บาลี ป.ธ.3 - เคล็ดลับวิชาสัมพันธ์ไทย ชั้นประโยค ป.ธ.3 พระมหาสุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.9 (พระธรรมราชานุวัตร วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ)

฿115.00

เคล็ดลับวิชาสัมพันธ์ไทย ชั้นประโยค ป.ธ.3 (ปกใหม่ ชำระใหม่ 2564) - พระมหาสุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.9 (พระธรรมราชานุวัตร วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ) - หนังสือบาลี ร้านบาลีบุ๊ก Palibookเคล็ดลับวิชาสัมพันธ์ไทย

รวมวิธีใช้สัมพันธ์ ไว้อย่างครบถ้วน ครบครัน พร้อมตัวอย่างจริง

สำหรับ

– นักเรียนชั้นประโยค ป.ธ.3

– อาจารย์สอนวิชาสัมพันธ์ไทย

– ผู้ใคร่รู้วิชาสัมพันธ์ไทย

เคล็ดลับวิชาสัมพันธ์ไทย

isbn 978-6916-268-366-4

โดย. : พระมหาสุทัศน์ วรทสฺสี

พิมพ์ : 1 สี

กระดาษ : ปอนด์

จำนวน : 152 หน้า

ขนาด : 14.5x21cm.

ประโยค ป.ธ.3

สารบัญภายในเล่ม


หมวดที่ ๑ ว่าด้วยหลักสัมพันธ์ (ให้ท่องจำ)

ปฐมาวิภัตติ ใช้ในอรรถ ๖ อย่าง
ทุติยาวิภติ ใช้ในอรรถ ๖ อย่าง
ตติยาวิภัติ ใช้ในอรรถ ๖ อย่าง
จตุตถีวิภัตติ ใช้ในอรรถ ๓ อย่าง
ปัญจมีวิภัตติ ใช้ในอรรถ ๓ อย่าง
ฉัฏฐีวิภัตติ ใช้ในอรรถ ๖
สัตตมีวิภัตติ ใช้ในอรรถ ๑๐ อย่าง
บทคุณนาม
สัพพนาม
การเรียกชื่อกิริยาคุมพากย์
กิริยาในระหว่าง
ตูนาทิปัจจัย

ชื่อสัมพันธ์พิเศษ

ประธานพิเศษไม่แจกด้วยวิภัตติ
เอวํ ศัพท์ใช้ในอรรถ ๕ อย่าง
ตถา ศัพท์ใช้ในอรรถ ๕ อย่าง
อลํ ใช้ในอรรถ ๔ อย่าง
สกฺกา ใช้ในอรรถ ๓ อย่าง
ตุํ ปัจจัยใช้ในอรรถ ๒ อย่าง
สาธุ ใช้ในอรรถ ๓ อย่าง
อถ ใช้ในอรรถ ๔ อย่าง

แผนกนิบาต

นิบาตบอกอาลปนะ
นิบาตบอกกาล
นิบาตบอกที่
นิบาติบอกปริเฉท
นิบาตบอุปมอุปมัย
นิบาตบอกประการ
นิบาตบอกปฏิเสธ
นิบาตบอกความได้ยินล่ำลือ
นิบาตบอกปริกัป
นิบาตบอกคำถาม
นิบาตบอกความรับ
นิบาตสักว่าเป็นเครือ่งทำบทให้เต็ม
นิบาตมีเนื้อความต่างๆ
นิบาตบอกความเตือน
อิติ ศัพท์ เรียนชื่อสัมพันธ์ได้ ๙ อย่าง
หิ จ ปน ตุ ศัพท์
ชื่อสัมพันธ์นิบาติที่ควรรู้
ปัจจัยในนามนาม

หมวดที่ ๒ กฎเกณการสัพันธ์บาลี

สันพันธ์คืออะไร
การสัมพันธ์ได้ดีควรทำอย่างไร
สิ่งที่ควรรู้ก่อนสัมพันธ์
ตัวอย่างข้อสอบสัมพันธ์ ๔ วาจก

