พร้อมสอบ กฎหมาย นิติกรรม สัญญา หนี้ ก้องวิทย์ วัชราภรณ์

฿240

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

พร้อมสอบ กฎหมาย นิติกรรม สัญญา หนี้ ก้องวิทย์ วัชราภรณ์                    

ผู้แต่ง

ก้องวิทย์ วัชราภรณ์

ปีที่พิมพ์

กุมภาพันธ์ 2561

จำนวนหน้า

468 หน้า

ขนาดหนังสือ

A5

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9786164555273

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหา

คำนำ

หนังสือ "พร้อมสอบ" The Series กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย "นิติกรรม-สัญญา-หนี้" เล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ผู้ที่จะเตรียมสอบทุกสนาม ไม่ว่าจะเป็นสนามเนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วยและผู้พิพากษา ได้มีความพร้อมในการเตรียมตัวสอบมากที่สุด และยังมีความเหมาะสมสำหรับนิสิต-นักศึกษาที่กำลังศึกษากฎหมายในชั้นปริญญาตรีในทุก ๆ มหาวิทยาลัย โดยในส่วนเนื้อหานั้น ผู้เขียนจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นสามส่วน ส่วนแรกเป็นเรื่องของนิติกรรม ส่วนที่สองจะเป็นเรื่องของสัญญา และส่วนที่สามจะเป็นเรื่องของหนี้ โดยผู้เขียนพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาทั้งสามส่วนเข้าด้วยกัน เพราะด้วยเนื้อแท้แล้ว 3 เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกัน มีความเชื่อมโยงและเกี่ยวพันกันอย่างแท้จริง

การสอบกฎหมายครั้งหนึ่ง ๆ มีปัญหามากมายที่จะต้องแก้ไขหาคำตอบมีหนังสือมากมายที่จะต้องอ่าน หากเอาหนังสือทั้งหมดมาเรียงกันในแนวตั้ง น่าจะสูงพ้นศีรษะของทุกท่าน แต่เนื่องด้วยระยะเวลาการเตรียมสอบที่จำกัด ประกอบกับภาระหน้าที่ต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตที่ผู้ศึกษาต้องกระทำ ถ้าจะให้อ่านตำราทั้งหมดก็คงไม่ทันเวลา อีกทั้งอ่านมาก ๆ เข้าสิ่งที่อ่านไว้ก่อนหน้าก็ลืมหมด ดังคำกล่าวที่ว่า อ่านกฎหมายได้หน้าลืมหลัง 2 วันจากกฎหมายเป็นอื่น หรือคำกล่าวมุขตลกที่ว่า หลงเน ฯ เสียเวลาบ้าอัยการ ผู้พิพากษาเสียอนาคต ฯลฯ และปัญหาเรื่องการเขียน เขียนตอบอย่างไรถึงจะได้คะแนน ซึ่งผู้เขียนเองก็เคยประสบปัญหาเหล่านี้มาเช่นกันผู้เขียนใช้เวลาพินิจพิเคราะห์ปัญหาเหล่านี้มาเป็นเวลาหลายปี จนกระทั่งผู้เขียนหาคำตอบได้ว่าการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบกฎหมายนั้น ประกอบด้วยหลัก 3 ประการ

1. ความตั้งใจ ขยัน และอดทน

2. การไม่ย่อท้อต่อความล้มเหลว และ

3. เทคนิคที่ดี

หลักข้อที่ 1 และ 2 นั้นเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล แต่ละคนอาจมีไม่เท่ากัน แต่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการทำสิ่งใดในโลกนี้ให้ประสบความสำเร็จนั้น จะขาดหลัก 2 ข้อแรกไม่ได้ คนทุกคนในโลกที่ประสบความสำเร็จล้วนแต่มีหลัก 2 ข้อนี้ทั้งสิ้น แต่สำหรับการเรียนกฎหมายนั้น หลายต่อหลายคนมีหลักข้อที่ 1 และ 2 แต่ก็ยังสอบไม่ผ่าน แสดงให้เห็นว่าผู้ศึกษาขาดหลักเกณฑ์ข้อที่ 3 ซึ่งก็ขาดเทคนิคที่ดี ปัญหาว่าเทคนิคที่ดีจะช่วยแก้ปัญหาในการเรียนกฎหมายอย่างไร คำตอบนั้นอยู่ในหนังสือ "พร้อมสอบ" ชุดนี้ โดยหนังสือฉบับนี้จะให้เทคนิคต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางโครงสร้างของกฎหมายทั้งระบบ เทคนิคการท่องตัวบท วิธีการย่อตัวบท เนื้อหาที่ครบถ้วนแท้จริงกะทัดรัดเข้าใจง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย ประหยัดเวลา ตัวอย่างคำถาม-คำตอบทั้งข้อสอบเก่าและคำถามที่ยังไม่เคยออกข้อสอบ ฎีกาอัพเดทล่าสุดเป็นปัจจุบัน และที่สำคัญคือแนวทางการเขียนตอบข้อสอบ ที่สามารถนำเอาไปเขียนได้จริงในห้องสอบ ทั้งหมดกล่าวมาข้างต้นนี้ก็เพื่อเป้าหมายเดียว นั่นคือ "เพื่อให้ผู้อ่าน" และ "สอบผ่าน" 

ผู้เขียนขอขอบคุณร้านหนังสือ "ปณรัชช" ที่ให้โอกาสอันมีค่ายิ่งในการจัดทำหนังสือฉบับนี้ ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทีมงานที่ให้ความช่วยเหลือทั้งในเรื่องการถกปัญหากฎหมาย การจัดหาข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การจัดทำ และขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่านจากใจจริงที่สละเวลาอันมีค่าของพวกท่านในการอ่านหนังสือฉบับนี้

สุดท้ายนี้ หากหนังสือเล่มนี้ก่อคุณงามความดีบ้างประการใด ผู้เขียนขอมอบให้แก่พ่อโกวิท คุณแม่พรรณทิพย์ วัชราภรณ์ และบรรดาครูบาอาจารย์ทุกท่านผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาแก่ผู้เขียน สำหรับข้อบกพร่องของหนังสือเล่มนี้นั้นผู้เขียนทราบดีว่ายังมีอยู่อีกมากมาย โดยผู้เขียนขอน้อมรับคำชี้แนะเพิ่มเติมจากผู้อ่านทุก ๆ ท่านด้วยความขอบคุณ เพื่อนำเอาข้อเสนอแนะทั้งปวงไปปรับปรุงแก้ไขหนังสือฉบับนี้และในการจัดทำหนังสือเล่มอื่น ๆ ต่อไป

สารบัญ

เกริ่นนำ

ส่วนที่ 1 นิติกรรม

บทที่ 1 ความหมายของนิติกรรม

ตอนที่ 1 การแสดงเจตนา

ตอนที่ 2 การอันชอบด้วยกฎหมาย

ตอนที่ 3 มุ่งที่จะผูกนิติสัมพันธ์

ตอนที่ 4 การทำนิติกรรมด้วยใจสมัคร

ตอนที่ 5 การทำนิติกรรมต้องมีวัตถุประสงค์ในการก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวในสิทธิ

บทที่ 2 โมฆะกรรมและโมฆียกรรม

ตอนที่ 1 โมฆะกรรม

ตอนที่ 2 โมฆียกรรม

บทที่ 3 เงื่อนไขและเงื่อนเวลา

บทที่ 4 อายุความ

ส่วนที่ 2 สัญญา

บทที่ 1 การก่อให้เกิดสัญญา

บทที่ 2 ผลแห่งสัญญา

บทที่ 3 มัดจำและเบี้ยปรับ

ตอนที่ 1 มัดจำ

ตอนที่ 2 เบี้ยปรับ

บทที่ 4 เลิกสัญญา

ตอนที่ 1 การเลิกสัญญา

ตอนที่ 2 ผลของการเลิกสัญญา

ส่วนที่ 3 หนี้

บทที่ 1 วัตถุแห่งหนี้

บทที่ 2 การไม่ชำระหนี้

บทที่ 3 ผลแห่งหนี้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก

บทที่ 4 ลูกหนี้ร่วม

บทที่ 5 ความระงับหนี้คุยท้ายเล่ม

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์  แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์ แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
ขายยกลัง
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE