คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ละเมิด สุษม ศุภนิตย์

฿310

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ละเมิด สุษม ศุภนิตย์             

ผู้แต่ง

สุษม ศุภนิตย์

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 8 : พฤษภาคม 2555

จำนวนหน้า

344  หน้า

ขนาดหนังสือ

19 x26 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

978974

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหา

สารบัญ

ข้อพิจารณาเบื้องต้น

วิวัฒนาการและความหมายของละเมิด

ละเมิดต่างความรับผิดชอบทางอาญา

ละเมิดต่างกับสัญญา

ละเมิดต่างกับจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้

ทฤษฎีความรับผิดในทางละเมิด

บทที่ 1 ความรับผิดเพื่อละเมิดโดยการกระทำของตนเอง

1. ความหมายของละเมิดในมาตรา 420

1.1 การกระทำ

1.2 โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ

- ความรับผิดในการปฎิบัติวิชาชีพ

1.3 โดยผิดกฎหมาย

1.4 มีความเสียหาย

1.5 มีความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล

1.) ทฤษฎีเงื่อนไขหรือทฤษฎีผลโดยตรง

2.) ทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสมหรือทฤษฎีผลธรรมดา

- ศาลไทยใช้ทฤษฎีใดในการวินิจฉัยความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล

- ทฤษฎีเงื่อนไขจะใช้ได้หรือไม่ในกรณีที่มีเหตุแทรกแซง

2. การใช้สิทธิไม่สุจริต เป็นการกระทำละเมิด(มาทตรา 421)

2.1 เหตุผลและที่มาของบทบัญญัติมาตรา 421

2.2 แนวแนวพิจารณาในศาลต่างประเทศเกี่ยวกับการใช้สิทธิไม่สุจริต

3. การกระทำอันฝ่าฝืนกฎหมายอันประสงค์ปกป้องบุคคลอื่นเป็นละเมิด (มาตรา 422)

- อย่างไรเป็นกฎหมายอันประสงค์เพื่อปกป้องบุคคลอื่น

4. ความเสียหายต่อชื่อเสียง

4.1 ละเมิดตามมาตรา 420 แตกต่างกับมาตรา 423 อย่างไร

4.2 องค์ประกอบความผิดตามมาตรา 423

4.3 ข้อยกเว้นตามมาตรา  423 วรรคสอง

5. การพิพากษาคดีละเมิดซึ่งมีมูลความผิดอาญาอยู่ด้วย

6. การละเมิดร่วมกัน

บทที่ 2 ความรับผิดเพื่อละเมิดในการกระทำของผู้อื่น

ประวัติและแนวคิด

1. ความรับผิดของนายจ้างในละเมิดที่ลูกจ้างมาตรา 423

 1.1 อย่างไรเป็นลุกจ้าง- นายจ้าง

1.2 อย่างไรไม่เป็นลุกจ้าง-นายจ้าง

1.3 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

1.4 ขอบเขตการงานที่จ้าง

แนวที่ศาลไทยใช้วินิจฉัย “ในทางที่จ้าง”

1.5 การใช้สิทธิไล่เบี้ยนายจ้างตามมาตรา 426

2. ความรับผิดของตัวการในผลแห่งละเมิดที่ตัวแทนกระทำ

ในทางที่ทำแทน มาตรา 427

2.1 การเป้นตัวการตัวแทนมีความหมายอย่างไร

2.2 กรณีไม่ถือว่าเป็นตัวการ- ตัวแทน

1) ฐานะของข้าราชการ

2) การรับใช้หรือรับงานให้ทำการใดๆ

2.3 อย่างไรจึงจะถือว่าเป็นการละเมิดในทางการที่ทำแทนตัวการ

3. บทบัญญัติที่ไม่ใช้ความรับผิดเพื่อละเมิดของผู้อื่นตามมาตรา 428

4. ความรับผิดของบิดามารดา ครู อาจารย์ ในละเมิดที่ผู้เยาว์

หรือผู้อยู่ในความดูแลกระทำ

4.1 คาวามรับผิดของบิดามารดาในละเมิดที่ผู้เยาว์หรือผู้วิกลจริต

ได้กระทำ ตามมาตรา 429

4.2 ความรับผิดของครู อาจารย์ นายจ้าง หรือผู้รับดูแล

บุคคลผู้ไร้ความสามารถ ตามมาตรา 430

4.3 สิทธิไล่เบี้ย

บทที่ 3 ความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์

แนวคิดและทฤษฎี

1. ความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ มาตรา 433

1.1 ความหมาย

1.2 ผู้ต้องรับผิด

1.3 ข้อแก้ตัวตามมาตรา 433

1.4 การไล่เบี้ยผู้ที่เป็นต้นเหตุให้สัตว์ก่อความเสียหาย

2. ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง

ตามมาตรา 434

2.1 ความหมาย

2.2 ผู้ต้องรับผิด

2.3 ไล่เบี้ยใครได้บ้าง

2.4 ข้อควรสังเกต ความประมาทเลินเล่อในการปลูกสร้างเป็น

ความผิดในมาตรา 420 ไม่ใช้มาตรา 434

2.5 กรณีพิเศษที่กฎหมายให้สิทธิป้องกันความเสียหาย

ตามมาตรา 435

3. กรณีของตกหล่นหรือทิ้งขว้างไปตกในที่อันมิควร

3.1 ใครต้องรับผิด

3.2 พฤติการณ์ที่ต้องรับผิด

4. ความเสียหายเกิดจากยานพาหนะที่เดินด้วยเครื่องจักรกล

มาตรา 437

4.1 ความหมายและการบังคับใช้

4.2 ทรัพย์ก่อความเสียหาย

4.3 ผู้ที่กฎหมายสันนิษฐานว่าต้องรับผิด

4.4 การใช้มาตรา 437 ด้วยกัน

4.5 ข้อแก้ตัวตามมาตรา 437

1) เหตุสุดวิสัย

2) ความรับผิดของผู้เสียหาย

ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากผลิตภัณฑ์

บทที่ 4 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด มาตรา 438

1. ศาลกำหนดค่าสินไหมทดแทนอย่างไร

1.1 พฤติการณ์หมายความถึงอะไร

1.2 ความร้ายแรงแห่งละเมิดคืออย่างไร

2. ค่าสินไหมทดแทนได้แก่อะไรบ้าง

2.1 ค่าเสียหาย

2.2 ค่าเสียหายที่เรียกไม่ได้

2.3 ดอกเบี้ยในค่าเสียหาย

3. การคืนทรัพย์

3.1 กรณีทำละเมิดต่อทรัพย์ และรับผิดในกรณี

ทรัพย์สูญหาย ถูกทำลายและความรับผิดในกรณี

ทรัพย์สูญหาย ถูกทำลายไม่สามารถคืนได้

3.2 ดอกเบี้ยในราคาทรัพย์

4. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ครองทรัพย์ในขณะทำละเมิด

5. การกำหนดค่าสินไหมทดแทนในกรณีผู้เสียหายมีส่วนผิด

6. ค่าสินไหมทดแทนที่บัญญัติเฉพาะกรณี

6.1 ค่าสินไหมทดแทนในกรณีทำละเมิดเขาถึงตาย

6.2 ค่าสินไหมทนแทนในกรณีทำละเมิดต่อร่างกายและอนามัย

6.3 ค่าขาดแรงงาน

6.4 ค่าสินไหมทนแทนอันมิใช้ตัวเงิน

6.5 ค่าสินไหมทดแทนต่อชื่อเสียง

7. อายุความฟ้องร้องคดีละเมิดเพื่อเรียกค่าเสียหาย

7.1 การเริ่มนับอายุความคดีละเมิด

7.2 ใครคือผู้เสียหายที่ต้องรู้ถึงการละเมิด

โดยกรณีที่ผู้เสียหายเป็นหน่วยราชการ

7.3 อายุความมาตรา 448 ใช้เฉพาะเรียกค่าเสียหาย

7.4 กรณีละเมิดต่อเนื่องนับอายุความอย่างใด

7.5 การฟ้องคดีที่มีผู้กระทำผิดร่วมกันหลายคน

7.6 กรณีผู้ค้ำประกันความเสียหาย

7.7 การใช้สิทธิไล่เบี้ยระหว่างลุกหนี้ผู้ต้องรับผิดในมูลละเมิด

ไม่ใช้การฟ้องคดีละเมิด

7.8 คดีละเมิดเป็นความผิดอาญาด้วย จะนับอายุความอย่างไร

บทที่ 5 นิรโทษกรรม

5.1 การป้องกันโดยตรงและการกระทำตามคำสั่งโดยชอบ

5.2 การกระทำด้วยความจำเป็นเพื่อป้องกันภัยภยันตราย

5.3 การป้องกันสิทธิ

5.4 การป้องกันความเสียหายจากสัตว์

บทส่งท้าย

ภาคผนวก

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

หนังสืออ้างอิง

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
Valid from 19/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
มอบความรักผ่านอาหารเพื่อสุขภาพ สดๆ จากทะเล
มอบความรักผ่านอาหารเพื่อสุขภาพ สดๆ จากทะเล
Valid from 01/11/2562 to 10/01/2563
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
ขายยกลัง
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE