มรดก ทฤษฎีและปฏิบัติ สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

฿420

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

มรดก ทฤษฎีและปฏิบัติ สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

ผู้แต่ง

สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ : 1 : ตุลาคม 2557

จำนวนหน้า

496 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 x 26

รูปแบบ

ปกอ่อน

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

สารบาญ

หมวดที่ 1 มรดกและการตกทอดแห่งทรัพย์มรดก

บทที่ 1 มรดก

1. ความหมายของมรดก (ม.1600)

2. มรดกได้แก่ทรัพย์สินประเภทใด (ม.1600) 

2.1 มีสิทธิ์ได้รับอยู่แล้วก่อนถึงแก่ความตาย

2.2 ไม่มีการจำหน่ายจ่ายโอนหรือระงับไปแล้วก่อนตาย

2.3 ถือว่าการเฉพาะตัว

2.4 โดยสภาพถือเป็นการเฉพาะตัวโดยแท้

2.5 สิทธิตามสัญญา

ก.สัญญาเช่า

ข.สัญญาเช่าซื้อ

ค.สัญญายืม

ง.สัญญาซื้อขาย จะซื้อขาย ขายฝาก

จ.สัญญาค้ำ ประกัน จำนอง จำนำ

ฉ.สิทธิเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุประพฤติเนรคุณ

ช.สิทธิตามกฏหมายและสัญญา

ซ.สิทธิอื่นๆที่สำคัญ

-สิทธิดำเนินคดีของคู่ความ

1. สิทธิร้องทุกข์และถอนคำร้องทุกข์

2. สิทธิรับมรดกความ

-สิทธิได้ดอกผล

บทที่ 2 การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก (ม.1599, 1602, 1603, 0755)

1. ทายาทในกองมรดก

1.1 ทายาทโดยธรรม

1.2 ผู้รับพินัยกรรม

2. การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก (ม.1599)

2.1 ความรับผิดของทายาทต่อเจ้าหนี้ (ม1600, 1601, 1734, 1738, 1740)

3.เจ้ามรดกเป็นคนสาบสูญ (ม.61, 62, 63, 1602)

3.1 ผลของการถอนคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญ

บทที่ 3 สภาพและฐานะของบุคคลที่พึงรับมรดก

1.บุคคลธรรมดา (ม.15, 1604, 1627)

2.นิติบุคคล

บทที่ 4 ผู้มีสิทธิรับมรดกและส่วนแบ่งมรดก (ม.1603)

1.ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก (ม.1603)

2.ทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติ (ม.1629, 1630, 1635)

2.1 ผู้สีบสันดาน (ม.1631)

ก.บุตรชอบด้วยกฎหมาย (ม.1546, 1536, 1547, 1557, 1548)

ข.บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว (ม.1629(1), 1627, 1547, 1557)

ค.บุตรบุญธรรม (ม.1627, 1629(1), 1598/27, 1598/28)

2.2 บิดามารดา (ม.1546, 1547, 1557, 1629(2), 1598/29)

ก.มารดาผู้ให้กำเนิด( ม.1546)

ข.บิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย (ม.1547, 1557, 1627)

ต.บิดามารดาบุญธรรม (ม.1598/29)

2.3 พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน (ม.1629(3))

2.4 พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน (ม.1629(4))

2.5 ปู่ ย่า ตา ยาย (ม.1629(5))

2.6 ลุง ป้า น้า อา (ม.1629(6))

3. ทายาทโดยธรรมที่เป็นคู่สมรส (ม.1629 ว.2, 1501, 1533, 1457)

3.1 การแบ่งมรดกของผู้ตายที่มีคู่สมรสและทายาทโดยชอบธรรมที่เป็นญาติ (ม.1635)

3.2 สิทธิของคู่สมรสที่จะได้รับมรดก (ม.1628, 1629ว.2, 1635, 1625, 1637, 1638)

บทที่ 5 การับมรดกแทนที่กัน (ม.1639-1645)

1. การรับมรดกแทนที่ระหว่างทายาท (ม.1642, 1698(1), 1620 ว.2, 1639, 1641)

2. ลักษณะการรับมรดกแทนที่ (ม.1639)

บทที่ 6 พระภิกษุ (ม.1622-1624)

1. พระภิกษุเป็นทายาท (ม.1622, 1754)

2. พระภิกษุเป็นเจ้ามรดก (ม.1623, 1624)

2.1 ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอยู่ในสมณเพศ (ม.1623)

2.2 มรัพย์สินที่ได้มาก่อนอุปสมบท (ม.1624)

บทที่ 7 วัด (ม.1623)

บทที่ 8 แผ่นดิน (ม.1753)

หมวดที่ 2 การเสียไปซึ่งสิทธิในมรดก (ม.1599 ว.2)

บทที่ 1 การถูกกำจัดมิให้รับมรดก (ม.1605-1606)

1. ฐานยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดก (ม.1605)

2. ฐานเป็นผู้ไม่สมควร (ม.1606)

บทที่ 2 การตัดมิให้รับมรดก และการถอนการตัดมิให้รับมรดก (ม.1608-1609)

1. การตัดมิให้รับมรดก (ม.1608)

2. การถอนการตัดมิให้รับมรดก (ม.1609)

บทที่ 3 การสละมรดก

1. หลักเกณฑ์การสละมรดก (ม.1619, 1615)

2. ผู้มีสิทธิวสละมรดก (ม.32, 1611, 29)

3. วิธีการสละมรดก (ม.1612)

4. ผลของการสละมรดก (ม.1615 ว.2,1617)

5. การรับมรดกแทนที่ของทายาทผู้สละมรดก (ม.1645)

6. การเพิกถอนการสละมรดกของเจ้าหนี้ (ม.1614)

บทที่ 4 การสูญเสียมรดกโดยอายุความ (ม.1754)

1. อายุความมรดก (ม.1754)

2. บุคคลซึ่งมีสิทธิยกอายุความขึ้นต่อสู้ (ม.1755)

หมวดที่ 3 พินัยกรรม

บทที่ 1 ลักษณะของพินัยกรรม

1. มีการแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตาย (ม.1646)

2. เป็นคำสั่งครั้งสุดท้าย (ม.1647)

3. ต้องทำตามแผนที่กฏหมายกำหนด (ม.1648)

บทที่ 2 ผู้ทำพินัยกรรม (ม.1654) 

1. ผู้เยาว์ทำพินัยกรรม (ม.25, 1703, 23)

2. คนไร้ความสามารถทำพินัยกรรม (ม.29, 1704 ว.1)

3. ตนวิกลจริตทำพินัยกรรม (ม.30, 1704 ว.2)

4. คนเสมือนไร้ความสามารถทำพินัยกรรม (ม.34)

บทที่ 3 ผู้รับพินัยกรรม

1. ความสามารถของผู้รับพินัยกรรม (ม.1654, 1653)

2. ประเภทผู้รับพินัยกรรม (ม.1651)

3. บุคคลต้องห้ามไม่ให้รับมรดกตามพินัยกรรม (ม.1652, 1653)

บทที่ 4 แบบพินัยกรรม

1. หลักเกณฑ์

1.1 การลงลายมือชื่อผู้ทำพินัยกรรม (ม.1665)

1.2 การลงลายมือชื่อพยาน (ม.1671)

1.3 ผู้เขียนและพยานในพินัยกรรม (ม.1671)

1.4 บุคคลผู้ต้องห้ามมิให้เป็นพยานในการทำพินัยกรรม (ม.1670)

2. แบบพินัยกรรม

2.1 พินัยกรรมแบบธรรมดา (ม.1656)

2.2 พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (ม.1657)

2.3 พินัยกรรมแบบทำเป็นเอกสารฝ่ายเมือง (ม.1658)

2.4 พินัยกรรมแบบทำเป็นเอกสารลับ (ม.1663)

3. คนไทยทำพินัยกรรมในต่างประเทศ (ม.1667)

4. ข้าราชการทหารทำพินัยกรรมในระหว่างการรบหรือการสงคราม (ม.1669)

บทที่ 5 การเพิกถอนและการตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม

1. การเพิกถอนพินัยกรรม (ม.1693)attorney285

1.1 การทำพินัยกรรมฉบับหลังเพิกถอนฉบับก่อน (ม.1694)

1.2 การทำลายหรือขีดฆ่าพินัยกรรมด้วยความตั้งใจ (ม.1695)

1.3 การโอนหรือทำลายทรัพย์สินอันเป็นวัตถุแห่งข้อกำหนดพินัยกรรม (ม.1696)

1.4 การทำพินัยกรรมฉบับหลังขัดกับพินัยกรรมฉบับก่อน (ม.1697)

2. การตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดในพินัยกรรม (ม.1698, 1699, 1620 ว.2)

บทที่ 6 การเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม

1.ห้ามผู้รับพินัยกรรมโอนทรัพย์ แต่ไม่กำหนดบุคคลเป็นผู้รับทรัพย์สิน (ม. 1700,1702)

2.ผู้ทำพินัยกรรมไม่มีความสามารถตามกฎหมายเป็นโมฆะ (ม. 1703,1704)

3.พินัยกรรมหรือข้อกำหนดทำขึ้นโดยขัดต่อกฎหมายทำให้พินัยกรรมเป็นโมฆะ (ม.1705)

3.1พินัยกรรมเป็นโมฆะ(ม.1656,1657,1658,1659,1660,1661,1663)

3.2ข้อกำหนดเป็นโมฆะ(ม.1657,1653)

4.ข้อกำหนดเข้าเหตุตาม ม.1706 เป็นโมฆะ(ม.1706)

5.เงื่อนไขไม่มีเลย (ม.1707)

6.ถูกข่มขู่ สำคัญผิดหรือกลฉ้อฉล (ม.1708-1710)

บทที่ 7 ผู้จัดการมรดก

1.การตั้งผู้จัดการมรดก(ม.1711)

1.1โดยพินัยกรรม(ม.1712)

1.2โดยคำสั่งศาล(ม.1703)

ก.เหตุที่ศาลจัดตั้งผู้จัดการมรดก (ม.1703)

ข.ผู้มีสิทธิร้องขอ

1.ทายาท(ม.1629)

2.ผู้มีส่วนได้เสีย

3.พนักงานอัยการ

2.คุณสมบัติของผู้จัดการมรดก(ม.1718)

3.วิธีการจัดการมรดกของผู้จัดการมรดก(ม.1722)

3.1ทำนิติกรรมเป็นปฏิปักษ์ต่อกองมรดกไม่ได้ (ม.1722)

3.2ต้องกระทำด้วยตนเอง (ม.1723)

3.3ผู้จัดการมรดกหลายคนต้องถีอเสียงข้างมาก (ม.1726)

4.สิทธิและหน้าที่ของผู้จัดการมรดก 

4.1ตามพินัยกรรม (ม.1719)

4.2รับผิดต่อทายาทเสมือนตัวการต่อตัวแตน (ม.1720)

4.3ทำบัญชีทรัพย์สิน (ม.1728)

5.ความสิ้นสุดของการเป็นผู้จัดการมรดก

5.1ผู้จัดการมรดกตาย (ม.1718)

5.2ผู้จัดการมรดกลาออก (ม.1727)

5.3ศาลมีคำสั่งถอน

6.อายุความเกี่ยวกับการจัดการมรดก (ม.1733 ว.2)

บทที่ 8การทำศพผู้ตาย

1.ผู้จัดการทำศพของผู้ตาย (ม.1649)

2.ค่าใช้จ่ายในการทำศพของผู้ตาย (ม.1650)

หมวดที่ 4 ภาคผนวก

ตัวอย่าง พินัยกรรมแบบต่างๆ

1.ตัวอย่าง พินัยกรรมทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ทำพินัยกรรม

2.ตัวอย่าง พินัยกรรมแบบเขียนด้วยลายมือของตัวเอง

3.ตัวอย่าง พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายการเมือง

4.ตัวอย่าง การบันทึกบนซองพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายการเมือง

5.ตัวอย่าง การบันทึกของพินัยกรรมแบบเอกสารลับ

6.ตัวอย่าง การบันทึกบนซองพินัยกรรมพินัยกรรมแบบเอกสารลับของผู้ที่เป็นใบ้และหูหนวกหรือผู้ที่พูดไม่ได้

7.ตัวอย่าง พินัยกรรมทำด้วยวาจา

8.ตัวอย่าง หนังสือตัดทายาทโดยธรรมมิไห้รับมรดก

9.ตัวอย่าง หนังสือถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิไห้รับมรดก

10.ตัวอย่าง หนังสือการสละมรดก

11.ตัวอย่าง คำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก

12.ตัวอย่าง คำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก (มีพินัยกรรม)

13.ตัวอย่าง คำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก (ไม่มีพินัยกรรม)

14.ตัวอย่าง ชาวต่างชาติคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก 

15.ตัวอย่าง คำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้สาบสูญ (ม.65,1602)

16.ตัวอย่าง หนังสือให้ความยินยอมเป็นผู้จัดการมรดก

17.ตัวอย่าง แบบไม่ขอรับหน้าที่เป็นผู้จัดการมรดก

18.ตัวอย่าง คำร้องคัดค้านการเป็นผู้จัดการมรดกเรื่องพินัยกรรม

19.ตัวอย่าง คำร้องคัดค้านเป็นผู้จัดการมรดก เรื่องลำดับทายาท

20.ตัวอย่าง คำแถลงผู้สาบสูญ แจ้งให้ศาลทราบว่ายังมีชีวิตอยู่

21.ตัวอย่าง คำร้องขอถอนผู้จัดการมรดก

22.ตัวอย่าง คำร้องคัดค้านขอถอนผู้จัดการ

23.ตัวอย่าง คำเพิกถอนพินัยกรรมและกำจัดมิให้รับมรดก

24.ตัวอย่าง คำฟ้องขอแบ่งมรดก

25.ตัวอย่าง คำให้การขอแบ่งมรดก

26.ตัวอย่าง บันทึกถ้อยคำไม่ขอรับมรดกที่ดิน

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
Valid from 19/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
มอบความรักผ่านอาหารเพื่อสุขภาพ สดๆ จากทะเล
มอบความรักผ่านอาหารเพื่อสุขภาพ สดๆ จากทะเล
Valid from 01/11/2562 to 10/01/2563
สินค้าที่คุณสนใจ
หนังสือธนบัตร รัชกาลที่ 9
ธนาคารแห่งประเทศไทย
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
สินค้าไปรษณีย์ (ตราไปรษณียากร)
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข จังหวัดกาฬสินธุ์

Best Seller

ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
ขายยกลัง
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE