กฎหมายอาญาชั้นสูง ดร.ปกป้อง ศรีสนิท

฿220

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

กฎหมายอาญาชั้นสูง ดร.ปกป้อง ศรีสนิท        

ผู้แต่ง

ดร.ปกป้อง ศรีสนิท

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่  2 : กรกฎาคม 2561

จำนวนหน้า

256 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5x26 ซม. 

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9786162697104

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหา 

สารบัญ

ภาค 1 อาชญากรรม

ส่วนที่ 1 มหภาคของอาชญากรรม

บทที่ 1 นิติบัญญัติ

1.แนวคิดการกำหนดความผิดอาญา

1.1วิวัฒนาการของการกำหนดความผิดอาญา

1.2แนวคิดการกำหนดความผิดทางอาญาในปัจจุบัน

1.3แนวคิดนิติเศรษฐศาสตร์

1.3.1การบัญญัติความผิดเมื่อต้นทุนสังคมมากกว่าประโยชนืสังคม

1.3.2การไม่บัญยัติความผิดเมื่อประโยชนืสังคมมากกว่าต้นทุนสังคม

2.การยกเลิกความผิดอาญา

2.1ความผิดฐานหมื่นประมาท

2.2ความผิดเกี่ยวกับการใช้เช็ค

2.3ความผิดฐานขายภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาต

3.การแปรรูปความผิดทางอาญา

3.1เหตุผลในการแปรรุปความผิดอาญา

3.2หลักพื้นฐานทางอาญาที่ใช้กับโทษทางปกครอง

บทที่ 2 บริหาร

1.การดำเนินคดีอาญากับประโยชน์สาธารณะ

2.การเบี่ยงเบนการดำเนินคดีอาญา (Diversion)

3.กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

บทที่ 3 ตุลาการ

1.ขนาดความเสียหายต่อสังคมกับการลงโทษทางอาญา

1.1ขนาดของอาชญากรรมคือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสังคม

1.2ขนาดของความเสียหาย และโอกาสในการเกิดความเสียหายกับดุลพินิจในการลงโทษ

1.3ข้อจำกัดของการใช้ดุลพินิจในการลงโทา

1.3.1ข้อจำกัดภายนอก

1.3.2ข้อจำกัดภายใน

2.เหตุบรรโทาเพราะสารภาพตามมตรา 78 และการให้ข้อมูล

3.zero sum game กับการพิพากษาคดีอาญา

3.1การพิพากษาคดีโทาประหารชีวิต

3.2การดำเนินคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา

ส่วนที่ 2 จุลภาคของอาชญากรรม

บทที่ 4 นิติเศรษฐศาสตร์ทางกฎหมายอาญา

1.ระดับของความยุติธรรม

1.1ความยุติธรรมของสังคม

1.2ความยุติธรรมของกลุ่มคน

1.3ความยุติธรรมของปัจเจกชน

2.สถานการณ์ที่ความยุติธรรมกับประสิทธิภาพไปด้วยกัน

3.สถานการณืที่ความยุติธรรมกับประสิทธิภาพไม่ไปทางเดียวกัน

บทที่ 5 ต้นทุนคาดหมายและผลประโยชน์คาดหมายของอาชยากร

1.ผลประโยชนืคาดหมายของอาชญากร

1.1ผลประโยชน์ที่คำนวณเป็นเงินได้

1.2ผลประโยชน์ที่ไม่อาจคำนวณเป็นเงินได้

2.ต้นทุนคาดหมายของอาชญากร

2.1ขนาดบทลงโทษ

2.2โอกาสในการถูกจับกุม

2.3ต้นทุนของอาชญากรในความผิดที่ไม่มีผู้เสียหายหรือความผิดที่ซับซ้อน

2.4ต้นทุนของอาชญากรตามบริบทสังคมที่กระบวนการยุติธรรมอ่อนแอ

บทที่ 6 ทางเลือกในการยับยั้งอาชญากร

1.การเพิ่มขนาดบทลงโทษ

2.การเพิ่มโอกาสในการถูกลงโทษ

บทที่ 7 การยั้บยั้งส่วนเพิ่ม

1.แนวคิดของการยับยั้งส่วนเพิ่ม

2.การยับยั้งส่วนเพิ่มกับการกระทำความผิดหลายกรรม

3.การยับยั้งส่วนเพิ่มกับความหมายของคำว่า กระทำชำเรา

4.การยับยั้งส่วนเพิ่มกับความผิดฐานเรียกค่าไถ่และฐานวางเพลิงเผาโรงเรือน

ภาค 2 ความรับผิดทางอาญา

บทที่ 8 โครงสร้างความรับผิดทางอาญา

1.โครงสร้างความรับผิดทางอาญาเปรียบเทียบ

1.1ประเทศฝรั่งเศส

1.2ประเทศอังกฤษ

1.3ประเทศเยอรมนี

2.ความแตกต่างระหว่างความชอบด้วยกฎหมาย กับเหตุยกเว้นโทษ

บทที่ 9 องค์ประกอบความผิดอาญา

1.การกระทำและการงดเว้นจากการที่จักต้องกระทำเพื่อป้องกันผล

2.การขาดองค์ประกอบกับการพยายามที่เป็นไปไ/ม่ได้อย่างแน่แท้

3.เจตนา

3.1การรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอกของความผิด

3.2ความสใัครใจที่จะฝ่าฝืนกฎหมาย

3.2.1เจตนาประสงค์ต่อผล

3.2.2เจตนาเล้งเห็นผล

3.3มูลเหตุจูงใจ กับ เจตนาพิเศษ

3.4เจตนาโดยพลาด

4.ประมาทโดยจงใจ

4.1ประมาทโดยจงใจ(mise en danger) และประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

4.1.1ประมาทโดยจงใจ (mise en danger)

4.1.2ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง(faute caracterisee)

4.2กฎหมาย Common law กับประมาทโดยจงใจ

5.ประมาท

6.สำคัญผิด

6.1การสำคัยผิดในข้อเท็จจริง

6.2การสำคัยผิดในข้อกฎหมาย

6.3การสำคัญผิดผสมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

บทที่ 10 เหตุที่ไม่ต้องมีความรับผิดทางอาญา

1.ความชอบด้วยกฎหมาย

1.1การป้องกัน

1.1.1ป้องกันตนเองหรือผู้อื่นกับป้องกันทรัพย์สิน

1.1.2ข้อสันนิษบานเรื่องการป้องกัน

1.1.3การจำต้องกระทำเพื่อป้องกัน(defense necessaire) กับการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ (defense mesuree)

1.2อำนาจของกฎหมาย

2.เหตุยกเว้นโทษ

2.1วิกลจริต

2.2จำเป็น

2.3เด็กและผู้เยาว์

ภาค 3 โทษอาญา 

บทที่ 11 วัตถุประสงค์ในการลงโทษ

1.การแก้แค้นทดแทน

2.ข่มขู้ ยับยั้ง

3.การตัดความสามารถในการกระทำความผิด

4.การฟื้นฟูแก้ไขผู้กระทำความผิด

5.การนำผู้กระทำความผิดกลับสู่สังคม

บทที่ 12 หลักการลงโทษทางอาญา

1.การกำหนดโทษในกฎหมายโดยฝ่ายนิติบัญญัติ

2.การลงโทษโดยคำพิพากษาของฝ่ายตุลาการ

2.1การคำนึงถึงเหตุภาววิสัยในการลงโทษ

2.1.1หลักความได้สัดส่วนในการลงโทษแบบคลาสสิค

2.1.2หลักความได้สัดส่วนในการลงโทษโดยพิจารณาถึงโอกาสที่เกิดควมผิด

2.2การคำนึงถึงเหตุอัตวิสัยในการลงโทษ

บทที่ 13 โทษประหารชีวิต

1.โทษประหารชีวิตกับสิทธิมนุษยชน

2.การประหารชีวิตในคดีความผิดร้ายแรงสูงสุด

บทที่ 14 โทษจำคุก

1.เมื่อใดควรใช้โทษจำคุก

2.เมื่อใดควรหยุดจำคุก

2.1การขังที่ไม่จำเป็น

2.2ระยะเวลาการจำคุกที่ดีที่สุด

3.การช้โทษอื่นแทนการจำคุก

บทที่ 15 โทษปรับ

1.ปัญหาการใช้โทษปรับ

1.1โทษปรับล้าสมัยและถูกลงทุกปี

1.2ความเสมอภาคในการใช้โทษปรับ

1.3ไม่สามารถยับยั้งความผิดที่ให้ผลประโยชน์สูง

2.แนวทางการพัฒนาโทษปรับ

2.1การปรับเป็นหน่วย

2.2การปรับโดยคำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของผู้กระทำความผิด

2.3การปรับแปรผันตามจำนวนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำความผิด

3.การบังคับค่าปรับ

บทที่ 16 โทษริบทรัพย์สิน

1.หลักการริบทรัพยืสิน

1.1การริบทรัพย์โดยฐานแห่งคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิด

1.1.1การิบทรัพย์โดยฐานแห่งตัวทรัพย์

1.1.2การริบทรัพย์ตามมูลค่า

1.2การริบทรัพย์โดยไม่มีฐานแห่งคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิด

2.ลักษณะของการริบทรัพย์ตามกฎหมายอาญา

2.1การริบทรัพย์ที่มีไว้เป็นความผิด

2.2การริบทรัพย์ที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด

2.3การริบทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด

บรรณานุกรม

ดัชนี

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

เครื่องดื่มผสมถั่งเช่า ลดราคาพิเศษ
เครื่องดื่มผสมถั่งเช่า ลดราคาพิเศษ
Valid from 26/11/2562 to 31/12/2562
อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
Valid from 19/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE