มรดก ทฤษฎีและปฏิบัติ สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

฿420

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

มรดก ทฤษฎีและปฏิบัติ สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

ผู้แต่ง

สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ : 1 : ตุลาคม 2557

จำนวนหน้า

496 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 x 26

รูปแบบ

ปกอ่อน

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

สารบาญ

หมวดที่ 1 มรดกและการตกทอดแห่งทรัพย์มรดก

บทที่ 1 มรดก

1. ความหมายของมรดก (ม.1600)

2. มรดกได้แก่ทรัพย์สินประเภทใด (ม.1600) 

2.1 มีสิทธิ์ได้รับอยู่แล้วก่อนถึงแก่ความตาย

2.2 ไม่มีการจำหน่ายจ่ายโอนหรือระงับไปแล้วก่อนตาย

2.3 ถือว่าการเฉพาะตัว

2.4 โดยสภาพถือเป็นการเฉพาะตัวโดยแท้

2.5 สิทธิตามสัญญา

ก.สัญญาเช่า

ข.สัญญาเช่าซื้อ

ค.สัญญายืม

ง.สัญญาซื้อขาย จะซื้อขาย ขายฝาก

จ.สัญญาค้ำ ประกัน จำนอง จำนำ

ฉ.สิทธิเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุประพฤติเนรคุณ

ช.สิทธิตามกฏหมายและสัญญา

ซ.สิทธิอื่นๆที่สำคัญ

-สิทธิดำเนินคดีของคู่ความ

1. สิทธิร้องทุกข์และถอนคำร้องทุกข์

2. สิทธิรับมรดกความ

-สิทธิได้ดอกผล

บทที่ 2 การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก (ม.1599, 1602, 1603, 0755)

1. ทายาทในกองมรดก

1.1 ทายาทโดยธรรม

1.2 ผู้รับพินัยกรรม

2. การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก (ม.1599)

2.1 ความรับผิดของทายาทต่อเจ้าหนี้ (ม1600, 1601, 1734, 1738, 1740)

3.เจ้ามรดกเป็นคนสาบสูญ (ม.61, 62, 63, 1602)

3.1 ผลของการถอนคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญ

บทที่ 3 สภาพและฐานะของบุคคลที่พึงรับมรดก

1.บุคคลธรรมดา (ม.15, 1604, 1627)

2.นิติบุคคล

บทที่ 4 ผู้มีสิทธิรับมรดกและส่วนแบ่งมรดก (ม.1603)

1.ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก (ม.1603)

2.ทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติ (ม.1629, 1630, 1635)

2.1 ผู้สีบสันดาน (ม.1631)

ก.บุตรชอบด้วยกฎหมาย (ม.1546, 1536, 1547, 1557, 1548)

ข.บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว (ม.1629(1), 1627, 1547, 1557)

ค.บุตรบุญธรรม (ม.1627, 1629(1), 1598/27, 1598/28)

2.2 บิดามารดา (ม.1546, 1547, 1557, 1629(2), 1598/29)

ก.มารดาผู้ให้กำเนิด( ม.1546)

ข.บิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย (ม.1547, 1557, 1627)

ต.บิดามารดาบุญธรรม (ม.1598/29)

2.3 พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน (ม.1629(3))

2.4 พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน (ม.1629(4))

2.5 ปู่ ย่า ตา ยาย (ม.1629(5))

2.6 ลุง ป้า น้า อา (ม.1629(6))

3. ทายาทโดยธรรมที่เป็นคู่สมรส (ม.1629 ว.2, 1501, 1533, 1457)

3.1 การแบ่งมรดกของผู้ตายที่มีคู่สมรสและทายาทโดยชอบธรรมที่เป็นญาติ (ม.1635)

3.2 สิทธิของคู่สมรสที่จะได้รับมรดก (ม.1628, 1629ว.2, 1635, 1625, 1637, 1638)

บทที่ 5 การับมรดกแทนที่กัน (ม.1639-1645)

1. การรับมรดกแทนที่ระหว่างทายาท (ม.1642, 1698(1), 1620 ว.2, 1639, 1641)

2. ลักษณะการรับมรดกแทนที่ (ม.1639)

บทที่ 6 พระภิกษุ (ม.1622-1624)

1. พระภิกษุเป็นทายาท (ม.1622, 1754)

2. พระภิกษุเป็นเจ้ามรดก (ม.1623, 1624)

2.1 ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอยู่ในสมณเพศ (ม.1623)

2.2 มรัพย์สินที่ได้มาก่อนอุปสมบท (ม.1624)

บทที่ 7 วัด (ม.1623)

บทที่ 8 แผ่นดิน (ม.1753)

หมวดที่ 2 การเสียไปซึ่งสิทธิในมรดก (ม.1599 ว.2)

บทที่ 1 การถูกกำจัดมิให้รับมรดก (ม.1605-1606)

1. ฐานยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดก (ม.1605)

2. ฐานเป็นผู้ไม่สมควร (ม.1606)

บทที่ 2 การตัดมิให้รับมรดก และการถอนการตัดมิให้รับมรดก (ม.1608-1609)

1. การตัดมิให้รับมรดก (ม.1608)

2. การถอนการตัดมิให้รับมรดก (ม.1609)

บทที่ 3 การสละมรดก

1. หลักเกณฑ์การสละมรดก (ม.1619, 1615)

2. ผู้มีสิทธิวสละมรดก (ม.32, 1611, 29)

3. วิธีการสละมรดก (ม.1612)

4. ผลของการสละมรดก (ม.1615 ว.2,1617)

5. การรับมรดกแทนที่ของทายาทผู้สละมรดก (ม.1645)

6. การเพิกถอนการสละมรดกของเจ้าหนี้ (ม.1614)

บทที่ 4 การสูญเสียมรดกโดยอายุความ (ม.1754)

1. อายุความมรดก (ม.1754)

2. บุคคลซึ่งมีสิทธิยกอายุความขึ้นต่อสู้ (ม.1755)

หมวดที่ 3 พินัยกรรม

บทที่ 1 ลักษณะของพินัยกรรม

1. มีการแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตาย (ม.1646)

2. เป็นคำสั่งครั้งสุดท้าย (ม.1647)

3. ต้องทำตามแผนที่กฏหมายกำหนด (ม.1648)

บทที่ 2 ผู้ทำพินัยกรรม (ม.1654) 

1. ผู้เยาว์ทำพินัยกรรม (ม.25, 1703, 23)

2. คนไร้ความสามารถทำพินัยกรรม (ม.29, 1704 ว.1)

3. ตนวิกลจริตทำพินัยกรรม (ม.30, 1704 ว.2)

4. คนเสมือนไร้ความสามารถทำพินัยกรรม (ม.34)

บทที่ 3 ผู้รับพินัยกรรม

1. ความสามารถของผู้รับพินัยกรรม (ม.1654, 1653)

2. ประเภทผู้รับพินัยกรรม (ม.1651)

3. บุคคลต้องห้ามไม่ให้รับมรดกตามพินัยกรรม (ม.1652, 1653)

บทที่ 4 แบบพินัยกรรม

1. หลักเกณฑ์

1.1 การลงลายมือชื่อผู้ทำพินัยกรรม (ม.1665)

1.2 การลงลายมือชื่อพยาน (ม.1671)

1.3 ผู้เขียนและพยานในพินัยกรรม (ม.1671)

1.4 บุคคลผู้ต้องห้ามมิให้เป็นพยานในการทำพินัยกรรม (ม.1670)

2. แบบพินัยกรรม

2.1 พินัยกรรมแบบธรรมดา (ม.1656)

2.2 พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (ม.1657)

2.3 พินัยกรรมแบบทำเป็นเอกสารฝ่ายเมือง (ม.1658)

2.4 พินัยกรรมแบบทำเป็นเอกสารลับ (ม.1663)

3. คนไทยทำพินัยกรรมในต่างประเทศ (ม.1667)

4. ข้าราชการทหารทำพินัยกรรมในระหว่างการรบหรือการสงคราม (ม.1669)

บทที่ 5 การเพิกถอนและการตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม

1. การเพิกถอนพินัยกรรม (ม.1693)attorney285

1.1 การทำพินัยกรรมฉบับหลังเพิกถอนฉบับก่อน (ม.1694)

1.2 การทำลายหรือขีดฆ่าพินัยกรรมด้วยความตั้งใจ (ม.1695)

1.3 การโอนหรือทำลายทรัพย์สินอันเป็นวัตถุแห่งข้อกำหนดพินัยกรรม (ม.1696)

1.4 การทำพินัยกรรมฉบับหลังขัดกับพินัยกรรมฉบับก่อน (ม.1697)

2. การตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดในพินัยกรรม (ม.1698, 1699, 1620 ว.2)

บทที่ 6 การเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม

1.ห้ามผู้รับพินัยกรรมโอนทรัพย์ แต่ไม่กำหนดบุคคลเป็นผู้รับทรัพย์สิน (ม. 1700,1702)

2.ผู้ทำพินัยกรรมไม่มีความสามารถตามกฎหมายเป็นโมฆะ (ม. 1703,1704)

3.พินัยกรรมหรือข้อกำหนดทำขึ้นโดยขัดต่อกฎหมายทำให้พินัยกรรมเป็นโมฆะ (ม.1705)

3.1พินัยกรรมเป็นโมฆะ(ม.1656,1657,1658,1659,1660,1661,1663)

3.2ข้อกำหนดเป็นโมฆะ(ม.1657,1653)

4.ข้อกำหนดเข้าเหตุตาม ม.1706 เป็นโมฆะ(ม.1706)

5.เงื่อนไขไม่มีเลย (ม.1707)

6.ถูกข่มขู่ สำคัญผิดหรือกลฉ้อฉล (ม.1708-1710)

บทที่ 7 ผู้จัดการมรดก

1.การตั้งผู้จัดการมรดก(ม.1711)

1.1โดยพินัยกรรม(ม.1712)

1.2โดยคำสั่งศาล(ม.1703)

ก.เหตุที่ศาลจัดตั้งผู้จัดการมรดก (ม.1703)

ข.ผู้มีสิทธิร้องขอ

1.ทายาท(ม.1629)

2.ผู้มีส่วนได้เสีย

3.พนักงานอัยการ

2.คุณสมบัติของผู้จัดการมรดก(ม.1718)

3.วิธีการจัดการมรดกของผู้จัดการมรดก(ม.1722)

3.1ทำนิติกรรมเป็นปฏิปักษ์ต่อกองมรดกไม่ได้ (ม.1722)

3.2ต้องกระทำด้วยตนเอง (ม.1723)

3.3ผู้จัดการมรดกหลายคนต้องถีอเสียงข้างมาก (ม.1726)

4.สิทธิและหน้าที่ของผู้จัดการมรดก 

4.1ตามพินัยกรรม (ม.1719)

4.2รับผิดต่อทายาทเสมือนตัวการต่อตัวแตน (ม.1720)

4.3ทำบัญชีทรัพย์สิน (ม.1728)

5.ความสิ้นสุดของการเป็นผู้จัดการมรดก

5.1ผู้จัดการมรดกตาย (ม.1718)

5.2ผู้จัดการมรดกลาออก (ม.1727)

5.3ศาลมีคำสั่งถอน

6.อายุความเกี่ยวกับการจัดการมรดก (ม.1733 ว.2)

บทที่ 8การทำศพผู้ตาย

1.ผู้จัดการทำศพของผู้ตาย (ม.1649)

2.ค่าใช้จ่ายในการทำศพของผู้ตาย (ม.1650)

หมวดที่ 4 ภาคผนวก

ตัวอย่าง พินัยกรรมแบบต่างๆ

1.ตัวอย่าง พินัยกรรมทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ทำพินัยกรรม

2.ตัวอย่าง พินัยกรรมแบบเขียนด้วยลายมือของตัวเอง

3.ตัวอย่าง พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายการเมือง

4.ตัวอย่าง การบันทึกบนซองพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายการเมือง

5.ตัวอย่าง การบันทึกของพินัยกรรมแบบเอกสารลับ

6.ตัวอย่าง การบันทึกบนซองพินัยกรรมพินัยกรรมแบบเอกสารลับของผู้ที่เป็นใบ้และหูหนวกหรือผู้ที่พูดไม่ได้

7.ตัวอย่าง พินัยกรรมทำด้วยวาจา

8.ตัวอย่าง หนังสือตัดทายาทโดยธรรมมิไห้รับมรดก

9.ตัวอย่าง หนังสือถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิไห้รับมรดก

10.ตัวอย่าง หนังสือการสละมรดก

11.ตัวอย่าง คำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก

12.ตัวอย่าง คำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก (มีพินัยกรรม)

13.ตัวอย่าง คำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก (ไม่มีพินัยกรรม)

14.ตัวอย่าง ชาวต่างชาติคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก 

15.ตัวอย่าง คำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้สาบสูญ (ม.65,1602)

16.ตัวอย่าง หนังสือให้ความยินยอมเป็นผู้จัดการมรดก

17.ตัวอย่าง แบบไม่ขอรับหน้าที่เป็นผู้จัดการมรดก

18.ตัวอย่าง คำร้องคัดค้านการเป็นผู้จัดการมรดกเรื่องพินัยกรรม

19.ตัวอย่าง คำร้องคัดค้านเป็นผู้จัดการมรดก เรื่องลำดับทายาท

20.ตัวอย่าง คำแถลงผู้สาบสูญ แจ้งให้ศาลทราบว่ายังมีชีวิตอยู่

21.ตัวอย่าง คำร้องขอถอนผู้จัดการมรดก

22.ตัวอย่าง คำร้องคัดค้านขอถอนผู้จัดการ

23.ตัวอย่าง คำเพิกถอนพินัยกรรมและกำจัดมิให้รับมรดก

24.ตัวอย่าง คำฟ้องขอแบ่งมรดก

25.ตัวอย่าง คำให้การขอแบ่งมรดก

26.ตัวอย่าง บันทึกถ้อยคำไม่ขอรับมรดกที่ดิน

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์  แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์ แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
ขายยกลัง
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE