คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ตัวแทน นายหน้า จ้างทำของ รับขน

฿230

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ตัวแทน นายหน้า จ้างทำของ รับขน                    

ผู้แต่ง

จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 9 : มิถุนาย 2553

จำนวนหน้า

188 หน้า

ขนาดหนังสือ

มาตราฐาน (18.5x26)

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

978974

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

สารบัญ

ภาค 1 ตัวแทน

บทที่ 1 บททั่วไป

บทที่ 2 การเกิดตัวแทน

             2.1              ตัวแทนเกิดขึ้นด้วยกฎหมาย

             2.2              ตัวแทนเกิดขึ้นด้วยสัญญา

                               2.2.1        ตัวแทนโดยชัดแจ้ง

                               2.2.2        ตัวแทนโดยริยาย

             2.3              ตัวแทนโดยการให้สัตยาบัน

บทที่ 3 ชนิดของตัวการ

             3.1              ตัวการเป็นบุคคลธรรมดา

             3.2              ตัวการเป็นนิติบุคคล

                               3.2.1        การเป็นผู้แทนกับการเป็นตัวแทนของนิติบุคคล

             3.3              ตัวการหลายคน

บทที่ 4 ชนิดของตัวแทน

             4.1              บุคคลที่สามารถเป็นตัวแทน

             4.2              ตัวแทนรับมอบอำนาจเฉพาะ

             4.3              ตัวแทนรับมอบอำนาจทั่วไป

             4.4              การเป็นตัวแทนโดยการให้สัตยาบัน

                               4.4.1        การให้สัตยาบันแก่การกระทำของตัวแทนที่ทำนอกเหนือขอบอำนาจ

                               4.4.2        การให้สัตยาบันแก่การกระทำของตัวแทนที่ทำโดยปราศจากอำนาจ

                               4.4.3        การให้สัตยาบันแก่คำฟ้องที่ตัวการไม่ได้มอบอำนาจให้ฟ้อง

                               4.4.4        ผลของการให้สัตยาบัน

             4.5              ตัวแทนในเหตุฉุกเฉิน

                               4.5.1        ความสัมพันธ์ระหว่างตัวการกับตัวแทนก่อนการเป็นตัวแทนในเหตุฉุกเฉิน

             4.6              ตัวแทนเชิด

             4.7              ตัวแทนหลายคน

             4.8              ตัวแทนช่วง

                               4.8.1        การตั้งทนายความกับการตั้งตัวแทนช่วง

บทที่ 5 การตั้งตัวแทนเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือ

บทที่ 6 หน้าที่ของตัวแทนต่อตัวการ

             6.1              หน้าที่ของตัวแทนในระหว่างอายุสัญญาตัวแทน

                               6.1.1        หน้าที่ต้องกระทำการตามที่ได้รับมอบหมาย

                               6.1.2        หน้าที่ต้องกระทำการคำสั่งหรือตามธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติ

                               6.1.3        หน้าที่ต้องทำการด้วยตนเอง

                               6.1.4        หน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังและฝีมือตามสมควร

                               6.1.5        หน้าที่ต้องแจ้งให้ตัวการทราบถึงความเป็นไปที่ได้มอบหมาย

                               6.1.6        หน้าที่ต้องส่งเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับไว้เป็นตัวการ

                               6.1.7        หน้าที่ห้ามทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อประโยชน์ของตัวการ

             6.2              หน้าที่ของตัวแทนภายหลังสัญญาตัวแทนสิ้นสุด

                               6.2.1        หน้าที่ต้องแถลงบัญชี

                               6.2.2        หน้าที่ต้องดูแลทรัพย์สินของตัวการ

บทที่ 7 ความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการ

             7.1              ความรับผิดตามสัญญา

             7.2              ตัวแทนต้องรับผิดในการกระทำโดยประมาท

             7.3              ตัวแทนต้องรับผิดในการกระทำโดยปราศจากอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจ

             7.4              ตัวแทนต้องรับผิดในการรับผลประโยชน์จากบุคคลภายนอก

บทที่ 8 สิทธิของตัวแทนที่มีต่อตัวการ

             8.1              สิทธิในการเรียกเงินทดรอง

             8.2              สิทธิในการเรียกบำเหน็จ

             8.3              สิทธิในการเรียกค่าเสียหาย

             8.4              สิทธิในการยึดหน่วงทรัพย์

บทที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวการกับบุคคลภายนอก

             9.1              ตัวการไม่เปิดเผยชื่อ

             9.2              ข้อเท็จจริงใดที่ตัวแทนรู้ต้องถือว่าตัวการรู้ด้วย

บทที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนกับบุคคลภายนอก

         10.1          ตัวแทนของตัวการที่อยู่ต่างประเทศ

         10.2          ตัวแทนทำงานโดยปราศจากอำนาจหรือนอกเหนือขอบอำนาจ

         10.3          ตัวแทนของตัวการไม่เปิดเผยชื่อ

บทที่ 11 ความระงับแห่งสัญญาตัวแทน

         11.1          สัญญาตัวแทนระงับด้วยเหตุจากสัญญา

                           11.1.1 การที่คู่สัญญาตกลงกันเลิกสัญญา

                           11.1.2 การที่ฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา

                           11.1.3 การที่สัญญาระงับเพราะเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา

         11.2          สัญญาตัวแทนระงับด้วยเหตุจากกฎหมาย

         11.3          ความระงับแห่งสัญญาจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คู่สัญญาที่สุจริตไม่ได้

ภาค 2 ตัวแทนค้าต่าง

บทที่ 1 ตัวแทนค้าต่างในฐานะที่เป็นตัวแทนชนิดหนึ่ง

บทที่ 2 ลักษณะพิเศษของตัวแทนค้าต่าง

บทที่ 3 ความสามารถของตัวแทนค้าต่าง

บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวการกับตัวแทนค้าต่าง

             4.1              การซื้อขายทรัพย์ต่ำกว่าราคาที่ได้รับมอบหมาย

             4.2              การซื้อขายทรัพย์ที่มีการขานราคา ณ สถานที่แลกเปลี่ยน

ภาค 3 นายหน้า

บทที่ 1 ลักษณะของสัญญานายหน้า

บทที่ 2 ข้อแตกต่างระหว่างตัวแทนกับนายหน้า

             2.1              ความสามารถของนายหน้า

             2.2              การให้บำเหน็จนายหน้า

ภาค 4 สัญญาจ้างทำของ

บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสัญญาจ้างทำของ

             1.1              ข้อแตกต่างระหว่างสัญญาจ้างแรงงานกับสัญญาจ้างทำของ

             1.2              ข้อแตกต่างระหว่างสัญญาจ้างทำของกับสัญญาซื้อขาย

บทที่ 2 หน้าที่ของผู้รับจ้าง

             2.1              หน้าที่ต้องทำงานจนเสร็จ

             2.2              หน้าที่ต้องทำงานโดยเร็ว

             2.3              หน้าที่ต้องยอมให้ผู้ว่าจ้างตรวจงาน

             2.4              หน้าที่ต้องจัดหาเครื่องมือ

             2.5              หน้าที่ในการจัดหาสัมภาระ

             2.6              หน้าที่ต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่อง

                               2.6.1        รับผิดในความชำรุดบกพร่องก่อนส่งมอบ

                               2.6.2        รับผิดในความชำรุดบกพร่องภายหลังส่งมอบ

บทที่ 3 หน้าที่ของผู้ว่าจ้าง

             3.1              หน้าที่ต้องจ่ายสินจ้าง

บทที่ 4 ความระงับแห่งสัญญาจ้างทำของ

บทที่ 5 สัญญาจ้างทำของกับข้อตกลงเรื่องมัดจำและเบี้ยปรับ

             5.1              ความหมายของคำว่ามัดจำ

                               5.1.1        มัดจำในฐานะเป็นหลักฐานของสัญญา

                               5.1.2        มัดจำเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

                               5.1.3        ผลของการวางมัดจำ

                                ก)        ให้ส่งคืนมัดจำ

                                ข)        ให้เป็นการใช้เงินบางส่วนเมื่อชำระหนี้

                                ค)        ให้ริบมัดจำ

             5.2              ความหมายของคำว่าเบี้ยปรับ

                               5.2.1        ประโยชน์ของการกำหนดเบี้ยปรับไว้ล่วงหน้า

                               5.2.2        การบังคับเอาเบี้ยปรับ

                                ก)        เบี้ยปรับที่กำหนดให้ชำระเป็นเงิน

                                ข)        เบี้ยปรับที่กำหนดให้ชำระเป็นอย่างอื่น

                               5.2.3        การลดเบี้ยปรับ

ภาค 5 สัญญารับขน

บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสัญญารับขน

บทที่ 2 สัญญารับขนของ

             2.1              หน้าที่ของผู้ขนส่ง

                               2.1.1        หน้าที่ส่งของไปถึงจุดหมายปลายทาง

                               2.1.2        หน้าที่ดูแลรักษา

                               2.1.3        หน้าที่คัดเลือกผู้ขนส่งช่วง

                               2.1.4        หน้าที่บอกกล่าวแก่ผู้รับตราส่ง

                               2.1.5        หน้าที่ต้องดูแลผลประโยชน์แก่ผู้ขนส่งคนก่อนๆ ตน

             2.2              สิทธิของผู้ขนส่ง

                               2.2.1        สิทธิในค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์และข้อจำกัดสิทธิ

                               2.2.2        สิทธิในการเรียกใบกำกับของ

                               2.2.3        ข้อจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่ง

                                ก)        ความเสียหายที่เกิดจากการส่งมอบของชักช้า

                                ข)        การส่งของมีค่า

                                ค)        การเขียนข้อจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่ง

                                ง)         การสิ้นสุดความรับผิดของผู้ขนส่ง

             2.3              สิทธิของผู้ขนส่ง

             2.4              อายุความ

บทที่ 3 สัญญารับขนคนโดยสาร

             3.1              ความรับผิดต่อคนโดยสาร

             3.2              ความรับผิดในเครื่องเดินทางของผู้โดยสาร

ภาคผนวก

บทความ เรื่อง สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาจ้างทำของจะเป็นอย่างไร เมื่อการที่จ้างนั้นพังทลายและบุบสลายลง

           ก่อนส่งมอบ

คำถามพร้อมแนวคำตอบ

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าที่คุณสนใจ
หนังสือธนบัตร รัชกาลที่ 9
ธนาคารแห่งประเทศไทย
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
สินค้าไปรษณีย์ (ตราไปรษณียากร)
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข จังหวัดกาฬสินธุ์

Best Seller

ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
ขายยกลัง
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE