SET MP3 ลูกทุ่งฮิตมหาศาล หนุ่มเสียงทอง+อีสานม่วนคักๆ+หมอลำ ซูเปอร์ฮิต ชุดที่ 3

฿209.00

MP3 ลูกทุ่งฮิตมหาศาล หนุ่มเสียงทอง

1 วอนหลวงพ่อรวย มนต์แคน แก่นคูน 26 ในความคึดฮอดมีแต่เจ้าผู้เดียว ไมค์ ภิรมย์พร

2 กอดเสาเถียง ปรีชา ปัดภัย 27 ค าวา่ ฮักกัน มันเหยี่ ถมิ่ ไส มนต์แคน แก่นคูน

3 กลับค าสาหล่า ไมค์ ภิรมย์พร 28 อยา่ ใหเ้ขาฮเู้ดอ้ ไผ่ พงศธร

4 ไสวา่ สบิ ถ่ มิ่ กัน ก ้อง ห ้วยไร่ 29 กอ่ นสไิป พี สะเดิด

5 อ ้ายเก่งกะด ้อ ไผ่ พงศธร 30 แรกตัง้ ใจฮัก ปรีชา ปัดภัย

6 สญั ญาน ้าตาแม่ มนต์แคน แก่นคูน 31 นอ้ งมากับค าวา่ ใช่ ไหมไทย ใจตะวัน

7 ค าแพง แซ็ค ชมุ แพ 32 อ ้ายพามา เขาพาไป ล าเพลิน วงศกร

8 คู่คอง ก ้อง ห ้วยไร่ 33 โอ ้ละน้อ ก ้อง ห ้วยไร่ feat.ปู่ จ๋าน ลองไมค์

9 แผ่นดินไหวในใจอ ้าย ต ้าร์ ตจว. 34 ลืมคาว เนม สรุ พงศ์

10 ร าคาญกะบอกกันเด ้อ ล าเพลิน วงศกร 35 #ขอแท็กแฟนเก่า ต ้าร์ ตจว.

11 ภาวะแทรกซอ้น ออย แสงศลิ ป์ 36 ให ้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา มนต์แคน แก่นคูน

12 แรงก ้อนสุดท้าย เบียร์ พร้อมพงษ์ 37 อา้ยเสยีเจา้ไปหรอื ยัง ไผ่ พงศธร

13 มันฮักแตเ่ จา้ฮบู้ ่ ตรีชยั ณรงค์ 38 คนอ่อนไหว..ก าลังใจส าคัญทสี่ ดุ ไหมไทย ใจตะวัน

14 คิดฮอดเด ้อ เนม สรุ พงศ์ 39 สเตตัสบ่เคยเปลี่ยน ไมค์ ภิรมย์พร

15 นักเลงบ่ย่าน ล าเพลิน วงศกร feat.

แร็พอีสาน 40 สมิ าฮักหยังตอนนี้ เบียร์ พร้อมพงษ์

16 บุญผลา ไมค์ ภิรมย์พร 41 มันแปลวา่ ฮัก ตรีชยั ณรงค์

17 ถิ่มอ ้ายไว ้ตรงนี้ล่ะ ไผ่ พงศธร 42 มึงเป็นบ ้าติ ล าเพลิน วงศกร

18 เจา้ตั๋ววา่ ฮักอา้ย มนต์แคน แก่นคูน 43 จากไปอย่างสงบ ออย แสงศลิ ป์

19 เวา้สฟู่ ัง ปรีชา ปัดภัย 44 รักจนไม่รู้จะรักยังไง พี สะเดิด

20 แพ้น็อค ต ้าร์ ตจว. 45 มาหยัง ตอนนี้ (สวนทาง) แซ็ค ชมุ แพ

21 โรคซมึ เหลา้ ล าเพลิน วงศกร 46 งานแต่งคนจน เบียร์ พร้อมพงษ์

22 โพสต์เขาเจ้าเมนต์ ตรีชยั ณรงค์ 47 สามัญบส่ านกึ ตรีชยั ณรงค์

23 ร้องไห ้ได ้ไหม แซ็ค ชมุ แพ 48 อเวนเจอร์ในใจน้อง ล าเพลิน วงศกร

24 ขีดอันตราย ออย แสงศลิ ป์ 49 คนถือหมอนยังบ่มี ไผ่ พงศธร

25 แค่อ ้ายหวั่น เบียร์ พร้อมพงษ์ 50 GP เฮ็ด เบียร์ พร้อมพงษ


MP3 อีสำนม่วนคัก

1 ห้ามตั๋ว มีนตรา อินทิรา Feat . OG-ANIC 26 ปี้(จน)ป่ น เอ มหาหิงค์

2 บักแตงโม วงฮนั แนว 27 รอสายคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล

3 งัดถั่งงัด เต้ย อธิบดินทร์ 28 ล าซงิ่ สายโสด ตั๊กแตน ชลดา

4 ห่อหมกฮวกไปฝากป้า ล าเพลิน วงศกร Feat.เต๊ะ ตระกูลตอ 29 อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจแฟน ศริพิ ร อ าไพพงษ์& โจ๊ก SO COOL

5 ปูหนีบอีปิ พร จันทพร 30 ใจสเิพ ล าไย ไหทองค า

6 ใหเ้คอรมี่ าสง่ ไดบ้ ่ เบลล์ นิภาดา 31 อีหล่าขาเด้ง จินตหรา พูนลาภ

7 มะล่องก่องแก่ง พจน์ สายอินดี้ 32 ของฮา่ ง เต้ย อธิบดินทร์

8 แอวลั่นปั๊ด ปริม ลายไทย 33 ประสาซ า่ ผัว ล ายอง หนองหินห่าว

9 บ่งึดจักเม็ด ตั๊กแตน ชลดา 34 สาวมอหินขาว ก ้านตอง ทุ่งเงิน

10 บอกว่านอนแล้วออนได้ไง เอ มหาหิงค์ & ก ้อง ห้วยไร่ 35 หนุ่มโคโยต้า สมบูรณ์ ปากไฟ

11 คิดฮอด BODYSLAM & ศริพิ ร อ าไพพงษ์ 36 นักเลงบ่ย่าน ล าเพลิน วงศกร Feat.แร็พอีสาน

12 ขาขาวสาวรถแห่ หญิงลี ศรีจุมพล 37 รถบ่มีน ้ามัน จ๊อบ เสกสนั ต์

13 นางฟ้าหน้ารถแห่ เตา๋ ภศู ลิ ป์ 38 ฮกั บา้นๆ เต๊ะ ตระกูลตอ & สายแนน ญาณัจฉรา

14 อา้ยสบิเ่ บอื่ ล ายอง หนองหินห่าว 39 ย่านรถไฟชนกัน เบลล์ นิภาดา

15 ซกิงกิ ล าไย ไหทองค า 40 น้องย่านลิฟต์หนีบ ดอกอ ้อ ทุ่งทอง & ก ้านตอง ทุ่งเงิน

16 สเิอาผนู้ี้ ล าเพลิน วงศกร 41 30 จีบได้ หญิงลี ศรีจุมพล

17 ผู้บ่าวทรงโจร แจ๊ค เด้ ลายไทย อินดี้ 42 จบีเอาสคิ ะ ล ายอง หนองหินห่าว

18 คนถือหมอนยังบ่มี ไผ่ พงศธร 43 โสดแต่ในเฟซ สมบูรณ์ ปากไฟ

19 G P เฮ็ด เบียร์ พร้อมพงษ์ 44 เจ็บตรงนี้(กดให้น้องแหน่) ล าไย ไหทองค า

20 ไหง่ง่อง ตั๊กแตน ชลดา 45 สาดไล่โสด ตั๊กแตน ชลดา

21 เต่างอย จินตหรา พูนลาภ 46 บ่งึด ศริพิ ร อ าไพพงษ์

22 เด๋อเดี่ยงด่าง ล าไย ไหทองค า 47 เดี๋ยวปาด้วยเบอร์โทร ล ายอง หนองหินห่าว

23 เมื่อไหร่จะท ากับฉันบ ้าง หญิงลี ศรีจุมพล 48 สาวเกาหลี พี สะเดิด

24 บ่หักคา ดอกอ ้อ ทุ่งทอง 49 อินดี้ขาดง ศร สนิชยั

25 หอยกิ๊บกี้ ล ายอง หนองหินห่าว 50 หงษ์ทองคะนองล า ข ้าวทิพย์ ธิดาดิน

MP3 หมอล ำซูเปอร์ฮิต ชุดที่ 3

1 เสนิ่ ดอกอ ้อ ทุ่งทอง & ก ้านตอง ทุ่งเงิน 31 มักสาวซอนแลน พี สะเดิด

2 ผัวมา กุ้ง สุภาพร สายรักษ์ 32 บ่ลืม...ก็ปลื้มแล ้ว ไหมไทย ใจตะวัน

3 น ้าตาหล่นบนเขื่อนล าปาว จินตหรา พูนลาภ 33 สง่ ขา่ วสาวเลย ศร สนิชยั

4 ค าเตือนจากเมียหลวง บัวผัน ทังโส 34 สาวใหญ่มักม่วน ศริพิ ร อ าไพพงษ์

5 เอาที่สบายใจ ไผ่ พงศธร 35 สาวใหญ่สายเปย์ บัวผัน ทังโส

6 สงิหค์ ะนองล า เบียร์ พร้อมพงษ์ 36 อ ้ายน้อง 2 สไตล์ คู่แฝดโอเอ

7 คิดฮอดตลอดเวฯ คู่แฝดโอเอ 37 หมอล าออนไลน์ จินตหรา พูนลาภ

8 เอาที่อ ้ายสบายใจ (รถแห่) ก ้านตอง ทุ่งเงิน 38 ขาขาวสาวล าซงิ่ หญิงลี ศรีจุมพล

9 ชาตหิ นา้ฮกั อา้ยเดอ้ มนต์แคน แก่นคูน 39 จั่งแม่นเพิ่นคัก ข ้าวทิพย์ ธิดาดิน

10 ฝันว่าได ้เป็นพระเอก ตรีชยัณรงค์ 40 กินดองน้องเมีย ศร สนิชยั & ดอกอ ้อ ทุ่งทอง & ก ้านตอง ทุ่งเงิน

11 เคานต์ดาวน์กับสาวนา เจมส์จตรุ งค์& สม้ พฤกษา 41 ฮกั จอดซอดแจง้ ดยุ่ เชยี งรัมย์

12 สาวมอหินขาว ก ้านตอง ทุ่งเงิน 42 ย่ารับบ่ได ้สะใภ้กะเทย บัวผัน ทังโส

13 New Year เสยีแฟน เวียง นฤมล 43 เหล ้ากลมสุดท ้าย มนต์แคน แก่นคูน & ไหมไทย ใจตะวัน

14 น ้าตาย้อยโป๊ ก จินตหรา พูนลาภ 44 ตกง่าขามน้อย ศร สนิชยั

15 ไปรวยเอาดาบหน้า มนต์แคน แก่นคูน 45 หนา้ฮา้นประจานฮกั ศริพิ ร อ าไพพงษ์

16 แม่นกทม.บ่นี่ ไผ่ พงศธร & ต่าย อรทัย 46 สญั ญาหนา้ฮา้น ต่าย อรทัย

17 คึดฮอดผัวน้อย บัวผัน ทังโส 47 สาวหมอล าส า่ นอ้ ย ข ้าวทิพย์ ธิดาดิน

18 คิดฮอดผู้บ่าวสะแบง ก ้านตอง ทุ่งเงิน 48 สาวกันตรึม ไผ่ พงศธร

19 รักพ่ายที่แก่งสะพือ ดอกอ ้อ ทุ่งทอง 49 Stand by ทอี่ า้ยฮกั ไหมไทย ใจตะวัน

20 เต ้ยฟ้าผ่า ศริพิ ร อ าไพพงษ์ 50 รอเธอที่นวนคร มนต์แคน แก่นคูน

21 เต ้ยบ่ลา ต ้าร์ ตจว. 51 น ้าตาหยาดข ้างพระธาตุนาดูน จินตหรา พูนลาภ

22 น ้าตาหล่นบนบัวแดง จินตหรา พูนลาภ 52 หลูโตนสายตา คู่แฝดโอเอ

23 โสดอีหลีน่ะมีบ่ บัวผัน ทังโส 53 ฝากซองกินดองแฟน ศริพิ ร อ าไพพงษ์

24 เลิกกับอ ้ายมันง่ายกว่า ล ายอง หนองหินห่าว 54 ฮกั สาวต าหมากหงุ่ พี สะเดิด

25 คิดฮอดสาวฟังล า ไหมไทย ใจตะวัน 55 ขอยืนเคียงข ้าง ดอกอ ้อ ทุ่งทอง

26 เบอร์โทรขี้ตั๋ว ดอกอ ้อ ทุ่งทอง & ก ้านตอง ทุ่งเงิน 56 แฟนเขาผู้สาวอ ้าย มนต์แคน แก่นคูน

27 รอยเล็บที่ระลึก มนต์แคน แก่นคูน 57 ไอ ้หนุ่มชุมชน ศร สนิชยั

28 น ้าตาบักเตี้ย คู่แฝดโอเอ 58 น ้าตาหล่นบนที่นอน ต่าย อรทัย

29 รักสลายดอกฝ้ายบาน จินตหรา พูนลาภ 59 ไปรักกันที่อื่น..ได ้บ่ ไผ่ พงศธร

30 โลโซโบว์รัก ศริพิ ร อ าไพพงษ์ 60 กันตรึม..ลืมบ่ลง ข ้าวทิพย์ ธิดาดิ

รายละเอียดสินค้า

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

SET MP3 Top Hit ติดชาร์ต No.1+Superstar ล้านตลับ+เพลงฮิตล้านเล่า  ฟังสบายสายชิล
SET MP3 Top Hit ติดชาร์ต No.1+Superstar ล้านตลับ+เพลงฮิตล้านเล่า ฟังสบายสายชิล
SET MP3 ลูกทุ่งฮิตมหาศาล หนุ่มเสียงทอง+อีสานม่วนคักๆ+หมอลำ ซูเปอร์ฮิต ชุดที่ 3
SET MP3 ลูกทุ่งฮิตมหาศาล หนุ่มเสียงทอง+อีสานม่วนคักๆ+หมอลำ ซูเปอร์ฮิต ชุดที่ 3
SET USB เพลงดังฟังฟิน +  ฮิต...ติดดิน
SET USB เพลงดังฟังฟิน + ฮิต...ติดดิน
SET USB คู่ขวัญคู่ฮิต ไผ่ พงศธร-ต่าย อรทัย + เพื่อชีวิต ฮิตร้อยล้าน ชุดที่ 2
SET USB คู่ขวัญคู่ฮิต ไผ่ พงศธร-ต่าย อรทัย + เพื่อชีวิต ฮิตร้อยล้าน ชุดที่ 2
USB เพลงฮิต โดนใจวัยมันส์
USB เพลงฮิต โดนใจวัยมันส์
USB รวมเพลงฮิต สื่อรักสัญญาณใจ
USB รวมเพลงฮิต สื่อรักสัญญาณใจ
SET MP3 Top Hit ติดชาร์ต No.1+Superstar ล้านตลับ+เพลงฮิตล้านเล่า  ฟังสบายสายชิล
SET MP3 Top Hit ติดชาร์ต No.1+Superstar ล้านตลับ+เพลงฮิตล้านเล่า ฟังสบายสายชิล
SET MP3 ลูกทุ่งฮิตมหาศาล หนุ่มเสียงทอง+อีสานม่วนคักๆ+หมอลำ ซูเปอร์ฮิต ชุดที่ 3
SET MP3 ลูกทุ่งฮิตมหาศาล หนุ่มเสียงทอง+อีสานม่วนคักๆ+หมอลำ ซูเปอร์ฮิต ชุดที่ 3

Promotion

โปรโมชั่นของแถมสุดพิเศษร้าน BLUE SPICE
โปรโมชั่นของแถมสุดพิเศษร้าน BLUE SPICE
Valid from 17/09/2564 to 31/10/2564
9.9 ช้อปคลายล็อก พร้อมส่วนลดสุดพิเศษ
9.9 ช้อปคลายล็อก พร้อมส่วนลดสุดพิเศษ
Valid from 08/09/2564 to 19/09/2564
ยิ้มสวยแบบมั่นใจ ผลิตภัณฑ์ของไทย
ยิ้มสวยแบบมั่นใจ ผลิตภัณฑ์ของไทย
Valid from 03/09/2564 to 30/04/2565

Best Seller

เตาปิ้งย่าง บาร์บีคิว หมูกระทะ BBQ1502
เตาปิ้งย่าง บาร์บีคิว หมูกระทะ BBQ1502
สินค้าอิเล็กทรอนิกส / เครื่องใช้ไฟฟ้า
ยาหอมทิพโอสถ ตราโพธิ์ทอง 6 ขวด ยาหอมตำรับโบราณ
ยาหอมทิพโอสถ ตราโพธิ์ทอง 6 ขวด ยาหอมตำรับโบราณ
สุขภาพและความงาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ชั้นวางของพับได้แบบ 6 ชั้น
ชั้นวางของพับได้แบบ 6 ชั้น
บ้านและสวน
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
Coffee Gift Set /กระเช้าของฝาก โรงคั่วกาแฟ 550 กรัม
Coffee Gift Set /กระเช้าของฝาก โรงคั่วกาแฟ 550 กรัม
อร่อยทั่วไทย
ขนมปั้นสิบ สูตรคุณยาย (150 กรัม) 4 ถุง
ขนมปั้นสิบ สูตรคุณยาย (150 กรัม) 4 ถุง
อร่อยทั่วไทย
เซตของขวัญ A เคี้ยวเพลินออนไลน์
เซตของขวัญ A เคี้ยวเพลินออนไลน์
อร่อยทั่วไทย
มะขามป้อมสด 1 กิโลกรัม
มะขามป้อมสด 1 กิโลกรัม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
กาแฟบนภู
กาแฟบนภู
สินค้าชุมชน
ข้าวอยู่เย็น ข้าวหอมมะลิ 100% ขนาด 5 กก.
ข้าวอยู่เย็น ข้าวหอมมะลิ 100% ขนาด 5 กก.
อร่อยทั่วไทย
ขิงผงสำเร็จรูป
ขิงผงสำเร็จรูป
สินค้าชุมชน
ข้าวตังหน้าหมูหยองรสบาร์บีคิว 100g x 3ห่อ (ปึงหงี่เชียง)
ข้าวตังหน้าหมูหยองรสบาร์บีคิว 100g x 3ห่อ (ปึงหงี่เชียง)
อร่อยทั่วไทย
แดงแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม แถมฟรีลูกชิ้นปลากลมเล็ก 250 กรัมฟรี 1 ชุด
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม แถมฟรีลูกชิ้นปลากลมเล็ก 250 กรัมฟรี 1 ชุด
อร่อยทั่วไทย
ปลาทูต้มหวาน หอมหวานอร่อย
ปลาทูต้มหวาน หอมหวานอร่อย
สินค้าชุมชน
ไส้อั่วคุณยาย เชียงใหม่ 1 ฟรี 1 แพ็ค
ไส้อั่วคุณยาย เชียงใหม่ 1 ฟรี 1 แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวหอมนกกระเรียน ขนาด 5 กก.
ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวหอมนกกระเรียน ขนาด 5 กก.
สินค้าชุมชน
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาไต้ก๋ง แพ็กละ 480 กรัม จำนวน 4 แพ็ก แถมฟรี น้ำจิ้มซีฟู้ด (ของขวัญไปรษณีย์)
ลูกชิ้นปลาไต้ก๋ง แพ็กละ 480 กรัม จำนวน 4 แพ็ก แถมฟรี น้ำจิ้มซีฟู้ด (ของขวัญไปรษณีย์)
อร่อยทั่วไทย
ขนมปั้นสิบ สูตรคุณยาย (150 กรัม) 4 ถุง
ขนมปั้นสิบ สูตรคุณยาย (150 กรัม) 4 ถุง
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง สวนส้มปรีชาฝาง
ส้มสายน้ำผึ้ง สวนส้มปรีชาฝาง
อร่อยทั่วไทย
ไข่เค็ม ไชยา 12 ฟอง ส่งฟรี ของแท้จากสุราษฯ ทอด เจียว ต้ม ได้หลายเมนู
ไข่เค็ม ไชยา 12 ฟอง ส่งฟรี ของแท้จากสุราษฯ ทอด เจียว ต้ม ได้หลายเมนู
อร่อยทั่วไทย
ไก่ทอดน้ำปลา ร้านหมูทอด มันเวอร์
ไก่ทอดน้ำปลา ร้านหมูทอด มันเวอร์
อร่อยทั่วไทย
ข้าวอยู่เย็น ข้าวหอมมะลิ 100% ขนาด 5 กก.
ข้าวอยู่เย็น ข้าวหอมมะลิ 100% ขนาด 5 กก.
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
ข้าวตังหน้าหมูหยองรสบาร์บีคิว 100g x 3ห่อ (ปึงหงี่เชียง)
ข้าวตังหน้าหมูหยองรสบาร์บีคิว 100g x 3ห่อ (ปึงหงี่เชียง)
อร่อยทั่วไทย

สินค้าอื่นๆ จากหมวด สินค้าอิเล็กทรอนิกส / เครื่องใช้ไฟฟ้า

จัดเรียงตาม
LOAD MORE