คำอธิบายกฎหมายแรงงาน เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น

฿600

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คำอธิบายกฎหมายแรงงาน เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น               

ผู้แต่ง

พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 11 : กุมภาพันธ์ 2561

จำนวนหน้า

872 หน้า

ขนาดหนังสือ

มาตราฐาน (18.5x26)

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9789742037000

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหา

กฎหมายแรงงาน สัญญาจ้างแรงงาน รูปแบบของสัญญาจ้างแรงงาน นายจ้าง ลูกจ้างและบุคคลที่ต้องร่วมรับผิดกับนายจ้าง การค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง จ้างทดลองงาน สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การใช้แรงงานหญิง การใช้แรงงานเด็ก เวลาทำงานปกติและเวลาพัก วันหยุดและวันลา ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด

สารบัญ

1 กฎหมายแรงงาน

1.1 ความเบื้องต้น

1.2 กฎหมายแรงงาน คือ

1.3 ขอบเขตของกฎหมายแรงงาน

1.4 ลักษณะของกฎหมายแรงงาน

1.5 วิวัฒนาการกฎหมายแรงงานไทย

1.6 กฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงานฉบับสำคัญของไทย

2. สัญญาจ้างแรงงาน

2.1 แนวความคิดและความหมายของจ้างแรงงาน

2.2 ลักษณะสำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน

2.3 ตัวอย่างที่ถือว่าเป็นสัญญาจ้างแรงงาน

2.4 ตัวอย่างที่ไม่ถือว่าเป็นสัญญาจ้างแรงงาน

2.5 เปรียบเทียบสัญญาจ้างทำของ

2.6 เปรียบเทียบสัญญาตัวแทน

3. รูปแบบของสัญญาจ้างแรงงาน

3.1 รูปแบบของสัญญาจ้างแรงงาน

3.2 ควรทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือ

3.3 ทะเบียนลูกจ้าง

3.4 ข้อตกลงในสัญญาจ้างแรงงาน

3.5 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญาจ้างแรงงาน

4. นายจ้าง ลูกจ้างและบุคคลที่ต้องร่วมรับผิดกับนายจ้าง

4.1 นายจ้าง

4.2 บุคคลที่ต้องร่วมรับผิดกับนายจ้าง

4.3 ลูกจ้าง

5. การค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง

5.1 ความเป็นมาของการเรียกหรือรับหลักประกัน

5.2 ประเภทของการประกัน

5.3 ข้อห้ามเรียกหรือรับหลักประกัน

5.4 ลักษณะหรือสภาพของงานที่เรียกหรือรับหลักประกันได้

5.5 หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกัน

5.6 การคืนหลักประกันและความรับผิด

5.7 เขตอำนาจศาล

5.8 อายุความฟ้องให้รับผิดตามหลักประกันการทำงาน

6. จ้างทดลองงาน

6.1 ความหมาย

6.2 เงื่อนไขและระยะเวลาทดลองงาน

6.3 การคุ้มครองตามกฎหมาย

7. สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

7.1 สิทธิและหน้าที่ของลูกจ้าง

7.2 สิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง

7.3 อายุความฟ้องเรียกร้องสิทธิตามสัญญาจ้าง

8. การใช้แรงงานหญิง

8.1 งานที่ห้ามไม่ให้ลูกจ้างหญิงทำ

8.2 กำหนดเวลาที่ห้ามไม่ให้ลูกจ้างหญิงทำงาน

8.3 การให้ความคุ้มครองลูกจ้างหญิงที่ตั้งครรภ์

8.4 การคุ้มครองความเสมอภาคระหว่างลูกจ้างหญิงกับชาย

8.5 การคุ้มครองลูกจ้างหญิงจากการถูกล่วงเกินทางเพศ

9. การใช้แรงงานเด็ก

9.1 ห้ามรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าทำงานเป็นลูกจ้าง

9.2 การรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าทำงานเป็นลูกจ้าง

9.3 เวลาทำงานและเวลาพักของลูกจ้างหนุ่มสาว

9.4 ลักษณะงานและสถานที่ที่ห้ามไม่ให้ลูกจ้างหนุ่มสาวทำ

9.5 การคุ้มครองการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างหนุ่มสาว

9.6 การลาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการทำงานของลูกจ้างหนุ่มสาว

10. เวลาทำงานปกติและเวลาพัก

10.1 เวลาทำงานปกติ

10.1.1 แนวความคิด

10.1.2 เวลาทำงานปกติและชั่วโมงทำงานปกติ

10.2 เวลาพัก

10.2.1 ความหมาย

10.2.2 เวลาพักหรือไม่

10.2.3 หลักเกณฑ์การจัดให้มีเวลาพัก

10.2.4 การให้ลูกจ้างทำงานในเวลาพัก

10.2.5 ค่าตอบแทนการทำงานในเวลาพัก

11. วันหยุดและวันลา

1.1.1 วันหยุด 

11.1.1. วันหยุดประจำสัปดาห์

11.1.2. วันหยุดตามประเพณี

11.1.3 วันหยุดพักผ่านประจำปี

11.2 วันลา

11.2.1 ลาป่วย

11.2.2 ลาเพื่อทำหมัน

11.2.3 ลาคลอด

11.2.4 ลากิจ

11.2.5 ลารับราชการทหาร

11.2.6 ลาเพื่อฝึกอบรม

11.2.7 ลาเพื่อกิจการสหภาพแรงงาน

12 ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด

12.1 ค่าจ้าง

12.1.1 ความหมายของค่าจ้าง

12.1.2 ค่าจ้างขั้นต่ำและค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

12.1.3 เงินที่นายจ้างจ่ายในระหว่างปิดกิจการชั่วคราว

12.1.4 ค่าจ้างในระหว่างนัดหยุดงานและปิดงาน

12.1.5 ค่าจ้างในวันหยุดและวันลา

12.1.6 เงินที่นายจ้างต้องจ่ายกรณีพักงานระหว่างสอบสวนความผิด

12.1.7 เงินที่นายจ้างต้องจ่ายระหว่างพนักงานตรวจแรงงานสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว

12.2 ค่าล่วงเวลา

12.2.1 ความหมาย

12.2.2 ประเภทของค่าล่วงเวลา

12.2.3 หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลา

12.2.4 อัตราค่าล่วงเวลา

12.2.5 การคำนวณค่าล่วงเวลา

12.2.6 การตกลงเหมาค่าล่วงเวลารวมกับค่าจ้าง

12.2.7 ลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา 

12.2.8 อายุความฟ้องร้องค่าล่วงเวลา

12.3 ค่าทำงานในวันหยุด

12.3.1 ความหมาย

12.3.2 หลักเกณฑ์ทำงานในวันหยุด

12.3.3 อัตราค่าทำงานในวันหยุด

12.3.4 ลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด

12.4 การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด

12.4.1 จ่ายโดยเสมอภาคให้แก่ลูกจ้างชายหญิง

12.4.2 จ่ายด้วยเงินตราไทย

12.4.3 จ่าย ณ สถานที่ที่ลูกจ้างทำงาน

12.4.4 กำหนดเวลาจ่าย

12.4.5 ความรับผิดในดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม

12.4.6 การหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด

12.4.7 อายุความฟ้องร้องค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด

13 เงินทดแทน

13.1 แนวความคิด

13.2 ขอบเขตของกฎหมาย

13.3 กรณีที่ให้ความคุ้มครอง

13.4 กองเงินทดแทนและเงินสมทบ

13.5 หน้าที่นายจ้าง

13.6 เงินทดแทนและผู้มีสิทธิได้รับ

13.7 ข้อยกเว้น ไม่จ่ายเงินทดแทน

13.8 การคุ้มครองเงินทดแทน

13.9 การขอรับเงินทดแทนและพิจารณาวินิจฉัย

14 ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและข้อบังคับเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

14.1 ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

14.1.1 นายจ้างที่มีลูกจ้าง 10 คนขึ้นไปต้องมีข้อบังคับฯเป็นหนังสือ

14.1.2 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

14.2 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

14.2.1 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง คือ

14.2.2 องค์ประกอบของข้อตกเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

14.2.3 ประเภทของข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

14.2.4 ข้อเหมือนและข้อแตกต่างระหว่างข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกินและไม่ได้เกินจากการแจ้งข้อเรียกร้อง

14.2.5 แก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างทำฝ่ายเดียวไม่ได้

14.2.6 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

14.2.7 ผลผูกพันของข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

15 คณะกรรมการลูกจ้าง

15.1 แนวความคิดเกี่ยวกับคณะกรรมการลูกจ้าง

15.2 หลักเกณฑ์การจัดตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง

15.3 จำนวนกรรมการลูกจ้าง

15.4 วิธีการจัดตั้งกรรมการลูกจ้าง

15.5 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการลูกจ้าง

15.6 วาระและการพ้นจากตำแหน่ง

15.7 สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างต่อกรรมการลูกจ้าง

15.8 การคุ้มครองกรรมการลูกจ้าง

16 สหภาพแรงงาน

16.1 ความหมาย

16.2 ประเภทของสหภาพแรงงาน

16.3 การจัดตั้งสหภาพแรงงาน

16.4 สมาชิกสหภาพแรงงาน

16.5 สิทธิและหน้าที่ของสหภาพแรงงาน

16.6 การควบและการเลิกสหภาพแรงงาน

16.6.1 การควบสหภาพแรงงาน

16.6.2 สหพันธ์แรงงานและสภาองค์การลูกจ้าง

17 วินัยและการลงโทษทางวินัย

17.1 ความหมายและวัตถุประสงค์

16.2 ผู้มีอำนาจกำหนดวินัย

17.3 วินัยและการลงโทษปรากฏในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

17.4 ประเภทของวินัย

17.5 ขอบเขตของวินัย

17.6 วินัยที่ดี 

17.7 สาเหตุของการฝ่าฝืนวินัย

17.8 โทษทางวินัย

17.9 ขั้นตอนการลงโทษทางวินัย

18 สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

18.1 หลักเกณฑ์การบอกกล่าวล่วงหน้า

18.1.1 การจ้างที่กำหนดเวลา เมื่อครบกำหนด สัญญาจ้างสิ้นสุดโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

18.1.2 การจ้างที่ไม่มีการกำหนดเวลา ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือก่อนเลิกจ้าง

18.2 ข้อยกเว้นไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

18.3 ดอกเบี้ย การตกลงสละสิทธิและอายุความ

19. ค่าชดเชย

19.1 ความหมาย

19.2 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชย

19.2.1 ต้องมีการเลิกจ้าง

19.2.2 ลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 120 วันขึ้นไป

19.3 ข้อยกวันไม่จ่ายค่าชดเชย

19.4 อัตราค่าชดเชย

19.5 การตกลงยกเว้นหรือสละสิทธิเรียกค่าชดเชย ดอกเบี้ยและอายุความ

19.5.1 การตกลงยกเว้นหรือสละสิทธิเรียกค่าชดเชย

19.5.2 ดอกเบี้ย

19.5.3 อายุความฟ้องค่าชดเชย

20 ค่าชดเชยพิเศษ

20.1 ค่าชดเชยพิเศษเนื่องจากากรย้ายสถานประกอบการ

20.1.1 แนวความคิดและความเป็นมา

20.1.2 หลักเกณฑ์การจ่าย

20.2 ค่าชดเชยพิเศษเนื่องจากนำเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีแทนลูกจ้าง

20.2.1 แนวความคิดและความเป็นมา

20.2.2 หลักกฎหมาย

20.2.3 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชยพิเศษ

20.3 อายุความเรียกค่าชดเชยพิเศษ

21 เลิกจ้างไม่เป็นธรรม

21.1 แนวความคิด

21.2 หลักเกณฑ์เลิกจ้างไม่เป็นธรรม

21.3 กรณีถือว่าเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

21.4 กรณีไม่ถือว่าเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

21.5 เลิกจ้างไม่เป็นธรรมทั้งในเนื้อหาและวิธีพิจารณา

21.6 ผลของการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

21.6.1 กรณีให้นายจ้างกลับรับเข้าทำงาน

21.6.2 กรณีให้นายจ้างใช้ค่าเสียหาย

21.7 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

21.7.1 เลิกจ้างไม่เป็นธรรมกับค่าชดเชย

21.7.2 ไม่ต้องยื่นคำร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนฟ้อง

21.7.3 เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

21.7.4 อาจตกลงสละสิทธิเรียกค่าเสียหายเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

21.7.5 นายจ้างยกเลิกเหตุเลิกจ้างขึ้นอ้างในภายหลังเพื่อต่อสู้คดีได้

21.7.6 ลูกจ้างมีสิทธิบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาได้

21.7.7 ดองเบี้ย

21.7.8 อายุความฟ้องร้องคดีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

22 การกระทำอันไม่เป็นธรรม

22.1 ความหมาย

22.2 หลักเกณฑ์การกระทำอันไม่เป็นธรรม

22.2.1 การกระทำอันไม่เป็นธรรม ตามมาตรา 121

22.2.2 การกระทำอันไม่เป็นธรรม ตามตาตรา 122

22.2.3 การกระทำอันไม่เป็นธรรม ตามมาตรา 123

22.3 ผลของการกระทำอันไม่เป็นธรรม

22.3.1 การดำเนินคดีส่วนแพ่ง

22.3.2 การดำเนินคดีอาญา

22.3.3 การดำเนินคดีในส่วนอื่น

23 พนักงานตรวจแรงงานและการดำเนินคดีชั้นพนักงานตรวจแรงงาน

23.1 พนักงานตรวจแรงงาน

23.2 อำนาจหน้าที่พนักงานตรวจแรงงาน

23.2.1 อำนาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน

23.2.2 อำนาจหน้าที่สอบสวนและมีคำสั่งกรณีนายจ้างไม่จ่ายเงิน ตามพ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฯ

23.3 การดำเนินคดีชั้นพนักงานตรวจแรงงาน

23.4 การฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานและการดำเนินคดีในศาลแรงงาน

24 ศาลแรงงานและการดำเนินคดีแรงงาน

24.1 ศาลแรงงาน

24.2 เขตอำนาจศาล

24.3 ผู้พิพากษาในศาลแรงงาน

24.3.1 ผู้พิพากษาศาลแรงงาน

24.3.2 ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน

24.4 องค์คณะในการพิจารณาพิพากษาคดีแรงงาน

24.5 แนวคิดพื้นฐานในการดำเนินคดีแรงงาน

24.6 คดีแรงงาน

24.7 การฟ้องคดี

24.7.1 ทำเป็นฟ้องหรือคำร้อง

24.7.2 อาจมอบให้องค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่รัฐฟ้องคดีแทน

24.7.3 อาจแต่งตั้งผู้แทนโจทก์

24.7.4 ผู้ฟ้องคดีต้องถูกโต้แย้งสิทธิ

24.7.5 หากมีขั้นตอนก่อนฟ้อง ต้องดำเนินตามขั้นตอนเสียก่อน

24.7.6 การฟ้องคดีไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาล

24.7.7 คำฟ้องต้องเสดงโดยชัดแจ้ง

24.7.8 เสนอคดีต่อศาลแรงงานที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขต

24.7.9 การตรวจและสั่งฟ้อง

24.7.10 การทิ้งฟ้องและถอนฟ้อง

24.8 วันนัดพิจารณา

24.8.1 โจทก์ไม่มาศาล

24.8.2 จำเลยไม่มาศาล

24.8.3 โจทก์และจำเลยมาศาล

24.9 คำให้การและฟ้องแย้ง

24.9.1 คำให้การ

24.9.2 ฟ้องแย้ง

24.10 การกำหนดประเด็นข้อพิพาทและหน้าที่นำสืบ

24.11 การยื่นบัญชีระบุพยานและการสืบพยาน

24.12 การทำคำพิพากษาและคำสั่ง

24.13 อุทธรณ์

24.14 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับคดีตามคำพิพากษา

บรรณานุกรม

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE