กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 1 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์

฿280

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 1 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์        

ผู้แต่ง

เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 6 : มีนาคม 2558

จำนวนหน้า

429  หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5x26 ซม. 

รูปแบบ

ปกอ่อน

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหา

สารบัญ

บทที่ ๑  กรรมเดียวผิดกฎหมายบทเดียวและกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท

บทที่ ๒  หลักในประมวลกฎหมายอาญาภาค ๑ (บทบัญญัติทั่วไป) บางเรื่องที่จะต้องนำมาปรับใช้

บทที่ ๓  ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง (มาตรา ๑๓๖ ถึงมาตรา ๑๖๖) และความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม (มาตรา ๑๖๗ ถึงมาตรา ๒๐๕)

 มาตรา ๑๓๖  “ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน”

 มาตรา ๑๓๗  “แจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักงาน”

 มาตรา ๑๓๘  “ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงาน”

 มาตรา ๑๔๐  “เหตุฉกรรจ์ของมาตรา ๑๓๘ วรรคสอง (รวมทั้งของมาตรา ๑๓๙)”

 มาตรา ๑๓๙  “ข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยหน้าที่ หรือให้ละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่”

 มาตรา ๑๔๑  “ถอน ทำให้เสียหายซึ่งตรา หรือ เครื่องหมายอันเป็นหลักฐานในการยึด อายัด หรือรักษาสิ่งใดๆ”

 มาตรา ๑๔๒  “ทำให้เสียหาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสาร ซึ่งเจ้าพนักงานได้ยึดไว้หรือสั่งให้ส่งเพื่อเป็นพยานหลักฐาน หรือเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย”

 มาตรา ๑๔๓  “คนกลางเรียกหรือรับสินบน”

 มาตรา ๑๔๔  “ให้สินบนเจ้าพนักงาน”

 มาตรา ๑๖๗  “ให้สินบนเจ้าพนักงานในการยุติธรรม”

 มาตรา ๑๔๕  “แสดงตนและกระทำการเป็นเจ้าพนักงาน”

 มาตรา ๑๔๖  “สวมเครื่องแบบ ประดับเครื่องหมาย ใช้ยศ ตำแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยไม่มีสิทธิ”

 มาตรา ๑๔๗  “เจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์”

 มาตรา ๑๕๑  “เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต จัดการทรัพย์อันเป็นการเสียหาย”

 มาตรา ๑๕๘  “เจ้าพนักงานทำให้เสียหาย ซ่อนเร้น เอาไปเสียซึ่งทรัพย์ หรือเอกสารซึ่งตนมีหน้าที่ปกครองหรือรักษา”

 มาตรา ๑๔๘  “เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจผู้อื่นให้มอบทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ตน”

 มาตรา ๑๔๙  “เจ้าพนักงานเรียกหรือรับสินบน”

 มาตรา ๒๐๑  “เจ้าพนักงานในการยุติธรรมเรียกหรือรับสินบน”

 มาตรา ๑๕๐  “เจ้าพนักงานกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง โดยเห็นแก่สินบน ซึ่งได้เรียกหรือรับไว้ก่อนหน้านั้น”

 มาตรา ๑๕๒  “เจ้าพนักงานมีส่วนได้เสียเนื่องด้วยกิจการที่ตนมีหน้าที่จัดการ หรือดูแล”

 มาตรา ๑๕๓  “เจ้าพนักงานจ่ายทรัพย์มากกว่าที่ควรจ่าย”

 มาตรา ๑๕๔  “เจ้าพนักงานเรียกเก็บ หรือไม่เรียกเก็บภาษี หรือค่าธรรมเนียม หรือเงินอื่นใดโดยทุจริต  หรือโดยทุจริตกระทำหรือไม่กระทำการอย่างใดเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษี หรือค่าธรรมเนียมไม่ต้องเสียหรือเสียน้อย”

 มาตรา ๑๕๕  “เจ้าพนักงานโดยทุจริตกำหนดราคาทรัพย์สินหรือสินค้าเพื่อให้ผู้ต้องเสียภาษี หรือค่าธรรมเนียมไม่ต้องเสีย หรือเสียน้อย”

 มาตรา ๑๕๖  “เจ้าพนักงานโดยทุจริตแนะนำหรือกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใด เพื่อให้ละเว้นการลงรายการหรือลงรายการเท็จลงในบัญชี แก้ไขบัญชี หรือซ่อนเร้นหรือทำหลักฐานในการลงบัญชี อันจะทำให้มิต้องเสียภาษี หรือค่าธรรมเนียม หรือเสียน้อย”

 มาตรา ๑๕๗  “เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต”

มาตรา ๑๕๘  “เจ้าพนักงานทำให้เสียหาย ซ่อนเร้น เอาไปเสียซึ่งทรัพย์ หรือเอกสารซึ่งตนมีหน้าที่ปกครองหรือรักษา”

มาตรา ๑๕๙  “เจ้าพนักงานถอน ทำให้เสียหาย ซึ่งตราหรือเครื่องหมายอันเจ้าพนักงานได้ประทับไว้ที่ทรัพย์หรือเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานในการยึดหรือรักษาสิ่งนั้น”

มาตรา ๑๖๐  “เจ้าพนักงานใช้ดวงตราหรือรอยตรา อันมิชอบด้วยหน้าที่ ซึ่งทำให้ผู้อื่นเสียหาย”

มาตรา ๑๖๑  “เจ้าพนักงานปลอมเอกสาร”

มาตรา ๑๖๒  “เจ้าพนักงานทำเอกสารเท็จ”

มาตรา ๑๖๔  “เจ้าพนักงานเปิดเผยความรัก”

มาตรา ๑๖๕  “เจ้าพนักงานป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมาย หรือคำสั่ง”

มาตรา ๑๖๘  “ไม่มาให้ถ้อยคำตามคำบังคับของพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวน”

มาตรา ๑๖๙  “ไม่ส่งทรัพย์หรือเอกสาร ไม่ยอมสาบาน ไม่ยอมปฏิญาณ หรือไม่ยอมให้ถ้อยคำ ตามคำบังคับของพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวน”

มาตรา ๑๗๐  “ไม่มาให้ถ้อยคำ หรือไม่มาเบิกความ หรือไม่ส่งทรัพย์หรือเอกสารใดตามหมาย หรือคำสั่งศาล”

มาตร ๑๗๑  “ไม่ยอมสาบาน ไม่ยอมปฏิญาณ ไม่ยอมให้ถ้อยคำหรือไม่ยอมเบิกความ”

มาตรา ๑๗๒  “แจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิดอายาแก่พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา”

มาตรา ๑๗๓  “แจ้งความแก่พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสวนคดีอาญา”

มาตรา ๑๗๔  “เหตุฉกรรจ์ของมาตรา ๑๗๒ หรือมาตรา ๑๗๓”

มาตรา ๑๘๑  “เหตุฉกรรจ์ของมาตรา ๑๗๔,๑๗๕,๑๗๗,๑๗๘ และมาตรา ๑๘๐”

มาตรา ๑๗๕  “ฟ้องเท็จในคดีอาญา”

มาตรา ๑๗๖  “ฟ้องเท็จในคดีอาญาแล้วลุแก่โทษต่อศาล”

มาตรา ๑๗๗  “เบิกความเท็จในการพิจารณาคดี”

มาตรา ๑๘๒  “เหตุยกเว้นโทษของการกระทำความผิดมาตรา ๑๗๗ (รวมทั้งมาตรา ๑๗๘)”

มาตรา ๑๘๓  “เหตุลดโทษของการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๗๗ (รวมทั้งมาตรา ๑๗๘ มาตรา ๑๘๐)”

มาตรา ๑๗๙  “ทำพยานหลักฐานเท็จให้เชื่อว่ามีความผิดเกิดขึ้นหรือร้ายแรงกว่าที่เป็นความจริง”

มาตรา ๑๘๐  “นำสืบ หรือแสดงพยานหลักฐานเท็จในการพิจารณาคดี”

มาตรา ๑๘๓  “นำสืบ หรือแสดงพยานหลักฐานเท็จแล้วลุแก่โทษกลับแจ้งความจริงต่อศาลก่อนมีคำพิพากษา และก่อนตนถูกฟ้องในความผิดมาตรา ๑๘๐ นั้น”

มาตรา ๑๘๔  “ช่วยผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษลดน้อยลง”

มาตรา ๑๙๓  “ดุลพินิจไม่ลงอำนาจของศาล “ถ้ากระทำความผิดตามมาตรา ๑๘๔ เป็นการกระทำเพื่อช่วย บิดา มารดา บุตร สามีหรือภริยาของผู้กระทำ”

มาตรา ๑๘๕  “กระทำต่อทรัพย์หรือเอกสารที่ได้ส่งไว้ต่อศาลหรือที่ศาลให้รักษาไว้ในการพิจารณาคดี”

มาตรา ๑๘๗  “กระทำต่อทรัพย์ที่ถูกยึดหรือถูกอายัด เพื่อมิให้การเป็นไปตามคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาล”

มาตรา ๑๘๘  “กระทำต่อพินัยกรรมหรือเอกสารของผู้อื่น”

มาตรา ๑๘๙  “ช่วยผู้กระทำความผิด หรือผู้ต้องหาเพื่อไม่ให้ต้องโทษ”

มาตรา ๑๙๐  “หลบหนีที่คุมขัง”

มาตรา ๑๙๑  “ทำให้ผู้ที่ถูกคุมขังหลุดพ้นจากการคุมขัง”

มาตรา ๑๙๒  “ช่วยให้ผู้อื่นที่หลบหนีจากการคุมขัง ไม่ให้ถูกจับกุม”

มาตรา ๑๙๓  “ดุลพินิจในการยกเว้นโทษ “กรณีกระทำความผิดตามมาตรา ๑๘๔ และมาตรา ๑๘๙ หรือมาตรา ๑๙๒ เป็นการกระทำเพื่อช่วยบิดา มารดา บุตร สามี หรือ ภริยาของผู้กระทำ”

มาตรา ๑๙๗  “ใช้กำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายให้ประโยชน์ หรือรับว่าจะให้ประโยชน์ เพื่อกีดกันหรือขัดขวางการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงาน”

มาตรา ๑๙๘  “ดูหมิ่นศาล หรือขัดขวางการพิจารณาพิพากษาของศาล”

มาตรา ๑๙๙  “ลอบฝัง ซ่อนเร้น ย้าย หรือทำลายศพ เพื่อปิดบัง การเกิด การตาย หรือเหตุแห่งการตาย”

มาตรา ๒๐๐  “เจ้าพนักงานในการยุติธรรม กระทำหรือไม่กระทำการในตำแหน่ง เพื่อจะช่วยบุคคลใดมิให้ต้องโทษหรือได้รับโทษน้อยลง หรือเพื่อจะแกล้งบุคคลใดให้ต้องรับโทษ หรือรับโทษหนักขึ้น”

มาตรา ๒๐๑  “เจ้าพนักงานในการยุติธรรมรับสินบน”

มาตรา ๒๐๒  “เจ้าพนักงานในการยุติธรรม กระทำหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์ ซึ่งได้เรียก หรือรับไว้ก่อนดำรงตำแหน่งนั้น”

มาตรา ๒๐๓  “เจ้าพนักงานป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไปตามคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาล”

มาตรา ๒๐๔  “เจ้าพนักงานผู้ควบคุมผู้ต้องขัง ทำให้ผู้ต้องขังหลุดพ้นจากการคุมขัง”

มาตรา ๒๐๕  “เจ้าพนักงานผู้ควบคุมผู้ต้องขังทำให้ผู้ต้องขังหลุดพ้นจากการคุมขังโดยประมาท”

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE