อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา อัจฉรียา ชูตินันท์

฿330

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา อัจฉรียา ชูตินันท์        

ผู้แต่ง

รองศาสตราจารย์อัจฉรียา ชูตินันท์

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 3 : พฤษภาคม 2561

จำนวนหน้า

 436 หน้า

ขนาดหนังสือ

(มาตราฐาน) 14.5X21 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN
9786162696770

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยา, บทบาทของอาชญากรรม, ประเภทของอาชญากรรม, ประเภทของอาชญากร, เหยื่ออาชญากรรม, สำนักและแนวความคิดทางอาชญาวิทยา, สาเหตุของอาชญากรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง, ปัญหาสังคมที่นำไปสู่อาชญากรรม, การป้องกันอาชญากรรม, ปรัชญาของการลงโทษ, แนวความคิดและวิวัฒนาการในการลงโทษ, โทษและวิธีการลงโทษ, วิวัฒนาการของระบบเรือนจำ, ประวัติและวิวัฒนาการของราชทัณฑ์ไทย, การบริหารเรือนจำและทัณฑสถาน, การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง, การจำแนกลักษณะของผู้ต้องขัง, การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังบางประเภท, การอบรมแก้ไขและฝึกอาชีพผู้ต้องขัง, การใช้มาตรการอื่นแทนการลงโทษจำคุก

คำนำ

(พิมพ์ครั้งที่ 3)

ผู้เขียนได้รับมอบหมายจากคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติให้เป็นผู้บรรยายวิชาอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ให้แก่นักศึกษาชั้นปริญญาตรี และวิชาอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูงให้แก่นักศึกษาชั้นปริญญาโทในหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

อนึ่ง ผู้เขียนได้พยายามรวบรวมความรู้ทางอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาสมัยใหม่ที่นำมาใช้ในอารยประเทศให้มีเนื้อหาครอบคลุมกว้างขวางมากขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาเพื่อใช้เป็นหลักในการศึกษา และยังเป็นแหล่งแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักอาญาวิทยาและทัณฑวิทยาในเบื้องต้นสำหรับบุคคลผู้สนใจด้วย โดยผู้เขียนได้เรียบเรียงให้เนื้อมีความครบถ้วนสมบูรณ์และทันสมัยยิ่งขึ้น

ผู้เขียนต้องขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริและศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ที่ให้คำแนะนำและข้อชี้แนะโดยเฉพาะในเรื่องแนวคิดและทฤษฎีหลักกฎหมายอาญา สถิติอาชญากรรมสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม ตลอดจนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ จึงทำให้ตำราเล่มนี้มีความทันสมัยเข้มข้นและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ผู้เขียนต้องขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ที่ให้โอกาส และสนับสนุนผู้เขียนในการทำงานวิชาการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เขียนต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เขียนสร้างงานวิชาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ตลอดจนขยายความรู้ทางด้านนิติศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

อนึ่ง คุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากงานของผู้เขียนในครั้งนี้ ผู้เขียนต้องขออุทิศให้แก่บิดาและมารดาที่ให้การศึกษาแก่ผู้เขียน ตลอดจนกระทั่งครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ผู้เขียน

สุดท้ายนี้ ผู้เขียนต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์วิญญูชนเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการของผู้เขียนด้วยดีมาโดยตลอด และผู้เขียนหวังว่าตำราเล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและผู้สนใจ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนกราบขออภัยและจะปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

สารบัญ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยา, 

บทบาทของอาชญากรรม, 

ประเภทของอาชญากรรม, 

ประเภทของอาชญากร, 

เหยื่ออาชญากรรม, 

สำนักและแนวความคิดทางอาชญาวิทยา, 

สาเหตุของอาชญากรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง, 

ปัญหาสังคมที่นำไปสู่อาชญากรรม, 

การป้องกันอาชญากรรม, 

ปรัชญาของการลงโทษ, 

แนวความคิดและวิวัฒนาการในการลงโทษ, 

โทษและวิธีการลงโทษ, 

วิวัฒนาการของระบบเรือนจำ, 

ประวัติและวิวัฒนาการของราชทัณฑ์ไทย, 

การบริหารเรือนจำและทัณฑสถาน, 

การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง, 

การจำแนกลักษณะของผู้ต้องขัง, 

การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังบางประเภท, 

การอบรมแก้ไขและฝึกอาชีพผู้ต้องขัง, 

การใช้มาตรการอื่นแทนการลงโทษจำคุก

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าที่คุณสนใจ
หนังสือธนบัตร รัชกาลที่ 9
ธนาคารแห่งประเทศไทย
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
สินค้าไปรษณีย์ (ตราไปรษณียากร)
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข จังหวัดกาฬสินธุ์

Best Seller

ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
ขายยกลัง
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE