สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อรรถพล ใหญ่สว่าง

฿480

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อรรถพล ใหญ่สว่าง                

ผู้แต่ง

อรรถพล ใหญ่สว่าง

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 6 : มีนาคม 2562

จำนวนหน้า

822 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5x26 มาตราฐาน

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9786164040588

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหา 

คำนิยม

             ตำราคำอธิบาย วิชา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเขียนโดยท่านอาจารย์อรรถพล ใหญ่สว่าง เล่มนี้เป็นงานเขียนทางวิชาการที่มีการกำหนดประเด็นการอธิบายและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอย่างชัดเจนตามหลักวิชาการโดยมีการสำรวจวรรณกรรมคำพิพากษาศาลฎีกา คำสั่งคำร้องศาลฎีกา ประกาศตลอดจนหนังสือเวียนต่าง ๆเพื่อสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบอีกทั้งได้แสดงทัศนะทางวิชาการได้อย่างชัดเจนมีการอ้างอิงและบรรณานุกรมที่ครบถ้วนและสมบูรณ์มีแนวคิดและการนำเสนอที่ทันสมัยอันเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการผู้อ่านสามารถอ่านและทำความเข้าใจในสาระของตำราเล่มนี้ด้วยตนเองได้ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่มุ่งเน้นเพื่อให้นักศึกษาซึ่งสำเร็จการศึกษากฎหมายในระดับมหาวิทยาลัยแล้วสามารถนำความรู้ทางกฎหมายไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            ปัจจุบันท่านอาจารย์อรรถพล ใหญ่สว่าง เป็นอาจารย์ผู้บรรยาย วิชาสัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาคปกติ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและได้มอบให้ทางสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาเป็นผู้ดำเนินการจัดพิมพ์คำอธิบาย วิชา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่มนี้เป็นครั้งที่ 5 เพื่อเป็นตำราเรียนประกอบการสอนทั้งแก่นักศึกษาและบุคคลที่ให้ความสนใจ

            สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจึงขอขอบพระคุณท่าน อาจารย์อรรถพล  ใหญ่สว่าง ที่ได้กรุณาอุทิศเวลาให้แก่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาหวังว่าตำราคำอธิบาย วิชา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการค้นคว้าของบรรดาสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา นิสิต นักศึกษาและท่านผู้สนใจในวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทุกท่าน

คำนำ

พิมพ์ครั้งที่ 5

  ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัญฑิตยสภาภาคสอง ได้จัดให้มีการบรรยาย วิชา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทั้งในภาคปกติและภาคค่ำ อันเป็นการศึกษาปัญหาในกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตั้งแต่บทบัญญัติว่าด้วยหลักทั่วไป อำนาจพนักงานสอบสวนและศาลการฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา การจับ ขัง จำคุก ค้น ปล่อยชั่วคราวและ การสอบสวน ตลอดจนบทบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น อุทธรณ์และฎีกา พยานหลักฐาน การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษโดยวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคำพิพากษาศาลฎีกาเพื่อสามารถปรับใช้บทบัญญัติของกฎหมายได้ในเชิงปฏิบัติ

  ผู้เขียนจึงจัดทำตำราคำอธิบาย วิชาสัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่เล่มนี้ขึ้นเพื่อเป็นตำราเรียนประกอบการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและเพื่อเป็นตำราเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักศึกษาและบุคคลที่ให้ความสนใจโดยมอบให้ทางสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาเป็นผู้ดำเนินการจัดพิมพ์ครั้งนี้จึงขอขอบคุณสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ไว้ ณ ที่นี้

สารบัญ

บทนำ

ขั้นตอนที่ 1 กระบวนการก่อนฟ้องคดี

บทที่

1 คำร้องทุกข์และคำกล่าวโทษ

1.กรณีคำร้องทุกข์

ข้อหนึ่ง.ผู้ร้องทุกข์ต้องเป็นผู้เสียหาย

ข้อสอง. ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่

ข้อสาม. จะต้องมีการกล่าวหาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา

ข้อสี่. ผู้เสียหายมีเจตนาให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษ

ประเด็นปัญหาต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับคำร้องทุกข์

1.การร้องทุกข์ไม่ถือว่าเป็นนิติกรรม

2. ผู้เยาว์มีสิทธิร้องทุกข์ด้วยตนเองได้

3.การร้องทุกข์นั้นย่อมมอบอำนาจให้ร้องทุกข์แทนกันได้

4.การมอบอำนาจให้ร้องทุกข์แทนไม่ต้องทำเป็นหนังสือก็ได้

5.การมอบอำนาจช่วงให้ร้องทุกข์มีได้

6. ลักษณะของคำร้องทุกข์ตามระเบียบ

7.บุคคลที่จะรับคำร้องทุกข์

8. การแก้คำร้องทุกข์

9.การถอนคำร้องทุกข์

2.กรณีคำกล่าวโทษ

2 ผู้เสียหาย

1.องค์ประกอบของผู้เสียหาย

2. บุคคลที่รับความเสียหายโดยแท้จริงตาม ป.วิ.อ.มาตรา 2 (4)

ข้อหนึ่ง. ต้องมีการกระทำความผิดฐานใดฐานหนึ่งทางอาญาเกิดขึ้น

ข้อสอง. บุคคลนั้นเป็นผู้ได้รับความเสียหาย เนื่องจากการกระทำผิดนั้น

(ต้องเป็นผู้เสียหายโดยพฤตินัย)

ข้อสาม. บุคคลนั้นจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด

(ต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย)

3. บุคคลผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายตาม ป.วิ.อ.มาตรา 4,5 และ 6

กรณีตาม ป.วิ.อ.มาตรา4

กรณีตาม ป.วิ.อ.มาตรา 5 (1)

กรณีตาม ป.วิ.อ.มาตรา 5 (2)

กรณีตาม ป.วิ.อ.มาตรา 5 (3)

กรณีตาม ป.วิ.อ.มาตรา 6

4. กรณีผู้เสียหายตายก่อนร้องทุกข์

ความผิดอาญาซึ่งผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตาย

ความผิดฐานหมิ่นประมาท

5.กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย

3 บุคคลที่มีอำนาจฟ้องคดีอาญา

1. "พนักงานอัยการ" ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 28 (1)

2. "ผู้เสียหาย" ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 28 (2)

2.1 อำนาจฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการและผู้เสียหาย

2.2 การฟ้องคดีอาญามีการมอบอำนาจได้

2.3 ผู้เยาว์ฟ้องคดีอาญาโดยลำพังไม่ได้

กระบวนการดำเนินคดีอาญา : กรณีผู้เสียหายฟ้องคดีอาญา

กระบวนการดำเนินคดีอาญา : กรณีพนักงานอัยการฟ้องคดีอาญา

4 กรณีผู้เสียหายยื่นฟ้องแล้วตายลง

1. กรณีตาม ป.วิ.อ.มาตรา 29 วรรคแรก

2. กรณีตาม ป.วิ.อ.มาตรา 29 วรรคสอง

5การยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์

กรณีแรก : ผู้เสียหายเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 30

กรณีที่สอง : พนักงานอัยการเข้าร่วมเป็นโจทก์กับผู้เสียหาย ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 31

กรณีที่สาม : ระยะเวลายื่นคำขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 30, มาตรา 31

กรณีที่สี่ : อำนาจของพนักงานอัยการ เมื่อผู้เสียหายเข้าร่วมเป็นโจทก์

กับพนักงานอัยการตาม ป.วิ.อ.มารตรา 32

6 กรณีที่ผู้เสียหายและพนักงานอัยการต่างได้ยื่นฟ้องในศาลชั้นต้นเดียวกัน

7 การถอนฟ้องคดีอาญา

1. วิธีการถอนฟ้อง : ความผิดอาญาแผ่นดิน (มาตรา 35 วรรคหนึ่ง)

2. วิธีการถอนฟ้อง : ความผิดต่อส่วนตัว (มาตรา 35 วรรคสอง)

3. ผลของการถอนฟ้องคดีอาญา (มาตรา 36)

8. คดีอาญาเลิกกัน

กรณีแรก : คดีอาญาเลิกกันโดยเสียค่าปรับในอัตราอย่างสูงตาม ป.วิ.อ.มาตรา 37(1)

กรณีที่สอง : คดีอาญาเลิกกันโดยการเปรียบเทียบตาม ป.วิ.อ.มาตรา 37(2)(3)(4)

วิธีการเปรียบเทียบคดีอาญา

9 สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ

มาตรา 39 (1) โดยความตายของผู้กระทำความคิด

มาตรา 39 (2) ในความผิดต่อส่วนตัว เมื่อได้ถอนคำร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือยอมความ

มาตรา 39 (3) เมื่อคดีอาญาเลิกกันตามมาตรา 37

มาตรา 39 (4) เมื่อมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้อง

ปัญหาเรื่องการฟ้องซ้อนในการดำเนินคดีอาญา

ปัญหาเรื่องการฟ้องแย้งในการดำเนินคดีอาญา

มาตรา 39 (5) เมื่อมีกฎหมายออกใช้ภายหลังการกระทำผิด ยกเลิกความผิดเช่นนั้น

มาตรา 39 (6) เมื่อคดีขาดอายุความ

มาตรา 39 (7) เมื่อมีกฎหมายยกเว้นโทษ

10 การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

1. การฟ้องและการพิจารณาคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตาม ป.วิ.อ.มาตรา 40

ค่าธรรมเนียมในคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

2. กรณีการพิจารณาคดีส่วนแพ่งตาม ป.วิ.อ.มาตรา 41, มาตรา 42

3.อำนาจพนักงานอัยการ ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 43, มาตรา 44

4. การเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนตาม ป.วิ.อ.มาตรา 44/1, มาตรา 44/2

5.การฟ้องคดีอาญาย่อมไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะฟ้องในทางแพ่งตาม ป.วิ.อ.มาตรา 45

6. การพิพากษาคดีตาม ป.วิ.อ.มาตรา 46, มาตรา 47,มาตรา 48, มาตรา 49

7. กรณีให้ถือว่าผู้เสียหายเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาตาม ป.วิ.อ.มาตรา 50

8. อายุความการฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตาม ป.วิ.อ.มาตรา 51

คำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการกับอายุความตาม ป.วิ.อ.มาตรา 51

กระบวนการดำเนินคดีอาญา : กรณีการฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

11. การจับและการค้น

หลักพื้นฐาน : เกี่ยวกับเรื่อง "หมาย" ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา

หมายเรียก

หมายอาญา

การจับและการค้นตามหลักประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

หัวข้อที่ 1 การจับแบบมีหมายจับ

หัวข้อที่ 2 การจับแบบไม่มีหมายจับ

หลัก "ความผิดซึ่งหน้า" ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 80

"ความผิดซึ่งหน้าโดยตรง" ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 80 วรรคแรก

"ความผิดซึ่งหน้าโดยอ้อม" ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 80 วรรคสอง

(1) การจับตาม ป.วิ.อ.มาตรา 78(1)(2)(3)(4)

(2) การจับตาม ป.วิ.อ.มาตรา 65

(3) การจับตาม ป.วิ.อ.มาตรา 134 วรรคห้า

(4) การจับตาม ป.วิ.อ.มาตรา 141 วรรคสี่

(5)การจับโดยราษฎรตาม ป.วิ.อ.มาตรา 79

(6) การจับตาม ป.วิ.อ.มาตรา 117

หัวข้อที่ 3 การค้นแบบมีหมายค้น

วิธีการค้น : เมื่อมีหมายค้นในที่รโหฐาน

หัวข้อที่ 4 การค้นแบบไม่มีหมายค้น

1. กรณีตาม ป.วิ.อ.มาตรา 92 (1)(2)(3)(4)(5)

2. กรณีตาม ป.วิ.อ.มาตรา 93

เวลาในการค้นที่รโหฐาน

หลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้น

วิธีปฏิบัติของพนักงานสอบสวนเพื่อได้ "ตัวผู้ต้องหา" หรือ "พยานหลักฐาน"

มาทำสำนวนการสอบสวน

12 เขตอำนาจสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ประเภทของพนักงานสอบสวน

เขตอำนาจสำสวน

1. กรณีตาม ป.วิ.อ มาตรา 18

หลักการใหม่ : ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 21/1

2. กรณีตาม ป.วิ.อ.มารตรา 20

13 เขตอำนาจศาล

1. กรณีความผิดทั่วไป

2. กรณี "ความผิดที่เกิดนอกราชอาณาจักร"

3. กรณี "ความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกัน"

การพิจารณาคดีเกี่ยวพันกัน : ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 25

หลักการโอนคดี

1.การโอนคดีตามปกติ ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 23 วรรคแรก

2.การโอนคดีตามปกติ ตาม ป.วิ.อ.มารตรา 23 วรรคสอง

3. การโอนคดีในกรณีพิเศษตาม ป.วิ.อ.มาตรา 26

กรณีผู้พิพากษาถูกตั้งรังเกียจ ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 27

อำนาจชำระคดีของศาลคามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

14 การควบคุม การขัง การปล่อยตัว

1. การควบคุม

2. การขัง

3. การปล่อยตัว

15 ขั้นตอนงานชั้นสอบสวน

1. ขั้นตอนก่อนทำการสอบสวน

หลักปฏิบัติ : ในขั้นตอนชั้นจับกุม

กรณีราษฎรเป็นผู้จับ

กรณีเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้จับ

การให้ถ้อยคำของผู้ถูกจับ : ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 84 วรรคท้าย

2. ขั้นตอนขณะทำการสอบสวน

หลักฐาน :เกี่ยวกับ "การสอบสวน" และ "อำนาจฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการ"

หลักการเกี่ยวกับผู้มีอำนาจสอบสวนคดีอาญา

หลักการเกี่ยวกับการสอบสวนความผิดต่อส่วนตัว

หลักการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการกล่าวขอโทษ

หลักการเกี่ยวกับกรณีมีการสอบสวนรวมทั้งการชันสูตรพลิกศพ

หลักการเกี่ยวกับวิธีการสอบสวน

ภาษาที่ให้ใช้ในการสอบสวน

1. ต้องใช้ภาษาไทย

2. กรณีต้องแปลภาษา

การสอบสวนผู้วิกลจริต

การทำบันทึก ถ้อยคำสำนวนและเอกสารต่างๆ

วิธีการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

1.วิธีการสอบสวนผู้ต้องหา

1.1 การแจ้งข้อหาแก่ผู้ต้องหา

1.2 การแจ้งสิทธิแก่ผู้ต้องหา

1.3 การตั้งทนายความให้ผู้ต้องหา

1.4 การสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็ก

2.วิธีการสอบสวนผู้เสียหายหรือพยาน

2.1 การสอบสวนผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็ก

2.2 การชี้ตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา

อำนาจอื่นๆ ตาม ป.วิ.อ.ของพนักงานสอบสวน

16 ขั้นตอนงานชั้นพนักงานอัยการ

หลัก ป.วิ.อ.มาตรา 140

1. ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำความผิดตาม ป.วิ.อ.มาตรา 140(1)

2. ถ้ารู้ตัวผู้กระทำผิด ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 140(2)

จะต้องพิจารณาประกอบกับตามมาตรา 161, มาตรา 142, มาตรา 143, มาตรา 144

กรณีถ้ารู้ตัวผู้กระทำความผิด แต่เรียกหรือจับตัวยังไม่ได้ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 414

กรณีถ้ารู้ตัวผู้กระทำความผิดและผู้นั้นถูกควบคุม หรือขังอยู่หรือปล่อยตัวชั่วครา

หรือเชื่อว่าคงได้ตัวมาเมื่อออกหมายเรยกตาม ป.วิ.อ.มาตรา 142

ต้องพิจารณาประกอบกับมาตรา 143

หลักการใหม่ : ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 142 วรรคสาม

หลัก ป.วิ.อ.มาตรา 143

1.การออกคำสั่งของพนักงานอัยการตาม ป.วิ.อ.มาตรา 143(1)

2.การออกคำสั่งของพนักงานอัยการตาม ป.วิ.อ.มาตรา 143(2)

3.อำนาจพนักงานอัยการตาม ป.วิ.อ.มาตรา 143(ก)(ข)

4.กรณี "คดีฆาตกรรม" ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 143 วรรคท้าย

หลัก ป.วิ.อ.มาตรา 144(1)(2

ในกรณีที่พนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องถ้าความผิดนั้นเป็นความผิดซึ่งอาจเปรียบเทียบได้

หลัก ป.วิ.อ.มาตรา 145 ในกรณีพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง

หลักการใหม่ : ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 145/1

หลก ป.วิ.อ.มาตรา 146 กรณีเป็น "คำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี"

หลัก ป.วิ.อ.มาตรา 147 กรณี "ผลทางกฎหมายของคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี"

แผนผัง : งานของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบกับงานขั้นตอนชั้นพนักงานอัยการ

17 การชันสูตรพลิกศพ

1. กรณีที่ต้องมีการชันสูตรพลิกศพ

2. วิธีการชันสูตรพลิกศพและการทำสำนวนชันสูตรพลกศพอำนาจฟ้องของพนักงานอัยการ

: กรณีที่ความตายเป็นผลแห่งการกระทำความผิดอาญา

การสอบสวนกรณีที่มีความตายเกิดขึ้น : ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 155/1

3. ความผิดเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ

ขั้นตอนที่ 2 กระบวนการหลังฟ้องคดี

18 การฟ้องคดีอาญาและการไต่สวนคดีอาญา

1. ศาลที่จะรับคำฟ้องคดีอาญา

3. การขอให้เพิ่มโทษจำเลย

4.การฟ้องความผิดหลายกระทง

5. คำฟ้องไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

6. คำฟ้องที่ถูกต้องตามกฎหมาย

7. การขอแก้หรือเพิ่มเติมฟ้อง

8.การขอแก้หรือเพิ่มเติมคำให้การ

9. การไต่สวนมูลฟ้อง

10. โจทก์ไม่มาตามกำหนดนัดไต่สวนมูลฟ้อง

11. คดีมีมูลและคดีไม่มีมูล

12.การนำบทบัญญัติว่าด้วยการสอบสวนและการพิจารณามาใช้บังคับแก่การไต่สวนมูลฟ้อง

19 การพิจารณาคดีอาญาในศาลชั้นต้น

1. หลักการพิจารณาให้ทำโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลย

ข้อยกเว้นของการพิจารณาและสืบพยานในศาลที่ไม่ต้องทำโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลย

(1) ข้อยกเว้นของหลัก "การพิจารณาให้ทำโดยเปิดเผย"

(2) ข้อยกเว้นของหลัก "การพิจารณาให้ทำต่อหน้าจำเลย"

2. ขั้นตอนการพิจารณา

การตั้งทนายความให้จำเลย

ขั้นตอนการพิจารณา : เมื่อจำเลยให้การปฏิเสธ

ขั้นตอนการพิจารณา : เมื่อจำเลยให้การรับสารภาพ

3. การเลื่อนพิจารณา

4. การนำ ป.วิ.อ.มาตรา 139 และมาตรา 166 มาใช้บังคับแก่การพิจารณา

20 การทำคำพิพากษาและคำสั่งในศาลชั้นต้น

1. แบบคำวินิจฉัยของศาล

2. การทำคำพิพากษา

กรณีที่ 1 : หลักการประชุมปรึกษาเพื่อมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง

กรณีที่ 2 : หลักการทำคำพิพากษา "ยกฟ้อง" และ "ลงโทษ"

กรณีที่ 3 : หลักการทำคำพิพากษาตาม ป.วิ.อ.มาตรา 192

3. การอ่านคำพิพากษา

4. ผลของคำพิพากษาหรือคำสั่ง

21 กระบวนวิธีพิจารณาความชั้นศาลอุทธรณ์

ส่วนที่หนึ่ง : หลักทั่วไป

1. สิทธิในการอุทธรณ์

2. กำหนดเวลาในการยื่นอุทธรณ์ (กำหนดอายุอุทธรณ์)

วิธีนับระยะเวลาหนึ่งเดือน

การแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์

3. การตรวจอุทธรณ์

4. ข้อห้ามอุทธรณ์

ข้อห้ามอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นในปัญหาข้อเท็จจริง

ข้อห้ามอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นในปัญหาข้อกฎหมาย

ข้อห้ามอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจาณา

5. กรณีศาลชั้นต้นรับอุทธรณ์

6. กรณีศาลชั้นต้นปฏิเสธไม่รับอุทธรณ์

7. การขอถอนอุทธรณ์

ส่วนที่สอง : การพิจารณา คำพิพากษาและคำสั่งชั้นศาลอุทธรณ์

1. การพิจารณาชั้นศาลอุทธรณ์

2. การแถลงการณ์

3. อำนาจศาลอุทธรณ์เกี่ยวกับการขังหรือปล่อยจำเลย

4. การสืบพยานเพิ่มเติมของศาลอุทธรณ์

5. การย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นทำการพิจารณาและพิพากษาหรือสั่งใหม่

6. การประชุมใหญ่ของศาลอุทธรณ์

7. การพิจารณาอุทธรณ์

8. เหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดี

9. แบบของคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

10. การนำวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้นมาใช้บังคับในชั้นอุทธรณ์

22 กระบวนวิธีพิจารณาความชั้นฎีกา

1. สิทธิในการฎีกา

2. กำหนดเวลาในการยื่นฎีกา (กำหนดอายุฎีกา)

วิธีนับระยะเวลาหนึ่งเดือน

การแก้ไขเพิ่มเติมฎีกา

3. การตรวจฎีกา

4. ข้อห้ามฎีกา

ข้อห้ามฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

5. ฎีกาข้อกฎหมาย

6. กรณีศาลชั้นต้นรับฎีกา

7. กรณีศาลชั้นต้นปฏิเสธไม่รับฎีกา

8. การนำวิธีพิจารณาในศาลอุทธรณ์มาใช้บังคับในชั้นศาลฎีกา

23 พยานหลักฐาน

ระบบกฎหมายลักษณะพยาน

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

หลักกฎหมายลักษณะพยาน : ตาม ป.วิ.อ.ภาค 5

1. หลักทั่วไป

(1) พยานที่นำมาพิสูจน์ว่าจำเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์ (ป.วิ.อ.มาตรา 226)

(ก) พยานหลักฐานที่เกิดขึ้นจากการจูงใจ

(ข) พยานหลักฐานที่เกิดขึ้นจากการมีคำมั่นสัญญา

(ค) พยานหลักฐานที่เกิดขึ้นจากการขู่เข็ญ

(ง) พยานหลักฐานที่เกิดขึ้นจากการหลอกลวง

(จ) พยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยมิชอบประการอื่น

(2) พยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยชอบแต่ได้มาเนื่องจากการกระทำโดยมิชอบหรือพยานหลักฐานที่ได้มาโดยอาศัยข้อมูลที่เกิดขึ้นหรือได้มาโดยมิชอบ

(ป.วิ.อ.มาตรา 226/1)

พื้นฐานเกี่ยวกับ "หลักผลไม้ของต้นไม้ที่เป็นพิษ" (Fruit of poisonoustree) ในการดำเนินคดีอาญาด้วยหรือไม่

ความแตกต่าง : ระหว่าง ป.วิ.อ.มาตรา 226 กับ ป.วิ.อ.มาตรา 226/1 ที่สำคัญ

(ก) กรณีเป็น "พยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยชอบแต่ได้มาเนื่องจากการกระทำโดยมิชอบ"

(ข) กรณีเป็น "พยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยชอบแต่ได้มาเนื่องจากอาศัย

"ข้อมูล" ที่ "เกิดขึ้น" หรือ "ได้มา" โดยมิชอบ

(3) พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดครั้งอื่นๆ

หรือความประพฤติในทางเสื่อมเสียของจำเลย (ป.วิ.อ.มาตรา 226/2)

(4) พยานบอกเล่า (ป.วิ.อ.มาตรา 226/3)

1.กรณีที่กฎหมายให้ถือเป็นว่า "พยานบอกเล่า" ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 226/3 วรรคหนึ่ง

2. เงื่อนไขการรับฟังพยานบอกเล่าของศาล ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 226/3 วรรคสอง

3. กรณีศาลเห็นว่าไม่ควรรับไว้ซึ่งพยานบอกเล่า ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 226/3 วรรคท้าย

(5) การสืบพยานในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ (ป.วิ.อ.มาตรา 226/4)

หลักพื้นฐานบางประการที่ควรทราบเกี่ยวกับการถามพยาน

(6) การรับฟังบันทึกคำเบิกความในชั้นไต่สวนมูลฟ้องหรือบันทึกคำเบิกความของพยานที่เบิกความไว้ในคดีอื่น (ป.วิ.อ.มาตรา 226/5)

(7) การชั่งน้ำหนักพยาน (ป.วิ.อ.มาตรา 227 และมาตรา 227/1)

1. กรณีการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานทั้งปวงตาม ป.วิ.อ.มาตรา 227

2. กรณีการชั่งน้ำหนักพยานบอกเล่าตาม ป.วิ.อ.มาตรา 227/1 หลักฐานเกี่ยวกับพยานชั้นที่หนึ่งและพยานชั้นที่สอง

(8) อำนาจสืบพยานของศาล (ป.วิ.อ.มาตรา 228 และมาตรา 229)

(9) การยื่นบัญชีระบุพยานในคดีอาญา (ป.วิ.อ.มาตรา 229/1)

(10) กรณี "การเดินเผชิญสืบ" และ

"การส่งประเด็นให้ศาลอื่นสืบพยานหลักฐานแทน" (ป.วิ.อ.มาตรา 230)

(11) กรณีพยานมาเบิกความในศาลไม่ได้ (ป.วิ.อ.มาตรา 230/1 และมาตรา 230/2)

(12) กรณีพยานหลักฐานที่เป็นความลับ (ป.วิ.อ.มาตรา 231)

2. พยานบุคคล

(1) การห้ามโจทก์อ้างจำเลยเป็นพยาน (ป.วิ.อ.มาตรา 232)

(2) กรณีจำเลยอ้างตนเองเป็นพยาน (ป.วิ.อ.มาตรา 233)

(3) การตอบคำถามของพยาน (ป.วิ.อ.มาตรา 234)

(4) อำนาจศาลในการถามพยาน (ป.วิ.อ.มาตรา 235)

(5) อำนาจศาลในห้องพิจารณา (ป.วิ.อ.มาตรา 236)

(6) วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับบันทึกคำเบิกความพยาน (ป.วิ.อ.มาตรา 237)

(7) กรณีการสืบ "พยานบุคคล" ก่อนฟ้องคดี (ป.วิ.อ.มาตรา 237 ทวิ)

(8) กรณีการสืบ "พยานผู้เชี่บวชาญไ และ "พยานหลักฐานอื่น" ก่อนฟ้องคดี (ป.วิ.อ.มาตรา 237 ตรี)

3. พยานเอกสาร

(1) การอ้างพยานเอกสาร (ป.วิ.อ.มาตรา 238)

(2) การอ้างพยานเอกสารที่มิได้อยู่ในความยึดถือของคู่ความฝ่ายที่อ้างพยานเอกสารนั้นิ (ป.วิ.อ.มาตรา 239)

(3) เงื่อนไขการยื่นพยานเอกสารต่อศาล (ป.วิ.อ.มาตรา 240)

4. พยานวัตถุ

(1) การอ้างพยานวัตถุ (ป.วิ.อ.มาตรา 241)

(2) การตรวจพยานวัตถุโดยคู่ความหรือพยาน (ป.วิ.อ.มาตรา 242)

5. ผู้เชี่ยวชาญ

(1) พยานผู้เชี่ยวชาญ (ป.วิ.อ.มาตรา 243)

(2) การนำศพให้ผู้เชี่ยงชาญตรวจ (ป.วิ.อ.มาตรา 244)

(3) การใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์โดยอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (ป.วิ.อ.มาตรา 244/1)

แผนผัง : ระบบกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธิพิจารณาความอาญา ภาค 5

ขั้นตอนที่ 3 กระบวนการชั้นบังคับคดี

24 การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม

ส่วนทีีหนึ่ง : การบังคับตามพิพากษา

1.หลักทั่วไป

2. วิธิการบังคับตามคำพิพากษา

กรณี : เป็นคดีที่พิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิต

กรณี : เป็นคดีที่พิพากษาให้ลงโทษจำคุก

3. การทุเลาการบังคับตามคำพิพากษา

4. การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งอันเกี่ยวกับทรัพย์สินในคดีอาญา

ส่วนที่สอง : ค่าธรรมเนียม

1. หลักทั่วไป

2. การเรียกค่าธรรมเนียม

กรณี : ในคดีพนักงานอัยการเป็นโจทก์

กรณี : ในคดีผู้เสียหายเป็นโจทก์

กรณี : ศาลมีอำนาจสั่งให้ฝ่ายที่แพ้คดีใช้ค่าธรรมเนียมแทนอีกฝ่ายหนึ่งได้

25 อภัยโทษเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ

1. หลักเกณฑ์การขอพระราชทานอภัยโทษ

ผู้ขอพระราชทานอภัยโทษ

วิธีการขอพระราชทานอภัยโทษ

2. ผลของการขอพระราชทานอภัยโทษ

 1. การขออภัยโทษแบบไม่มีเงื่อนไข

 2. การอภัยโทษแบบเปลี่ยนโทษ

 3. การอภัยโทษเป็นแต่เพียงลดโทษ

การเพิ่มโทษหรือไม่รอการลงโทษต่อผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

26 การนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับกับวิธีพิจารณาความอาญา

(ป.วิ.อ.มาตรา 15)

1. กรณีที่นำบทบัญญัติแห่ง ป.วิ.พ.มาใช้บังคับได้

2. กรณีที่นำบทบัญญัติแห่ง ป.วิ.พ.มาใช้บังคับไม่ได้

คำถามและคำตอบ วิชา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ภาคผนวก

ก กระกาศคณะความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557

ข หนังเวียน ที่ อส 0007 (พก)/ว 186 สำนักงานอัยการสูงสุด

ค หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 016/8327

ง หนังสือเวียน ที่ อส 0007(พก)/ว 391

จ หนังสือเวียน ที่ อส 0007(พก)/ว 218

ฉ หนังสือเวียน ที่ อส 0007(พก)/ว 282

บรรณานุกรม

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

เครื่องดื่มผสมถั่งเช่า ลดราคาพิเศษ
เครื่องดื่มผสมถั่งเช่า ลดราคาพิเศษ
Valid from 26/11/2562 to 31/12/2562
อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
Valid from 19/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE