SET USB คู่ขวัญคู่ฮิต ไผ่ พงศธร-ต่าย อรทัย + เพื่อชีวิต ฮิตร้อยล้าน ชุดที่ 2

฿309.00

USB MP3 คู่ขวัญคู่ฮิต ไผ่ พงศธร - ต่าย อรทัย

ID เพลง ศลิ ปิน ID เพลง ศลิ ปิน

1 กะไคแหน่แล้วล่ะ ไผ่ พงศธร 41 ไม่มีข ้อแม ้ตั้งแต่เริ่มต ้น ไผ่ พงศธร

2 เท่าที่ฟ้าเพิ่นให้ ต่าย อรทัย 42 เจา้ชายของชวีติ ต่าย อรทัย

3 จนกว่า ไผ่ พงศธร 43 กิ่งไม ้บ่วิเศษ ไผ่ พงศธร

4 ปานได้เหี่ยมาเนาะ ต่าย อรทัย 44 ทุ่งนางคอย ต่าย อรทัย

5 เช็คอนิ ทดี่ นิ แดง ไผ่ พงศธร 45 อ ้ายหมดหน้าที่หรือยัง ไผ่ พงศธร

6 สมิ าฮักหยังตอนนี้ ต่าย อรทัย 46 ฮักหลาย ต่าย อรทัย

7 อ ้ายเก่งกะด ้อ ไผ่ พงศธร 47 เป็นเพื่อนไม่ได ้ หัวใจอยากเป็นแฟน ไผ่ พงศธร

8 ซงัไดซ้ งัแลว้ ต่าย อรทัย 48 เธอกอดกับใคร บนหัวใจของฉัน ต่าย อรทัย

9 ถิ่มอ ้ายไว้ตรงนี้ล่ะ ไผ่ พงศธร 49 ตน้ ทางคอื ฮัก ปลายทางคอืเฮา ไผ่ พงศธร

10 ผู้บ่าวนินจา ต่าย อรทัย 50 พชี่ ายชวั่ คราว ต่าย อรทัย

11 เอาที่สบายใจ ไผ่ พงศธร 51 อยากเป็นใครคนนั้นที่เธอฝันถึง ไผ่ พงศธร

12 ขอฮักอา้ยตอ่ ไปไดบ้ ่ ต่าย อรทัย 52 จดหมายฉบับสุดท ้าย ต่าย อรทัย

13 เฮายังคึดคือกันบ่ ไผ่ พงศธร 53 ชอบท าให้คนคิดถึง ไผ่ พงศธร

14 สเิทนอ้ งใหบ้ อกแน ต่าย อรทัย 54 ผู้หญิงคนหนึ่ง..คิดถึงอ ้าย ต่าย อรทัย

15 หมอนขาด สาดผืนเก่า ไผ่ พงศธร 55 อยากจองที่ว่างข ้างๆเธอ ไผ่ พงศธร

16 นิลันดอน ต่าย อรทัย 56 แอบรักแอบคิดถึง ต่าย อรทัย

17 มันเป็นย่อนหยัง ไผ่ พงศธร 57 คนบ้านเดียวกัน ไผ่ พงศธร

18 คนมีคู่ที่อยู่คนเดียว ต่าย อรทัย 58 ยา่ นอา้ยบฮ่ ัก ต่าย อรทัย

19 สใิหเ้วา้อหี ยัง ไผ่ พงศธร 59 ฝืนใจหน่อยได ้ไหม ไผ่ พงศธร

20 กลับมาเพื่อถิ่มไป ต่าย อรทัย 60 คนหนงึ่ ฝากชวีติ อกี คนคดิ ไมซ่ อื่ ต่าย อรทัย

21 ไปฮักกันสา ไผ่ พงศธร 61 เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร

22 ฝากพรุ่งนี้ไว้กับอ ้าย ต่าย อรทัย 62 เก็บความหลายใจไปใชท้ อี่ นื่ ต่าย อรทัย

23 รักแท ้บ่ได ้แปลว่าโง่ ไผ่ พงศธร 63 เสยี ใจกคี่ รัง้ ก็ยังเลอื กเธอ ไผ่ พงศธร

24 น ้าตาหยดยังกด like ต่าย อรทัย 64 กด Like ให้แนเด ้อ ต่าย อรทัย

25 ส าคัญกวา่ ลมหายใจ ไผ่ พงศธร 65 สุดท ้ายคืออ ้ายเจ็บ ไผ่ พงศธร

26 จากส าคัญ เป็นส ารอง ต่าย อรทัย 66 ไรอ่ อ้ ย รอยช ้า ต่าย อรทัย

27 อยา่ ใหเ้ขาฮเู้ดอ้ ไผ่ พงศธร 67 คนแรกที่ท าให้รัก ไผ่ พงศธร

28 คอืเธอใชไ่ หม ต่าย อรทัย 68 เป็นห่วงเด ้อจ้า ต่าย อรทัย

29 ให้นานกว่าที่เคย ไผ่ พงศธร 69 โยนใจถามทาง ไผ่ พงศธร

30 เด็กปั๊ม ต่าย อรทัย 70 กินข ้าวหรือยัง ต่าย อรทัย

31 คนถือหมอนยังบ่มี ไผ่ พงศธร 71 มีเธอจึงมีฝัน ไผ่ พงศธร

32 สัญญาณอันตราย ต่าย อรทัย 72 หน้าจอรอสาย ต่าย อรทัย

33 อ ้ายเพิ่งรู้ หรือเจ้าเพิ่งท า ไผ่ พงศธร 73 บังเอิญมีหัวใจ ไผ่ พงศธร

34 อ ้ายลืมทุกค า น้องจ าทุกนาที ต่าย อรทัย 74 อยู่ในใจเสมอ ต่าย อรทัย

35 ฮักแลว้จบ คบแลว้เจ็บ ไผ่ พงศธร 75 ทบ.2 ลูกอีสาน ไผ่ พงศธร

36 บอกรัก..แตบ่ ร่ สู้ กึ วา่ รัก ต่าย อรทัย 76 โทรหาแหน่เด๊อ ต่าย อรทัย

37 คนทใี่ ชไ่ ดแ้คม่ อง ไผ่ พงศธร 77 ลูก ตจว. ไผ่ พงศธร

38 ไมร่ อ้ งไห้ไมใ่ ชไ่ มเ่ จ็บ ต่าย อรทัย 78 ดอกหญ้าในป่ าปูน ต่าย อรทัย

39 อา้ยเสยีเจา้ไปหรอื ยัง ไผ่ พงศธร 79 สาวนาขาแดนซ์ ไผ่ พงศธร

40 เจ็บก็ได ้ถ ้าอ ้ายอยากจบ ต่าย อรทัย 80 มอื้ ใดส๋ คิ ดิ ฮอด ต่าย อรทัยUSB MP3 เพื่อชีวิต ฮิตร้อยล้ำน ชุดที่ 2

ID เพลง ศลิ ปิน ID เพลง ศลิ ปิน

1 ฝนตกที่หน้าต่าง LOSO 41 ดูโง่โง่ เสอื ธนพล

2 กระดกลิ้น ป้าง นครินทร์ 42 คนเจียมตัว SO COOL

3 กรุณาฟังให้จบ แชม่ แชม่ รัมย์ 43 คนของเธอ แมว จริศักดิ์

4 ถ ้าเธออยู่ ไท ธนาวุฒิ 44 ยา่ งสามสบิ อ ่า อัมรินทร์

5 ลูกผู้ชาย อัสนี &วสันต์โชตกิลุ 45 รักคนโทรมาจังเลย พี สะเดิด

6 รักกินไม่ได ้ STER 46 ร ้องไห้ด ้วยกัน แชม่ แชม่ รัมย์

7 ซากอ ้อย SO COOL 47 ไม่จนหัวใจ แสน (นากา)

8 เธอเปลี่ยนไป SYAM 48 รักยังไม่สร่าง วง สบิ ลอ้

9 จ าใจ SMILE BUFFALO 49 อุ่นใจ พลพล

10 ลอยกระทงวันสงกรานต์ อ ่า อัมรินทร์ 50 ภูมิแพ ้กรุงเทพ ป้าง นครินทร์ eat.ตั๊กแตน ชลดา

11 ย้อมใจ SO COOL 51 สุขใจ อัสนี &วสันต์โชตกิลุ

12 100 เหตุผล STER 52 ซมซาน LOSO

13 ความลับในใจ วง สบิ ลอ้ 53 อย่าหลอกกันนะ ไท ธนาวุฒิ

14 คนเดินถนน พลพล 54 ดาวประดับฟ้า แมว จริศักดิ์

15 ไม่ต ้องห่วงฉัน LOSO 55 รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง ต๊กิ ชโิร่

16 วันสุข ไท ธนาวุฒิ 56 ชอ่ งวา่ งในหัวใจ เสอื ธนพล

17 บ้านนาคอยอยู่ บิลลี่ โอแกน 57 แก ้วตาขาร็อค ป้าง นครินทร์

18 คิดถึงเธอ แสน (นากา) 58 14 อีกครั้ง LOSO

19 โทรผิดหรือคิดถึง แชม่ แชม่ รัมย์ 59 อย่าท า SMILE BUFFALO

20 ไม่มาก็คิดถึง กะลา 60 ลูกยังไม่ท ้อ แมว จริศักดิ์

21 น้องรักนักร ้อง วาสนา 61 วันฝนซา พลพล

22 ลงเอย อัสนี &วสันต์โชตกิลุ 62 ฝากบอกเธอ STER

23 คนใชช้ วีติ เสอื ธนพล 63 คนมีเสน่ห์ ป้าง นครินทร์

24 ซมซาน LOSO 64 ควาย กะลา

25 ควาย กะลา 65 โบราณแมน ต๊กิ ชโิร่

26 สมชาย ดี พงษ์สทิ ธิ์ค าภรี์ 66 ไม่มีอะไรจะคุยกับเธอ แสน (นากา)

27 ความต ้องการทางแพทย์สูง พี สะเดิด 67 หัวใจเดียวกัน เสอื ธนพล

28 คิดอะไรอยู่ ป้าง นครินทร์ 68 เลยี้ งสง่ SO COOL

29 นามสกุลหลายใจ บิลลี่ โอแกน 69 ไมส่ มศักดศิ์ รี ไท ธนาวุฒิ

30 เพลงลูกกรุง แมว จริศักดิ์ 70 คบไม่ได้ ป้าง นครินทร์

31 รักเป็นเชน่ ใด วง สบิ ลอ้ 71 นักโทษประหาร แมว จริศักดิ์

32 ใชเ่ ลย ไท ธนาวุฒิ 72 อะไรก็ยอม LOSO

33 ขวดน ้าตา วาสนา 73 ตบหน้า วาสนา

34 หัวใจมักง่าย แชม่ แชม่ รัมย์ 74 หัวใจไม่มีมือ STER

35 หล่อเลย พลพล 75 เธอเป็นแฟนฉันแล้ว กะลา

36 เกินใจจะอดทน SYAM 76 คนน่ารัก I-ZAX

37 หัวใจสะออน อัสนี &วสันต์โชตกิลุ 77 ฝากบอกเธอ STER

38 เลิกแล้วต่อกัน LOSO 78 ยังยิ้มได ้ พลพล

39 ใจอาวรณ์ แสน (นากา) 79 คนทั้งคน ไท ธนาวุฒิ

รายละเอียดสินค้า

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

SET MP3 Top Hit ติดชาร์ต No.1+Superstar ล้านตลับ+เพลงฮิตล้านเล่า  ฟังสบายสายชิล
SET MP3 Top Hit ติดชาร์ต No.1+Superstar ล้านตลับ+เพลงฮิตล้านเล่า ฟังสบายสายชิล
SET MP3 ลูกทุ่งฮิตมหาศาล หนุ่มเสียงทอง+อีสานม่วนคักๆ+หมอลำ ซูเปอร์ฮิต ชุดที่ 3
SET MP3 ลูกทุ่งฮิตมหาศาล หนุ่มเสียงทอง+อีสานม่วนคักๆ+หมอลำ ซูเปอร์ฮิต ชุดที่ 3
SET USB เพลงดังฟังฟิน +  ฮิต...ติดดิน
SET USB เพลงดังฟังฟิน + ฮิต...ติดดิน
SET USB คู่ขวัญคู่ฮิต ไผ่ พงศธร-ต่าย อรทัย + เพื่อชีวิต ฮิตร้อยล้าน ชุดที่ 2
SET USB คู่ขวัญคู่ฮิต ไผ่ พงศธร-ต่าย อรทัย + เพื่อชีวิต ฮิตร้อยล้าน ชุดที่ 2
USB เพลงฮิต โดนใจวัยมันส์
USB เพลงฮิต โดนใจวัยมันส์
USB รวมเพลงฮิต สื่อรักสัญญาณใจ
USB รวมเพลงฮิต สื่อรักสัญญาณใจ
SET MP3 Top Hit ติดชาร์ต No.1+Superstar ล้านตลับ+เพลงฮิตล้านเล่า  ฟังสบายสายชิล
SET MP3 Top Hit ติดชาร์ต No.1+Superstar ล้านตลับ+เพลงฮิตล้านเล่า ฟังสบายสายชิล
SET MP3 ลูกทุ่งฮิตมหาศาล หนุ่มเสียงทอง+อีสานม่วนคักๆ+หมอลำ ซูเปอร์ฮิต ชุดที่ 3
SET MP3 ลูกทุ่งฮิตมหาศาล หนุ่มเสียงทอง+อีสานม่วนคักๆ+หมอลำ ซูเปอร์ฮิต ชุดที่ 3

Promotion

โปรโมชั่นของแถมสุดพิเศษร้าน BLUE SPICE
โปรโมชั่นของแถมสุดพิเศษร้าน BLUE SPICE
Valid from 17/09/2564 to 31/10/2564
9.9 ช้อปคลายล็อก พร้อมส่วนลดสุดพิเศษ
9.9 ช้อปคลายล็อก พร้อมส่วนลดสุดพิเศษ
Valid from 08/09/2564 to 19/09/2564
ยิ้มสวยแบบมั่นใจ ผลิตภัณฑ์ของไทย
ยิ้มสวยแบบมั่นใจ ผลิตภัณฑ์ของไทย
Valid from 03/09/2564 to 30/04/2565

Best Seller

เตาปิ้งย่าง บาร์บีคิว หมูกระทะ BBQ1502
เตาปิ้งย่าง บาร์บีคิว หมูกระทะ BBQ1502
สินค้าอิเล็กทรอนิกส / เครื่องใช้ไฟฟ้า
ยาหอมทิพโอสถ ตราโพธิ์ทอง 6 ขวด ยาหอมตำรับโบราณ
ยาหอมทิพโอสถ ตราโพธิ์ทอง 6 ขวด ยาหอมตำรับโบราณ
สุขภาพและความงาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ชั้นวางของพับได้แบบ 6 ชั้น
ชั้นวางของพับได้แบบ 6 ชั้น
บ้านและสวน
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
Coffee Gift Set /กระเช้าของฝาก โรงคั่วกาแฟ 550 กรัม
Coffee Gift Set /กระเช้าของฝาก โรงคั่วกาแฟ 550 กรัม
อร่อยทั่วไทย
ขนมปั้นสิบ สูตรคุณยาย (150 กรัม) 4 ถุง
ขนมปั้นสิบ สูตรคุณยาย (150 กรัม) 4 ถุง
อร่อยทั่วไทย
เซตของขวัญ A เคี้ยวเพลินออนไลน์
เซตของขวัญ A เคี้ยวเพลินออนไลน์
อร่อยทั่วไทย
มะขามป้อมสด 1 กิโลกรัม
มะขามป้อมสด 1 กิโลกรัม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
กาแฟบนภู
กาแฟบนภู
สินค้าชุมชน
ข้าวอยู่เย็น ข้าวหอมมะลิ 100% ขนาด 5 กก.
ข้าวอยู่เย็น ข้าวหอมมะลิ 100% ขนาด 5 กก.
อร่อยทั่วไทย
ขิงผงสำเร็จรูป
ขิงผงสำเร็จรูป
สินค้าชุมชน
ข้าวตังหน้าหมูหยองรสบาร์บีคิว 100g x 3ห่อ (ปึงหงี่เชียง)
ข้าวตังหน้าหมูหยองรสบาร์บีคิว 100g x 3ห่อ (ปึงหงี่เชียง)
อร่อยทั่วไทย
แดงแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม แถมฟรีลูกชิ้นปลากลมเล็ก 250 กรัมฟรี 1 ชุด
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม แถมฟรีลูกชิ้นปลากลมเล็ก 250 กรัมฟรี 1 ชุด
อร่อยทั่วไทย
ปลาทูต้มหวาน หอมหวานอร่อย
ปลาทูต้มหวาน หอมหวานอร่อย
สินค้าชุมชน
ไส้อั่วคุณยาย เชียงใหม่ 1 ฟรี 1 แพ็ค
ไส้อั่วคุณยาย เชียงใหม่ 1 ฟรี 1 แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวหอมนกกระเรียน ขนาด 5 กก.
ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวหอมนกกระเรียน ขนาด 5 กก.
สินค้าชุมชน
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาไต้ก๋ง แพ็กละ 480 กรัม จำนวน 4 แพ็ก แถมฟรี น้ำจิ้มซีฟู้ด (ของขวัญไปรษณีย์)
ลูกชิ้นปลาไต้ก๋ง แพ็กละ 480 กรัม จำนวน 4 แพ็ก แถมฟรี น้ำจิ้มซีฟู้ด (ของขวัญไปรษณีย์)
อร่อยทั่วไทย
ขนมปั้นสิบ สูตรคุณยาย (150 กรัม) 4 ถุง
ขนมปั้นสิบ สูตรคุณยาย (150 กรัม) 4 ถุง
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง สวนส้มปรีชาฝาง
ส้มสายน้ำผึ้ง สวนส้มปรีชาฝาง
อร่อยทั่วไทย
ไข่เค็ม ไชยา 12 ฟอง ส่งฟรี ของแท้จากสุราษฯ ทอด เจียว ต้ม ได้หลายเมนู
ไข่เค็ม ไชยา 12 ฟอง ส่งฟรี ของแท้จากสุราษฯ ทอด เจียว ต้ม ได้หลายเมนู
อร่อยทั่วไทย
ไก่ทอดน้ำปลา ร้านหมูทอด มันเวอร์
ไก่ทอดน้ำปลา ร้านหมูทอด มันเวอร์
อร่อยทั่วไทย
ข้าวอยู่เย็น ข้าวหอมมะลิ 100% ขนาด 5 กก.
ข้าวอยู่เย็น ข้าวหอมมะลิ 100% ขนาด 5 กก.
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
ข้าวตังหน้าหมูหยองรสบาร์บีคิว 100g x 3ห่อ (ปึงหงี่เชียง)
ข้าวตังหน้าหมูหยองรสบาร์บีคิว 100g x 3ห่อ (ปึงหงี่เชียง)
อร่อยทั่วไทย

สินค้าอื่นๆ จากหมวด สินค้าอิเล็กทรอนิกส / เครื่องใช้ไฟฟ้า

จัดเรียงตาม
LOAD MORE