หมวดที่ ๓ ว่าด้วยการสัมพันธ์พิเศษที่ควรรู้
ก. สัมพันธ์ไทยประโยคพิเศษ

ประโยค กิริยาปธานนัย
ประโยค กิ มงฺคํ ปน
ประโยค กึการณา
ประโยค กึ ปโยชนํ
ประโยค ลิงฺคตฺถและอุปมาลิงฺคตฺถ
ประโยค ยถา กึ วิย
ประโยค ตุมตฺถกัตฺตา-ตุมตฺถสมฺปทาน
ประโยค สัตฺตมีปจุจตฺต
ประโยค สตฺตมีปจฺจตฺต
ประโยค สจฺจวาจกลิงฺคตฺถ
ประโยค ลิงฺคตฺถ (สาธุ)
ประโยค ลิงฺคตฺถ (ตถา)
ประโยค ปฏิเสธลิงฺคตฺถ หรือ ลิงฺคตฺถ
ประโยค อนาทร-ลกฺขณ
ประโยค กิริยาบท ภาววาจก และกมฺมวาจก
ประโยค กิริยาปรามาส
ประโยค ย-ต ๕ ชนิด

ข. การสัมพันธ์เบ็ดเตล็ด

ประโยค นิทฺธารณ-นิทฺธารนีย
วิกติกตฺตา
อุปมาวิกติกตฺตา
วิกติกมฺม
อุปมาวิกติกมฺม
วิเสสน
อุปมาวิเสสน
กิริยาวิสสน (นิบาต-กิริยา)
กิริยาวิเสสน (นาม)
เหตุ
สมฺภาวน
อิตฺถัมภูต
วิเสสนลิงควิปลฺลาส
ฉฏฺฐีกมฺม
สญฺญาวิเสสน-สญฺญาโชตก
ภาวาธิสมฺพนฺธ
วิเสสลาภี-สรูป
กาลสตฺตมี
อาธาร-ภินฺนาธาร
การสัมพันธ์หักวิภัตติ
การสัมพันธ์ครึ่งศัพท์

ค. การสัมพันธ์นิบาตที่ควรรู้

นิปาตสมุห
วจนาลงฺการ-ปทปูรณ
วากยสมุจฺจยตฺถ-ปทสมุจฺจยตฺถ
วากฺยวิกปฺปตฺถ-ปทวิกปฺปตฺถ
อนุคฺคหตฺถ-อรุจิสูจนตฺถ
อจฺฉริยตฺถ-สํเวคตฺถ
สํสยตฺถ
น,โน,ปฏิเสธ
สทฺธึ และ สห
อปรนัย
อายาจนตฺถ (สาธุ)

ฆ. การสัมพันธ์กิริยาศัพท์ต่างๆ และอิติศัพท์

การสัมพันธ์กิริยาคุมพากย์
อพฺภนฺตรกิริยา-วิเสสน
ปุพพกาลกิริยา
สมานกาลกิริยา
ปริโยสานกิริยา
อปรกาลกิริยา
เหตุ หรือ เหตุกาลกิริยา

การสัมพันธ์อิติศัพท์ที่ควรทราบ

อิติ ศัพท์ อาทยตฺถ
อิติ ศัพท์ สญฺญาโชตก
อิติ ศัพท์ สรูป (ไขความ)
อิติ ศัพท์ สรูป
อิติ ศัพท์ อาการ
อิติ ศัพท์ สมาปนฺน, ปริมาปนฺน
อิติ ศัพท์ สัมพันธ์ทิ้ง

ง. การสัมพันธ์คาถาและอรรถกถา

การสัมพันธ์คาถา
การสัมพันธ์อรรถกถา
การสัมพันธ์ศัพท์ในอรรถกถา
ลักษณะอรรถกถาที่พบบ่อย
วิวริย-วิวรณ
สญฺญี-สญฺญา

หมวดที่ ๔ ว่าด้วยเรื่องเบ็ดเตล็ด

สรุปสัมพันธ์ทิ้ง
ข้อควรจำเบ็ตเตล็ดในสัมพันธ์
คำเชื่อมชื่อสัมพันธ์
คำเชื่อมพิเศษ

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 2 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

คุณอาจจะชอบสิ่งนี้

สินค้าอื่นๆ จาก บาลีบุ๊ก สโตร์ PALI BOOK STORE

บาลี ป.ธ.3 - อักขรานุกรมสมาสท้อง โดย เลิศ สมัครถาวร เปรียญเอก
บาลี ป.ธ.3 - อักขรานุกรมสมาสท้อง โดย เลิศ สมัครถาวร เปรียญเอก
บาลี ป.ธ.3 - อุปกรณ์สมาสท้อง พระมหาทองสุก สุทฺธจารี ป.ธ.5 วัดวุฒาราม ขอนแก่น
บาลี ป.ธ.3 - อุปกรณ์สมาสท้อง พระมหาทองสุก สุทฺธจารี ป.ธ.5 วัดวุฒาราม ขอนแก่น
บาลี ป.ธ.3 วจนานุกรม สมาสท้อง พระเทพวราภรณ์ (เปลี่ยน ปุณฺโณ ป.ธ.9) วัดบุรณศิริมาตยาราม
บาลี ป.ธ.3 วจนานุกรม สมาสท้อง พระเทพวราภรณ์ (เปลี่ยน ปุณฺโณ ป.ธ.9) วัดบุรณศิริมาตยาราม
บาลี ป.ธ.3 ปัญหา-เฉลย วิชาบาลีไวยากรณ์ ประโยค ป.ธ.3 (ปัญหาเฉลยบาลี) - ศ. ดร.อุทิส ศิริวรรณ
บาลี ป.ธ.3 ปัญหา-เฉลย วิชาบาลีไวยากรณ์ ประโยค ป.ธ.3 (ปัญหาเฉลยบาลี) - ศ. ดร.อุทิส ศิริวรรณ
บาลี ป.ธ.3 - ธรรมบท บาลี ภาค 5-8 หนังสือหลักสูตร ประโยค ป.ธ.3 วิชาแปลมคธเป็นไทย เฉพาะธรรมบทบาลี ภาค 5-8 จำนวน 4 เล่ม - พระพุทธโฆสาจารย์ อินเดีย ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย - หนังสือบาลี ร้านบาลีบุ๊ก Palibook
บาลี ป.ธ.3 - ธรรมบท บาลี ภาค 5-8 หนังสือหลักสูตร ประโยค ป.ธ.3 วิชาแปลมคธเป็นไทย เฉพาะธรรมบทบาลี ภาค 5-8 จำนวน 4 เล่ม - พระพุทธโฆสาจารย์ อินเดีย ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย - หนังสือบาลี ร้านบาลีบุ๊ก Palibook
บาลี ป.ธ.3 ธมฺมปทฏฺฐกถา อฏฺฐโม ภาโค (ธรรมบท ฉบับบาลี ภาค 8 ธรรมบทบาลี) พระพุทธโฆสาจารย์ อินเดีย
บาลี ป.ธ.3 ธมฺมปทฏฺฐกถา อฏฺฐโม ภาโค (ธรรมบท ฉบับบาลี ภาค 8 ธรรมบทบาลี) พระพุทธโฆสาจารย์ อินเดีย
บาลี ป.ธ.3 - ธมฺมปทฏฺฐกถา สตฺตโม ภาโค (ธรรมบท ฉบับบาลี ภาค 7 ธรรมบทบาลี ภาค 7) ประโยค ป.ธ.3 - พระพุทธโฆสาจารย์ อินเดีย - หนังสือบาลี ร้านบาลีบุ๊ก Palibook
บาลี ป.ธ.3 - ธมฺมปทฏฺฐกถา สตฺตโม ภาโค (ธรรมบท ฉบับบาลี ภาค 7 ธรรมบทบาลี ภาค 7) ประโยค ป.ธ.3 - พระพุทธโฆสาจารย์ อินเดีย - หนังสือบาลี ร้านบาลีบุ๊ก Palibook
บาลี ป.ธ.3 - ธมฺมปทฏฺฐกถา ฉฏฺโฐ ภาโค (ธรรมบท ฉบับบาลี ภาค 6 ธรรมบทบาลี) ประโยค ป.ธ.3 - พระพุทธโฆสาจารย์ อินเดีย - หนังสือบาลี ร้านบาลีบุ๊ก Palibook
บาลี ป.ธ.3 - ธมฺมปทฏฺฐกถา ฉฏฺโฐ ภาโค (ธรรมบท ฉบับบาลี ภาค 6 ธรรมบทบาลี) ประโยค ป.ธ.3 - พระพุทธโฆสาจารย์ อินเดีย - หนังสือบาลี ร้านบาลีบุ๊ก Palibook
บาลี ป.ธ.3 ธมฺมปทฏฺฐกถา ปญฺจโม ภาโค (ธรรมบท ฉบับบาลี ภาค 5 ธรรมบทบาลี) ประโยค ป.ธ.3 - พระพุทธโฆสาจารย์
บาลี ป.ธ.3 ธมฺมปทฏฺฐกถา ปญฺจโม ภาโค (ธรรมบท ฉบับบาลี ภาค 5 ธรรมบทบาลี) ประโยค ป.ธ.3 - พระพุทธโฆสาจารย์
บาลี ป.ธ.3 รวมชุดพระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค 5-8 รวม 4 เล่ม
บาลี ป.ธ.3 รวมชุดพระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค 5-8 รวม 4 เล่ม
บาลี ป.ธ.3 - อักขรานุกรมสมาสท้อง โดย เลิศ สมัครถาวร เปรียญเอก
บาลี ป.ธ.3 - อักขรานุกรมสมาสท้อง โดย เลิศ สมัครถาวร เปรียญเอก
บาลี ป.ธ.3 - อุปกรณ์สมาสท้อง พระมหาทองสุก สุทฺธจารี ป.ธ.5 วัดวุฒาราม ขอนแก่น
บาลี ป.ธ.3 - อุปกรณ์สมาสท้อง พระมหาทองสุก สุทฺธจารี ป.ธ.5 วัดวุฒาราม ขอนแก่น
บาลี ป.ธ.3 วจนานุกรม สมาสท้อง พระเทพวราภรณ์ (เปลี่ยน ปุณฺโณ ป.ธ.9) วัดบุรณศิริมาตยาราม
บาลี ป.ธ.3 วจนานุกรม สมาสท้อง พระเทพวราภรณ์ (เปลี่ยน ปุณฺโณ ป.ธ.9) วัดบุรณศิริมาตยาราม
บาลี ป.ธ.3 ปัญหา-เฉลย วิชาบาลีไวยากรณ์ ประโยค ป.ธ.3 (ปัญหาเฉลยบาลี) - ศ. ดร.อุทิส ศิริวรรณ
บาลี ป.ธ.3 ปัญหา-เฉลย วิชาบาลีไวยากรณ์ ประโยค ป.ธ.3 (ปัญหาเฉลยบาลี) - ศ. ดร.อุทิส ศิริวรรณ
บาลี ป.ธ.3 - ธรรมบท บาลี ภาค 5-8 หนังสือหลักสูตร ประโยค ป.ธ.3 วิชาแปลมคธเป็นไทย เฉพาะธรรมบทบาลี ภาค 5-8 จำนวน 4 เล่ม - พระพุทธโฆสาจารย์ อินเดีย ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย - หนังสือบาลี ร้านบาลีบุ๊ก Palibook
บาลี ป.ธ.3 - ธรรมบท บาลี ภาค 5-8 หนังสือหลักสูตร ประโยค ป.ธ.3 วิชาแปลมคธเป็นไทย เฉพาะธรรมบทบาลี ภาค 5-8 จำนวน 4 เล่ม - พระพุทธโฆสาจารย์ อินเดีย ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย - หนังสือบาลี ร้านบาลีบุ๊ก Palibook
บาลี ป.ธ.3 ธมฺมปทฏฺฐกถา อฏฺฐโม ภาโค (ธรรมบท ฉบับบาลี ภาค 8 ธรรมบทบาลี) พระพุทธโฆสาจารย์ อินเดีย
บาลี ป.ธ.3 ธมฺมปทฏฺฐกถา อฏฺฐโม ภาโค (ธรรมบท ฉบับบาลี ภาค 8 ธรรมบทบาลี) พระพุทธโฆสาจารย์ อินเดีย
บาลี ป.ธ.3 - อักขรานุกรมสมาสท้อง โดย เลิศ สมัครถาวร เปรียญเอก
บาลี ป.ธ.3 - อักขรานุกรมสมาสท้อง โดย เลิศ สมัครถาวร เปรียญเอก
บาลี ป.ธ.3 - อุปกรณ์สมาสท้อง พระมหาทองสุก สุทฺธจารี ป.ธ.5 วัดวุฒาราม ขอนแก่น
บาลี ป.ธ.3 - อุปกรณ์สมาสท้อง พระมหาทองสุก สุทฺธจารี ป.ธ.5 วัดวุฒาราม ขอนแก่น

Promotion

ไอเท็มเด็ด สุดฮอต รับ Summer ลด15%
ไอเท็มเด็ด สุดฮอต รับ Summer ลด15%
Valid from 21/03/2566 to 31/05/2566
นึกถึงสุขภาพ นึกถึง Golden Place
นึกถึงสุขภาพ นึกถึง Golden Place
Valid from 14/03/2566 to 31/01/2568
มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จังหวัดพิษณุโลก
มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จังหวัดพิษณุโลก
Valid from 14/03/2566 to 30/04/2566

Best Seller

วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
แดงแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
น้ำผึ้งดอกไม้ป่าเดือนห้า ตรา กาสะลอง ขนาด 625 กรัม
น้ำผึ้งดอกไม้ป่าเดือนห้า ตรา กาสะลอง ขนาด 625 กรัม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง(ผิวลาย) อำเภอฝาง เบอร์ 4-5 นน. 10 กิโลกรัม
ส้มสายน้ำผึ้ง(ผิวลาย) อำเภอฝาง เบอร์ 4-5 นน. 10 กิโลกรัม
อร่อยทั่วไทย
โกโก้เก็นไม ตรา อินเฮิร์บ บรรจุกล่อง จำนวน 10 ซอง
โกโก้เก็นไม ตรา อินเฮิร์บ บรรจุกล่อง จำนวน 10 ซอง
อร่อยทั่วไทย
ชั้นวางของพับได้แบบ 6 ชั้น
ชั้นวางของพับได้แบบ 6 ชั้น
บ้านและสวน
ยาหอมทิพโอสถ ตราโพธิ์ทอง 6 ขวด ยาหอมตำรับโบราณ
ยาหอมทิพโอสถ ตราโพธิ์ทอง 6 ขวด ยาหอมตำรับโบราณ
สุขภาพและความงาม
ครีมอาบน้ำนะกะ สูตร Mocca Moisture & Radiance Liquid Soap
ครีมอาบน้ำนะกะ สูตร Mocca Moisture & Radiance Liquid Soap
สุขภาพและความงาม
กาแฟบนภู เกษตรบนภู 3 ระดับการคั่ว ปริมาณ 250 กรัม
กาแฟบนภู เกษตรบนภู 3 ระดับการคั่ว ปริมาณ 250 กรัม
สินค้าชุมชน
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
แดงแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ไข่เค็ม ไชยา อสม. 12 ฟอง ส่งฟรี ของแท้จากสุราษฯ ทอด เจียว ต้ม ได้หลายเมนู
ไข่เค็ม ไชยา อสม. 12 ฟอง ส่งฟรี ของแท้จากสุราษฯ ทอด เจียว ต้ม ได้หลายเมนู
อร่อยทั่วไทย
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
น้ำผึ้งดอกไม้ป่าเดือนห้า ตรา กาสะลอง ขนาด 625 กรัม
น้ำผึ้งดอกไม้ป่าเดือนห้า ตรา กาสะลอง ขนาด 625 กรัม
อร่อยทั่วไทย
วุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อม ตรา น้ำทิพย์ กลิ่นใบเตย ของฝากลพบุรี ขนาด 520 กรัม
วุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อม ตรา น้ำทิพย์ กลิ่นใบเตย ของฝากลพบุรี ขนาด 520 กรัม
อร่อยทั่วไทย
โกโก้เก็นไม ตรา อินเฮิร์บ บรรจุกล่อง จำนวน 10 ซอง
โกโก้เก็นไม ตรา อินเฮิร์บ บรรจุกล่อง จำนวน 10 ซอง
อร่อยทั่วไทย
ศิริราช มอยซ์เจอร์ไรซิ่ง โลชั่น ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย ขนาด 120 มล.
ศิริราช มอยซ์เจอร์ไรซิ่ง โลชั่น ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย ขนาด 120 มล.
สุขภาพและความงาม

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE