชั่น, อีเมล์ หรือจากช่องทางอื่นๆ ที่ได้รับสิทธิ์เพื่อแสดง QR Code ผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือเท่านั้น

- ลูกค้าที่ได้รับรางวัลสามารถใช้ Starbucks e-voucher ที่ได้รับรางวัลภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (“วันหมดอายุ”) โดยก่อนสิ้นสุดวันหมดอายุดังกล่าว ลูกค้าจะสามารถนำ Starbucks e-voucher ที่ได้รับรางวัลภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้มาใช้ซ้ำได้จนกว่ายอดเงินในStarbucks e-voucher ที่ได้รับรางวัลภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ดังกล่าว จะถูกใช้จนหมด

- สามารถใช้ Starbucks e-voucher ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นๆ ของทางร้านสตาร์บัคส์ได้

- หาก Starbucks e-voucher ชำรุดหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ทางร้านสตาร์บัคส์มีสิทธิปฏิเสธงดให้บริการ 

- หากสินค้ามีมูลค่าสูงเกินยอดเงินในStarbucks e-voucher ลูกค้าจะต้องชำระส่วนที่เหลือด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิต หรือวิธีชำระเงินอื่นๆ 

- ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ Starbucks e-voucher เป็นไปตามที่ Starbucks กำหนด โดย Starbucks ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

- ลูกค้ารับรู้และตกลงว่า บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้Starbucks e-voucher ทั้งสิ้น โดยลูกค้าจะต้องติดต่อและระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้Starbucks e-voucher กับ Starbucks ด้วยตนเองโดยตรง ในการนี้ ให้ถือคำตัดสินของ Starbucks เป็นที่สิ้นสุด

- หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Starbucks e-voucher กรุณาติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าของStarbucks ที่หมายเลขโทรศัพท์: 02-339-0996 หรือที่ E-mail Address: [email protected]

เงื่อนไขอื่นๆ:

- ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยน เป็นเงินสด หรือสิ่งของอย่างอื่น รวมทั้ง ไม่สามารถโอนสิทธิไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้

- เงื่อนไขต่างๆ ภายใต้กิจกรรมนี้ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 

- หากมีกรณีเป็นที่สงสัยหรือข้อโต้แย้งใดๆ ให้ยึดถือดุลพินิจและคำตัดสินชี้ขาดของบริษัทเป็นที่สุด

- บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ หรือเงื่อนไขใดๆ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 7 วัน ผ่านทาง www.2c2p.com/unionpay/2022/promotion.html และ/หรือ เว็บไซต์ที่ร่วมรายการ 

- บริษัทถือว่าลูกค้าทุกรายที่เข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ

สอบถามเพิ่มเติม: 

บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-026-3000 หรือ https://www.facebook.com/2c2pThailand