คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ตัวแทน นายหน้า จ้างทำของ รับขน

฿230

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ตัวแทน นายหน้า จ้างทำของ รับขน                    

ผู้แต่ง

จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 9 : มิถุนาย 2553

จำนวนหน้า

188 หน้า

ขนาดหนังสือ

มาตราฐาน (18.5x26)

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

978974

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

สารบัญ

ภาค 1 ตัวแทน

บทที่ 1 บททั่วไป

บทที่ 2 การเกิดตัวแทน

             2.1              ตัวแทนเกิดขึ้นด้วยกฎหมาย

             2.2              ตัวแทนเกิดขึ้นด้วยสัญญา

                               2.2.1        ตัวแทนโดยชัดแจ้ง

                               2.2.2        ตัวแทนโดยริยาย

             2.3              ตัวแทนโดยการให้สัตยาบัน

บทที่ 3 ชนิดของตัวการ

             3.1              ตัวการเป็นบุคคลธรรมดา

             3.2              ตัวการเป็นนิติบุคคล

                               3.2.1        การเป็นผู้แทนกับการเป็นตัวแทนของนิติบุคคล

             3.3              ตัวการหลายคน

บทที่ 4 ชนิดของตัวแทน

             4.1              บุคคลที่สามารถเป็นตัวแทน

             4.2              ตัวแทนรับมอบอำนาจเฉพาะ

             4.3              ตัวแทนรับมอบอำนาจทั่วไป

             4.4              การเป็นตัวแทนโดยการให้สัตยาบัน

                               4.4.1        การให้สัตยาบันแก่การกระทำของตัวแทนที่ทำนอกเหนือขอบอำนาจ

                               4.4.2        การให้สัตยาบันแก่การกระทำของตัวแทนที่ทำโดยปราศจากอำนาจ

                               4.4.3        การให้สัตยาบันแก่คำฟ้องที่ตัวการไม่ได้มอบอำนาจให้ฟ้อง

                               4.4.4        ผลของการให้สัตยาบัน

             4.5              ตัวแทนในเหตุฉุกเฉิน

                               4.5.1        ความสัมพันธ์ระหว่างตัวการกับตัวแทนก่อนการเป็นตัวแทนในเหตุฉุกเฉิน

             4.6              ตัวแทนเชิด

             4.7              ตัวแทนหลายคน

             4.8              ตัวแทนช่วง

                               4.8.1        การตั้งทนายความกับการตั้งตัวแทนช่วง

บทที่ 5 การตั้งตัวแทนเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือ

บทที่ 6 หน้าที่ของตัวแทนต่อตัวการ

             6.1              หน้าที่ของตัวแทนในระหว่างอายุสัญญาตัวแทน

                               6.1.1        หน้าที่ต้องกระทำการตามที่ได้รับมอบหมาย

                               6.1.2        หน้าที่ต้องกระทำการคำสั่งหรือตามธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติ

                               6.1.3        หน้าที่ต้องทำการด้วยตนเอง

                               6.1.4        หน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังและฝีมือตามสมควร

                               6.1.5        หน้าที่ต้องแจ้งให้ตัวการทราบถึงความเป็นไปที่ได้มอบหมาย

                               6.1.6        หน้าที่ต้องส่งเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับไว้เป็นตัวการ

                               6.1.7        หน้าที่ห้ามทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อประโยชน์ของตัวการ

             6.2              หน้าที่ของตัวแทนภายหลังสัญญาตัวแทนสิ้นสุด

                               6.2.1        หน้าที่ต้องแถลงบัญชี

                               6.2.2        หน้าที่ต้องดูแลทรัพย์สินของตัวการ

บทที่ 7 ความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการ

             7.1              ความรับผิดตามสัญญา

             7.2              ตัวแทนต้องรับผิดในการกระทำโดยประมาท

             7.3              ตัวแทนต้องรับผิดในการกระทำโดยปราศจากอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจ

             7.4              ตัวแทนต้องรับผิดในการรับผลประโยชน์จากบุคคลภายนอก

บทที่ 8 สิทธิของตัวแทนที่มีต่อตัวการ

             8.1              สิทธิในการเรียกเงินทดรอง

             8.2              สิทธิในการเรียกบำเหน็จ

             8.3              สิทธิในการเรียกค่าเสียหาย

             8.4              สิทธิในการยึดหน่วงทรัพย์

บทที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวการกับบุคคลภายนอก

             9.1              ตัวการไม่เปิดเผยชื่อ

             9.2              ข้อเท็จจริงใดที่ตัวแทนรู้ต้องถือว่าตัวการรู้ด้วย

บทที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนกับบุคคลภายนอก

         10.1          ตัวแทนของตัวการที่อยู่ต่างประเทศ

         10.2          ตัวแทนทำงานโดยปราศจากอำนาจหรือนอกเหนือขอบอำนาจ

         10.3          ตัวแทนของตัวการไม่เปิดเผยชื่อ

บทที่ 11 ความระงับแห่งสัญญาตัวแทน

         11.1          สัญญาตัวแทนระงับด้วยเหตุจากสัญญา

                           11.1.1 การที่คู่สัญญาตกลงกันเลิกสัญญา

                           11.1.2 การที่ฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา

                           11.1.3 การที่สัญญาระงับเพราะเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา

         11.2          สัญญาตัวแทนระงับด้วยเหตุจากกฎหมาย

         11.3          ความระงับแห่งสัญญาจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คู่สัญญาที่สุจริตไม่ได้

ภาค 2 ตัวแทนค้าต่าง

บทที่ 1 ตัวแทนค้าต่างในฐานะที่เป็นตัวแทนชนิดหนึ่ง

บทที่ 2 ลักษณะพิเศษของตัวแทนค้าต่าง

บทที่ 3 ความสามารถของตัวแทนค้าต่าง

บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวการกับตัวแทนค้าต่าง

             4.1              การซื้อขายทรัพย์ต่ำกว่าราคาที่ได้รับมอบหมาย

             4.2              การซื้อขายทรัพย์ที่มีการขานราคา ณ สถานที่แลกเปลี่ยน

ภาค 3 นายหน้า

บทที่ 1 ลักษณะของสัญญานายหน้า

บทที่ 2 ข้อแตกต่างระหว่างตัวแทนกับนายหน้า

             2.1              ความสามารถของนายหน้า

             2.2              การให้บำเหน็จนายหน้า

ภาค 4 สัญญาจ้างทำของ

บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสัญญาจ้างทำของ

             1.1              ข้อแตกต่างระหว่างสัญญาจ้างแรงงานกับสัญญาจ้างทำของ

             1.2              ข้อแตกต่างระหว่างสัญญาจ้างทำของกับสัญญาซื้อขาย

บทที่ 2 หน้าที่ของผู้รับจ้าง

             2.1              หน้าที่ต้องทำงานจนเสร็จ

             2.2              หน้าที่ต้องทำงานโดยเร็ว

             2.3              หน้าที่ต้องยอมให้ผู้ว่าจ้างตรวจงาน

             2.4              หน้าที่ต้องจัดหาเครื่องมือ

             2.5              หน้าที่ในการจัดหาสัมภาระ

             2.6              หน้าที่ต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่อง

                               2.6.1        รับผิดในความชำรุดบกพร่องก่อนส่งมอบ

                               2.6.2        รับผิดในความชำรุดบกพร่องภายหลังส่งมอบ

บทที่ 3 หน้าที่ของผู้ว่าจ้าง

             3.1              หน้าที่ต้องจ่ายสินจ้าง

บทที่ 4 ความระงับแห่งสัญญาจ้างทำของ

บทที่ 5 สัญญาจ้างทำของกับข้อตกลงเรื่องมัดจำและเบี้ยปรับ

             5.1              ความหมายของคำว่ามัดจำ

                               5.1.1        มัดจำในฐานะเป็นหลักฐานของสัญญา

                               5.1.2        มัดจำเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

                               5.1.3        ผลของการวางมัดจำ

                                ก)        ให้ส่งคืนมัดจำ

                                ข)        ให้เป็นการใช้เงินบางส่วนเมื่อชำระหนี้

                                ค)        ให้ริบมัดจำ

             5.2              ความหมายของคำว่าเบี้ยปรับ

                               5.2.1        ประโยชน์ของการกำหนดเบี้ยปรับไว้ล่วงหน้า

                               5.2.2        การบังคับเอาเบี้ยปรับ

                                ก)        เบี้ยปรับที่กำหนดให้ชำระเป็นเงิน

                                ข)        เบี้ยปรับที่กำหนดให้ชำระเป็นอย่างอื่น

                               5.2.3        การลดเบี้ยปรับ

ภาค 5 สัญญารับขน

บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสัญญารับขน

บทที่ 2 สัญญารับขนของ

             2.1              หน้าที่ของผู้ขนส่ง

                               2.1.1        หน้าที่ส่งของไปถึงจุดหมายปลายทาง

                               2.1.2        หน้าที่ดูแลรักษา

                               2.1.3        หน้าที่คัดเลือกผู้ขนส่งช่วง

                               2.1.4        หน้าที่บอกกล่าวแก่ผู้รับตราส่ง

                               2.1.5        หน้าที่ต้องดูแลผลประโยชน์แก่ผู้ขนส่งคนก่อนๆ ตน

             2.2              สิทธิของผู้ขนส่ง

                               2.2.1        สิทธิในค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์และข้อจำกัดสิทธิ

                               2.2.2        สิทธิในการเรียกใบกำกับของ

                               2.2.3        ข้อจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่ง

                                ก)        ความเสียหายที่เกิดจากการส่งมอบของชักช้า

                                ข)        การส่งของมีค่า

                                ค)        การเขียนข้อจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่ง

                                ง)         การสิ้นสุดความรับผิดของผู้ขนส่ง

             2.3              สิทธิของผู้ขนส่ง

             2.4              อายุความ

บทที่ 3 สัญญารับขนคนโดยสาร

             3.1              ความรับผิดต่อคนโดยสาร

             3.2              ความรับผิดในเครื่องเดินทางของผู้โดยสาร

ภาคผนวก

บทความ เรื่อง สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาจ้างทำของจะเป็นอย่างไร เมื่อการที่จ้างนั้นพังทลายและบุบสลายลง

           ก่อนส่งมอบ

คำถามพร้อมแนวคำตอบ

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์  แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์ แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
ขายยกลัง
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE