คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน สหธน รัตนไพจิตร

฿360

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน สหธน รัตนไพจิตร

ผู้แต่ง

รองศาสตราจารย์สหธน รัตนไพจิตร

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 16 : มีนาคม 2562

จำนวนหน้า

384 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 x 26

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9786162698217

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

วัตถุประสงค์ของการเขียนหนังสือเล่มนี้คือ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และระดับเนติบัณฑิต ในรายวิชากฎหมายลักษณะตั๋วเงิน  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีเนื่องจาก ประการที่หนึ่ง หนังสือเล่มนี้เขียนโดยใช้หลักกฎหมาย พร้อมเหตุผล และทฤษฎี ทำให้นักศึกษาเข้าใจหลักมากกว่าท่องจำ ประการที่สอง หนังสือเล่มนี้ใช้รูปภาพประกอบคำบรรยาย เพราะผู้เขียนเห็นว่าวิชาตั๋วเงินมีเนื้อหาซับซ้อนการเรียนรู้ด้วยภาพประกอบจะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ประการที่สาม หนังสือเล่มนี้มีคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญทำให้นักศึกษาได้ศึกษาการปรับใช้กฎหมายของศาลฎีกา และเหมาะสำหรับระดับเนติบัณฑิต เนื่องจากนักศึกษาได้เรียนรู้หลักกฎหมาย เหตุผลและทฤษฎีจากหนังสือเล่มนี้แล้ว หากนักศึกษาอ่านคำพิพากษาฎีกาใหม่ ๆ ก็จะเข้าใจเร็วขึ้น และประหยัดเวลามากขึ้นในการเตรียมตัวสอบเนติบัณฑิต 

  

สารบาญ

บทที่ 1 สัญญาตั๋วเงิน

ก. วิวัฒนาการของกฎหมายตั๋วเงิน

ข. ลักษณะทั่วไปของสัญญาตั๋วเงิน

ค. บทบัญญัติทั่วไปของสัญญาตั๋วเงิน

บทที่ 2 คู่สัญญาในตั๋วเงิน

ก. ผู้ทรง

ข. ลูกหนี้

บทที่ 3 การออกตั๋วแลกเงิน

ก. ข้อความคิด

ข. รายการตามตั๋ว

ค. ข้อกำหนดซึ่งกฎหมายให้เขียนได้

บทที่ 4 การโอนตั๋วเงิน

ก. ข้อความคิด

ข. ลูกหนี้แสดงเจตนาห้ามโอน

ค. วิธีโอนตั๋วแลกเงิน

ง. ข้อกำหนดในการสลักหลัง

จ. ผลของการสลักหลังตั๋วเงิน

ฉ. การสลักหลังให้ตัวแทน

ช. การสลักหลังจำนำ

ซ. บทบัญญัติคุ้มครองผู้ทรงโดยสุจริต

บทที่ 5 การรับรอง

ก. ข้อความคิด

ข. การยื่นตั๋วให้ผู้จ่ายรับรอง

ค. วิธีการรับรอง

ง.ประเภทของการรับรอง

จ.ผลของการรับรอง

บทที่ 6 อาวัล

ก. ข้อความคิด

ข. บุคคลผู้มีสิทธิเป็นผู้รับอาวัล

ค. วิธีการอาวัล

ง. ความรับผิดของผู้รับอาวัล

จ. สิทธิไล่เบี้ยของผู้รับอาวัล

บทที่ 7 การใช้เงิน

ก. หลักเกณฑ์ทั่วไป

ข. วันถึงกำหนดใช้เงิน

ค. การไม่ยื่นตั๋วภายในวันถึงกำหนด

ง. การใช้เงิน

จ. ผลของการใช้เงินโดยชอบ

บทที่ 8 การสอดเข้าแก้หน้า

ก. ข้อความคิด

ข. หลักเกณฑ์ทั่วไป

ค. การรับรองเพื่อแก้หน้า

ง. การใช้เงินเพื่อแก้หน้า

บทที่ 9 สิทธิไล่เบี้ย

ก. ความหมาย

ข. เงื่อนไขการใช้สิทธิไล่เบี้ย

ค. การใช้สิทธิไล่เบี้ย

บทที่ 10 ตั๋วแลกเงินเป็นสำหรับ (Bill in a set)

ก. ความทั่วไป

ข. การออกตั๋วแลกเงินเป็นสำหรับ

ค. การสลักหลังตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ

ง. การรับรองตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ

จ. การใช้เงินตามตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ

บทที่ 11 ตั๋วสัญญาใช้เงิน

ก. ข้อความคิดเกี่ยวกับตั๋วสัญญาใช้เงิน

ข. การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน

ค. บทบัญญัติว่าด้วยตั๋วแลกเงินที่นำมาใช้กับตั๋วสัญญาใช้เงิน

ง. ความรับผิดของผู้ออกตั๋ว

จ. ความแตกต่างระหว่างตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินซึ่งมีผู้สั่งจ่ายและผู้จ่ายเป็นบุคคลเดียวกัน

บทที่ 12 เช็ค

ก. ความทั่วไป

ข. การออกเช็ค

ค. บทบัญญัติเรื่อตั๋วแลกเงินที่นำมาใช้กับเช็ค

ง. การใช้เงิน

จ. เช็คที่ธนาคารจดรับรู้

ฉ. เช็คขีดคร่อม

ช. ตัวอย่างประเภทของเช็คทางธุรกิจ

บทที่ 13 อายุความ

ก. อายุความตั๋วเงินและอายุความมูลหนี้เดิม

ข. อายุความตั๋วเงิน

ค. อายุความกรณีจ่ายหรือผู้รับรองตั๋วฟ้องเรียกเอาคืนจากผู้สั่งจ่ายเมื่อตนได้ใช้เงินตามตั๋วแล้ว

ง. ปัญหาอายุความกรณีผู้สลักหลังตั๋วผู้ถือซึ่งได้ใช้เงินให้แก่ผู้ทรง

จ. อายุความสะดุดหยุดลง

ฉ. กรณีสิทธิตามตั๋วเงินสูญสิ้นไปเพราะเหตุอายุความ หรือเหตุอื่นๆ

บทที่ 14 ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลัก ตั๋วเงินหาย

ตั๋วเงินปลอม

ก. ตั๋วเงินซึ่งมีลายมือชื่อปลอม หรือลายมือชื่อปราศจากอำนาจ

ข. ตั๋วเงินซึ่งมีการแก้ไขข้อความสำคัญ

ตั๋วเงินถูกลัก ตั๋วเงินหาย

บทที่15 การคุ้มครองผู้ใช้เงินตามตั๋ว

ก. การใช้เงินตามตั๋วที่มีลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายปลอม

ข. การใช้เงินตามเช็คซึ่งมีลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายจริงแต่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับธนาคาร

ค. การใช้เงินตามตั๋วที่มีการแก้ไขจำนวนเงิน

ง. หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้เงินโดยชอบในกรณีต่างๆ

บรรณานุกรม

ดัชนีค้นหา

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าที่คุณสนใจ
หนังสือธนบัตร รัชกาลที่ 9
ธนาคารแห่งประเทศไทย
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
สินค้าไปรษณีย์ (ตราไปรษณียากร)
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข จังหวัดกาฬสินธุ์

Best Seller

ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
ขายยกลัง
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE