คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน สหธน รัตนไพจิตร

฿360

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน สหธน รัตนไพจิตร

ผู้แต่ง

รองศาสตราจารย์สหธน รัตนไพจิตร

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 16 : มีนาคม 2562

จำนวนหน้า

384 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 x 26

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9786162698217

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

วัตถุประสงค์ของการเขียนหนังสือเล่มนี้คือ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และระดับเนติบัณฑิต ในรายวิชากฎหมายลักษณะตั๋วเงิน  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีเนื่องจาก ประการที่หนึ่ง หนังสือเล่มนี้เขียนโดยใช้หลักกฎหมาย พร้อมเหตุผล และทฤษฎี ทำให้นักศึกษาเข้าใจหลักมากกว่าท่องจำ ประการที่สอง หนังสือเล่มนี้ใช้รูปภาพประกอบคำบรรยาย เพราะผู้เขียนเห็นว่าวิชาตั๋วเงินมีเนื้อหาซับซ้อนการเรียนรู้ด้วยภาพประกอบจะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ประการที่สาม หนังสือเล่มนี้มีคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญทำให้นักศึกษาได้ศึกษาการปรับใช้กฎหมายของศาลฎีกา และเหมาะสำหรับระดับเนติบัณฑิต เนื่องจากนักศึกษาได้เรียนรู้หลักกฎหมาย เหตุผลและทฤษฎีจากหนังสือเล่มนี้แล้ว หากนักศึกษาอ่านคำพิพากษาฎีกาใหม่ ๆ ก็จะเข้าใจเร็วขึ้น และประหยัดเวลามากขึ้นในการเตรียมตัวสอบเนติบัณฑิต 

  

สารบาญ

บทที่ 1 สัญญาตั๋วเงิน

ก. วิวัฒนาการของกฎหมายตั๋วเงิน

ข. ลักษณะทั่วไปของสัญญาตั๋วเงิน

ค. บทบัญญัติทั่วไปของสัญญาตั๋วเงิน

บทที่ 2 คู่สัญญาในตั๋วเงิน

ก. ผู้ทรง

ข. ลูกหนี้

บทที่ 3 การออกตั๋วแลกเงิน

ก. ข้อความคิด

ข. รายการตามตั๋ว

ค. ข้อกำหนดซึ่งกฎหมายให้เขียนได้

บทที่ 4 การโอนตั๋วเงิน

ก. ข้อความคิด

ข. ลูกหนี้แสดงเจตนาห้ามโอน

ค. วิธีโอนตั๋วแลกเงิน

ง. ข้อกำหนดในการสลักหลัง

จ. ผลของการสลักหลังตั๋วเงิน

ฉ. การสลักหลังให้ตัวแทน

ช. การสลักหลังจำนำ

ซ. บทบัญญัติคุ้มครองผู้ทรงโดยสุจริต

บทที่ 5 การรับรอง

ก. ข้อความคิด

ข. การยื่นตั๋วให้ผู้จ่ายรับรอง

ค. วิธีการรับรอง

ง.ประเภทของการรับรอง

จ.ผลของการรับรอง

บทที่ 6 อาวัล

ก. ข้อความคิด

ข. บุคคลผู้มีสิทธิเป็นผู้รับอาวัล

ค. วิธีการอาวัล

ง. ความรับผิดของผู้รับอาวัล

จ. สิทธิไล่เบี้ยของผู้รับอาวัล

บทที่ 7 การใช้เงิน

ก. หลักเกณฑ์ทั่วไป

ข. วันถึงกำหนดใช้เงิน

ค. การไม่ยื่นตั๋วภายในวันถึงกำหนด

ง. การใช้เงิน

จ. ผลของการใช้เงินโดยชอบ

บทที่ 8 การสอดเข้าแก้หน้า

ก. ข้อความคิด

ข. หลักเกณฑ์ทั่วไป

ค. การรับรองเพื่อแก้หน้า

ง. การใช้เงินเพื่อแก้หน้า

บทที่ 9 สิทธิไล่เบี้ย

ก. ความหมาย

ข. เงื่อนไขการใช้สิทธิไล่เบี้ย

ค. การใช้สิทธิไล่เบี้ย

บทที่ 10 ตั๋วแลกเงินเป็นสำหรับ (Bill in a set)

ก. ความทั่วไป

ข. การออกตั๋วแลกเงินเป็นสำหรับ

ค. การสลักหลังตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ

ง. การรับรองตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ

จ. การใช้เงินตามตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ

บทที่ 11 ตั๋วสัญญาใช้เงิน

ก. ข้อความคิดเกี่ยวกับตั๋วสัญญาใช้เงิน

ข. การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน

ค. บทบัญญัติว่าด้วยตั๋วแลกเงินที่นำมาใช้กับตั๋วสัญญาใช้เงิน

ง. ความรับผิดของผู้ออกตั๋ว

จ. ความแตกต่างระหว่างตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินซึ่งมีผู้สั่งจ่ายและผู้จ่ายเป็นบุคคลเดียวกัน

บทที่ 12 เช็ค

ก. ความทั่วไป

ข. การออกเช็ค

ค. บทบัญญัติเรื่อตั๋วแลกเงินที่นำมาใช้กับเช็ค

ง. การใช้เงิน

จ. เช็คที่ธนาคารจดรับรู้

ฉ. เช็คขีดคร่อม

ช. ตัวอย่างประเภทของเช็คทางธุรกิจ

บทที่ 13 อายุความ

ก. อายุความตั๋วเงินและอายุความมูลหนี้เดิม

ข. อายุความตั๋วเงิน

ค. อายุความกรณีจ่ายหรือผู้รับรองตั๋วฟ้องเรียกเอาคืนจากผู้สั่งจ่ายเมื่อตนได้ใช้เงินตามตั๋วแล้ว

ง. ปัญหาอายุความกรณีผู้สลักหลังตั๋วผู้ถือซึ่งได้ใช้เงินให้แก่ผู้ทรง

จ. อายุความสะดุดหยุดลง

ฉ. กรณีสิทธิตามตั๋วเงินสูญสิ้นไปเพราะเหตุอายุความ หรือเหตุอื่นๆ

บทที่ 14 ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลัก ตั๋วเงินหาย

ตั๋วเงินปลอม

ก. ตั๋วเงินซึ่งมีลายมือชื่อปลอม หรือลายมือชื่อปราศจากอำนาจ

ข. ตั๋วเงินซึ่งมีการแก้ไขข้อความสำคัญ

ตั๋วเงินถูกลัก ตั๋วเงินหาย

บทที่15 การคุ้มครองผู้ใช้เงินตามตั๋ว

ก. การใช้เงินตามตั๋วที่มีลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายปลอม

ข. การใช้เงินตามเช็คซึ่งมีลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายจริงแต่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับธนาคาร

ค. การใช้เงินตามตั๋วที่มีการแก้ไขจำนวนเงิน

ง. หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้เงินโดยชอบในกรณีต่างๆ

บรรณานุกรม

ดัชนีค้นหา

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ติวเข้ม สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิต และเครือคาทอลิก
ติวเข้ม สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิต และเครือคาทอลิก
ติวโจทย์เด็ดคณิต สสวท. ป.6 เข้มข้นครอบคลุมเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์
ติวโจทย์เด็ดคณิต สสวท. ป.6 เข้มข้นครอบคลุมเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์
สรุปและแนวข้อสอบโลกกับดาราศาสตร์ เพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
สรุปและแนวข้อสอบโลกกับดาราศาสตร์ เพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ตรงประเด็น เน้นออกสอบ คณิตศาสตร์ เข้ามหาวิทยาลัย มั่นใจเต็ม 100
ตรงประเด็น เน้นออกสอบ คณิตศาสตร์ เข้ามหาวิทยาลัย มั่นใจเต็ม 100
เตรียมสอบ ความถนัดแพทย์ ฉบับติวพร้อมสอบ กสพท. พร้อมแนวข้อสอบ
เตรียมสอบ ความถนัดแพทย์ ฉบับติวพร้อมสอบ กสพท. พร้อมแนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ เข้า ม.4 ฉบับสอบเข้าโรงเรียนดัง 300 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด
แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ เข้า ม.4 ฉบับสอบเข้าโรงเรียนดัง 300 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ม.1 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบเต็ม 100 เกรดเฉลี่ย 4.00 ทุกเทอม
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ม.1 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบเต็ม 100 เกรดเฉลี่ย 4.00 ทุกเทอม
คู่มือคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 4-5-6 ฉบับสมบูรณ์
คู่มือคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 4-5-6 ฉบับสมบูรณ์
คู่มือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย เน้นออกสอบชีววิทยา มั่นใจเต็ม 100
คู่มือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย เน้นออกสอบชีววิทยา มั่นใจเต็ม 100
สรุปหลักคิดพิชิตสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์มั่นใจเต็ม 100
สรุปหลักคิดพิชิตสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์มั่นใจเต็ม 100
ติวเข้ม สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิต และเครือคาทอลิก
ติวเข้ม สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิต และเครือคาทอลิก
ติวโจทย์เด็ดคณิต สสวท. ป.6 เข้มข้นครอบคลุมเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์
ติวโจทย์เด็ดคณิต สสวท. ป.6 เข้มข้นครอบคลุมเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์
สรุปและแนวข้อสอบโลกกับดาราศาสตร์ เพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
สรุปและแนวข้อสอบโลกกับดาราศาสตร์ เพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ตรงประเด็น เน้นออกสอบ คณิตศาสตร์ เข้ามหาวิทยาลัย มั่นใจเต็ม 100
ตรงประเด็น เน้นออกสอบ คณิตศาสตร์ เข้ามหาวิทยาลัย มั่นใจเต็ม 100
เตรียมสอบ ความถนัดแพทย์ ฉบับติวพร้อมสอบ กสพท. พร้อมแนวข้อสอบ
เตรียมสอบ ความถนัดแพทย์ ฉบับติวพร้อมสอบ กสพท. พร้อมแนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ เข้า ม.4 ฉบับสอบเข้าโรงเรียนดัง 300 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด
แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ เข้า ม.4 ฉบับสอบเข้าโรงเรียนดัง 300 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด
ติวเข้ม สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิต และเครือคาทอลิก
ติวเข้ม สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิต และเครือคาทอลิก
ติวโจทย์เด็ดคณิต สสวท. ป.6 เข้มข้นครอบคลุมเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์
ติวโจทย์เด็ดคณิต สสวท. ป.6 เข้มข้นครอบคลุมเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์

Promotion

โปรแรงรับหน้าร้อน กับเมล่อนหวานฉ่ำ
โปรแรงรับหน้าร้อน กับเมล่อนหวานฉ่ำ
Valid from 01/04/2563 to 30/04/2563
เทศกาลของดีประจำจังหวัด : จันทบุรี
เทศกาลของดีประจำจังหวัด : จันทบุรี
Valid from 31/03/2563 to 30/04/2563
สมุนไพรไทย ต้านไข้หวัด
สมุนไพรไทย ต้านไข้หวัด
Valid from 26/03/2563 to 30/04/2563

Best Seller

แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ฟ้าทะลายโจร
ฟ้าทะลายโจร
สุขภาพและความงาม
ทุเรียนนวลทองจันท์ ทุเรียนไร้กลิ่นเกรดพรีเมี่ยม จันทบุรี
ทุเรียนนวลทองจันท์ ทุเรียนไร้กลิ่นเกรดพรีเมี่ยม จันทบุรี
อร่อยทั่วไทย
มะขามป้อมสด 1 กิโลกรัม
มะขามป้อมสด 1 กิโลกรัม
อร่อยทั่วไทย
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
สินค้าไปรษณีย์
ไข่เค็ม ไชยา 12 ฟอง ส่งฟรี ของแท้จากสุราษฯ ทอด เจียว ต้ม ได้หลายเมนู
ไข่เค็ม ไชยา 12 ฟอง ส่งฟรี ของแท้จากสุราษฯ ทอด เจียว ต้ม ได้หลายเมนู
อร่อยทั่วไทย
ราชาเฉาก๊วย เหนียว นุ่ม หอมชื่นใจ ดับกระหาย คลายร้อน
ราชาเฉาก๊วย เหนียว นุ่ม หอมชื่นใจ ดับกระหาย คลายร้อน
อร่อยทั่วไทย
หมูย่างเมืองตรัง โกด้วง กรอบ อร่อยลงตัว
หมูย่างเมืองตรัง โกด้วง กรอบ อร่อยลงตัว
อร่อยทั่วไทย
ฟ้าทะลายโจร
ฟ้าทะลายโจร
สุขภาพและความงาม
แดงแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
แสตมป์ นักษัตรประจำปี ชวด แบบชุด
แสตมป์ นักษัตรประจำปี ชวด แบบชุด
สินค้าไปรษณีย์
ทุเรียนนวลทองจันท์ ทุเรียนไร้กลิ่นเกรดพรีเมี่ยม จันทบุรี
ทุเรียนนวลทองจันท์ ทุเรียนไร้กลิ่นเกรดพรีเมี่ยม จันทบุรี
อร่อยทั่วไทย
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ฝรั่งกิมจู จำนวน 2 แพ็ก
ฝรั่งกิมจู จำนวน 2 แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
ไข่เค็ม ไชยา 12 ฟอง ส่งฟรี ของแท้จากสุราษฯ ทอด เจียว ต้ม ได้หลายเมนู
ไข่เค็ม ไชยา 12 ฟอง ส่งฟรี ของแท้จากสุราษฯ ทอด เจียว ต้ม ได้หลายเมนู
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
ปลาทูต้มหวาน หอมหวานอร่อย
ปลาทูต้มหวาน หอมหวานอร่อย
สินค้าชุมชน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE