คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา การศึกษา เพื่อเลื่อนตำแหน่ง เปลี่ยนตำแหน่ง พร้อมเฉลย

฿250

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา การศึกษา เพื่อเลื่อนตำแหน่ง เปลี่ยนตำแหน่ง พร้อมเฉลย 

ผู้แต่ง

ดร.จามจุรี จำเมือง และคณะ

จัดพิมพ์โดย

ดร.จามจุรี จำเมือง และคณะ

ปีที่พิมพ์

มีนาคม 2558

จำนวนหน้า

436 หน้า 

ขนาดหนังสือ A4
รูปแบบ

หนังสือ เข้าเล่มไสกาว

ISBN
-

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหา


สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานในหน้าที่

การปฏิรูปการศึกษา

การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

สถานศึกษานิติบุคคล

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

สมรรถนะทางการบริหาร

การควบคุมภายใน

ข้อสอบและแนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานในหน้าที่

เฉลยแนวข้อสอบและแนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานในหน้าที่

ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยทะเบียนนักเรียน พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7 )พ.ศ. 2541

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

ประกาศออกตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2546

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือก ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแห่นงของคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546

กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการศึกษาต่อ ฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 2547

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คำปรึกษา และฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง พ.ศ. 2548

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2548

กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานที่ พ.ศ. 2548

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ. 2548

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548

ระเบียบ ก.ค.ศ ว่าด้วยรายงานดำเนินงานทางวินัย และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา พ.ศ. 2548

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548

หลักเกณฑ์การจ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน พ.ศ. 2548 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 68 ) พุทธศักราช 2550

พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2552

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 )พ.ศ. 2553

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 252546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2 ) พ.ศ. 2553

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2551 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

พระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2554

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2555

ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2555

พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 

พ.ศ. 2557

ข้อสอบและแนวข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ

เฉลยข้อสอบและแนวข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 3 ความรอบรู้ทั่วไป

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)

ค่านิยมหลัก 12 ประการ

หลักสูตรเกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง พ.ศ. 2557

ผู้นำ

วิสัยทัศน์

ทฤษฎีองค์กร

การกระจ่ายอำนาจทางการบริหารการศึกษา

การวิเคราะห์สว้อท

การสื่อสาร

การจูงใจ

การบริหารคุณภาพทั้งระบบ

รูปแบบการบริหารโดยการยึดวัตถุประสงค์

Bench Marking 

ตัวดัชนีชี้วัดหรือตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา

Balanced Scorecard

เศรษฐกิจพอเพียง

ข้อสอบและแนวข้อสอบ ความรอบรู้ทั่วไป

เฉลยข้อสอบและแนวข้อสอบ ความรอบรู้ทั่วไป

แบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 1

เฉลยแบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 1 

แบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 2

เฉลยแบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 2

แบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 3

เฉลยแบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 3

แบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 4

เฉลยแบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 4

แบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 5

เฉลยแบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 5

แบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 6

เฉลยแบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 6

แบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 7

เฉลยแบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 7

แบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 8

เฉลยแบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 8

ภาคผนวก

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว )พุทธศักราช 2557

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว )พุทธศักราช 2557

เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
เจาะลึกทุกเทคนิค เตรียมสอบ TOEIC แนวข้อสอบ 500 ข้อเฉลยพร้อมคำอธิบาย
เจาะลึกทุกเทคนิค เตรียมสอบ TOEIC แนวข้อสอบ 500 ข้อเฉลยพร้อมคำอธิบาย
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

รองเท้า KHYA ขยะ Product of Trash
รองเท้า KHYA ขยะ Product of Trash
Valid from 14/08/2562 to 23/08/2562
โปรโมชั่นวันแม่ 2562
โปรโมชั่นวันแม่ 2562
Valid from 12/08/2562 to 31/08/2562
กระเทียมไทย
กระเทียมไทย
Valid from 25/07/2562 to 31/08/2568
สินค้าที่คุณสนใจ
มังคุดลานสกา 10กิโลกรัม นครศรีธรรมราช
กลุ่มเกษตรกรผู้จำหน่ายมังคุด จ.นครศรีธรรมราช
หนังสือธนบัตร รัชกาลที่ 9
ธนาคารแห่งประเทศไทย
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
สินค้าไปรษณีย์ (ตราไปรษณียากร)

Best Seller

ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว (องค์ดำ)
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว (องค์ดำ)
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE