กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล การเลิกจ้างและการลาออก เกษมสันต์ วิลาวรรณ

฿220

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล การเลิกจ้างและการลาออก เกษมสันต์ วิลาวรรณ                

ผู้แต่ง

เกษมสันต์ วิลาวรรณ

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 9 : พฤษภาคม 2557

จำนวนหน้า

288 หน้า

ขนาดหนังสือ

A 5

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

978974

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหา

สารบัญ

ส่วนที่  1  การเลิกจ้าง
 บทที่  1 ความหมายและแนวคิด
  ความหมายทั่วไป
  ความหมายตามบทบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
  แนวคิด
  เหตุเลิกจ้าง
  ผลดีของการเลิกจ้าง
  ผลเสียของการเลิกจ้าง
 บทที่  2 การบอกเลิกจ้าง
  ความจำเป็น
  วิธีการบอกเลิกจ้าง
  การบอกด้วยวาจา
  การบอกเป็นหนังสือ
  ข้อความสำคัญในการบอกเลิกจ้าง
  ตัวอย่างหนังสือบอกเลิกจ้าง
  ผู้มีอำนาจบอกเลิกจ้าง
  ผู้ไม่มีอำนาจบอกเลิกจ้าง
  ถ้อยคำที่ไม่ใช่การบอกกล่าวเลิกจ้าง
  พฤติกรรมที่ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง
  เหตุเลิกจ้าง
  การบอกเลิกสัญญาจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 บทที่  3 กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวกับการเลิกจ้าง
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  2541
  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.  2518
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ  พ.ศ.  2522
 บทที่  4 การบอกกล่าวล่วงหน้า
  แนวคิด
  ความเป็นมา
  บทบัญญัติ
  กรณีที่จะต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
  วิธีการบอกกล่าว
  ระยะเวลาในการบอกกล่าว
  การบอกกล่าวเลิกจ้างทันที
  ผลของการบอกกล่าวล่วงหน้าที่ไม่ถูกต้อง
  สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
  การทำงานของลูกจ้างหลังการบอกกล่าวเลิกจ้าง
  กรณีเลิกจ้างลูกจ้างทดลองงาน
  กรณีที่ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
  กรณีที่เลิกจ้างไดทันที
  คดีอุทธรณ์
 บทที่  5 การจ่ายค่าชดเชย
  แนวคิดและความเป็นมา
  บทบัญญัติ
  ค่าชดเชย
  กาคำนวณค่าชดเชย
  กำหนดเวลาจ่ายค่าชดเชย
  ลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย
  กรณีที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
  กรณีลูกจ้างผิดสัญญาหรือกระทำผิดอื่น
  การยกเหตุไม่จ่ายค่าชดเชยขึ้นอ้าง
  ข้อสัญญาเรื่องสิทธิเรียกร้องค่าชดเชย
  การจ่ายค่าชดเชยกรณีที่ลูกจ้างกระทำผิด
  การจ่ายค่าชดเชยกรณีที่ลูกจ้างลาออก
  ผลของการไม่จ่ายค่าชดเชย
  คดีอุทาหรณ์
  การจ่ายค่าชดเชยพิเศษกรณีนายจ้างลดจำนวนลูกจ้าง
   แนวคิดและความเป็นมา
   บทบัญญัติ
   การเลิกจ้างเพราะเหตุนายจ้างปรับปรุงกิจการ
   การแจ้งการเลิกจ้าง
   ผลของการไม่แจ้งการเลิกจ้าง
   การจ่ายค่าชดเชยพิเศษ
   ผลของการไม่การจ่ายค่าชดเชยพิเศษ
  การจ่ายค่าชดเชยพิเศษกรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ
   แนวคิดและความเป็นมา
   บทบัญญัติ
   การย้ายสถานประกอบกิจการ
   หน้าที่ของนายจ้าง
   สิทธิของลูกจ้าง
   ผลของการไม่การจ่ายค่าชดเชยพิเศษ
 บทที่  6 การเลิกจ้างหญิงตั้งครรภ์
  แนวคิดและความเป็นมา
  บทบัญญัติ
  การเลิกจ้างลูกจ้างหญิง
  สิทธิของลูกจ้างหญิง
  ผลของการเลิกจ้างลูกจ้างหญิงเพราะเหตุมีครรภ์
 บทที่  7 การเลิกจ้างกรรมการลูกจ้าง
  แนวคิดและความเป็นมา
  บทบัญญัติ
  คณะกรรมการลูกจ้าง
  การเลิกจ้างกรรมการลูกจ้าง
  การขออนุญาต
  กระบวนการร้องขออนุญาต
  การบอกเลิกจ้าง
  การทำงานของกรรมการลูกจ้างระหว่างการขออนุญาต
  ผลเสียของการเลิกจ้างโดยไม่ได้ขออนุญาตศาลแรงงานก่อน
  กรณีที่ไม่ต้องขออนุญาต
  คดีอุทาหรณ์
  กรณีที่ศาลไม่อนุญาตให้เลิกจ้าง
 บทที่  8 การเลิกจ้างในระหว่างเรียกร้อง
  แนวคิดและความเป็นมา
  บทบัญญัติ
  ข้อจำกัดสิทธิ
  การเรียกร้อง
  ระยะเวลาจำกัดสิทธิ
  ลูกจ้างที่เลิกจ้างไม่ได้
  คดีอุทาหรณ์
  ผลเสียของการเลิกจ้างในระหว่างเรียกร้อง
  ข้อยกเว้น
 บทที่  9 การเลิกจ้างที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม
  แนวคิดและความเป็นมา
  บทบัญญัติ
  การเลิกจ้างเพราะเหตุใช้สิทธิต่าง ๆ  ตามกฎหมาย
  การเลิกจ้างเพราะเหตุเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน
  การเลิกจ้างในระหว่างที่ข้อตกลงฯ  มีผลใช้บังคับ
  ผลเสียของการเลิกจ้างที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม
  คดีอุทาหรณ์
 บทที่  10 การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
  แนวคิด
  บทบัญญัติ
  ความหมาย
  ผลของการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม
  การปฏิบัติตามคำพิพากษา
  คดีอุทาหรณ์
 บทที่  11 การออกใบสำคัญแสดงการทำงาน
  แนวคิด
  ข้อกฎหมาย
  หลักปฏิบัติ
  คดีอุทาหรณ์
 บทที่  12 ข้อตรวจสอบก่อนเลิกจ้าง
  ข้อที่จะต้องตรวจสอบ
 บทที่  13 คดีเกี่ยวกับการเลิกจ้าง
ส่วนที่  2  การลาออก
 บทที่  14 ความหมาย  แนวคิด  และหลักปฏิบัติ
  แนวคิดทั่วไป
  เหตุลาออก
  วิธีการ
  ผลดี
  ผลเสีย
  การอนุมัติหรืออนุญาต
  การเขียนใบลาออกไว้ล่วงหน้า
  การยกเลิกการลาออก
  การเปลี่ยนกำหนดวันที่ลาออก
  การให้ลูกจ้างออกจากงานก่อนวันที่ลาออก
  การให้ลูกจ้างออกจากงานหลังวันที่ลาออก
บทที่  15 ข้อกฎหมายและสัญญา
  บทบัญญัติ
  การปฏิบัติตามกฎหมาย
  การปฏิบัติตามสัญญา
  การมาทำงานก่อนถึงวันที่ลาออก
  สิทธิที่เกิดจากการลา

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์  แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์ แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
ขายยกลัง
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE