เตรียมสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ภาค ก และ ข ฉบับครบเครื่อง เก็งข้อสอบพร้อมเฉลย ครบทุกวิชา

฿250

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

เตรียมสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ภาค ก และ ข ฉบับครบเครื่อง เก็งข้อสอบพร้อมเฉลย ครบทุกวิชา

ผู้แต่ง

อ.วรวัติ กิติวงค์

จัดพิมพ์โดย

อ.วรวัติ กิติวงค์

ปีที่พิมพ์

ตุลาคม 2561

จำนวนหน้า

324 หน้า 

ขนาดหนังสือ

19.05 x 25.40 ซ.ม.

รูปแบบ

หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว

ISBN

9786164491076

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหา


"

สรุปเนื้อหา เพื่อเตรียมสอบครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ทั้งภาค ก และภาค ข รวมทุกวิชาในเล่มเดียว"

ได้แก่ หมวดความรอบรู้, หมวดความสามารถทั่วไป, หมวดความรู้เกี่ยวกับการประพฤติการปฏิบัติของวิชาชีพครู รวมถึงหมวดความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู พร้อมหมวดภาษาอังกฤษ

บทนำครูผู้ช่วยคืออะไร

เขตพื้นที่ที่บรรจุในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง

หลักสูตรการสอบคัดเลือก

การเตรียมสอบครูผู้ช่วยที่ถูกวิธี

ตัวอย่างแนวข้อสอบจริงเกี่ยวกับข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบัน

บทที่1 ความสามารถทั่วไป

ความสามารถด้านตัวเลข

ผลบวกของจำนวนนับตั้งแต่ 1 ถึง ก

ผลบวกของจำนวนนับที่ไม่ได้เริ่มจาก 1

ผลบวกของเลขจำนวนเรียงกันที่เป็นเลขคู่ หรือเลขคี่

จำนวนเสาที่ปักตามเส้นรอบวง

จำนวนเสาที่ปักตามแนวเส้นตรง

การนับจำนวนขา หัว และตัวของสัตว์

การคำนวณอายุ

ตัวเลขแบบอนุกรม

การคำนวณร้อยละ เปอร์เซ็นต์ อัตราส่วน

การให้เหตุผลเชิงอุปมาอุปไมย

การให้เหตุผลเชิงสรุปความ

การให้เหตุผลทางภาษา

วลีและประโยค

การใช้คำราชาศัพท์

การใช้ทรง

การใช้คำ พระบรม/พระบรมราช,พระราช,พระ

ตัวอย่างคำราชาศัพท์

เก็งข้อสอบครูผู้ช่วย บทที่ 1 พร้อมเฉลย

บทที่ 2 ภาษาอังกฤษ

Parts of Speech

Noun

Pronoun

Verb

Adjective

Adverb

Preposition

Conjunction

Interjection

Tense

โครงสร้างทั้ง 12 Tense

กฎโครงสร้างของ Tense พื้นฐาน

การเปลี่ยนแปลงของ Tense ในเบื้องต้น

ข้อควรรู้

อ่าน แปล และบอกชื่อ Tense

เก้งข้อสอบครูผู้ช่วย บทที่ 2 พร้อมเฉลย

บทที่ 3ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู

เกียรติยศแห่งวิชาชีพครู

ประวัติวันครู

พิธีไหว้ครู

อุดมการณ์ของครู

อุดมการณ์ครู

คุณธรรมสำหรับครู

มาตรฐานวิชาชีพครู 

 คำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางการศึกษา

มาตรฐานวิชาชีพครู

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู

มาตรฐานของการปฏิบัติตน

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชา พ.ศ.2550

จรรยาบรรณต่อตนเอง

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

จรรยาบรรณต่อสังคม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

เก้งข้อสอบครูผู้ช่วย บทที่ 3 พร้อมเฉลย

บทที่ 4 กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

สรุปสาระสำคัญ

ความหมายของคำศัพท์ที่สำคัญ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

การจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ

การปฏิบัติราชการแทน

การรักษาราชการแทน/รักษาการในตำแหน่ง

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

คณะกรรมการคุรุสภาตาม ม.44 คำสั่ง 17/2560

คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

สรุปสาระสำคัญ

ราชกิจจานุเบกษาเรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา

ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา

หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครู

หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครู

การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53

วินัยของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา

ความหมายของวินัย

วัตถุประสงค์ของการรักษาวินัย

ข้อกำหนดวินัยของข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา

โทษทางวินัยมี 5 สถาน

การอุทธรณ์

การร้องทุกข์

การฟ้องร้อง

การประพฤติชั่ว

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และแผนการสอนเฉพาะบุคคล

ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550

ระเบียบว่าด้วยเวลาการทำงาน

ระเบียบว่าด้วยการเปิดและปิดสถานศึกษา

ระเบียบว่าด้วยการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

ระเบียบสำนกนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ

ระเบียบว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา

การจัดลำดับอาวุโสในราชการ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าการลาของข้าราชการพ.ศ.2555

เก็งข้อสอบครูผู้ช่วย บทที่ 4 พร้อมเฉลย

 บทที่5 ความรอบรู้ทั่วไป

 สรุปสาระสำคัญของนโยบายรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันโอชา

นโยบายที่แถลงไว้มีทั้งหมด 11 ด้าน

เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

วิสัยทัศ

ยุทธศาสตร์ชาติ : กรอบการพัฒนาระยะยาว

การพัฒนาประเทศไทย

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

รถไฟความเร็วสูง

โครงการเรือเฟอร์รี่

การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

ที่มาของคำว่า ประชารัฐ

ความหมายของประชารัฐ

โครงการที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการศึกษา 2559-2560 

DLIT มี 5 รูปแบบ 

นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ

วิสัยทัศน์

มีเป้าหมายหลัก 3 ประการ

รายการที่จัดสรรให้ฟรีมี 6 รายการ

การจัดหาหนังสือเรียน

STEM Education

 คณะกรรมการนโยบายการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

หลักการ

การพัฒนาที่ยั่งยืน

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) 

ความเชื่อมโยงระหว่างสามยุทธศาสตร์แห่งชาติ

ลักษณะการสอบ

การสอบ pisa

การทดสอบ o-net

การสอบ gat

การสอบ pat

การสอบอื่นๆ

การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

คำขวัญอาเซียน

สัญลักษณ์อาเซียน

สำนักเลขาธิการอาเซียน

เลขาธิการอาเซียน

ประธานอาเซียน

ปฏิญญาอาเซียน

ข้อมูลเศรษฐกิจอาเซียน

เขตการค้าเสรีอาเซียน

ชื่อเต็มของประเทศสมาชิกอาเซียน

 วัฒนธรรม ประเพณี จารีต 

วัฒนธรรม 4 ภาค

วันสำคัญ

พระมหากษัตริย์ไทย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

พระราชภิธีราชาภิเษก

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ศาสตร์พระราชา

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หลักการทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

บททั่วไป

พระมหากษัตริย์

รัฐสภา

ศาล

องค์กรอิสระ

รัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557

กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติกระทรวงศึกษาธิการ

แผนผังลำดับการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ

สรุปโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานสำคัญ

คณะบุคคล/หน่วยงานที่สำคัญ

คระกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (คปภ.)

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

แผนผังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)

แผนผังคณะอนุกรมการศึกษาธิการทางจังหวัด (อกศจ.)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

การบรรจุและแต่งตั้ง

การมอบอำนาจ

เก็งข้อครูผู้ช่วยบทที่ 5 พร้อมเฉลย 

บทที่ 6 หลักสูตรการสอน จิตวิทยาและการพัฒนาผู้เรียน

การพัฒนาหลักสูตร

ความหมายของหลักสูตร

องค์ประกอบของหลักสูตร

การพัฒนาหลักสูตร

ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร

 หลักสูตรการศึกษาในประเทศไทย

พุทธศักราช 2503 

พุทธศักราช 2521

พุทธศักราช 2533

พุทธศักราช 2544

พุทธศักราช 2551

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

การปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560

คำสั่งของกระทรวงการศึกษาธิการที่ สพฐ.1239/2560

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย

วิสัยทัศน์

หลักการ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี

กลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3-6 ปี

หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้

การสอนผังมโนทัศน์

การสอนแบบกาเย่

 การสอนแบบ 4 MAT

ขั้นตอนการสอน

การสอนแบบ CIPPA

การเรียนรู้แบบร่วมมือ ( Cooperative Learning )

การสอนแบบสร้างเรื่อง ( Storyline Model)

การสอนแบบบูรณาการ (Integration) 

การสอนแบบโครงงาน

ประเภทของโครงงาน

ขั้นตอนการทำโครงงาน

การสอนแบบนิรนัย (Deductive Method)

การสอนแบบอุปนัย (Inductive Method)

เทคนิคการสอนแบบหมวก 6 ใบ

 เทคนิคการสอนด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์

กระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ 4 

กระบวนการทางปัญญา

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E

บันได 5 ขั้นสู่ความสำเร็จ (แนวคิดการสอน IS ของโรงเรียนมาตรฐานสากล)

 การพัฒนาการคิด

ความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับการคิด

 จิตวิทยาการศึกษา

พฤติกรรมของมนุษย์

ขอบข่ายของจิตวิทยาการศึกษา

การจูงใจ (Motivation)

การเรียนรู้

 นักจิตวิทยาและนักการศึกษาที่ควรรู้

ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์

ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์

ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก

ทฤษฎีการเรียนรู้ของวัตสัน

ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบลงมือกระทำ

ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสัมพันธ์เชื่อมโยงของเธอร์นไดค์

ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มเกสตัลท์

ทฤษฎีพัฒนาการทางปัญญาของเพียเจต์

ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบของบรุนเนอร์

ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences)

ทฤษฎีโครงสร้างทางปัญญาของกิลฟอร์ด

ทฤษฎีลำดับขั้นการเรียนรู้ของบลูม

ทฤษฎีกรวยประสบการณ์ของเอดการ์ เดล

 เมตาคอกนิชัน (Metacognition)

 การแนะแนว

ประวัติการแนะแนว

ความหมายของการแนะแนว

ประเภทของการแนะแนว

บริการแนะแนว

บทที่ 7 การวิจัย วัดผล และเทคโนโลยีการศึกษา

หลักการวัดและเมินผลการศึกษา

สรุปการประเมินผล

จุดมุ่งหมายของการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล

ประเภทของการวัดผล

ระดับของการวัด

แบบทดสอบความรู้

คุณภาพของเครื่องมือ

ความตรง (Validity)

ความเชื่อมั่น (Reliability)

ความยาก (Difficulty)

อำนาจจำแนก (Discrimination)

ความเป็นปรนัย (Objectivity)

การวิจัยทางการศึกษา

จุดมุ่งหมายของการศึกษา

ประเภทของการวิจัย

การวิจัยเชิงปฎิบัติการ

การวิจัยและพัฒนาการศึกษา

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล

การเขียนราบงานการวิจัย

ข้อสำคัญของการวิจัย

ฝึกวิเคราะห์การวิจัย

 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

เทคโนโลยี (Technology)

ข้อมูล (Data)

สารสนเทศ (Information)

คำศัพท์สำคัญ

เก็งข้อสอบครูผู้ช่วยบทที่ 7 พร้อมเฉลย

บทที่ 8 ความรอบรู้

ข่าวต่างประเทศ

Brexit สหราชอาณาจักรออกจากสภาพยุโรป

กีฬาโอลิมปิก และพาราลิมปิก 2016

กรณีข้อพิพาททะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับ ฟิลิปปินส์

ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นประธานกลุ่ม G77

การเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐอเมริกา

โครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

การแบ่งแยกดินแดนในสเปน

วิกฤตซิมบับเว

สรุปข่างสารอื่น ที่น่าสนใจ

เก็งข้อสอบครูผู้ช่วย บทที่ 8 พร้อมเฉลย 

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
เจาะลึกทุกเทคนิค เตรียมสอบ TOEIC แนวข้อสอบ 500 ข้อเฉลยพร้อมคำอธิบาย
เจาะลึกทุกเทคนิค เตรียมสอบ TOEIC แนวข้อสอบ 500 ข้อเฉลยพร้อมคำอธิบาย
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

รองเท้า KHYA ขยะ Product of Trash
รองเท้า KHYA ขยะ Product of Trash
Valid from 14/08/2562 to 23/08/2562
โปรโมชั่นวันแม่ 2562
โปรโมชั่นวันแม่ 2562
Valid from 12/08/2562 to 31/08/2562
กระเทียมไทย
กระเทียมไทย
Valid from 25/07/2562 to 31/08/2568
สินค้าที่คุณสนใจ
มังคุดลานสกา 10กิโลกรัม นครศรีธรรมราช
กลุ่มเกษตรกรผู้จำหน่ายมังคุด จ.นครศรีธรรมราช
หนังสือธนบัตร รัชกาลที่ 9
ธนาคารแห่งประเทศไทย
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
สินค้าไปรษณีย์ (ตราไปรษณียากร)

Best Seller

ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว (องค์ดำ)
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว (องค์ดำ)
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE