สินค้าที่ร่วมรายการ "เปิดจองเหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน"

เปิดรับจองและจัดส่งเหรียญหลวงพ่อเงิน จารึกอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.”จารึกด้านหลังเหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ านวน 8 รายการ ของโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมผ่าน ปณ.ทั่วประประเทศ และช่องทางออนไลน์ www.thailandpostmart.com

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563–29 กุมภาพันธ์ 2563
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เหรียญหลวงพ่อเงิน จารึกอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.”จารึกด้านหลังเหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จำนวน 8 รายการ

  1. เหรียญหลวงพ่อเงิน ชนิด รูปไข่ เนื้อเงิน
  2. เหรียญหลวงพ่อเงิน ชนิด รูปไข่ เนื้อนวะ 
  3. เหรียญหลวงพ่อเงิน ชนิด รูปไข่ เนื้อทองทิพย์ 
  4. เหรียญหลวงพ่อเงิน ชนิด รูปไข่ เนื้อทองแดง 
  5. เหรียญหลวงพ่อเงิน ชนิด จอบใหญ่ เนื้อเงิน 
  6. เหรียญหลวงพ่อเงิน ชนิด จอบใหญ่ เนื้อนวะ  
  7. เหรียญหลวงพ่อเงิน ชนิด จอบใหญ่ เนื้อทองทิพย์ เหรียญหลวงพ่อเงิน ชนิด จอบใหญ่ เนื้อทองแดง 

- หน่วยงานที่จัดสร้าง : โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมอ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

- วัตถุประสงค์การจัดสร้าง: เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนส าหรับอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ

- ระยะเวลาการรับสั่งจองระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563–29 กุมภาพันธ์ 2563

- ช่องทางการสั่งจองเหรียญหลวงพ่อเงิน จารึกอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.”จารึกด้านหลังเหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

- สั่งจองผ่านที่ทำการไปรษณีย์ ได้แก่ ปจ. ปณศ. ปณภ. ปณศ. และเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์

- สั่งจองผ่าน www.thailandpostmart.com โดยผู้สั่งจองจะเป็นผู้ทำรายการจองเอง

- พิธีมหาพุทธาภิเษกวันที่ 2 เมษายน 2563 ณ อุโบสถวัดท้ายน้ า อ.โพทะเล จ.พิจิตร

กำหนดวันจัดส่งวัตถุมงคลให้แก่ผู้สั่งจอง ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 เป็นต้นไป(จัดส่งตามที่อยู่เท่านั้น)

จัดเรียงตาม


LOAD MORE