คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ( สำนักงาน ก.พ.,ก.ค.ศ, กทม., อบต., อบจ., เท

฿250

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ( สำนักงาน ก.พ.,ก.ค.ศ, กทม., อบต., อบจ., เทศบาล, สพฐ)

ผู้แต่ง

HI-ED

จัดพิมพ์โดย

HI-ED

ปีที่พิมพ์

ธันวาคม 2560

จำนวนหน้า

592 หน้า 

ขนาดหนังสือ

18.7 x 26 ซม.

รูปแบบ

หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว กระดาษปรู๊ฟ

ISBN

9786162374869

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหา


สารบัญ

วิชาความสามรถทั่วไป

ความสามารถทางด้านตัวเลข

1.อนุกรมธรรมดา

2.อนุกรมแบบผสม

3.อนุกรมหลายชั้น

4.อนุกรมสัมพันธ์

5.อนุกรมเชิงซ้อน

6.หาที่ผิดในอนุกรม

7.ทักษะทางตัวเลข

8.คณิตศาสตร์เหตุผล

ความสามารถทางด้านภาษา

1.คำตรงข้าม

2.คำที่มีความหมายใกล้เคียง

3.ศัพท์สัมพันธ์

4.ผิดความ

5.ความเข้าใจภาษ

6.ความเข้าใจภาพ

แนวข้อสอบ ความสามารถทางด้านภาษา พร้อมเฉลย

ความสามารถทางด้านเหตุผล

แบบการจำแนกประเภท

1.แบบไม่เข้าพวก

2.แบบเข้าพวก

แบบสรุปความ

แบบอุปมาอุปไมย

1.อุปมาอุปไมยด้านภาษา

2.อุปมาอุปไมยด้านรูปภาพ

แบบมิติสัมพันธภาพ

แบบหาตัวอย่าง

แบบหาตัวร่วม

ความสามารถทางพื้นฐานคณิตศาสตร์

การหา ค.ร.น. และ ห.ร.ม.

ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์

สมการและอสมการ

ดอกเบี้ย

บัญญัติไตรยางศ์

ผลบวกและผลต่าง

การคำนวณอายุ

สัดส่วนและอัตราส่วน

นาฬิกา

กระแสน้ำและรถไฟ

ค่าเฉลี่ย

พื้นที่และปริมาตร

แนวข้อสอบ พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลย

การวิเคราะห์สรุปเหตุผล

การวิเคราะห์เงื่อนไขทางสัญญาลักษณ์

การวิเคราะห์เงื่อนไขทางด้านภาษา(ข้อความ)

การวิเคราะห์สรุปเหตุผลจากบทความ

แบบทดสอบด้วยตนเอง ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย

แบบทดสอบด้วยตนเอง ชุดที่ 2 พร้อมเฉลย

แบบทดสอบด้วยตนเอง ชุดที่ 3 พร้อมเฉลย

วิชาภาษาไทย

ตอนที่ 1 คำศัพท์และหลักภาษไทย

1.การสะกดคำ

1.1 การใช้รูปวรรณยุกต์

1.2 การเขียนคำที่ออกเสียงอะ

1.3 หลักการใช้ -ำ,-ัม,-ำม

1.4 หลักการใช้ "ทร" กับ ซ

1.5 หลักการใช้ไม้ไม้ทัณฑฆาต (-์)

1.6 หลักการใช้ไม้ไต่คู้ (-็)

1.7 หลักการใช้ ณ กับ น 

1.8 หลักการใช้ ส.ศ และ ษ

1.9 หลักการใช้"บัน"และ"บรร"

1.10 หลักการใช้ " รร "และ "ร"

1.11 หลักการใช้ " ใ " (ไม้ม้วน) และหลักการใช้ " ไ "(ไม้มลาย)

1.12 เครื่องหมายวรรคตอน

ตัวอย่างและลักษณะข้อสอบเรื่อง การสะกดคำ

แบบทดสอบ การสะกดคำ พร้อมเฉลย

2.การอ่านคำ

2.1 หลักการอ่านคำทั่วไป

2.2 สาเหตุของการอ่านหนังสือผิด

2.3 ประมวลคำต่างๆ ที่มีปัญหาในการอ่าน

ตัวอย่างลักษณะข้อสอบเรื่อง การอ่านคำ

แบบทดสอบ การอ่านคำ พร้อมเฉลย

3.ความหมายของคำหรือกลุ่มคำ

3.1 คำมูลคำประสม

3.2 คำสมาส

3.3 คำสมาสแบบสนธิ

3.4 การแผลงคำ

3.5 การแผลงวรรณยุกต์

3.6 คำที่มาจากภาษาอื่นๆ

3.7 การจำแนกคำในภาษาไทย

3.8 คำภาษาอื่นที่นำมาใช้ในภาษาไทย

ตัวอย่างและลักษณะข้อสอบเรื่อง ความหมายของคำหรือกลุ่มคำ

แบบทดสอบ ความหมายของคำหรือกลุ่มคำ พร้อมเฉลย

4. การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ

4.1 การใช้คำให้ตรงกับความหมาย

4.2 การใช้คำให้ตรงกับกฎเกณฑ์และความนิยม

4.3 การใช้สำนวนพูดและสำนวนคำ

4.4 คำพังเพย

4.5 คำสแลง คำวิบัติ หรือภาษาวิบัติ

4.6 คำราชาศัพท์

ตัวอย่างและลักษณะข้อสอบเรื่อง การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ

แบบทดสอบการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ พร้อมเฉลย

ตัวอย่างและลักษณะข้อสอบเรื่อง ลักษณะสำคัญของภาษาไทย

ตัวอย่างและลักษณะข้อสอบเรื่อง หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย

ตอนที่ 2 การเขียนและการใช้ภาษา

1.การเขียนและการเรียงข้อความ

1.1 เขียนหนังสือผิดเพราะไม่ทราบความหมายของคำ

1.2 เขียนผิดเพราะใช้แนวเทียบผิด

1.3 เขียนผิดเพราะออกเสียงผิด

1.4 เขียนผิดเพราะความเคยชินหรือเคยเห็นมาผิดๆ

1.5 เขียนผิดเพราะภาษาไทยมีคำพ้องมาก

1.6 เขียนผิดเพราะไม่รู้หลักภาษาไทยและอักขรวิธี

1.7 การเขียนให้ถูกต้องตามหลักพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

1.8 การใช้สระ

1.9 การใช้พยัญชนะ

1.10 เครื่องหมายกำกับพยัญชนะ

1.11 การใช้อักษร

ตัวอย่างและลักษณะข้อสอบเรื่อง การเรียงข้อความ

แบบทดสอบ การเรียงข้อความ พร้อมเฉลย

2.การแต่งประโยค

2.1 ภาคประธาน

2.2 ภาคแสดง

2.3 รูปประโยค

2.4 ชนิดของประโยค

2.5 การวินิจฉัยการสัมพันธ์

2.6 การสัมพันธ์ประโยค

ตัวอย่างและลักษณะข้อสอบ การแต่งประโยค

แบบทดสอบการแต่งประโยคพร้อมเฉลย

3.การย่อความ

3.1 การย่อความคืออะไร

3.2 จุดประสงค์ของการย่อความ

3.3 หลักเกณฑ์การตั้งชื่อเรื่อง

3.4 การจับใจความสำคัญ

3.5 การจับใจความประกอบ

3.6 หลักการย่อความ

ตัวอย่างและลักษณะข้อสอบเรื่อง การย่อความ

แบบทดสอบ การย่อความ พร้อมเฉลย

4.การเขียนอธิบายความหมายของคำ

4.1 ตัวอย่างการเขียนอธิบายความหมายของคำ

4.2 สำนวน

4.3 คำพังเพย

4.4 สุภาษิต

ตัวอย่างและลักษณะข้อสอบเรื่อง การเขียนอธิบายความหมายของคำ

แบบทดสอบการเขียนอธิบายความหมายของคำ พร้อมเฉลย

5.การเขียนหนังสือราชการ

5.1 หนังสือราชการ

5.2 หลักเขียนหนังสือราชการ

5.3 แนวการเขียนหนังสือราชการลักษณะต่างๆ 

ตัวอย่างและลักษณะข้อสอบเรื่อง การเขียนหนังสือราชการและราชาศัพท์

แบบทดสอบ การเขียนหนังสือราชการและราชาศัพท์ พร้อมเฉลย

ตอนที่ 3 ความเข้าใจภาษา

1.การอ่านให้เข้าใจ

1.1 หลักการอ่านเข้าใจ

1.2 การอ่านจับใจความสำคัญและตั้งชื่อเรื่อง

1.3 การทำหัวข้อสำคัญ

1.4 การจำแนกหัวข้อสังเขป

2.หลักการอ่าน

2.1 วิธีอ่านคำต่างๆ

2.2 วิธีอ่านเครื่องหมายต่างๆ

ตัวอย่างและลักษณะข้อสอบเรื่อง การอ่านจับใจความและทำความเข้าใจข้อความและบทความ

แบบทดสอบ การอ่านจับใจความและทำความเข้าใจข้อความและบทความชุดที่ 1

เฉลยแบบทดสอบ การอ่านจับใจความและทำความเข้าใจข้อความและบทความชุดที่ 1

แบบทดสอบ การอ่านจับใจความและทำความเข้าใจข้อความและบทความชุดที่ 2

เฉลยแบบทดสอบ การอ่านจับใจความและทำความเข้าใจข้อความและบทความชุดที่ 2

ตัวอย่างและลักษณะข้อสอบเรื่อง การสรุปความและตีความหมายของข้อความและบทความ

แบบทดสอบ การสรุปความและตีความหมายของข้อความและบทความ

เฉลยแบบทดสอบ การสรุปความและตีความหมายของข้อความและบทความ

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 3 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 4 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 5 พร้อมเฉลย

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
เจาะลึกทุกเทคนิค เตรียมสอบ TOEIC แนวข้อสอบ 500 ข้อเฉลยพร้อมคำอธิบาย
เจาะลึกทุกเทคนิค เตรียมสอบ TOEIC แนวข้อสอบ 500 ข้อเฉลยพร้อมคำอธิบาย
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

รองเท้า KHYA ขยะ Product of Trash
รองเท้า KHYA ขยะ Product of Trash
Valid from 14/08/2562 to 23/08/2562
โปรโมชั่นวันแม่ 2562
โปรโมชั่นวันแม่ 2562
Valid from 12/08/2562 to 31/08/2562
กระเทียมไทย
กระเทียมไทย
Valid from 25/07/2562 to 31/08/2568
สินค้าที่คุณสนใจ
มังคุดลานสกา 10กิโลกรัม นครศรีธรรมราช
กลุ่มเกษตรกรผู้จำหน่ายมังคุด จ.นครศรีธรรมราช
หนังสือธนบัตร รัชกาลที่ 9
ธนาคารแห่งประเทศไทย
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
สินค้าไปรษณีย์ (ตราไปรษณียากร)

Best Seller

ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว (องค์ดำ)
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว (องค์ดำ)
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE