คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ละเมิด สุษม ศุภนิตย์

฿310

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ละเมิด สุษม ศุภนิตย์             

ผู้แต่ง

สุษม ศุภนิตย์

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 8 : พฤษภาคม 2555

จำนวนหน้า

344  หน้า

ขนาดหนังสือ

19 x26 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

978974

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหา

สารบัญ

ข้อพิจารณาเบื้องต้น

วิวัฒนาการและความหมายของละเมิด

ละเมิดต่างความรับผิดชอบทางอาญา

ละเมิดต่างกับสัญญา

ละเมิดต่างกับจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้

ทฤษฎีความรับผิดในทางละเมิด

บทที่ 1 ความรับผิดเพื่อละเมิดโดยการกระทำของตนเอง

1. ความหมายของละเมิดในมาตรา 420

1.1 การกระทำ

1.2 โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ

- ความรับผิดในการปฎิบัติวิชาชีพ

1.3 โดยผิดกฎหมาย

1.4 มีความเสียหาย

1.5 มีความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล

1.) ทฤษฎีเงื่อนไขหรือทฤษฎีผลโดยตรง

2.) ทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสมหรือทฤษฎีผลธรรมดา

- ศาลไทยใช้ทฤษฎีใดในการวินิจฉัยความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล

- ทฤษฎีเงื่อนไขจะใช้ได้หรือไม่ในกรณีที่มีเหตุแทรกแซง

2. การใช้สิทธิไม่สุจริต เป็นการกระทำละเมิด(มาทตรา 421)

2.1 เหตุผลและที่มาของบทบัญญัติมาตรา 421

2.2 แนวแนวพิจารณาในศาลต่างประเทศเกี่ยวกับการใช้สิทธิไม่สุจริต

3. การกระทำอันฝ่าฝืนกฎหมายอันประสงค์ปกป้องบุคคลอื่นเป็นละเมิด (มาตรา 422)

- อย่างไรเป็นกฎหมายอันประสงค์เพื่อปกป้องบุคคลอื่น

4. ความเสียหายต่อชื่อเสียง

4.1 ละเมิดตามมาตรา 420 แตกต่างกับมาตรา 423 อย่างไร

4.2 องค์ประกอบความผิดตามมาตรา 423

4.3 ข้อยกเว้นตามมาตรา  423 วรรคสอง

5. การพิพากษาคดีละเมิดซึ่งมีมูลความผิดอาญาอยู่ด้วย

6. การละเมิดร่วมกัน

บทที่ 2 ความรับผิดเพื่อละเมิดในการกระทำของผู้อื่น

ประวัติและแนวคิด

1. ความรับผิดของนายจ้างในละเมิดที่ลูกจ้างมาตรา 423

 1.1 อย่างไรเป็นลุกจ้าง- นายจ้าง

1.2 อย่างไรไม่เป็นลุกจ้าง-นายจ้าง

1.3 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

1.4 ขอบเขตการงานที่จ้าง

แนวที่ศาลไทยใช้วินิจฉัย “ในทางที่จ้าง”

1.5 การใช้สิทธิไล่เบี้ยนายจ้างตามมาตรา 426

2. ความรับผิดของตัวการในผลแห่งละเมิดที่ตัวแทนกระทำ

ในทางที่ทำแทน มาตรา 427

2.1 การเป้นตัวการตัวแทนมีความหมายอย่างไร

2.2 กรณีไม่ถือว่าเป็นตัวการ- ตัวแทน

1) ฐานะของข้าราชการ

2) การรับใช้หรือรับงานให้ทำการใดๆ

2.3 อย่างไรจึงจะถือว่าเป็นการละเมิดในทางการที่ทำแทนตัวการ

3. บทบัญญัติที่ไม่ใช้ความรับผิดเพื่อละเมิดของผู้อื่นตามมาตรา 428

4. ความรับผิดของบิดามารดา ครู อาจารย์ ในละเมิดที่ผู้เยาว์

หรือผู้อยู่ในความดูแลกระทำ

4.1 คาวามรับผิดของบิดามารดาในละเมิดที่ผู้เยาว์หรือผู้วิกลจริต

ได้กระทำ ตามมาตรา 429

4.2 ความรับผิดของครู อาจารย์ นายจ้าง หรือผู้รับดูแล

บุคคลผู้ไร้ความสามารถ ตามมาตรา 430

4.3 สิทธิไล่เบี้ย

บทที่ 3 ความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์

แนวคิดและทฤษฎี

1. ความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ มาตรา 433

1.1 ความหมาย

1.2 ผู้ต้องรับผิด

1.3 ข้อแก้ตัวตามมาตรา 433

1.4 การไล่เบี้ยผู้ที่เป็นต้นเหตุให้สัตว์ก่อความเสียหาย

2. ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง

ตามมาตรา 434

2.1 ความหมาย

2.2 ผู้ต้องรับผิด

2.3 ไล่เบี้ยใครได้บ้าง

2.4 ข้อควรสังเกต ความประมาทเลินเล่อในการปลูกสร้างเป็น

ความผิดในมาตรา 420 ไม่ใช้มาตรา 434

2.5 กรณีพิเศษที่กฎหมายให้สิทธิป้องกันความเสียหาย

ตามมาตรา 435

3. กรณีของตกหล่นหรือทิ้งขว้างไปตกในที่อันมิควร

3.1 ใครต้องรับผิด

3.2 พฤติการณ์ที่ต้องรับผิด

4. ความเสียหายเกิดจากยานพาหนะที่เดินด้วยเครื่องจักรกล

มาตรา 437

4.1 ความหมายและการบังคับใช้

4.2 ทรัพย์ก่อความเสียหาย

4.3 ผู้ที่กฎหมายสันนิษฐานว่าต้องรับผิด

4.4 การใช้มาตรา 437 ด้วยกัน

4.5 ข้อแก้ตัวตามมาตรา 437

1) เหตุสุดวิสัย

2) ความรับผิดของผู้เสียหาย

ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากผลิตภัณฑ์

บทที่ 4 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด มาตรา 438

1. ศาลกำหนดค่าสินไหมทดแทนอย่างไร

1.1 พฤติการณ์หมายความถึงอะไร

1.2 ความร้ายแรงแห่งละเมิดคืออย่างไร

2. ค่าสินไหมทดแทนได้แก่อะไรบ้าง

2.1 ค่าเสียหาย

2.2 ค่าเสียหายที่เรียกไม่ได้

2.3 ดอกเบี้ยในค่าเสียหาย

3. การคืนทรัพย์

3.1 กรณีทำละเมิดต่อทรัพย์ และรับผิดในกรณี

ทรัพย์สูญหาย ถูกทำลายและความรับผิดในกรณี

ทรัพย์สูญหาย ถูกทำลายไม่สามารถคืนได้

3.2 ดอกเบี้ยในราคาทรัพย์

4. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ครองทรัพย์ในขณะทำละเมิด

5. การกำหนดค่าสินไหมทดแทนในกรณีผู้เสียหายมีส่วนผิด

6. ค่าสินไหมทดแทนที่บัญญัติเฉพาะกรณี

6.1 ค่าสินไหมทดแทนในกรณีทำละเมิดเขาถึงตาย

6.2 ค่าสินไหมทนแทนในกรณีทำละเมิดต่อร่างกายและอนามัย

6.3 ค่าขาดแรงงาน

6.4 ค่าสินไหมทนแทนอันมิใช้ตัวเงิน

6.5 ค่าสินไหมทดแทนต่อชื่อเสียง

7. อายุความฟ้องร้องคดีละเมิดเพื่อเรียกค่าเสียหาย

7.1 การเริ่มนับอายุความคดีละเมิด

7.2 ใครคือผู้เสียหายที่ต้องรู้ถึงการละเมิด

โดยกรณีที่ผู้เสียหายเป็นหน่วยราชการ

7.3 อายุความมาตรา 448 ใช้เฉพาะเรียกค่าเสียหาย

7.4 กรณีละเมิดต่อเนื่องนับอายุความอย่างใด

7.5 การฟ้องคดีที่มีผู้กระทำผิดร่วมกันหลายคน

7.6 กรณีผู้ค้ำประกันความเสียหาย

7.7 การใช้สิทธิไล่เบี้ยระหว่างลุกหนี้ผู้ต้องรับผิดในมูลละเมิด

ไม่ใช้การฟ้องคดีละเมิด

7.8 คดีละเมิดเป็นความผิดอาญาด้วย จะนับอายุความอย่างไร

บทที่ 5 นิรโทษกรรม

5.1 การป้องกันโดยตรงและการกระทำตามคำสั่งโดยชอบ

5.2 การกระทำด้วยความจำเป็นเพื่อป้องกันภัยภยันตราย

5.3 การป้องกันสิทธิ

5.4 การป้องกันความเสียหายจากสัตว์

บทส่งท้าย

ภาคผนวก

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

หนังสืออ้างอิง

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE