คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ วารี นาสกุล จรัญ ภักดีธนากุล

฿290

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ วารี นาสกุล จรัญ ภักดีธนากุล                   

ผู้แต่ง

ดร.วารี นาสกุล ปรับปรุงโดย : จรัญ ภักดีธนากุล

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 4 : กุมภาพันธ์ 2559

จำนวนหน้า

463 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5x26 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหา

สารบาญ

ลักษณะ 1 ข้อความทั่วไป

1. ประวัติ

2. ความหมายของคำว่า"ละเมิด"

3. ละเมิดเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้

4. ความรับผิด

5. ลักษณะต่างๆ ของความผิดในทางแพ่ง

6. ควมรับผิดในลักษณะละเมิด

7. ความรับผิดในทางละเมิดต่างกับความรับผิดในทางอาญา

8. ละเมิดกับการผิดสัญญา

9. วัตถุประสงค์และบทบาทของกฎหมายละเมิด

10. ความสัมพันธ์ระหว่างละเมิดกับควมรับผิดและสิทธิของผู้รับประกันภัย

ลักษณะ 2 ความรับผิดทางละเมิด

หมวด 1 : ความรับผิดอันเกิดจากกระทำผิดของตน

บทที่ 1 การกระทำที่เป็นละเมิด : หลักกฎหมาย

ข้อ 1 ผุ้ใดกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ

1.1 ความหมายของคำว่าผู้ใด

1.2 อย่างไรเรียกว่าการกระทำ การกระทำต้องเป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ

1.3 การกระทำโดยงดเว้น กรงดเว้นอย่างไรเป็นละเมิด

1.4 กระทำโดยจงใจ จงใจต่างกับเจตนา

1.5 กระทำโดยประมมาทเลินเล่อ

ข้อ 2 กระทำต่อผู้อื่นโดยผิดกฎหมาย

2.1 การทำต่อผู้อืน

2.2 กระทำผิดกฎหมาย

2.3 การใช้สิทธิอันมีแต่จะก่อให่เิกดความเสียหายแก่ผู้อื่ย

2.4 การฝ่าฝืนกฎหมายก่อให้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น

2.5 ข้อยกเว้นที่ไม่ถือว่าเป็นการกระทำผิด

ข้อ 3 บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย

3.1 อย่างไรจึงจะเรียกว่าเสียหาย

3.2 ลักษณะความเสียหาย

3.3 ความเสียหายต้องเกี่ยวแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์หรืสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง

3.4 การรบกวนการครอบครอง

3.5 การบุกรุก

ข้อ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลการกระทำ

4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผล

4.2 ผลที่จำเลยทำให้เกิดขึ้นต้องไม่เกินกว่าเหตุ

บทที่ 2 ความรับผิดโดยการกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง

ข้อ 1 บททั่วไป

1.1 หมิ่นประมาทต่างจากดูหมิ่น

1.2 หมิ่นประมาทในทางแพ่งต่างกับหมิ่นประมาทในทางอาญา

ข้อ 2 เกณฑ์ความรัยผิดโดยการแสดงข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง

2.1 การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลาย

2.2 ข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง

2.3 เป็นที่เบียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียจติคุณหาทางทำมาหากินได้หรือทางเจริญของผู้อื่น

2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผลการกระทำ

ข้อ 3 เหตุยกเว้นความผิด

บทที่ 3 การทำละเมิดร่วม

หมวด 2 : ความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict liability)

บทที่ 1 ความเสียหายเกิดจากสัตว์

บทที่ 2 ความเสียหารยเกิดจากโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างหรือต้นไม้

บทที่ 3 ความเสียหายเกิดจากของตกจากโรงเรือน

บทที่ 4 ความเสียหายเกิดจากยานพาหนะอันเดินด้วยเครื่องจักรกลหรือทรัพย์อันตราย

หมวด 3 : ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการกระทำของผู้อื่นฃ

บทที่ 1 นายจ้างร่วมรับผิดกับลูกจ้าง

ข้อ 1 บททั่วไปattorney285

1.1 ประวัติและทฤษฎีว่าด้ยวความรับผิดชอเพื่อบุคคลอื่น

1.2 เหตุแห่งความผิด

1.3 นายจ้างและลูกจ้างเกิดขึ้นได้อย่างไร

ข้อ 2 ความรับผิดของนายจ้าง

2.1 ความรับผิดของนายจ้างเกิดขึ้นเมื่อใด

2.2 ข้อสังเกต

ข้อ 3 นายจ้างหลายคน

ข้อ 4 ข้อแง่คิดในพิจารณา

4.1 การบรรยาฟ้อง

4.2 คำให้การต่อสู้ของจำเลย

ข้อ 5 สิทธิไล่เบี้ย 

บทที่ 5 ครูอาจารย์ ร่วมรับผิดในละเมิดขิงผู้ไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความดูแล

ข้อ 1 บททั่วไป

ข้อ 2 ความรับผิด

ข้อ3 สิทธิไล่เบี้ย

บทที่ 6 นิติบุคคลต้องรับผิดชอบในละเมิดที่เกิดจากการกระทำตามหน้าที่ของผู้แทนหรือมีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลนั้น

บทที่ 7 หน่วยงานของรัฐต้อรับผิดในละเมิดที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด

ข้อ 1 บททั่วไป

ข้อ 2 หน่วยงานของรัฐ-เจ้าหน้าที่

ข้อ 3 การใช้สิทธิ์ไล่เบี้ย และการเรียกค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ผู้ถูกละเมิด

ลักษณะ 3 เหตุยกเว้นและลดหย่อนความรับผิด ข้อแก้ตัวสำหรับผู้ที่ถูกฟ้องให้รับผิดในทางละเมิด

บทที่ 1 นิรโทษกรรม

นิรโทษกรรมคืออะไร

เหตุอันเป็นนิรโทษกรรม

ข้อ 1 นิรโทษกรรมอันเกิดจากการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย

ข้อ 2 นิรโทษกรรมอันเกิดจากการทำตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย

ข้อ 3 นิรโทษกรรมอันเกิดจากการกระทำละเมิดจากทรัพย์เพื่องป้องกันภยัยตราย

ข้อแตกต่างระหว่างการละเมิดต่อทรพย์กับการละเมิดต่อสัตว์

ข้อ 4 นิรดทษกรรมอันเกิดจากการป้องกันเพื่อให้สมกับสิทธิ

ข้อ 5 นิรโทษกรรมอันเกิดจากการทำละเมิดต่อสัตว์ของผู้อื่น

บทที่ 2 เหตุยกเว้นความรับผิดตามกฎหมายอื่น

1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ

2. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

3. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535

4. พระราชบัญญัติการรับขนส่งทางทะเล พ.ศ.2543

5. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

6. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550

7. พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พ.ศ.5664

บทที่ 3 ผู้เสียหายมีส่วนผิดด้วย

ลักษณะ 4 ค่าสินไหม

บทที่ 1 บททั่วไป

บทที่ 2 ค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิดต่อทรัพย์

บทที่ 3 ค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิดต่อชีวิตและร่างกาย

ข้อ 1 ละเมิดต่อชีวิต

ข้อ 2 ละเมิดต่อร่างกาย

บทที่ 4 ค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิดต่อชื่อเสียง

ลักษณะ 5 อายุความ

บทที่ 1 บททั่วไป

บทที่ 2 อายุความเรียกค่าเสียหาในกรณีทั่วไป

บทที่ 3 อายุคววามเรียกค่าเสียหายกรณีมีมูลทางอาญา

บทที่ 4 อายุความเรียกคืนทรัพย์สินหรือราคาทรัพย์สินที่ผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด และการฟ้องให้จำเลยกระทำการหรือยกเว้นกระทำการ รวมทั้งการฟ้องเรียกค่าเสียหายตามกฎหมายดฉพาะเรื่อง

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
Valid from 19/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
มอบความรักผ่านอาหารเพื่อสุขภาพ สดๆ จากทะเล
มอบความรักผ่านอาหารเพื่อสุขภาพ สดๆ จากทะเล
Valid from 01/11/2562 to 10/01/2563
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
ขายยกลัง
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE