คดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน (แพ่ง อาญา) ทนงศักดิ์ พรรณพิไล ดุลยกาญจน์

฿420

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน (แพ่ง อาญา) ทนงศักดิ์ พรรณพิไล ดุลยกาญจน์

ผู้แต่ง

ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์ พรรณพิไล ดุลยกาญจน์

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 5 : ธันวาคม 2560

จำนวนหน้า

464 หน้า

ขนาดหนังสือ

มาตราฐาน 18.5 x 26

รูปแบบ

ปกอ่อน

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "คดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน (แพ่ง-อาญา)" ทั้งเนื้อหาตามพระราชบัญญัติศาลและเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ทั้งหมด เชื่อมโยงกับกฎหมายอื่นๆ เช่น หมายจับ หมายค้น การจับกุม การผัดฟ้อง กระบวนการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับเด็ก การสืบพยานเด็ก การอุทธรณ์ฎีกาฯ และอื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้อง ในเล่มได้ให้เนื้อหาโดยละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย

  

สารบัญ

บทที่ 1 ความเป็นมาและการใช้บังคับพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553

1.ความเป็นมาและการใช้บังคับพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว

2.เหตุผลในการประกาศใช้

3.สาระสำคัญ

4.วันที่ใช้บังคับ

บทที่ 2 อำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวน

1.ความหมายของคำว่าเด็กและเยาวชน

2.การตรวจสอบอายุ

3.การจับเด็ก

4.การจับเยาวชน

5.หมายจับ

6.สาลที่มีอำนาจออกหมายจับ

7.ผู้ร้องขอให้ออกหมาย

8.การร้องขอและการออกหมายจับในกรณีพิเศษ

8.1การร้องขอและการออกหมายจับนอกเขตศาล

8.2การร้องขอและการออกหมายจับดดยทางสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ

9.เหตุในการออกหมายจับ

10.การจับเด็กโดยไม่มีหมายจับ

11.วิธีการจับเด็กหรือเยาวชน

12.กระบวนการหลังการจับ

13.อำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวน

13.1กรณีเด็กหรือเยาวชนนั้นถูกจับ

13.2กรณีเด็กเข้าหาพนักงานสอบสวน

14.การดำเนินการในชั้นสอบสวน

15.กำหนดเวลาฟ้องและการผัดฟ้อง

การผัดฟ้อง

การตรวจสอบคำร้องผัดฟ้อง

ปัญหาเรื่องอายุผิดพลาดทำให้การผัดฟ้องผิดศาล

เด็กหรือเยาวชนถูกควบคุมตัวในคดีอื่น

กรณีที่เด็กหรือเยาวชนผู้ต้องหาหลบหนี

ตารางผัดฟ้อง

ข้อบังคับประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ.2548

บทที่ 3 อำนาจหน้าที่ของสถานพินิจ

1.สถานพินิจ

2.อำนาจหน้าของสถานพินิจ

3.อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานพินิจภายหลังรับตัวเด็กหรือเยาวชนไว้จากพนักงานสอบสวน

4.อำนาจทั่วไปของผู้อำนวยการสถานพินิจ

5.อำนาจของผุ้อำนวยการสถานพินิจในระหว่างเด็กหรือเยาวชน อยู่ในความควบคุมของสถานพินิจ

6.หน้าที่ของผู้อำนวยการสถานพินิจต่อศาล

บทที่ 4 อำนาจทั่วไปของศาลในการพิจารณาคดี

1.การนำกฎหมายอื่นมาใช้กับคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว

1.1กรณีตาม ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคหนึ่งมาใช้

1.2กรณีตาม ป.วิ.อ. มาตรา 221 มาใช้ไม่ได้

1.3กรณีตาม ป.วิ.อ. มาตรา193 ทวิมาใช้

2การชี้ขาดเรื่องอำนาจศาล

3.กรณีอายุของจำเลยผิดพลาด

บทที่ 5 การฟ้องคดีของพนักงานอัยการและของผู้เสียหายและมาตราการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา

1.กำหนดเวลาฟ้องคดีของพนักงานอัยการ

2.ทางแก้กรณีฟ้องคดีไม่ทันตามเวลาที่กฎหมายกำหนด

2.1การที่อัยการสูงสุดชี้ขาดให้ฟ้องคดีตามความเห็นแย้งของอธิบดี กรมตำรวจไม่ถือเป็นการอนุญาตให้ฟ้องคดีตามมาตรา 80

2.2หากยังไม่มีการจับกุม ระยะเวลาการฟ้องคดียังไม่เริ่มนับ

2.3พนักงานสอบสวนจะเห็นว่าควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาหรือสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาก็ตามก็ต้องฟ้องภายในระยะเวลาตามที่กำหมายกำหนด

2.4การห้ามฟ้องคดีเกินกำหนด หมายถึงห้ามฟ้องต่อศาลทุกศาล

3.หากเด็กหรือเยาวชนไม่อยูในอำนาจศาล พนักงานอัยการต้องนำตัวเด็กหรือเยาชนมาศาลเพื่อฟ้องคี

4.มาตราพิเศษแทนการดำเนิคดีอาญา

5.1มาตรพิเศษแทนการดำเนินคดอาญาชั้นก่อนฟ้องคดี

แผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูและการทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู

การพิจารณาแผนแก้ไขำบัดฟื้นฟูของพนักงานอัยการ

มาตราการพิเศษแทนการดำเนินคดอาญาชั้นศาล

มาตราพิเศษแทนการดำเนิคดีอาญาชั้นศาล

การดำเนินงานตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู

บทที่ อำนาจศาลเยาวชนและครอบครัวเกี่ยวแก่คดีอาญาและการพิจารณาคดีของศาล

คดีอาญาอยู่ในอำนาจศาลศาลเยาวชนและครอบครัว

ศาลที่จะรับฟ้อง

การฟ้องคดีเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดร่วมกับบุคคลซึ่งมิใช่เด็กหรือเยาวชน

การตรวจและสั่งคำฟ้องของศาล

คดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทกื

กรณีที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้องคดีเอง

การสอบคำให้การจำเลย

การตั้งที่ปรึกษากฎหมาย

ประเ็นในคดีอาญาแตกต่างจากประเด็นในคดีอาญาในศาลธรรมดา

รูปแบบการพิจารณาคดีของศาล

คดีอาญาที่เด้กหรือเยาวชนต้องหาว่ากระทำความผิดและมีกำหนดอัตราโทษอย่างต่ำให้จำคุกไม่ถึง5ปี

คดีอาญาที่จำเลยให้การรับสารภาพ แต่ต้องสืบพยานประกอบคำให้การรับสารภาพ

คดีอาญาที่จำเลยให้การปฏิเสธ

9.สำหรับรูปแบบการพิจารณาคดีที่เด็กหรือเยาวชนต้องหาว่ากระทำความผิดในทางอาญานั้น พอจำแนกได้เป็นหัวข้อดังนี้

9.1ห้องพิจารณา

9.2การพิจารณาคดีลับ

9.3การพิจารณาคดีลับหลังจำเลย

9.4การเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาเป็นพยานของสาล

9.5อำนาจศาลในการสั่งสืบเสาะข้อเท็จจริง

9.6อำนาจศาลในการรับฟังรายงานของสถานพินิจ ซึ่งเป็นผลร้ายแก่จำเลย

9.7การนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้ อย่างไม่เคร่งครัด

9.8หลักในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญา

10การควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนในระหว่างการพืจารณาคดีของศาล

11.การปล่อยชั่วคราวเด็กหรือเยาวชนในระหว่างพิจารณาคดี

12.วิธีการส่งตัวเด้กหรือเยาวชนมาศาลในกรณีศาลมอบตัวเด็กหรือเยาวชน ไว้กับบิดามารดา บุคคลหรือองค์การอื่น

บทที่ 7 การพิพากษาคดีอาญา

1.กรณีที่ศาลพิพากษาปล่อยตัวเด็กหรือเยาวชนไป ก็ยังมีอำนาจว่ากล่าวตักเตือนและกำหนดวางเงื่อนไขเกี่ยวกับความประพฤติได้

2.กรณีไม่สมควรจะมีคำพิพากษา

3.กรณีเห็นควรมีคำพิพากษา

4.ลักษณะการลงโทษเด็กหรือเยาวชน

1.กรณีจำเลยเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 10ปี แต่ไม่เกิน 15ปี

2.กรณีจำเลยเป็นเด็กอายุต่ำกว่า15ปี แต่ต่ำกว่า18ปี

3.กรณีอื่นๆนอกเหนือจากข้อ1และข้อ2

5.การบังคับโทษปรับ

6.การรอการกำหนดโทษ หรือรอการลงโทา

บทที่ 8 การอุทธรณ์-ฎีกา 

1.การอุทธรณ์

1.1การอุทธรณ์ในเนื้อหาว่าไม่ได้กระทำความผิด

1.2การอุทธรณ์วิธีการสำหรับเด็กหรือเยาวชน

1.3การอนุญาตให้อุทธรณ์

1.4แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค

2.ฎีกา

2.1ฏีกาในเนื้อหาว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิด

2.2ฎีกาเฉพาะกรณีที่ศาลใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชน

3.การอุทธรณืฎีกาคำสั่งตามมาตรา137

4.คำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจในประเด็นอื่น

บทที่ 9 ขั้นตอนและวิธีการสอบปากคำและการสืบพยานเด็กของพนักงานสอบสวนและศาล

1.การจดบันทึกคำร้องทุกข์

ความหมายของคำว่าเด้ก

1.ประเภทคดีที่ต้องนำมาใช้กับการจดบันทึกการร้องทุกขื

2.วิธีการดำเนินการ

2.การถามปากคำ

1.ในส่วนของประเภทคดีที่จะนำมาใช้กับการถามปากคำเด็กอายุไม่เกิน 18ปีนั้น เป้นเช่นเดียวกันกับการจดบันทึกคำร้องทุกข์

2.สำหรับวิธีการดำเนินการก็เป็นเช่นเดียวกันกับการจดบันทึกคำร้องทุกข์

3.การชี้ตัวบุคคล

หลักเกณฑ์ (กรณีเด็กชี้ตัว)

การดำเนินการ

4.การแจ้งข้อกล่าวหา

5.การไต่สวนชันสูตรพลิกศพ การไต่สวนมูลฟ้อง การสืบพยาน และการสืบพยานนอกสาลในคดีที่พยานเป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปี

6.รูปแบบการจัดห้องพิจารณา

7.ขั้นตอนก่อนการสืบพยาน

8.วิธีการถามพยาน

9.การสืบพยานล่วงหน้า กรณีพยานเป็นเด้กอายุไม่เกิน 18 ปี

บทที่ 10 คดีแพ่งที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว

1.แนวคำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับคดีเยาวชนและครอบครัว

1.1คำร้องขอให้ศาลสั่งบุคคลเป็นคนไร้ความสาารถและตั้งผู้อนุบาล

1.2การร้องขอให้บุคคลเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาล

1.3การร้องขอเป็นผู้จัดการทรัพย์สินของผุ้ไม่อยู่

1.4การร้องขอให้บุคคลเป็นคนสาลสูญ

1.5ผู้อนุบาลร้องขอขายทรัพย์สินของคนไร้ความสามารถ

1.6ผู้พิทักษ์ร้องขอขายทรัพย์สินของคนเสมือนไร้ความสามรถ

1.7ผู้เยาว์ฟ้องผู้จัดการมรดกขอให้แบ่งทรัพย์มรดกตามพินัยกรรม

1.8การร้องขอให้ศาลสั่งอนุยาตให้ดำเนินการขอออกใบหย่า

1.9ฟ้องเรียกบุตรคืนโดยอ้างว่าตนเองเป็นผุ้ใช้อำนาจปกครองบุตร

1.10ฟ้องผู้เยาว์ในฐานะเป็นทายาทให้รับผิดชดใช้หนี้ของเจ้ามรดก

1.13การขอให้ศาลสั่งให้ผู้อำนวยการสถานพินิจคืนเงินที่ได้จากการขายที่ดินให้แก่ผู้ร้อง

1.14การร้องขอคืนของกลาง

1.15การฟ้องคดีรับหรือไม่รับเด็กเป็นบุตร

1.16ฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนรับรองบุตร

1.17ฟ้องว่าการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นไม่มีผลตามกฎหมาย

1.18ผู้อนุบาลบอกล้างโมฆียะกรรมที่ผู้ไร้ความสามารถทำไป

1.19ฟ้องเพิกถอนการสมรสอ้างว่าขาดเจตนาในการจดทะเบียนสมรส

1.20ฟ้องว่าการสมรสเป็นโมฆะเพราะอีกฝ่ายมีคู่สมรสอยู่แล้ว

1.21ฟ้องว่าการจดทะเบียนหย่าเกิดขึ้นเพราะคู่สมรสอีกฝ่ายข่มขู่

1.22ฟ้องว่าจำเลยผิดสัญญาหมั้นกับเรียกให้ชดใช้ค่าทดแทน

1.23ฟ้องเรียกสินสอดคืนตามข้อตกลงเกี่ยวกับกรณีไม่มีการสมรส

1.24ฟ้องเพิกถอนการสมรสอ้างว่าเป็นโมฆียะเพราะถูกข่มขู่

1.25ฟ้องเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนจากหญิงอื่นหรือชายอื่นที่มีความสัมพันธ์ทางชู้สาวกับสามีหรือภรรยาตน

1.26ฟ้องเพิกถอนนิติกรรมที่เกี่ยวกับสินสมรสที่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งทำไปโดยไม่ได้รับความยืนยิม

1.27ฟ้องขับไล่คู่สมรสออกจากบ้านอ้างว่าบ้านเป็นสินส่วนตัว

1.28ฟ้องแบ่งสินสมรสให้จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร กับให้บุตรอยุ่ในอำนาจปกครอง

1.29ฟ้องให้คู่สมรสอีกฝ่ายชำระหนี้แก่บุคคลภายนอกตามบันทึกข้อตกลงท้ายทะเบียนหย่า

1.30คู่สมรสฟ้องผู้จัดการมรดกของคู่สมรสอีกฝ่ายให้แบ่งทรัพย์อันเป็นสืนสมรส

1.31ฟ้องแบ่งสินสมรสตามบันทึกข้อตกลงท้ายการหย่า

1.32คดีที่มีประเด็นว่าทรัพย์สินพิพาทเป็นสินสมรสหรือไม่

1.33สามีภรรยาอยู่กินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายฟ้องแบ่งทรัพย์สินที่หามาได้ร่วมกัน

1.34ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรหรือของตนเองตามสัญญา

1.35คดีที่ฟ้องผู้เยาว์และบิดามารดาเรียกค่าเสียหายในข้อหาผู้เยาว์ทำละเมิด

1.36ร้องขอจัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่

1.37คดีบิดาหรือมารดาฟ้องบุตรขอคืนการให้เพราะประพฤติเนรคุณ

1.38ฟ้องคดีโดยอาศัยมูลละเมิด

1.39คดีฟ้องโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิการใช้นามสกุลของสามี

2.การพิจารณาและพิพากษาคดีครอบครัว

คำฟ้องคดีครอบครัว

การยกเว้นค่าขึ้นศาล ค่าฤชาธรรมเนียม

การส่งคำคู่ความและเอกสาร

การตั้งทนายความ

การไกล่เกลี่ยคดีครอบครัว

3.วิธีการหรือมาตราการคุ้มครองชั่วคราวในเรื่องสินสมรส ค่าทดแทน ที่พักอาศัย การอุปการระเลี้ยงดูสามีภริยาและการพิทักษ์อุปการะเลี้ยงดูบุตรหรือวิธีการใดๆ

เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือประโยชน์ของคู่ความหรือบุตร

4.อำนาจสั่งให้คู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไปให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญที่ศาลเห็นสมควรตรวจร่างกาย เก็บตัวอย่างเลือด สารคัดหลั่ง สารพันธุกรรม

5.การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ให้จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือค่าเลี้ยงชีพ

6.อำนาจศาลเกี่ยวแก่คดีที่มีการร้องขอให้ศาลสี่งบุคคลเป็นคนไร้ความสามารถ

7.อำนาจศาลเกี่ยวแก่คดีที่มีการร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเกี่ยวกับผู้ใช้อำนาจปกครองหรือร้องขอตั้งผุ้ปกครองผู้เยาว์

8.การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัวที่ผู้เยาว์มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย

9.การตั้งผู้อำนวยการสถานพินิจ หรือครอบครัวอุปถัมภ์

10.การกำหนดองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดี

11.การพิจารณาคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ

ภาคผนวก

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553

พระราชบัญยัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

คำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกา ปี พ.ศ.2551-2556

ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา (ตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่แล้ว)

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE