คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก พรชัย สุนทรพันธุ์

฿320

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก พรชัย สุนทรพันธุ์

ผู้แต่ง

พรชัย สุนทรพันธุ์

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 10 : มีนาคม 2560

จำนวนหน้า

580 หน้า

ขนาดหนังสือ

มาตราฐาน 18.5 x 26

รูปแบบ

ปกอ่อน

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

คำนำ

           ผู้เขียนได้เรียบเรียงคำบรรยายวิชานี้ขึ้นโดยเป็นการพิมพ์ครั้งที่ 10 เพื่อให้ผู้ศึกษากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะมรดกในสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิติยสภาใช้เป็นคู่มือประกอบในการศึกษาค้นคว้า ซึ่งผู้เขียนได้ทำการปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยและเหมาะสมยิ่งขึ้นโดยได้อธิบายตัวบทแต่ละมาตราอย่างละเอียดและได้รวบรวมคำพิพากษาฎีกาใหม่ล่าสุดพิมพ์ไว้ด้วยเพื่อให้เห็นถึงบรรทัดฐานและแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายลักษณะมรดกเพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น

  

คำนิยม

          ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีบทบัญญัติรับรองสิทธิเจ้าของทรัพย์สินสิทธิใช้สอยและจำหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนเองจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยืดถือไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งนอกจากจะรับรองสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินในระหว่างที่เจ้าของทรัพย์สินยังมีชีวิตอยู่แล้ว กฎหมายยังรับรองตลอดไปแม้กระทั่งเจ้าของทรัพย์สินถึงแก่ความตายไปแล้วในอันที่จะหวงกันทรัพย์สินของตนโดยให้ทรัพย์สินตกทอดแก่ทายาทซึ่งเรียกว่า มรดก

          หลักสูตรการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ได้กำหนดให้มรดกเป็นวิชาหนึ่งที่มีการเรียนการสอนและเป็นข้อสอบในกลุ่มวิชากฎหมายแพ่งโดยมีท่านรองศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์ เป็นผู้บรรยายภาคค่ำ ที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

          คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยมรดกเล่มนี้ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ได้รับความกรุณาจากท่านรองศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์ จัดพิมพ์มาแล้ว 9 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งได้จำหน่ายหมดไปในเวลาอันรวดเร็วเนื่องจากเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาและนักกฎหมายทั่วไปเป็นอย่างมาก

         ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 10 นี้ ท่านรองศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์ ได้ปรับปรุงเนื้อหาบางตอน และเพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกาจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้หนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและทันสมัยอยู่เสมอ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัญฑิตยสภามั่นใจว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นตำราที่มีค่าประดับวงการหนังสือกฎหมายไทยต่อไป และขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้

  
ข้อความเบื้องต้น

  ความเป็นมาของกฎหมายลักษณะมรดก

  ขอบเขตการใช้กฎหมายลักษณะมรดก

ลักษณะที่ ๑ มรดกและการตกทอกแห่งทรัพย์มรดก

บทที่ ๑ มรดก

ความหมายของมรดก

มรดกคืออะไร

บทที่ ๒ การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก

ทายาทในกองมรดก

การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก

มรดกตกแก่ทายาทเมื่อเจ้ามรดกเป็นคนสาบสูญ

ผลของการถอนคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญ

บทที่ ๓ สภาพและฐานะของบุคคลที่จะพึงรับมรดกให้

บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

บทที่ ๔ ผู้มีสิทธิรับมรดกและส่วนแบ่งมรดก

ทายาทหรือผู้รับมรดก

ทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติ

ผู้สืบสันดาน

บิดามารดา

พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน

พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน

ปู่ ย่า ตา ยาย

ลุง ป้า น้า อา

ทายาทโดยธรรมที่เป็นคู่สมรส

การแบ่งมรดกของผู้ตายที่มีคู่สมรสและมีทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติ

สิทธิของคู่สมรสที่จะได้รับมรดก

บทที่ ๕ การรับมรดกแทนที่กัน

การรับมรดกแทนที่กันมีทายาทชนิดใด

ลักษณะของการรับมรดกแทนที่กัน

บทที่ ๖ กรณีที่เกี่ยวกับพระภิกษุ

พระภิกษุ

กรณีพระภิกษุเป็นทายาท

กรณีพระภิกษุเป็นเจ้ามรดก

๒.๑ ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างที่อยู่ในสมณเพศ

๒.๒ ทรัพย์สินที่ได้มาก่อนอุปสมบท

บทที่ ๗ วัด

บทที่ ๘ แผ่นดิน

ส่วนที่ ๒ การเสียไปซึ่งสิทธิในมรดก

ข้อความเบื้องต้นเกี่ยวกับการเสียไปซึ่งสิทธิในมรดก

บทที่ ๑ การถูกกำจัดมิให้รับมรดก

การถูกกำจัดมิให้รับมรดกฐานยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดก

การถูกกำจัดมิให้รับมรดกฐานเป็นผู้ไม่สมควร

บทที่ ๒ การตัดมิให้รับมรดก

การตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก

การถอนการตัดมิให้รับมรดก

บทที่ ๓ การสละมรดก

หลักเกณฑ์ของการสละมรดก

ผู้มีสิทธิสละมรดก

วิธีการสละมรดก

ผลของการสละมรดกเกี่ยวกับการเป็นทายาทและทรัพย์มรดก

การรับมรดกแทนที่ของทายาทผู้สละมรดก

การเพิกถอนการาสละมรดกของเจ้าหนี้

บทที่ ๔ การสูญเสียมรดกโดยอายุความ

อายุความมรดก

บุคคลซึ่งมีสิทธิยกอายุความขึ้นต่อสู้

ส่วนที่ ๓ พินัยกรรม

  ข้อความเบื้องต้นเกี่ยวกับพินัยกรรม

บทที่ ๑ ลักษณะของพินัยกรรม

ลักษณะสำคัญของพินัยกรรม

บทที่ ๒ ผู้ทำพินัยกรรม

ผู้เยาว์ทำพินัยกรรม

คนไร้ความสามารถทำพินัยกรรม

คนวิกลจริตทำพินัยกรรม

คนเสมือนไร้ความสามารถพินัยกรรม

บทที่ ๓ ผู้รับพินัยกรรม

ความสามารถของผู้รับพินัยกรรม

ประเภทของผู้รับพินัยกรรม

บุคคลที่ต้องห้ามไม่ให้ทรัพย์มรดกตามพินัยกรรม

บทที่ ๔ แบบพินัยกรรม

หลักเกณฑ์การทำพินัยกรรม

แบบพินัยกรรม

พินัยกรรมแบบธรรมดา

พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ

พินัยกรรมแบบทำเป็นเอกสารฝ่ายเมือง

พินัยกรรมแบบทำเป็นเอกสารลับ

พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา

บทที่ ๕ การเพิกถอนและการตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม

ข้อกำหนดพินัยกรรม

การเพิกถอนพินัยกรรม

การตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดในพินัยกรรม

บทที่ ๖ ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม

พินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรมเสียเปล่า

บทที่ ๗ ผู้จัดการมรดก

การตั้งผู้จัดการมรดก

คุณสมบัติของผู้จัดการมรดก

วิธีการจัดการมรดกของผู้จัดการมรดก

สิทธิและหน้าที่ของผู้จัดการมรดก

ความสิ้นสุดของการเป็นผู้จัดการมรดก

อายุความเกี่ยวกับการจัดการมรดก

บทที่ ๘ การทำศพผู้ตาย

ผู้จัดการทำศพของผู้ตาย

ค่าใช้จ่ายในการทำศพของผู้ตาย

ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก

ตัวย่างพินัยกรรมแบบต่าง ๆ

ตัวอย่างพินัยกรรมทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ทำพินัยกรรม

ตัวอย่างพินัยกรรมแบบเขียนด้วยลายมือของผู้ทำพินัยกรรมทั้งฉบับ

ตัวอย่างพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง

ตัวอย่างการบันทึกบนซองพินัยกรรมแบบเอกสารลับ

ตัวอย่างการบันทึกบนซองพินัยกรรมแบบเอกสารลับของผู้เป็นใบ้และหูหนวกหรือผู้ที่พูดไม่ได้

ตัวอย่างพินัยกรรมทำด้วยวาจา

ตัวอย่างหนังสือตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก

ตัวอย่างหนังสือถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก

ตัวอย่างหนังสือการสละมรดก

ตัวอย่างคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก

ข้อสอบกฎหมายลักษณะมรดกของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าที่คุณสนใจ
หนังสือธนบัตร รัชกาลที่ 9
ธนาคารแห่งประเทศไทย
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
สินค้าไปรษณีย์ (ตราไปรษณียากร)
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข จังหวัดกาฬสินธุ์

Best Seller

ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
ขายยกลัง
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE