กฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา

฿240

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

กฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา             

ผู้แต่ง

ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 3 : พฤษภาคม 2562

จำนวนหน้า

236 หน้า

ขนาดหนังสือ

(14.5x21 ซม) A5

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9786162697890

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหา

คำนำ

เมื่อผู้เขียนได้เริ่มต้นอาชีพอาจารย์ที่คณะนิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2558ทางคณะได้มอบหมายให้ผู้เขียนเป็นผู้บรรยายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูงเป็นวิชาแรกผู้เขียนจึงได้ทำการรวบรวมคำบรรยายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญที่ได้จดบันทึกไว้เมื่อครั้งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ณ มหาวิทยาลัย Toulouse I-Capitole ประเทศฝรั่งเศสเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจำกัดทำเอกสารประกอบการสอนในภาคการศึกษาแรก และในภาคการศึกษาที่สอง ผู้เขียนได้แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารประกอบการสอนดังกล่าว โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีและตัวอย่างต่าง ๆ จากผลงานวิชาการทางด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศสเป็นหลัก จากนั้นผู้เขียนมีความเห็นว่า เอกสารประกอบการสอนชิ้นนี้สามารถพัฒนาเป็นหนังสือวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญได้จึงได้ทำการปรับปรุงเค้าโครงและเนื้อหาของเอกสารข้างต้นอีกครั้งหนึ่งจนกลายเป็นผลงานวิชาการชิ้นนี้ภายใต้คำแนะนำของ รศ.ดร.วิษณุ วรัญญู (ตุลาการหัวหน้าแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครอง) ซึ่งเป็นอาจารย์วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและที่ปรึกษา (ร่วม) ดุษฎีนิพนธ์ของผู้เขียน

ผลงานวิชาการชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ ประการแรก ผู้เขียนประสงค์ให้ผลงานดังกล่าวเป็นหนังสือประกอบการฟังคำบรรยายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัญฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์รวมทั้งมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่ผู้เขียนมีโอกาสไปบรรยายในฐานะอาจารย์พิเศษประการที่สองผู้เขียนประสงค์ให้ผลงานชิ้นนี้เป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจศึกษาหรือค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับหลักพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ

เนื่องด้วยผลงานชิ้นนี้พัฒนามาจากเอกสารประกอบการสอนของผู้เขียนซึ่งมุ่งเน้นการอธิบาย"หลักพื้นฐาน" เป็นสำคัญมิได้มุ่งเน้นที่จะให้เป็นผลงานวิชาการที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกข้อความคิดว่าด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างละเอียดแนวคิดหรือละเอียดบางประการจึงมิได้ปรากฏอยู่ในผลงานชิ้นนี้ ทั้งนี้ผู้เขียนตระหนักถึงความสำคัญของเนื้อหาในส่วนอื่น ๆ นอกเหนือจากหลักพื้นฐานที่ได้อธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้อยู่เสมอ จึงมีความตั้งใจที่จะผลิตผลงานวิชาการขึ้นอีกชิ้นหนึ่งในอนาคต เพื่ออธิบายข้อความคิดว่าด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญในส่วนอื่น ๆ

ในท้ายที่สุดนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณ รศ.ดร.วิษณุ วรัญญู ซึ่งเป็นผู้ให้คำปรึกษาผู้เขียนมาโดยตลอด ทั้งในด้านวิชาการและในด้านอื่น ๆ หากปราศจากคำแนะนำของ รศ.ดร.วิษณุ วรัญญู ผลงานชิ้นนี้ย่อมไม่อาจสำเร็จได้ นอกจากนี้ผู้เขียนขอขอบคุณ นายคุณภัทร ดุษฎีพร และ นายพสพร คงเถลิงศิริวัฒนา ที่ได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของหนังสือเล่มนี้

คำนำ

(พิมพ์ครั้งที่ 2)

ในการพิมพ์ครั้งที่ 2 นี้ ผู้เขียนได้แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ รวมทั้งได้เพิ่มเติมเนื้อหาในภาคที่ 1 เรื่อง "การประกันความมั่นคงแห่งรัฐธรรมนูญ" ไว้ในบทที่ 5 ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจและนักศึกษาในชั้นเรียนของผู้เขียน

สารบาญ

กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย

ภาคที่ 1 หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ

บทที่ 1 รัฐ (Etat)

ส่วนที่ 1 :ข้อความคิดพื้นฐานว่าด้วยรัฐ

1. ความหมายของรัฐ (definition de I'Etat)

1.1 ความหมายของรัฐในเชิงภูมิศาสตร์ (definition geographique de I'Etat)

1.2ความหมายของรัฐในเชิงนิติศาสตร์(definition juridiquede I'Etat )

2. องค์ประกอบในการก่อตั้งรัฐ (elements constitutifs de I'Etat )

2.1 ประชากร (Population)

2.2 อาณาเขต (Territoire)

2.3 อำนาจอธิปไตย (Souverainete)

3. ลักษณะทางกฎหมายของรัฐ (caracteres juridiques de I'Etat )

3.1 รัฐมีสถานะเป็นนิติบุคคล

3.2 รัฐเป็นองค์กรที่มีสถานะสูงสุด

3.2.1 สถานะสูงสุดของรัฐภายในรัฐ

3.2.2 สถานะสูงสุดของรัฐภายนอกรัฐ

ส่วนที่ 2 :บ่อเกิดแห่งรัฐ

1. ทฤษฎีสัญญาประชาชน (Theorie du contrat social)

1.1 หลักการพื้นฐานแห่งสัญญาประชาคมภายใต้แนวคิดของ Rousseau

1.2 ข้อโต้แย้งทฤษฎีสัญญาประชาคม

2. ทฤษฎีสถาบัน (Theorie de I'institution)

2.1 รัฐมีลักษณะเป็นองค์กรทางสังคมอันมีระบบแบบแผน

2.2 ลักษณะร่วมของรัฐและสถาบันอื่น

ส่วนที่ 3 : รูปแบบของรัฐ

1. รัฐเดี่ยว (Etat unitaire)

1.1 การกระจายอำนาจปกครอง (deconcentration)

1.2 การกระจายอำนาจปกครอง (decentralisation)

2. รัฐรวม (Etats composes)

2.1 สมาพันธรัฐ (Confederation)

2.2 สหพันธรัฐ (Etat federal)

2.2.1 หลักการทับซ้อนระหว่างสหพันธรัฐและรัฐสมาชิก (Principe de superposition)

2.2.2 หลักความเป็นอิสระแห่งรัฐสมาชิก (Principe d'autonomie)

2.2.3 หลักการมีส่วนร่วมแห่งรัฐสมาชิก (Principe de participation)

2.2.3.1 การมีส่วนร่วมในอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญลำดับรอง (participation au

pouvoir constituant derive)

2.2.3.2 การมีส่วนร่วมอำนาจนิติบัญญัติ (participation au pouvoir legislatif)

2.2.3.3 การมีส่วนร่วมในอำนาจบริหาร ((participation au pouvoir executif)

บทที่ 2 หลักการแบ่งแยกอำนาจรัฐ (Separation das pouvoirs)

ส่วนที่ 1 : หลักพื้นฐานของทฤษฎีว่าด้วยการแบ่งแยกอำนาจ

1. หลักการแบ่งแยกภารกิจของรัฐ

2. หลักการแบ่งแยกอำนาจของ Montesquieu

ส่วนที่ 2 : ลักษณะของอำนาจรัฐ

1. อำนาจนิติบัญญัติ (pouvoir legislatif)

2. อำนาจบริหาร (pouvoir executif)

3. อำนาจตุลาการ (pouvoir juridictionnel)

ส่วนที่ 3 : ขีดจำกัดของหลักการแบ่งแยกอำนาจและกลไกการคานอำนาจในปัจจุบัน

1. การแบ่งแยกอำนาจบริหารและนิติบัญญัติในทางการเมือง

2. การคานอำนาจการเมืองโดยองค์กรตุลาการ

บทที่ 3 ข้อความคิดว่าด้วยรัฐธรรมนูญ (Notion de la Constitution)

ส่วนที่ 1 : ความหมายของรัฐธรรมนูญ

1. รัฐธรรมนูญในเชิงเนื้อหา (Constitution au sens materiel)

1.1 ความหมายดั้งเดิมแห่งรัฐธรรมนูญในเชิงเนื้อหา (definition traditionnelle)

1.2 ความหมายแห่งรัฐธรรมนูญในเชิงเนื้อหาของสำนักบรรทัดฐานนิยม

(definition normativiste)

2. รัฐธรรมนูญในเชิงรูปแบบ (Constitution au sens formel)

ส่วนที่ 2 :รูปแบบของรัฐธรรมนูญ

1.รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร (Constitution ecrite)

2.รัฐธรรมนูญจารีตประเพณี (Constitution coutumiere)

บทที่ 4 วัฎจักรแห่งรัฐธรรมนูญ

ส่วนที่ 1 : การสถาปนารัฐธรรมนูญ

1.การจัดทำรัฐธรรมนูญแบบเผด็จการ (elaboration non democratique : la

charte octroyee)

2.การจัดทำรัฐธรรมนูญแบบผสม (elaboration mixte : la charte negociee)

3.การจัดทำรัฐธรรมนูญแบบประชาอธิปไตย (elaboration democratique)

3.1 สภาร่างรัฐธรรมนูญ (Assemblee constitunante)

3.1.1 สภาร่างรัฐธรรมนูญแบบเบ็ดเสร็จ (Assemblee constitunante

sonveraine) กับสภาร่างรัฐธรรมนูญจำกัด (Assemblee constitunante non

sonveraine หรือ Assemblee constitunante limitee)

3.1.2 สภาร่างรัฐธรรมนูญเฉพาะกิจ (Assemblee exclusivement

constitunante) กับสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาอำนาจทั่วไป (Assemblee non

exclusivement constitunante)

3.2 การับรองร่างรัฐธรรมนูญโดยประชาชน (approbation populaire)

ส่วนที่ 2 : การแก้ไขรัฐธรรมนูญ (revision de la Constitution)

1.ข้อความคิดว่าด้วยระดับความยากในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

1.1 รัฐธรรมนูญแบบแก้ไขง่าย (Constitutions souples)

1.1.1 รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรแบบแก้ไขง่าย (Constitutions ecrites  souples)

1.1.2 รัฐธรรมนูญประเพณี (Constitutions coutumieres)

1.2 รัฐธรรมนูญแบบแก้ไขยาก  (Constitutions rigides)

2. การเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

2.1 การเสนอโดยฝ่ายบริหาร (initiative gouvernementale)

2.2 การเสนอโดยฝ่ายนิติบัญญัติ (initiative parlementaire)

2.3 การเสนอโดยประชาชน (initiative populaire)

3. ขีดจำกัดในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

3.1 ข้อจำกัดทางด้านระยะเวลา

3.2 ข้อจำกัดทางด้านเนื้อหา

ส่วนที่ 3 : การยกเลิกรัฐธรรมนูญ

1. การยกเลิกรัฐธรรมนูญโดยตรง

2. การยกเลิกรัฐธรรมนูญโดยอ้อม

2.1 การยกเลิกรัฐธรรมนูญโดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

2.2 การยกเลิกรัฐธรรมนูญโดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

2.3 การยกเลิกรัฐธรรมนูญโดยการแก้ไขบทบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

2.4 การยกเลิกรัฐธรรมนูญโดยการสถาปนารัฐธรรมนูญฉบับใหม่

บทที่ 5 การประกันความมั่นคงแห่งรัฐธรรมนูญ

ส่วนที่ 1 การประกันความมั่นคงแห่งรัฐธรรมนูญโดยกลไกทางการเมือง

(Protection politique de la Constitution)

1. การรักษาความมั่นคงแห่งสถาบันหลักของรัฐ (Defense des institutions)

2. การรักษาเสถียรภาพทางการเมืองระหว่างองค์กรหลักของรัฐ (Defense de

I'equilibre politique)

ส่วนที่ 2 : การประกันความมั่นคงแห่งรัฐธรรมนูญโดยกลไกทางกฎหมาย

(Protection juridique de la Constitution )

1. แนวคิดว่าด้วยระบอบประชาธิปไตยที่สามารถป้องกันตนเอง (Principe de la

democratie atpe a se defendre)

2.การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (revision de la Constitution)

3. การหลีกเลี่ยงการยกเลิกรัฐธรรมนูญโดยอ้อม

4. หลักการควบคุมความเป็นกฎหมายสูงสุดแห่งรัฐธรรมนูญ (Principe du

controle constitutionnalite)

4.1 การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย

4.1 การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระทำทางปกครอง

ภาคที่ 2 หลักพื้นฐานแห่งระบอบประชาธิปไตย

บทที่ 1 วิวัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย

ส่วนที่ 1 : สมัยกรีก-โรมัน

ส่วนที่ 2 : ยุโรปตะวันตก

1. ประเทศฝรั่งเศส

2. ประเทศอังกฤษ

3. การปฏิวัติในศตวรรษที่ 18

บทที่ 2 หลักพื้นฐานว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ส่วนที่ 1 : เจ้าของอำนาจอธิปไตย (titulaire de la )

1. ทฤษฎีอำนาจอธิปไตยของพระเจ้า ( theocratique)

2. ทฤษฎีอำนาจอธิปไตยของชาติ (Titulaire de la souverainete nationale)

3. ทฤษฎีอำนาจอธิปไตยของปวงชน (Titulaire de la souverainete populaire)

ส่วนที่ 2 ระบอบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน (Systemes de participation)

1. ระบอบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยตรง (Democratie directe)

2. ระบอบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยผู้แทน (Democratie representative)

3. ระบอบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนกึ่งโดยตรง (Democratie semi-directe)

3.1 การคัดค้านร่างกฎหมายโดยประชาชน (veto populaire)

3.2 ประชามติ (referendum)

3.2.1 ประชามติเพื่อรับร่างรัฐธรรมนูญ (referendum constituant)

3.2.2  ประชามติเพื่อรับร่างรัฐบัญญัติ (referendum de ratification)

3.2.3 ประชามติเพื่อปรึกษาหารือ (referendum de consultation)

3.2.4 ประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาว่าด้วยการขัดกันขององค์กรหลักของรัฐ

(referendum d'arbitrage)

บทที่ 3 หลักพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยโดยผู้แทน

ส่วนที่ 1 :สิทธิเลือกตั้ง (droit de vote)

1. สิทธิเลือกตั้งแบบจำกัด (suffrage restreint)

1.1 สิทธิเลือกตั้งที่ถูกกำหนดโดยการชำระภาษี (suffrage censitaire)

1.2 สิทธิเลือกตั้งที่ถูกกำหนดโดยความสามารถ (suffrage capacitaire)

2.สิทธิเลือกตั้งแบบทั่วไป (suffrage universel)

2.1 การจำกัดสิทธิเลือกตั้งโดยเพศ

2.2 การจำกัดสิทธิเลือกตั้งโดยอายุ

2.3 การจำกัดสิทธิเลือกตั้งโดยสัญชาติ

2.4 การจำกัดสิทธิเลือกตั้งโดยอาการป่วยทางจิต

2.5 การจำกัดสิทธิเลือกตั้งโดยการกระทำความผิด

ส่วนที่ 2 : การเลือกตั้งโดยเท่าเทียม (suffrage egal)

1. ความไม่เท่าเทียมโดยกฎหมาย (ineglites juridiques)

1.1 สิทธิในการลงคะแนนเสียงหลายเขต (vote multiple)

1.2 สิทธิในการลงคะแนนหลายเสียง (vote plural)

2. ความไม่เท่าเทียมโดยข้อเท็จจริง (inegalites de fait)

ส่วนที่ 3 : การจัดการเลือกตั้ง (organisation du scrutin)

1. การลงรับสมัครเลือกตั้ง (candidature)

1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร (eligibilites)

1.2 ลักษณะต้องห้ามของผู้แทน (incompabilites)

2. การหาเสียงเลือกตั้ง (campagne electorale)

2.1 งบประมาณในการหาเสียง (financement de la campagne electorale)

2.2 ความเป็นกลางขององค์กรภาครัฐ (neutralite du pouvoir public)

2.3 บทบาทของสื่อในการหาเสียง (role des medias dans la campagne electorale)

3. การลงคะแนนเสียง (deroulement du scrutin)

3.1 การลงคะแนนแบบทางเลือกและการลงคะแนนแบบบังคับ (vote facultatif et

vote obligatoire)

3.2 การลงคะแนนโดยลับและการลงคะแนนโดยเปิดเผย (vote secret et vote public)

3.3 ความสุจริตและเที่่ยงธรรมในการลงคะแนน (sincerite du scrutin)

ส่วนที่ 4 : ระบบการเลือกตั้ง (systemes electoraux)

1. การเลือกตั้งโดยตรงและการเลือกตั้งโดยอ้อม (scrutin direct et scrutin indirect)

2. การเลือกตั้งแบบหมายเลขเดียวและการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (scrutin

Uninominal et scrutin de liste)

3. การเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากและการเลือกตั้งแบบสัดส่วน (scrutin

majoritaire et repartition proportionnelle)

3.1 การเลือกตั้งแบบเสียงข้างมาก (scrutin majoritaire)

3.2 การเลือกตั้งแบบสัดส่วน (Repartition proportionnelle : RP

3.3 ผลกระทบทางการเมืองที่เกิดจากระบบการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากและระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วน

3.3.1 ผลกระทบทางการเมืองของระบบการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมาก

3.3.2 ผลกระทบทางการเมืองของระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วน

บทที่ 4 การจัดรูปแบบองค์กรของผู้แทน

ส่วนที่ 1 : รูปแบบของสภาคู่ (Forms du bicameralisme)

1.ระบบสภาคู่แบบอภิชนาธิปไตย (Bicameralisme aristocratique)

2..ระบบสภาคู่แบบประชาธิปไตย (Bicameralisme democratique)

2.1 ระบบสภาคู่ในสหพันธรัฐ (Bicameralisme federal)

2.2 ระบบสภาคู่ในรัฐเดี่ยว

ส่วนที่ 2 :ข้อความคิดว่าด้วยการก่อตั้งระบบสภาคู่ในรัฐเดี่ยว

1.เหตุผลของฝ่ายสนับสนุนการก่อตั้งระบบสภาคู่ในรัฐเดี่ยว

2. เหตุผลของฝ่ายคัดค้านการก่อตั้งระบบสภาคู่ในรัฐเดี่ยว

ส่วนที่ 3 : แนวโน้มของระบบสภาคู่ในปัจจุบัน

บรรณานุกรม

ดัชนี

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์  แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์ แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
ขายยกลัง
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE