อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา อัจฉรียา ชูตินันท์

฿330

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา อัจฉรียา ชูตินันท์        

ผู้แต่ง

รองศาสตราจารย์อัจฉรียา ชูตินันท์

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 3 : พฤษภาคม 2561

จำนวนหน้า

 436 หน้า

ขนาดหนังสือ

(มาตราฐาน) 14.5X21 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN
9786162696770

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยา, บทบาทของอาชญากรรม, ประเภทของอาชญากรรม, ประเภทของอาชญากร, เหยื่ออาชญากรรม, สำนักและแนวความคิดทางอาชญาวิทยา, สาเหตุของอาชญากรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง, ปัญหาสังคมที่นำไปสู่อาชญากรรม, การป้องกันอาชญากรรม, ปรัชญาของการลงโทษ, แนวความคิดและวิวัฒนาการในการลงโทษ, โทษและวิธีการลงโทษ, วิวัฒนาการของระบบเรือนจำ, ประวัติและวิวัฒนาการของราชทัณฑ์ไทย, การบริหารเรือนจำและทัณฑสถาน, การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง, การจำแนกลักษณะของผู้ต้องขัง, การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังบางประเภท, การอบรมแก้ไขและฝึกอาชีพผู้ต้องขัง, การใช้มาตรการอื่นแทนการลงโทษจำคุก

คำนำ

(พิมพ์ครั้งที่ 3)

ผู้เขียนได้รับมอบหมายจากคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติให้เป็นผู้บรรยายวิชาอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ให้แก่นักศึกษาชั้นปริญญาตรี และวิชาอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูงให้แก่นักศึกษาชั้นปริญญาโทในหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

อนึ่ง ผู้เขียนได้พยายามรวบรวมความรู้ทางอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาสมัยใหม่ที่นำมาใช้ในอารยประเทศให้มีเนื้อหาครอบคลุมกว้างขวางมากขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาเพื่อใช้เป็นหลักในการศึกษา และยังเป็นแหล่งแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักอาญาวิทยาและทัณฑวิทยาในเบื้องต้นสำหรับบุคคลผู้สนใจด้วย โดยผู้เขียนได้เรียบเรียงให้เนื้อมีความครบถ้วนสมบูรณ์และทันสมัยยิ่งขึ้น

ผู้เขียนต้องขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริและศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ที่ให้คำแนะนำและข้อชี้แนะโดยเฉพาะในเรื่องแนวคิดและทฤษฎีหลักกฎหมายอาญา สถิติอาชญากรรมสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม ตลอดจนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ จึงทำให้ตำราเล่มนี้มีความทันสมัยเข้มข้นและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ผู้เขียนต้องขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ที่ให้โอกาส และสนับสนุนผู้เขียนในการทำงานวิชาการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เขียนต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เขียนสร้างงานวิชาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ตลอดจนขยายความรู้ทางด้านนิติศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

อนึ่ง คุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากงานของผู้เขียนในครั้งนี้ ผู้เขียนต้องขออุทิศให้แก่บิดาและมารดาที่ให้การศึกษาแก่ผู้เขียน ตลอดจนกระทั่งครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ผู้เขียน

สุดท้ายนี้ ผู้เขียนต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์วิญญูชนเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการของผู้เขียนด้วยดีมาโดยตลอด และผู้เขียนหวังว่าตำราเล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและผู้สนใจ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนกราบขออภัยและจะปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

สารบัญ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยา, 

บทบาทของอาชญากรรม, 

ประเภทของอาชญากรรม, 

ประเภทของอาชญากร, 

เหยื่ออาชญากรรม, 

สำนักและแนวความคิดทางอาชญาวิทยา, 

สาเหตุของอาชญากรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง, 

ปัญหาสังคมที่นำไปสู่อาชญากรรม, 

การป้องกันอาชญากรรม, 

ปรัชญาของการลงโทษ, 

แนวความคิดและวิวัฒนาการในการลงโทษ, 

โทษและวิธีการลงโทษ, 

วิวัฒนาการของระบบเรือนจำ, 

ประวัติและวิวัฒนาการของราชทัณฑ์ไทย, 

การบริหารเรือนจำและทัณฑสถาน, 

การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง, 

การจำแนกลักษณะของผู้ต้องขัง, 

การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังบางประเภท, 

การอบรมแก้ไขและฝึกอาชีพผู้ต้องขัง, 

การใช้มาตรการอื่นแทนการลงโทษจำคุก

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์  แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์ แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
ขายยกลัง
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE