ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อาญา ข้อสัญญาไม่เป็นธรรม ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน โดย พิชัย นิลทอง

฿210

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อาญา ข้อสัญญาไม่เป็นธรรม ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน โดย พิชัย นิลทอง

ผู้แต่ง

พิชัย นิลทองคำ

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 3 : 2562

จำนวนหน้า

776 หน้า

ขนาดหนังสือ

เล็ก

รูปแบบ

ปกอ่อน พลาสติก

ISBN

9786169253594

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

ประกอบด้วย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ประมวลกฎหมายอาญา

ข้อสัญญาไม่เป็นธรรม

ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน

   

สารบัญ

ประมวลกฎหมายแพ่ง

บรรพ 1 หลักทั่วไป

พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 และ 2 ที่ได้ตรวจชำระใหม่ 

พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติ ให้ใช้บทบัญญัติ บรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ 2535

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ข้อความเบื้องต้น

หลักทั่วไป

ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 

ลักษณะ 2 บุคคล

หมวด 1 บุคคลธรรมดา 

ส่วนที่ 1 สภาพบุคคล

ส่วนที่ 2 ความสามารถ

ส่วนที่ 3 ภูมิลำเนา

ส่วนที่ 4 สาบสูญ

หมวด 2 นิติบุคคล

ส่วนที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

ส่วนที่ 2 สมาคม

ส่วนที่ 3 มูลนิธิ

ลักษณะ 3 ทรัพย์

ลักษณะ 4 นิติกรรม

หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

หมวด 2 แสดงเจตนา

หมวด 3 โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม

หมวด 4 เงื่อนไขและเงื่อนเวลา

ลักษณะ 5 ระยะเวลา

ลักษณะ 6 อายุความ

หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

หมวด 2 กำหนดอายุความ

บรรพ 2 หนี้

ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

หมวด 1 วัตถุแห่งหนี้

หมวด 2 ผลแห่งหนี้

ส่วนที่ 1 การไม่ชำระหนี้

ส่วนที่ 2 รับช่วงสิทธิ

ส่วนที่ 3 การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้

ส่วนที่ 4 เพิกถอนฉ้อฉล

ส่วนที่ 5 สิทธิยึดหน่วง

ส่วนที่ 6 บุริมสิทธิ

1. บุริมสิทธิสามัญ

2. บุริมสิทธิพิเศษ

(ก) บุริมสิทธิเหนือสังหาริมทรัพย์ 

(ข) บุริมสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์ 

3. ลำดับแห่งบุริมสิทธิ

4. ผลแห่งบุริมสิทธิ

หมวด 3 ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน

หมวด 4 โอนสิทธิเรียกร้อง

หมวด5 ความระงับหนี้

ส่วนที่ 1 การชำระหนี้

ส่วนที่ 2 ปลดหนี้

ส่วนที่ 3 หักลบกลบหนี้

ส่วนที่ 4 แปลงหนี้ใหม่

ส่วนที่ 5 หนี้เกลื่อนกลืนกัน

ลักษณะ 2 สัญญา

หมวด 1 ก่อให้เกิดสัญญา

หมวด 2 ผลแห่งสัญญา

หมวด 3 มัดจำและกำหนดเบี้ยปรับ

หมวด 4 เลิกสัญญา 

ลักษณะ 3 จัดการนอกสั่ง

ลักษณะ 4 ลาภมิควรได้

ลักษณะ 5 ละเมิด

หมวด 1 ความรับผิดเพื่อละเมิด

หมวด 2 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด

หมวด 3 นิรโทษกรรม

บรรพ 3 เอกเทศสัญญา 

ลักษณะ 1 ซื้อขาย

หมวด 1 สภาพและหลักสำคัญของสัญญาซื้อขาย

ส่วนที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

ส่วนที่ 2 การโอนกรรมสิทธิ์

หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดของผู้ขาย

ส่วนที่ 1 การส่งมอบ

ส่วนที่ 2 ความรับผิดเพื่อชำรุดบกพร่อง

ส่วนที่ 3 ความรับผิดในการรอนสิทธิ

ส่วนที่ 4 ข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิด

หมวด 3 หน้าที่ของผู้ซื้อ

หมวด 4 การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง

ส่วนที่ 1 ขายฝาก

ส่วนที่ 2 ขายตามตัวอย่าง ขายตามคำพรรณนา ขายเผื่อชอบ

ส่วนที่ 3 ขายทอดตลาด

ลักษณะ 2 แลกเปลี่ยน

ลักษณะ 3 ให้

ลักษณะ 4 เช่าทรัพย์

หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า

หมวด 3 หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า

หมวด 4 ความระงับแห่งสัญญาเช่า

ลักษณะ 5 เช่าซื้อ

ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน

ลักษณะ 7 จ้างทำของ

ลักษณะ 8 รับขน

หมวด 1 รับขนของ

หมวด 2 รับขนคนโดยสาร

ลักษณะ 9 ยืม

หมวด 1 ยืมใช้คคงรูป

หมวด 2 ยืมใช้สิ้นเปลือง

ลักษณะ 10 ฝากทรัพยื 

หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

หมวด 2 วิธีเฉพาะการฝากเงิน

หมวด 3 วิธีเแพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม

ลักษณะ 11 ค้ำประกัน

หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

หมวด 2 ผลก่อนชำระหนี้

หมวด 3 ผลภายหลังชำระหนี้

หมวด 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการค้ำประกัน

ลักษณะ 12 จำนอง

หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

หมวด 2 สิทธอจำนองเพียงใด

หมวด 3 สิทธิและหน้าที่ ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง

หมวด 4 การบังคับจำนอง

หมวด 5 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง

หมวด 6 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง

ลักษณะ 13 จำนำ

หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนำและผู้รับจำนำ

หมวด 3 การบังคับจำนำ

หมวด 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ

ลักษณะ 14 เก็บของในคลังสินค้า

หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 

หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการ

หมวด 3 หน้าที่และความรับผิดของตัวการต่อตัวแทน

หมวด 4 ความรับผิดของตัวการและตัวแทนต่อบุคคลภายนอก

หมวด 5 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาตัวแทน

หมวด 6 ตัวแทนค้าต่าง

ลักษณะ 16 นายหน้า 

ลักษณะ 17 ประนีประนอมยอมความ

ลักษณะ 18 การพนันและขันต่อ

ลักษณะ 19 บัญชีเดินสะพัด

ลักษณะ 20 ประกันภัย

หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

หมวด 2 ประกันวินาศภัย

ส่วนที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

ส่วนที่ 2 วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน

ส่วนที่ 3 ประกันภัยค้ำจุน

หมวด 3 ประกันชีวิต

ลักษณะ 21 ตั๋วเงิน

หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

หมวด 2 ตั๋วแลกเงิน

ส่วนที่ 1 การออกและสลักหลังตั๋วแลกเงินล

ส่วนที่ 2 การรับรอง

ส่วนที่ 3 อาวัล

ส่วนที่ 4 การใช้เงิน

ส่วนที่ 5 การสอดเข้าแก้หน้า

(1) การรับรองเพื่อแก้หน้า

(2) การใช้เงินเพื่อแก้หน้า

ส่วนที่ 6 สิทธิไล่เบี้ยเพราะเขาไม่รับรองหรือไม่ใช้เงิน

ส่วนที่ 7 ตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ

หมวด 3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน

หมวด 4 เช็ค 

หมวด 5 อายุความ

หมวด 6 ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลัก และตั๋วเงินหาย

ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท

หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

หมวด 2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ

ส่วนที่ 1 บทวิเคราะห์ 

ส่วนที่ 2 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเอง

ส่วนที่ 3 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป้นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอก

ส่วนที่ 4 การเลิกและชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญ

ส่วนที่ 5 การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ

ส่วนที่ 6 การควบห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเข้ากัน

หมวด 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด

หมวด 4 บริษัทจำกัด

ส่วนที่ 1 สภาพและการตั้งบริษัทจำกัด

ส่วนที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 3 วิธีจัดการบริษัทจำกัด

1. บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

2. กรรมการ

3. ประชุมใหญ่

4. บัญชีงบดุล

5. เงินปันผลและเงินสำรอง

6. สมุดและบัญชี

ส่วนที่ 4 การสอบบัญชี

ส่วนที่ 5 การตรวจ

ส่วนที่ 6 การเพิ่มทุนและลดทุน

ส่วนที่ 7 หุ้นกู้

ส่วนที่ 8 เลิกบริษัทจำกัด

ส่วนที่ 9 การควบบริษัทจำกัดเข้ากัน

ส่วนที่ 10 หนังสือบอกกล่าว

ส่วนที่ 11 การถอนทะเบียนบริษัทร้าง

ส่วนที่ 12 การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด

หมวด 5 การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด

หมวด 6 การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัดร้าง

ลักษณะ 23 สมาคม

บรรพ 4 ทรัพย์สิน 

ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

ลักษณะ 2 กรรมสิทธิ์

หมวด 1 การได้มาซึ่งกรรมสิทธิื 

หมวด 2 แดนแห่งกรรมสิทธิ์ และการใช้ กรรมสิทธิ์

หมวด 3 กรรมสิทธิ์รวม

ลักษณะ 3 ครอบครอง

ลักษณะ 4 ภาระจำยอม

ลักษณะ 5 อาศัย

ลักษณะ 6 สิทธิเหนือพื้นดิน

ลักษณะ 7 สิทธิเก็บกิน

ลักษณะ 8 ภาระติดพันธ์ในอสังหาริมทรัพย์

บรรพ 5 ครอบครัว

ลักษณะ 1 การสมรส

หมวด 1 การหมั้น

หมวด 2 เงื่อนไขแห่งการสมรส

หมวด 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา

หมวด 4 ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา

หมวด 5 ความเป็นโมฆะของการสมรส

หมวด 6 การสิ้นสุดแห่งการสมรส

ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร

หมวด 1 บิดามารดา

หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร

หมวด 3 ความปกครอง

หมวด 4 บุตรบุญธรรม

ลักษณะ 3 ค่าอุปการะเลี้ยงดู

บรรพ 6 มรดก

ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

หมวด 1 การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก

หมวด 2 การเป็นทายาท

หมวด 3 การตัดมิให้รับมรดก

หมวด 4 การสละมรดกและอื่นๆ

ลักษณะ 2 สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก

หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

หมวด 2 แบบพินัยกรรม

หมวด 3 ผลและการตีความแห่งพินัยกรรม

หมวด 4 พินัยกรรมที่ตั้งผู้ปกครองทรัพย์

หมวด 5 การเพิกถอนและการตกไปแห่งพินัยกรรม หรือข้อกำหนดพินัยกรรม

หมวด 6 ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรม หรือข้อกำหนดพินัยกรรม

ลักษณะ 4 วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก

หมวด 1 ผู้จัดการมรดก

หมวด 2 การรวบรวมจำหน่ายทรัพย์มรดกเป็นตัวเงินและการชำระหนี้กับแบ่งปันทรัพย์มรดก

หมวด 3 การแบ่งมรดก

ลักษณะ 5 มรดกที่ไม่มีผู้รับ

ลักษณะ 6 อายุความ

ประมวลกฎหมายอาญา 

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ 2499

ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป

ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป

หมวด 1 บทนิยาม

หมวด 2 การใช้กฎหมายอาญา

หมวด 3 โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย

ส่วนที่ 1 โทษ

ส่วนที่ 2 วิธีการเพื่อความปลอดภัย

ส่วนที่ 3 วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษ

หมวด 4 ความรับผิดในทางอาญา

หมวด 5 ความพยายามกระทำความผิด

หมวด 6 ตัวการและผู้สนับสนุน

หมวด 7 การกระทำความผิดหลายบท หรือหลายกระทง

หมวด 8 การกระทำความผิดอีก

หมวด 9 อายุความ

ลักษณะ 2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ ความผิดลหุโทษ

ภาค 2 ความผิด

ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง แห่งราชอาณาจักร

หมวด 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

หมวด 2 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร

หมวด 3 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร 

หมวด 4 ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ

ลักษณะ 1/1 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย

ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง

หมวด 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน

หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม

หมวด 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม

หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม

ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา

ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน

ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน

ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและแปลงเอกสาร

หมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา

หมวด 2 ความผิดเกี่ยวกับดวงตราแสตมป์และตั๋ว

หมวด 3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร

หมวด 4 ความผิเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์

หมวด 5 ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง

ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า

ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ

ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย

หมวด 1 ความผิดต่อชีวิต

หมวด 2 ความผิดต่อร่างกาย

หมวด 3 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก

หมวด 4 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บ หรือคนชรา

ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง

หมวด 1 ความผิดต่อเสรีภาพ

หมวด 2 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ

หมวด 3 ความผิดฐานหมิ่นประมาท

ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 

หมวด 1 ความผิดฐานลักทรัพย์ และวิ่งราวทรัพย์

หมวด 2 ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์

หมวด 3 ความผิดฐานฉ้อโกง

หมวด 4 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้

หมวด 5 ความผิดฐานยักยอก

หมวด 6 ความผิดฐานรับของโจร

หมวด 7 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ 

หมวด 8 ความผิดฐานบุกรุก

ลักษณะ 13 ความผิดเกี่ยวกับศพ

ภาค 3 ลหุโทษ

ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยกรกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวันฯ

หมวด 1 บททั่วไป

หมวด 2 จำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวันฯ

หมวด 3 แนวปฎิบัติในการมีคำสั่งให้ทำงานฯ

หมวด 4 แนวปฏิบัติในการสั่งเปลี่ยนสถานที่ฯ

แบบฟอร์ม คำร้อง บส.1

แบบฟอร์ม ประวัติจำเลย (บ.ส.2)

พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540

ชื่อพระราชบัญญัติ

วันใช้บังคับ

บทนิยาม

ข้อตกลงในสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

ข้อตกลงที่จำกัดสิทธิเสรีภาพ

สัญญาระหว่างผู้บบริโภคกับผู้ประกอบการ

สัญญาที่มัดจำ

ข้อตกลงที่ทำไว้ล่วงหน้า

ความตกลงที่ต้องห้ามโดยกฎหมาย

การวินิจฉัยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

ข้อสัญญาที่ไม่ทำตามพระราชบัญญัติ

ข้อสัญญาที่พระราชบัญญัติที่ไม่ใฃ้บังคับ

ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ

ค่าป่วยการของผู้เชี่ยวชาญ

รักษาการตามพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลย ในคดีอาญา พ.ศ.2544

ชื่อพระราชบัญญั้ติ

วันใช้บังคับ

บทนิยาม

รักษาการแทน

หมวด 1 บททั่วไป

หมวด 2 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

หมวด 3 สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

หมวด 4 การจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา

หมวด 5 การจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

หมวด 6 การยื่นคำขอ การพิจารณาคำขอและการอุธรณ์

หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่

หมวด 8 บทกำหนดโทษ

บทเฉพาะกาล

รายการท้ายพระราชบัญญัติค่าตอบแทน ผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
Valid from 19/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
มอบความรักผ่านอาหารเพื่อสุขภาพ สดๆ จากทะเล
มอบความรักผ่านอาหารเพื่อสุขภาพ สดๆ จากทะเล
Valid from 01/11/2562 to 10/01/2563
สินค้าที่คุณสนใจ
หนังสือธนบัตร รัชกาลที่ 9
ธนาคารแห่งประเทศไทย
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
สินค้าไปรษณีย์ (ตราไปรษณียากร)
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข จังหวัดกาฬสินธุ์

Best Seller

ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
ขายยกลัง
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE