คำอธิบาย กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย มรดก

฿300

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คำอธิบาย กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย มรดก

ผู้แต่ง

อาจารี มีอินทร์เกิด มีสิทธิ์

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 1 : มกราคม 2557

จำนวนหน้า

312 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 x 26

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9789742035891 

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

คำนำ

        คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วยมรดก เล่มนี้สำเร็จลงได้สืบเนื่องจากการที่ผู้เขียนได้เป็นผู้บรรยายวิชากฎหมายแพ่งว่าด้วยมรดกเป็นระยะเวลานานซึ่งผ่านการอ่านค้นคว้า ศึกษารวบรวมข้อมูลทางวิชาการมาพอสมควร จ้นค้นพบว่า การเรียนการสอนในวิชามรดกจะประสบความสำเร็จได้ดังนั้น ต้องอาศัยการเข้าใจหลักกฎหมาย การวาดแผนผังเครือญาติ การเขียนตอบปัญหาอย่างครบประเด็นและนำหลักกฎหมายมาปรับปับข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้องและประการสำคัญ คำถามของนิสิตนักศึกษาต่างๆ ในแต่ละปีการศึกษานับว่าเป็นการจุดประกายทางความคิดเห็นในทางวิชาการของผู้เขียนได้เป็นอย่างดี

       วิธีการเขียนหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนให้การอธิบายแบบเรียงมาตราและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามหัวข้อเรื่องเพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจ มีหลักกฎหมาย และมีการอธิบายตีความหลักกฎหมายที่ชัดเจน

        มีตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ มีการรวบรวมความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิชาการที่มีชื่อเสียงที่อาจมีความเห็นต่างกันตลอดจนเห็นทางวิชาการของผู้เขียน รวมทั้งมีตัวอย่างคำถาม-คำตอบ เพื่อให้ผู้อ่านได้ประเมินตนเอง

        ผู้เขียนขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ผู้ซึ่งเคยเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้เขียน ท่านเป็นผู้ชี้แนะให้ความรู้ตลอดจนให้กำลังใจในการทำงานของผู้เขียนตลอดมารวมทั้งให้เกียรติในการเขียนคำนิยมในหนังสือเล่มนี้ด้วย

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารี มีอินทร์เกิด มีสิทธิ์

   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

   
สารบัญ

ส่วนที่ 1 หลักเบื้องต้น

หมวด 1 พื้นฐานทางวัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับกฎหมายมรดกไทย

หมวด 2 หลักการตกทอดมรดกตารมระบบกฎหมายไทย

หมวด 3 ความเป็นมาและการบังคับใช้กฎหมายมรดก

หมวด 4 มรดกและการตกทอดแห่งทรัพย์มรดก 

ส่วนที่ 2 ผู้มีสิทธิรับมรดกและส่วนแบ่งมรดก

หมวด 1 ทายาท

บทที่ 1 ทายาทโดยธรรม

บทที่ 2 คู่สมรส

บทที่ 3 ผู้รับพินัยกรรม

หมวด 2 บทบัญญัติพิเศษเกี่ยวกับพระภิกษุ

หมวด 3 การแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาทโดยธรรม

บทที่ 1 ญาติ

บทที่ 2 คู่สมรส

หมวด 4 การรับมรดกแทนที่

ส่วนที่ 3 การสูญเสียสิทธิในการรับมรดก

หมวด 1 การถูกกำจัดมิให้รับมรดก

บทที่ 1 การถูกกำจัดมิให้รับมรดก เพราะยักย้ายปิดบังทรัพย์มรดก

บทที่ 2 การถูกกำจัดมิให้รับมรดกฐานเพราะเป็นผู้ไม่สมควรรับมรดก

หมวด 2 การตัดมิให้รับมรดก

บทที่ 1 หลักเกณฑ์ในการตัดมิให้รับมรดก

บทที่ 2 ผลการของการตัดมิให้รับมรดก

บทที่ 3 การถอนการตัดมิให้รับมรดก

หมวด 3 การสละมรดก

บทที่1 หลักเกณฑ์ในการสละมรดก

บทที่ 2 ผลของการสละมรดก

บทที่ 3 การเพิกถอนการสละมรดก

ส่วนที่ 4 พินัยกรรม

หมวด 1 ลักษณะของพินัยกรรม

หมวด 2 การทำพินัยกรรม 

บทที่ 1 ผู้ทำพินัยกรรม

บทที่ 2 ผู้เขียนและพยานในพินัยกรรม

บทที่ 3 ผู้รับพินัยกรรม

หมวด 3 แบบของพินัยกรรม

บทที่ 1 พินัยกรรมแบบธรรมดา

บทที่ 2 พินัยกรรรมแบบเขียนด้วยลายมือตนเอง

บทที่ 3 พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง

บทที่ 4 พินัยกรรมแบบเอกสารลับ

บทที่ 5 พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา

บทที่ 6 พินัยกรรมทำในต่างประเทศและในภาวการณ์รบหรือสงคราม

หมวด 4 ผลและการตีแห่งพินัยกรรม

บทที่ 1 ผลแห่งพินัยกรรม

บทที่ 2 การตีความแห่งพินัยกรรม

หมวด 5 พินัยกรรมตั้งผู้ปกครองทรัพย์

หมวด 6 การเพิกถอนและการตกไปหรือไร้ผลแห่งพินัยกรรม

บทที่ 1 การเพิกถอนพินัยกรรม

บทที่ 2 การตกไปหรือไร้ผลแห่งพินัยกรรม

หมวด 7 ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรม

บทที่ 1 ความเสียเปล่าแห่งข้อกำหนดพินัยกรรม

บทที่ 2 การร้องขอให้เพิกถอนพินัยกรรม

บทที่ 3 อายุความฟ้องขอเพิกถอนพินัยกรรม

ส่วนที่ 5 วิธีจักการทรัพย์มรดกและปันทรัพย์มรดก

บทที่ 1 การตั้งผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรม

บทที่ 2 การจัดตั้งผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาล

บทที่ 3 สิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการมรดก

บทที่ 4 ความสิ้นสุดแห่งการเป็นผู้จัดการมรดก

บทที่ 5 อายุความเกี่ยวกับการจัดการมรดก

หมวด 2 การรวบรวมจำหน่ายทรัพย์มรดกและการชำระหนี้กองมรดก

บทที่ 1 การรวบรวมทรัพย์มรดก

บทที่ 2 การชำระหนี้กองมรดก

หมวด 3 การแบ่งมรดก

บทที่ 1 หลักทั่วไป

บทที่ 2 การรอนสิทธิ

บทที่ 3 อายุความการรอนสิทธิ

ส่วนที่ 6 มรดกที่ไม่มีผู้รับ

ส่วนที่ 7 อายุความ

หมวด 1 อายุความมรดก

หมวด 2 บุคคลซึ่งมีสิทธิยกอายุความขึ้นต่อสู้

ตัวอย่างคำถาม - คำตอบ

บรรณานุกรม

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE