คำอธิบายค้ำประกัน จำนอง จำนำ สุภาพร พิทักษ์เผ่าสกุล

฿200

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คำอธิบายค้ำประกัน จำนอง จำนำ สุภาพร พิทักษ์เผ่าสกุล                    

ผู้แต่ง

สุภาพร พิทักษ์เผ่าสกุล

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 2 : สิงหาคม 2559

จำนวนหน้า

200 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5x26 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหา 

หนังสือคำอธิบายค้ำประกัน จำนอง และจำนำ ได้จัดทำขึ้นเพื่อที่จะให้ผู้ศึกษาได้รับความรู้นอกเหนือจากการเข้ารับฟังการบรรยายในชั้นเรียน โดยเฉพาะข้อกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด พร้อมเนื้อหาและตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ

คำนำ

(พิมพ์ครั้งที่ 2)

คำอธิบายวิชากฎหมายค้ำประกัน จำนอง และจำนำ ได้จัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 2 โดยผู้เขียนได้แก้ไขเพิ่มเติมหลักกฎหมายและคำพิพากษาให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้อ่านได้เกิดความรู้และความเข้าใจในหลักกฎหมายอย่างเป็นระบบ หรือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง โอกาสนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณ บิดา มารดา ครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้วิชานิติศาสตร์ ให้แก่ผู้เขียน และขอขอบคุณผู้บริหารและคณะทำงานของสำนักพิมพ์วิญญูชนที่มอบโอกาสในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่นิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจ หากมีสิ่งบกพร่องประการใดผู้เขียนขอน้อมรับไว้เพื่อเป็นการแก้ไขและปรับปรุงต่อไป

สารบาญ

ส่วนที่ 1 ค้ำประกัน

บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

1.1 ลักษณะของสัญญาค้ำประกัน

1.2 หนี้ที่ค้ำประกันต้องเป็นหนี้อันสมบูรณ์

1.3 ความรับผิดของผู้ค้ำประกันที่ยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้

1.4 ผู้รับเรือน และผู้ค้ำประกันหลายคน

1.5 ขอบเขตความรับผิดของผู้ค้ำประกัน

บทที่ 2 ผลของสัญญาค้ำประกันก่อนการชำระหนี้

2.1 หน้าที่ของผู้ค้ำประกัน

2.2 ผู้ค้ำประกันยังไม่ต้องชำระหนี้แม้ลูกหนี้ไม่อาจถือเอาประโยชน์แห่งเงื่อนไขเวลา

2.3 สิทธิเกี่ยงของผู้ค้ำประกัน

2.4 ผู้ค้ำประกันรับผิดร่วมกับลูกหนี้

2.5 อายุความสะดุดหยุดลงเป็นโทษแก่ผู้ค้ำประกัน

2.6 อายุความฟ้องผู้ค้ำประกันและอายุความไล่เบี้ย

บทที่ 3 ผลภายหลังชำระหนี้

3.1 การไล่เบี้ยและการรับช่วงสิทธิ

3.2 ผู้ค้ำประกันอาจยกข้อต่อสู้ของลูกหนี้ขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้

3.3 ผูุ้ค้ำประกันสิ้นสิทธิไล่เบี้ย

บทที่ 4 ความระงับสิ้นไปของสัญญาค้ำประกัน

4.1 หนี้ของลูกหนี้ระงับ

4.2 ผู้ค้ำประกันบอกเลิกการค้ำประกัน

4.3 เจ้าหนี้ผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้

4.4 เจ้าหนี้ไม่ยอมรับชำระหนี้จากผู้ค้ำประกัน

4.5 สัญญาค้ำประกันระงับเพราะเหตุประการอื่น

ส่วนที่ 2 จำนอง

บทที่ 1 ลักษณะของสัญญาจำนอง

1.1 ลักษณะของสัญญาจำนอง

1.2 ทรัพย์ที่จำนอง

1.3 ผู้มีสิทธินำทรัพย์สินไปจำนอง

1.4 แบบของสัญญาจำนองและข้อความในสัญญาจำนอง

1.5 หนี้รายเดียวมีจำนองประกันหลายสิ่ง

1.6 ทรัพย์สิ่งเดียวจำนองหลายรายการ

1.7 การล้างจำนองเป็นงวดๆ

บทที่ 2 สิทธิจำนองครอบเพียงใด

2.1 ทรัพย์สินที่จำนองเป็นประกันหนี้อะไรบ้าง

2.2 สิทธิจำนองครอบทรัพย์สินซึ่งจำนองเพียงใด

2.3 จำนองครอบไปถึงทรัพย์อันติดพันกับทรัพย์สินซึ่งจำนอง

บทที่ 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง

3.1 สิทธิและหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่จำนอง

3.2 สิทธิหน้าที่ระหว่างผู้จำนองด้วยกัน

3.3 ผู้จำนองที่เป็นบุคคลที่สามไม่ต้องรับผิดเกินราคาทรัพย์สินที่จำนอง

3.4 การฟ้องผู้จำนองที่เป็นบุคคลเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้นต่างกับการฟ้องผู้จำนองที่เป็นบุคคลที่สาม

บทที่ 4 วิธีการบังคับจำนอง

4.1 ฟ้องบังคับจำนองแก่ผู้จำนอง

4.2 บุคคลภายนอกเอาทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน

4.3 เอาทรัพย์สินที่จำนองหลุดเป็นสิทธิของผู้รับจำนอง

4.4 การบังคับจำนองโดยผู้รับจำนองดำเนินการให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนอง

4.5 ผู้รับจำนองคนก่อนมีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนผู้รับจำนองคนหลัง

4.6 ผู้รับจำนงคนหลังจะบังคับจำนองให้เสียหายแก่ผู้รับจำนองคนก่อนไม่ได้

4.7 ลำดับการบังคับจำนอง

4.8 การบังคับจำนองแล้วลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในส่วนที่ขาด

4.9 การบังคับจำนองทรัพย์สินหลายสิ่ง

4.10 การบอกกล่าวบังคับจำนอง

บทที่ 5 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินที่จำนอง

5.1 ผู้รับโอนมีสิทธิไถ่ถอนจำนองได้

5.2 กำหนดเวลาไถ่ถอนจำนอง

5.3 วิธีการไถ่ถอนจำนอง

5.4 การบังคับจำนองหรือการถอนจำนองเป็นเหตุให้ทรัพย์สินซึ่งจำนองหลุดมือไปจากบุคคลผู้ได้ทรัพย์สินไว้ก่อน

5.5 สิทธิและความรับผิดของผู้รับโอน

บทที่ 6 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง

6.1 เหตุที่ทำให้จำนองระงับ

6.2 การเปลี่ยนแปลงหรือระงับจำนองต้องจดทะเบียน

ส่วนที่ 3 จำนำ

บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

1.1 ลักษณะของสัญญาจำนำ

1.2 สิทธิจำนำครอบเพียงใด

1.3 การจำนำสิทธิซึ่งมีตราสาร

1.4 ข้อตกลงที่ไม่สมบูรณ์ในสัญญาจำนำ

1.5 การนำบทบัญญัติลักษณะจำนำมาใช้แก่กรณีโรงรับจำนำ

บทที่ 2 สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนำและผู้รับจำนำ

2.1 สิทธิของผู้รับจำนำ

2.2 หน้าที่ของผู้รับจำนำ

2.3 สิทธิของผู้รับจำนำ

2.4 หน้าที่ของผู้รับจำนำ

2.5 อายุความ

บทที่ 3 การบังคับจำนำ

3.1 การบังคับจำนำทรัพย์สินทั่วไป

3.2 การบังคับจำนำตั๋วเงิน

3.3 การบังคับจำนำกรณีจำนำทรัพย์สินหลายสิ่งประกันหนี้รายเดียว

3.4 ผลภายหลังการบังคับจำนำ

บทที่ 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ

4.1 จำนำระงับสิ้นไปเพราะเหตุประการอื่นมิใช่เพราะอายุความ ตามมาตรา 769 (1) 

4.2 ผู้รับจำนำยอมให้ทรัพย์สินจำนำกลับคืนไปสู่ครอบครองของผู้จำนำ ตามมาตรา 769 (2) 

บรรณานุกรม

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
Valid from 19/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
มอบความรักผ่านอาหารเพื่อสุขภาพ สดๆ จากทะเล
มอบความรักผ่านอาหารเพื่อสุขภาพ สดๆ จากทะเล
Valid from 01/11/2562 to 10/01/2563
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
ขายยกลัง
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE