คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน สหธน รัตนไพจิตร

฿360

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน สหธน รัตนไพจิตร

ผู้แต่ง

รองศาสตราจารย์สหธน รัตนไพจิตร

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 16 : มีนาคม 2562

จำนวนหน้า

384 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 x 26

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9786162698217

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

วัตถุประสงค์ของการเขียนหนังสือเล่มนี้คือ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และระดับเนติบัณฑิต ในรายวิชากฎหมายลักษณะตั๋วเงิน  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีเนื่องจาก ประการที่หนึ่ง หนังสือเล่มนี้เขียนโดยใช้หลักกฎหมาย พร้อมเหตุผล และทฤษฎี ทำให้นักศึกษาเข้าใจหลักมากกว่าท่องจำ ประการที่สอง หนังสือเล่มนี้ใช้รูปภาพประกอบคำบรรยาย เพราะผู้เขียนเห็นว่าวิชาตั๋วเงินมีเนื้อหาซับซ้อนการเรียนรู้ด้วยภาพประกอบจะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ประการที่สาม หนังสือเล่มนี้มีคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญทำให้นักศึกษาได้ศึกษาการปรับใช้กฎหมายของศาลฎีกา และเหมาะสำหรับระดับเนติบัณฑิต เนื่องจากนักศึกษาได้เรียนรู้หลักกฎหมาย เหตุผลและทฤษฎีจากหนังสือเล่มนี้แล้ว หากนักศึกษาอ่านคำพิพากษาฎีกาใหม่ ๆ ก็จะเข้าใจเร็วขึ้น และประหยัดเวลามากขึ้นในการเตรียมตัวสอบเนติบัณฑิต 

  

สารบาญ

บทที่ 1 สัญญาตั๋วเงิน

ก. วิวัฒนาการของกฎหมายตั๋วเงิน

ข. ลักษณะทั่วไปของสัญญาตั๋วเงิน

ค. บทบัญญัติทั่วไปของสัญญาตั๋วเงิน

บทที่ 2 คู่สัญญาในตั๋วเงิน

ก. ผู้ทรง

ข. ลูกหนี้

บทที่ 3 การออกตั๋วแลกเงิน

ก. ข้อความคิด

ข. รายการตามตั๋ว

ค. ข้อกำหนดซึ่งกฎหมายให้เขียนได้

บทที่ 4 การโอนตั๋วเงิน

ก. ข้อความคิด

ข. ลูกหนี้แสดงเจตนาห้ามโอน

ค. วิธีโอนตั๋วแลกเงิน

ง. ข้อกำหนดในการสลักหลัง

จ. ผลของการสลักหลังตั๋วเงิน

ฉ. การสลักหลังให้ตัวแทน

ช. การสลักหลังจำนำ

ซ. บทบัญญัติคุ้มครองผู้ทรงโดยสุจริต

บทที่ 5 การรับรอง

ก. ข้อความคิด

ข. การยื่นตั๋วให้ผู้จ่ายรับรอง

ค. วิธีการรับรอง

ง.ประเภทของการรับรอง

จ.ผลของการรับรอง

บทที่ 6 อาวัล

ก. ข้อความคิด

ข. บุคคลผู้มีสิทธิเป็นผู้รับอาวัล

ค. วิธีการอาวัล

ง. ความรับผิดของผู้รับอาวัล

จ. สิทธิไล่เบี้ยของผู้รับอาวัล

บทที่ 7 การใช้เงิน

ก. หลักเกณฑ์ทั่วไป

ข. วันถึงกำหนดใช้เงิน

ค. การไม่ยื่นตั๋วภายในวันถึงกำหนด

ง. การใช้เงิน

จ. ผลของการใช้เงินโดยชอบ

บทที่ 8 การสอดเข้าแก้หน้า

ก. ข้อความคิด

ข. หลักเกณฑ์ทั่วไป

ค. การรับรองเพื่อแก้หน้า

ง. การใช้เงินเพื่อแก้หน้า

บทที่ 9 สิทธิไล่เบี้ย

ก. ความหมาย

ข. เงื่อนไขการใช้สิทธิไล่เบี้ย

ค. การใช้สิทธิไล่เบี้ย

บทที่ 10 ตั๋วแลกเงินเป็นสำหรับ (Bill in a set)

ก. ความทั่วไป

ข. การออกตั๋วแลกเงินเป็นสำหรับ

ค. การสลักหลังตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ

ง. การรับรองตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ

จ. การใช้เงินตามตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ

บทที่ 11 ตั๋วสัญญาใช้เงิน

ก. ข้อความคิดเกี่ยวกับตั๋วสัญญาใช้เงิน

ข. การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน

ค. บทบัญญัติว่าด้วยตั๋วแลกเงินที่นำมาใช้กับตั๋วสัญญาใช้เงิน

ง. ความรับผิดของผู้ออกตั๋ว

จ. ความแตกต่างระหว่างตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินซึ่งมีผู้สั่งจ่ายและผู้จ่ายเป็นบุคคลเดียวกัน

บทที่ 12 เช็ค

ก. ความทั่วไป

ข. การออกเช็ค

ค. บทบัญญัติเรื่อตั๋วแลกเงินที่นำมาใช้กับเช็ค

ง. การใช้เงิน

จ. เช็คที่ธนาคารจดรับรู้

ฉ. เช็คขีดคร่อม

ช. ตัวอย่างประเภทของเช็คทางธุรกิจ

บทที่ 13 อายุความ

ก. อายุความตั๋วเงินและอายุความมูลหนี้เดิม

ข. อายุความตั๋วเงิน

ค. อายุความกรณีจ่ายหรือผู้รับรองตั๋วฟ้องเรียกเอาคืนจากผู้สั่งจ่ายเมื่อตนได้ใช้เงินตามตั๋วแล้ว

ง. ปัญหาอายุความกรณีผู้สลักหลังตั๋วผู้ถือซึ่งได้ใช้เงินให้แก่ผู้ทรง

จ. อายุความสะดุดหยุดลง

ฉ. กรณีสิทธิตามตั๋วเงินสูญสิ้นไปเพราะเหตุอายุความ หรือเหตุอื่นๆ

บทที่ 14 ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลัก ตั๋วเงินหาย

ตั๋วเงินปลอม

ก. ตั๋วเงินซึ่งมีลายมือชื่อปลอม หรือลายมือชื่อปราศจากอำนาจ

ข. ตั๋วเงินซึ่งมีการแก้ไขข้อความสำคัญ

ตั๋วเงินถูกลัก ตั๋วเงินหาย

บทที่15 การคุ้มครองผู้ใช้เงินตามตั๋ว

ก. การใช้เงินตามตั๋วที่มีลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายปลอม

ข. การใช้เงินตามเช็คซึ่งมีลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายจริงแต่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับธนาคาร

ค. การใช้เงินตามตั๋วที่มีการแก้ไขจำนวนเงิน

ง. หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้เงินโดยชอบในกรณีต่างๆ

บรรณานุกรม

ดัชนีค้นหา

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์  แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์ แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
ขายยกลัง
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE