กฎหมายอาญาชั้นสูง ดร.ปกป้อง ศรีสนิท

฿220

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

กฎหมายอาญาชั้นสูง ดร.ปกป้อง ศรีสนิท        

ผู้แต่ง

ดร.ปกป้อง ศรีสนิท

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่  2 : กรกฎาคม 2561

จำนวนหน้า

256 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5x26 ซม. 

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9786162697104

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหา 

สารบัญ

ภาค 1 อาชญากรรม

ส่วนที่ 1 มหภาคของอาชญากรรม

บทที่ 1 นิติบัญญัติ

1.แนวคิดการกำหนดความผิดอาญา

1.1วิวัฒนาการของการกำหนดความผิดอาญา

1.2แนวคิดการกำหนดความผิดทางอาญาในปัจจุบัน

1.3แนวคิดนิติเศรษฐศาสตร์

1.3.1การบัญญัติความผิดเมื่อต้นทุนสังคมมากกว่าประโยชนืสังคม

1.3.2การไม่บัญยัติความผิดเมื่อประโยชนืสังคมมากกว่าต้นทุนสังคม

2.การยกเลิกความผิดอาญา

2.1ความผิดฐานหมื่นประมาท

2.2ความผิดเกี่ยวกับการใช้เช็ค

2.3ความผิดฐานขายภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาต

3.การแปรรูปความผิดทางอาญา

3.1เหตุผลในการแปรรุปความผิดอาญา

3.2หลักพื้นฐานทางอาญาที่ใช้กับโทษทางปกครอง

บทที่ 2 บริหาร

1.การดำเนินคดีอาญากับประโยชน์สาธารณะ

2.การเบี่ยงเบนการดำเนินคดีอาญา (Diversion)

3.กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

บทที่ 3 ตุลาการ

1.ขนาดความเสียหายต่อสังคมกับการลงโทษทางอาญา

1.1ขนาดของอาชญากรรมคือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสังคม

1.2ขนาดของความเสียหาย และโอกาสในการเกิดความเสียหายกับดุลพินิจในการลงโทษ

1.3ข้อจำกัดของการใช้ดุลพินิจในการลงโทา

1.3.1ข้อจำกัดภายนอก

1.3.2ข้อจำกัดภายใน

2.เหตุบรรโทาเพราะสารภาพตามมตรา 78 และการให้ข้อมูล

3.zero sum game กับการพิพากษาคดีอาญา

3.1การพิพากษาคดีโทาประหารชีวิต

3.2การดำเนินคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา

ส่วนที่ 2 จุลภาคของอาชญากรรม

บทที่ 4 นิติเศรษฐศาสตร์ทางกฎหมายอาญา

1.ระดับของความยุติธรรม

1.1ความยุติธรรมของสังคม

1.2ความยุติธรรมของกลุ่มคน

1.3ความยุติธรรมของปัจเจกชน

2.สถานการณ์ที่ความยุติธรรมกับประสิทธิภาพไปด้วยกัน

3.สถานการณืที่ความยุติธรรมกับประสิทธิภาพไม่ไปทางเดียวกัน

บทที่ 5 ต้นทุนคาดหมายและผลประโยชน์คาดหมายของอาชยากร

1.ผลประโยชนืคาดหมายของอาชญากร

1.1ผลประโยชน์ที่คำนวณเป็นเงินได้

1.2ผลประโยชน์ที่ไม่อาจคำนวณเป็นเงินได้

2.ต้นทุนคาดหมายของอาชญากร

2.1ขนาดบทลงโทษ

2.2โอกาสในการถูกจับกุม

2.3ต้นทุนของอาชญากรในความผิดที่ไม่มีผู้เสียหายหรือความผิดที่ซับซ้อน

2.4ต้นทุนของอาชญากรตามบริบทสังคมที่กระบวนการยุติธรรมอ่อนแอ

บทที่ 6 ทางเลือกในการยับยั้งอาชญากร

1.การเพิ่มขนาดบทลงโทษ

2.การเพิ่มโอกาสในการถูกลงโทษ

บทที่ 7 การยั้บยั้งส่วนเพิ่ม

1.แนวคิดของการยับยั้งส่วนเพิ่ม

2.การยับยั้งส่วนเพิ่มกับการกระทำความผิดหลายกรรม

3.การยับยั้งส่วนเพิ่มกับความหมายของคำว่า กระทำชำเรา

4.การยับยั้งส่วนเพิ่มกับความผิดฐานเรียกค่าไถ่และฐานวางเพลิงเผาโรงเรือน

ภาค 2 ความรับผิดทางอาญา

บทที่ 8 โครงสร้างความรับผิดทางอาญา

1.โครงสร้างความรับผิดทางอาญาเปรียบเทียบ

1.1ประเทศฝรั่งเศส

1.2ประเทศอังกฤษ

1.3ประเทศเยอรมนี

2.ความแตกต่างระหว่างความชอบด้วยกฎหมาย กับเหตุยกเว้นโทษ

บทที่ 9 องค์ประกอบความผิดอาญา

1.การกระทำและการงดเว้นจากการที่จักต้องกระทำเพื่อป้องกันผล

2.การขาดองค์ประกอบกับการพยายามที่เป็นไปไ/ม่ได้อย่างแน่แท้

3.เจตนา

3.1การรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอกของความผิด

3.2ความสใัครใจที่จะฝ่าฝืนกฎหมาย

3.2.1เจตนาประสงค์ต่อผล

3.2.2เจตนาเล้งเห็นผล

3.3มูลเหตุจูงใจ กับ เจตนาพิเศษ

3.4เจตนาโดยพลาด

4.ประมาทโดยจงใจ

4.1ประมาทโดยจงใจ(mise en danger) และประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

4.1.1ประมาทโดยจงใจ (mise en danger)

4.1.2ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง(faute caracterisee)

4.2กฎหมาย Common law กับประมาทโดยจงใจ

5.ประมาท

6.สำคัญผิด

6.1การสำคัยผิดในข้อเท็จจริง

6.2การสำคัยผิดในข้อกฎหมาย

6.3การสำคัญผิดผสมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

บทที่ 10 เหตุที่ไม่ต้องมีความรับผิดทางอาญา

1.ความชอบด้วยกฎหมาย

1.1การป้องกัน

1.1.1ป้องกันตนเองหรือผู้อื่นกับป้องกันทรัพย์สิน

1.1.2ข้อสันนิษบานเรื่องการป้องกัน

1.1.3การจำต้องกระทำเพื่อป้องกัน(defense necessaire) กับการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ (defense mesuree)

1.2อำนาจของกฎหมาย

2.เหตุยกเว้นโทษ

2.1วิกลจริต

2.2จำเป็น

2.3เด็กและผู้เยาว์

ภาค 3 โทษอาญา 

บทที่ 11 วัตถุประสงค์ในการลงโทษ

1.การแก้แค้นทดแทน

2.ข่มขู้ ยับยั้ง

3.การตัดความสามารถในการกระทำความผิด

4.การฟื้นฟูแก้ไขผู้กระทำความผิด

5.การนำผู้กระทำความผิดกลับสู่สังคม

บทที่ 12 หลักการลงโทษทางอาญา

1.การกำหนดโทษในกฎหมายโดยฝ่ายนิติบัญญัติ

2.การลงโทษโดยคำพิพากษาของฝ่ายตุลาการ

2.1การคำนึงถึงเหตุภาววิสัยในการลงโทษ

2.1.1หลักความได้สัดส่วนในการลงโทษแบบคลาสสิค

2.1.2หลักความได้สัดส่วนในการลงโทษโดยพิจารณาถึงโอกาสที่เกิดควมผิด

2.2การคำนึงถึงเหตุอัตวิสัยในการลงโทษ

บทที่ 13 โทษประหารชีวิต

1.โทษประหารชีวิตกับสิทธิมนุษยชน

2.การประหารชีวิตในคดีความผิดร้ายแรงสูงสุด

บทที่ 14 โทษจำคุก

1.เมื่อใดควรใช้โทษจำคุก

2.เมื่อใดควรหยุดจำคุก

2.1การขังที่ไม่จำเป็น

2.2ระยะเวลาการจำคุกที่ดีที่สุด

3.การช้โทษอื่นแทนการจำคุก

บทที่ 15 โทษปรับ

1.ปัญหาการใช้โทษปรับ

1.1โทษปรับล้าสมัยและถูกลงทุกปี

1.2ความเสมอภาคในการใช้โทษปรับ

1.3ไม่สามารถยับยั้งความผิดที่ให้ผลประโยชน์สูง

2.แนวทางการพัฒนาโทษปรับ

2.1การปรับเป็นหน่วย

2.2การปรับโดยคำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของผู้กระทำความผิด

2.3การปรับแปรผันตามจำนวนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำความผิด

3.การบังคับค่าปรับ

บทที่ 16 โทษริบทรัพย์สิน

1.หลักการริบทรัพยืสิน

1.1การริบทรัพย์โดยฐานแห่งคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิด

1.1.1การิบทรัพย์โดยฐานแห่งตัวทรัพย์

1.1.2การริบทรัพย์ตามมูลค่า

1.2การริบทรัพย์โดยไม่มีฐานแห่งคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิด

2.ลักษณะของการริบทรัพย์ตามกฎหมายอาญา

2.1การริบทรัพย์ที่มีไว้เป็นความผิด

2.2การริบทรัพย์ที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด

2.3การริบทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด

บรรณานุกรม

ดัชนี

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์  แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์ แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
ขายยกลัง
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE