คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ วารี นาสกุล จรัญ ภักดีธนากุล

฿290

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ วารี นาสกุล จรัญ ภักดีธนากุล                   

ผู้แต่ง

ดร.วารี นาสกุล ปรับปรุงโดย : จรัญ ภักดีธนากุล

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 4 : กุมภาพันธ์ 2559

จำนวนหน้า

463 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5x26 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหา

สารบาญ

ลักษณะ 1 ข้อความทั่วไป

1. ประวัติ

2. ความหมายของคำว่า"ละเมิด"

3. ละเมิดเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้

4. ความรับผิด

5. ลักษณะต่างๆ ของความผิดในทางแพ่ง

6. ควมรับผิดในลักษณะละเมิด

7. ความรับผิดในทางละเมิดต่างกับความรับผิดในทางอาญา

8. ละเมิดกับการผิดสัญญา

9. วัตถุประสงค์และบทบาทของกฎหมายละเมิด

10. ความสัมพันธ์ระหว่างละเมิดกับควมรับผิดและสิทธิของผู้รับประกันภัย

ลักษณะ 2 ความรับผิดทางละเมิด

หมวด 1 : ความรับผิดอันเกิดจากกระทำผิดของตน

บทที่ 1 การกระทำที่เป็นละเมิด : หลักกฎหมาย

ข้อ 1 ผุ้ใดกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ

1.1 ความหมายของคำว่าผู้ใด

1.2 อย่างไรเรียกว่าการกระทำ การกระทำต้องเป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ

1.3 การกระทำโดยงดเว้น กรงดเว้นอย่างไรเป็นละเมิด

1.4 กระทำโดยจงใจ จงใจต่างกับเจตนา

1.5 กระทำโดยประมมาทเลินเล่อ

ข้อ 2 กระทำต่อผู้อื่นโดยผิดกฎหมาย

2.1 การทำต่อผู้อืน

2.2 กระทำผิดกฎหมาย

2.3 การใช้สิทธิอันมีแต่จะก่อให่เิกดความเสียหายแก่ผู้อื่ย

2.4 การฝ่าฝืนกฎหมายก่อให้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น

2.5 ข้อยกเว้นที่ไม่ถือว่าเป็นการกระทำผิด

ข้อ 3 บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย

3.1 อย่างไรจึงจะเรียกว่าเสียหาย

3.2 ลักษณะความเสียหาย

3.3 ความเสียหายต้องเกี่ยวแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์หรืสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง

3.4 การรบกวนการครอบครอง

3.5 การบุกรุก

ข้อ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลการกระทำ

4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผล

4.2 ผลที่จำเลยทำให้เกิดขึ้นต้องไม่เกินกว่าเหตุ

บทที่ 2 ความรับผิดโดยการกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง

ข้อ 1 บททั่วไป

1.1 หมิ่นประมาทต่างจากดูหมิ่น

1.2 หมิ่นประมาทในทางแพ่งต่างกับหมิ่นประมาทในทางอาญา

ข้อ 2 เกณฑ์ความรัยผิดโดยการแสดงข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง

2.1 การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลาย

2.2 ข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง

2.3 เป็นที่เบียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียจติคุณหาทางทำมาหากินได้หรือทางเจริญของผู้อื่น

2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผลการกระทำ

ข้อ 3 เหตุยกเว้นความผิด

บทที่ 3 การทำละเมิดร่วม

หมวด 2 : ความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict liability)

บทที่ 1 ความเสียหายเกิดจากสัตว์

บทที่ 2 ความเสียหารยเกิดจากโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างหรือต้นไม้

บทที่ 3 ความเสียหายเกิดจากของตกจากโรงเรือน

บทที่ 4 ความเสียหายเกิดจากยานพาหนะอันเดินด้วยเครื่องจักรกลหรือทรัพย์อันตราย

หมวด 3 : ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการกระทำของผู้อื่นฃ

บทที่ 1 นายจ้างร่วมรับผิดกับลูกจ้าง

ข้อ 1 บททั่วไปattorney285

1.1 ประวัติและทฤษฎีว่าด้ยวความรับผิดชอเพื่อบุคคลอื่น

1.2 เหตุแห่งความผิด

1.3 นายจ้างและลูกจ้างเกิดขึ้นได้อย่างไร

ข้อ 2 ความรับผิดของนายจ้าง

2.1 ความรับผิดของนายจ้างเกิดขึ้นเมื่อใด

2.2 ข้อสังเกต

ข้อ 3 นายจ้างหลายคน

ข้อ 4 ข้อแง่คิดในพิจารณา

4.1 การบรรยาฟ้อง

4.2 คำให้การต่อสู้ของจำเลย

ข้อ 5 สิทธิไล่เบี้ย 

บทที่ 5 ครูอาจารย์ ร่วมรับผิดในละเมิดขิงผู้ไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความดูแล

ข้อ 1 บททั่วไป

ข้อ 2 ความรับผิด

ข้อ3 สิทธิไล่เบี้ย

บทที่ 6 นิติบุคคลต้องรับผิดชอบในละเมิดที่เกิดจากการกระทำตามหน้าที่ของผู้แทนหรือมีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลนั้น

บทที่ 7 หน่วยงานของรัฐต้อรับผิดในละเมิดที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด

ข้อ 1 บททั่วไป

ข้อ 2 หน่วยงานของรัฐ-เจ้าหน้าที่

ข้อ 3 การใช้สิทธิ์ไล่เบี้ย และการเรียกค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ผู้ถูกละเมิด

ลักษณะ 3 เหตุยกเว้นและลดหย่อนความรับผิด ข้อแก้ตัวสำหรับผู้ที่ถูกฟ้องให้รับผิดในทางละเมิด

บทที่ 1 นิรโทษกรรม

นิรโทษกรรมคืออะไร

เหตุอันเป็นนิรโทษกรรม

ข้อ 1 นิรโทษกรรมอันเกิดจากการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย

ข้อ 2 นิรโทษกรรมอันเกิดจากการทำตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย

ข้อ 3 นิรโทษกรรมอันเกิดจากการกระทำละเมิดจากทรัพย์เพื่องป้องกันภยัยตราย

ข้อแตกต่างระหว่างการละเมิดต่อทรพย์กับการละเมิดต่อสัตว์

ข้อ 4 นิรดทษกรรมอันเกิดจากการป้องกันเพื่อให้สมกับสิทธิ

ข้อ 5 นิรโทษกรรมอันเกิดจากการทำละเมิดต่อสัตว์ของผู้อื่น

บทที่ 2 เหตุยกเว้นความรับผิดตามกฎหมายอื่น

1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ

2. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

3. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535

4. พระราชบัญญัติการรับขนส่งทางทะเล พ.ศ.2543

5. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

6. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550

7. พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พ.ศ.5664

บทที่ 3 ผู้เสียหายมีส่วนผิดด้วย

ลักษณะ 4 ค่าสินไหม

บทที่ 1 บททั่วไป

บทที่ 2 ค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิดต่อทรัพย์

บทที่ 3 ค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิดต่อชีวิตและร่างกาย

ข้อ 1 ละเมิดต่อชีวิต

ข้อ 2 ละเมิดต่อร่างกาย

บทที่ 4 ค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิดต่อชื่อเสียง

ลักษณะ 5 อายุความ

บทที่ 1 บททั่วไป

บทที่ 2 อายุความเรียกค่าเสียหาในกรณีทั่วไป

บทที่ 3 อายุคววามเรียกค่าเสียหายกรณีมีมูลทางอาญา

บทที่ 4 อายุความเรียกคืนทรัพย์สินหรือราคาทรัพย์สินที่ผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด และการฟ้องให้จำเลยกระทำการหรือยกเว้นกระทำการ รวมทั้งการฟ้องเรียกค่าเสียหายตามกฎหมายดฉพาะเรื่อง

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE