คำอธิบายกฎหมายลักษณะตั๋วเงิน อ.ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์

฿450

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คำอธิบายกฎหมายลักษณะตั๋วเงิน อ.ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์

ผู้แต่ง

ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 5 : กรกฎาคม 2561

จำนวนหน้า

528 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 x 26

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9789742037161

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

คำนำ

พิมพ์ครั้งที่ 5

         คำอธิบายกฎหมายลักษณะตั๋วเงินฉบับพิมพ์ครั้งที่4ได้จำหน่ายหมดลงสำนักพิมพ์นิติธรรมจึงแจ้งให้ทราบว่าจะขอจัดพิมพ์ใหม่ในการจัดพิมพ์ครั้งที่5นี้ผู้เขียนได้เพิ่มเติมความเห็นในประเด็นข้อกฎหมายพร้อมทั้งได้เพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายที่ได้มีการประกาศใช้ใหม่รวมทั้งได้เพิ่มเต็มคำพิพากษาศาลฎีกาที่ออกมาใหม่ลงไปด้วยผู้เขียนใคร่ขอขอบคุณสำนักพิมพ์นิติธรรมที่ได้ช่วยจัดพิมพ์คำอธิบายกฎหมายลักษณะตั๋วเงินนี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์

มิถุนายน2561

  
สารบัญ

ข้อความเบื้องต้น

1. ประวัติและความเป็นมาของกฎหมายลักษณะตั๋วเงิน

2. ชนิดและประโยชน์ของตั๋วเงิน

หมวด 1 บดเบ็ดเสร็จทั่วไป

1. ลักษณะทั่วไปของสัญญาตั๋วเงิน

1.1 ตั๋วเงินเป็นสัญญาก่อให้เกิดหนี้ผูกพันระหว่างกัน

1.2 ตั๋วเงินเป็นตราสารที่ก่อตั้งสิทธิชนิดเปลี่ยนมือ

1.2.1 ความหมายของ “ตราสาร”

1.2.2 คุณลักษณะความเป็นตราสารเปลี่ยนมือ

1.2.3 ตั๋วเงินเป็นตราสารที่ต้องทำเป็นหนังสือตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้

1.3 ข้อความในตั๋วเงินจะมีผลก็แต่ข้อความที่กฎหมายระบุให้เขียนไว้ได้เท่านั้น

1.4 ในเรื่องตั๋วเงินกฎหมายมุ่งที่จะคุ้มครองผู้ที่ได้รับตั๋วไว้ด้วยความสุจริต ฉะนั้น ในเรื่องตั๋วเงินจึงมีบทบัญญัติเป็นข้อยกเว้นหลักที่ว่า “ผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน”

1.5 ตั๋วเงินเป็นสัญญาที่อาจมีลูกหนี้ได้โดยไม่จำกัดจำนวนและก่อให้เกิดหลักอันถือเป็นข้อยกเว้นหลักความสัมพันธ์เฉพาะตัวของคู่สัญญา

1.6 วัตถุแห่งหนี้ในสัญญาตั๋วเงินเป็นการใช้เงินอันมีจำนวนแน่นอน

2. ความรับผิดตามสัญญาตั๋วเงินเกิดขึ้นเพราะการลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน

2.1 บุคคลที่ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินต้องรับผิด

(1) การแสดงเจตนาของคู่สัญญา

(2) ต้องมีการลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน

2.2 กรณีที่บุคคลลงลายมือชื่อในตั๋วเงินโดยทำการแทนบุคคลอื่น

2.3 ความไม่สมบูรณ์ของลายมือชื่อคู่สัญญาคนใดคนหนึ่ง ย่อมไม่กระทบกระเทือนถึงความรับผิดของเจ้าของลายมือชื่อคนอื่นๆ

(1) ลายมือชื่อที่ปรากฏในตั๋วเงินเป็นลายมือชื่อปลอมหรือเป็นลายมือชื่อที่ลงไว้โดยเจ้าของลายมือชื่อมิได้มอบอำนาจให้ลง

(2) เจ้าของลายมือชื่อที่ลงไว้ในตั๋วเงินไม่มีความสามารถอย่างบริบูรณ์ที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาในตั๋วเงินได้

1 บุคคลซึ่งไม่อาจจะเป็นคู่สัญญาแห่งตั๋วเงินได้เลย

2 บุคคลที่อาจเป็นคู่สัญญาแห่งตั๋วเงินได้ แต่ไม่เต็มผล

3. การใช้เงินตามตั๋วเงินต้องทำเมื่อตั๋วเงินถึงกำหนดโดยมิให้ให้วันผ่อน

4. ผู้ทรงตั๋วเงิน 70

4.1 ความหมายและคุณลักษณะในการเป็นผู้ทรงตั๋วเงิน

4.1.1 ความหมายของคำว่า ผู้ทรงตั๋วเงิน

4.1.2 คุณลักษณะในการเป็นผู้ทรงตั๋วเงินโดยชอบด้วยกฎหมาย

4.1.2.1 ต้องได้รับการส่งมอบตั๋วเงินและมีตั๋วเงินไว้ในครอบครอง

4.1.2.2 การครอบครองนั้นจะต้องครอบครองตั๋วเงินในฐานะเป็นผู้รับเงินหรือเป็นผู้รับสลักหลังหรือเป็นผู้ถือ (กรณีเป็นตั๋วสั่งจ่ายแก่ผู้ถือ)

4.1.2.3 เป็นผู้ที่ได้ตั๋วเงินมาโดยสุจริต

4.1.2.4 เป็นผู้มีอำนาจแห่งมูลหนี้ที่จะถือและบังคับให้มีการใช้เงินตามตั๋วเงินได้

4.1.2.5 หากเป็นนิติบุคคลต้องได้รับตั๋วเงินไว้ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลที่จดทะเบียนไว้

4.2 การกล่าวอ้างเรื่องการขาดคุณลักษณะของการเป็นผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายขึ้นเป็นข้อต่อสู้

หมวด 2 ตั๋วแลกเงิน

ส่วนที่ 1 การออกและสลักหลังตั๋วแลกเงิน

1. การออกตั๋วแลกเงิน

1.1 ลักษณะทั่วไปของตั๋วแลกเงิน

1.2 รายการที่ต้องปรากฏในตั๋วแลกเงิน

(1) คำบอกชื่อว่าเป็นตั๋วแลกเงิน

(2) คำสั่งอันปราศจากเงื่อนไขให้จ่ายเงินเป็นจำนวนแน่นอน

(3) ชื่อหรือยี่ห้อผู้จ่าย

(4) วันถึงกำหนดใช้เงิน

(5) สถานที่ใช้เงิน

(6) ชื่อหรือยี่ห้อผู้รับเงินหรือคำจดแจ้งว่าให้ใช้เงินแก่ผู้ถือ

(7) วันและสถานที่ออกตั๋วแลกเงิน

(8) ลายมือชื่อผู้สั่งจ่าย

1.3 ดอกเบี้ยในตั๋วแลกเงิน

2. การสลักหลังตั๋วแลกเงิน

2.1 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้องอันเกิดแต่สัญญาตั๋วเงิน

2.1.1 ด้วยวิธีสลักหลังและส่งมอบ

2.1.2 ด้วยวิธีส่งมอบ

2.2 ความหมาย วิธีการและผลของการสลักหลัง

2.2.1 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการสลักหลัง

2.2.2 ผู้มีสิทธิสลักหลัง

2.2.3 วิธีการสลักหลัง

2.2.3.1 การสลักหลังโดยระบุชื่อผู้รับประโยชน์

2.2.3.2 สลักหลังลอย

2.2.4 ข้อบังคับในการสลักหลัง

2.2.4.1 การสลักหลังต้องเป็นข้อความอันปราศจากเงื่อนไข

2.2.4.2 การสลักหลังต้องทำเพื่อการโอนตั๋วทั้งฉบับ

2.2.5 ระยะเวลาที่อาจสลักหลังตั๋วเงินได้

2.2.6 การขีดฆ่าคำสลักหลัง

2.2.7 การสลักหลังกลับคืน

2.2.8 ผลของการสลักหลัง

2.3 ตั๋วแลกเงินที่มีข้อกำหนดห้ามเปลี่ยนมือ

2.4 การสลักหลังให้ตัวแทนเรียกเก็บเงินตามตั๋วเงินแทนผู้ทรงตั๋วเงิน

2.5 การสลักหลังเพื่อจำนำตั๋วเงิน

2.6 การสลักหลังระบุข้อความห้ามสลักหลังสืบไป

2.7 การสลักหลังตั๋วเงินเพื่อขายลด

2.7.1 ทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขายลดตั๋วเงิน

2.7.2 อายุความในการฟ้องคดีอันเกี่ยวกับการขายลดตั๋วเงิน

3. ความรับผิดของผู้สั่งจ่ายและผู้สลักหลังตั๋วแลกเงิน

3.1 ผู้ทรงได้ยื่นตั๋วแลกเงินเพื่อให้ผู้จ่ายรับรองหรือเพื่อให้ใช้เงินโดยชอบ

3.2 ผู้จ่ายไม่ยอมรับรองตั๋วแลกเงินหรือไม่ใช้เงินตามตั๋วให้แก่ผู้ทรง

3.3 ผู้ทรงตั๋วเงินได้ทำถูกต้องตามวิธีการในข้อไม่รับรองหรือไม่ใช้เงินนั้นแล้ว

4. ข้อกำหนดลบล้างหรือจำกัดความรับผิดของผู้สั่งจ่ายหรือผู้สลักหลัง

5. ข้อต่อสู้ที่ผู้สั่งจ่ายหรือผู้สลักหลังจะยกขึ้นอ้างเพื่อใช้ยันผู้ทรงตั๋วแลกเงินไม่ได้

ส่วนที่ 2 การรับรอง 209

1. ความหมายและสาเหตุของการยื่นตั๋วแลกเงินเพื่อให้ผู้จ่ายทำการรับรอง

2. วิธีการยื่นตั๋วแลกเงินเพื่อให้ผู้จ่ายรับรอง

2.1 สถานที่ยื่นตั๋วและระยะเวลายื่นตั๋วเพื่อให้รับรอง

2.2 การยื่นตั๋วแลกเงินให้ผู้จ่ายรับรองเป็นสิทธิของผู้รทง

2.2.1 ตั๋วแลกเงินที่ผู้ทรงต้องยื่นให้ผู้จ่ายรับรอง

2.2.2 ผลของการไม่ยื่นตั๋วให้รับรอง

2.2.3 ผลของการยื่นตั๋วเพื่อให้รับรอง

3. วิธีและผลของการรับรองตั๋วแลกเงิน

3.1 วิธีการรับรองตั๋วแลกเงิน

3.2 ตั๋วเงินที่มิได้ลงวันรับรอง

3.3 การขีดฆ่าคำรับรอง

3.4 ประเภทของการรับรอง

3.5 ผลของการรับเอาคำรับรองที่เบี่ยงบ่าย

3.6 ความรับผิดของผู้รับรอง

ส่วนที่ 3 อาวัล

1. ความหมาย

2. บุคคลผู้จะเข้าเป็นผู้รับอาวัลและแบบวิธีของการอาวัล

2.1 บุคคลที่อาจเข้ามาเป็นผู้รับอาวัล

2.2 การเข้าเป็นผู้รับอาวัลโดยการแสดงเจตนา

2.3 การตกเป็นผู้รับอาวัลโดยผลของกฎหมาย

3. ผลบังคับของการอาวัล

3.1 ความรับผิดของผู้รับอาวัล

3.2 ข้อต่อสู้เพื่อให้หลุดพ้นจากความรับผิดของผู้รับอาวัล

3.3 สิทธิของผู้รับอาวัลที่จะไล่เบี้ยเมื่อได้ใช้เงินไปแล้ว

4. ข้อแตกต่างบางประการระหว่างการรับอาวัลการใช้เงินตามตั๋วเงินกับการค้ำประกันการชำระหนี้อื่นๆ

ส่วนที่ 4 การใช้เงิน

1. ผู้ทรงต้องยื่นตั๋วแลกเงินเพื่อให้ใช้เงินเมื่อตั๋วถึงกำหนดใช้เงิน

1.1 สถานที่ที่ผู้ทรงจะต้องยื่นตั๋วให้ใช้เงิน

1.2 กรณีที่หาตัวผู้จ่ายไม่พบ

1.3 การใช้เงินต้องใช้เงินเต็มตามจำนวนที่ระบุไว้ในตั๋วเงิน

1.4 ผู้ทรงต้องเวนคืนตั๋วให้ผู้ใช้เงิน

1.5 ห้ามมิให้มีการผ่อนเวลาการใช้เงิน

2. ผลของการยื่นและไม่ยื่นตั๋วแลกเงินเพื่อให้ผู้จ่ายหรือผู้รับรองใช้เงิน

2.1 ผลของการยื่นตั๋วเพื่อให้มีการใช้เงิน

2.2 ผลของการไม่ยื่นตั๋วเพื่อให้มีการใช้เงิน

3. หลักเกณฑ์และผลแห่งการใช้เงินตามตั๋วแลกเงิน

ส่วนที่ 5 การสอดเข้าแก้หน้า

1. ความหมายและจุดมุ่งหมายของการสอดเข้าแก้หน้า

2. บุคคลที่จะเข้ามาเป็นผู้สอดเข้าแก้หน้า

3. ประเภทของการสอดเข้าแก้หน้า

3.1 การรับรองเพื่อแก้หน้า

3.1.1 วิธีรับรองเพื่อแก้หน้า

3.1.2 ความรับผิดของผู้รับรองเพื่อแก้หน้า

3.2 การใช้เงินเพื่อแก้หน้า

3.2.1 วิธีการในการใช้เงินเพื่อแก้หน้า

3.2.2 สิทธิของผู้เข้าใช้เงินเพื่อแก้หน้า

ส่วนที่ 6 สิทธิไล่เบี้ยเพราะเขาไม่รับรองหรือไม่ใช้เงิน

1. ความหมายและวัตถุประสงค์ของการใช้สิทธิไล่เบี้ย

2. หลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้สิทธิไล่เบี้ย

2.1 หลักเกณฑ์อันถือเป็นเงื่อนไขในการใช้สิทธิไล่เบี้ย

2.1.1 มีพฤติการณ์ที่ทำให้ผู้ทรงเกิดสิทธิไล่เบี้ย

2.1.2 ผู้ทรงได้ทำตามแบบระเบียบที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อการใช้สิทธิไล่เบี้ย

2.2 วิธีการในการใช้สิทธิไล่เบี้ย

3. บุคคลผู้มีสิทธิไล่เบี้ยและอาจถูกไล่เบี้ยและความรับผิดของลูกหนี้เมื่อผู้ทรงใช้สิทธิไล่เบี้ย

4. จำนวนเงินที่ผู้ทรงอาจไล่เบี้ยเอาจากลูกหนี้และความรับผิดในระหว่างลูกหนี้ด้วยกันเองภายหลังที่ถูกผู้ทรงไล่เบี้ย

5. กรณีผู้ทรงสิ้นสิทธิไล่เบี้ย

6. แม้ผู้ทรงสิ้นสิทธิไล่เบี้ยตามกฎหมายลักษณะตั๋วเงิน แต่ผู้ทรงยังอาจใช้สิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้ตามมูลหนี้เดิมได้

ส่วนที่ 7 ตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ

1. ความหมายและความประสงค์ในการออกตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ

2. สิทธิของผู้ทรงในการเรียกให้ผู้สั่งจ่ายออกตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ

3. การสลักหลังตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ

4. การรับรองตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ

5. การใช้เงินตามตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ

6. ประโยชน์ของตั๋วแลกเงินเป็นสำรับกับการค้าระหว่างประเทศ

หมวด 3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน

1. ลักษณะของตั๋วสัญญาใช้เงิน

2. รายการที่ต้องปรากฏในตั๋วสัญญาใช้เงิน

(1) คำบอกชื่อว่าเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน

(2) คำมั่นสัญญาอันปราศจากเงื่อนไขว่าจะใช้เงินเป็นจำนวนแน่นอน

(3) วันถึงกำหนดใช้เงิน

(4) สถานที่ใช้เงิน

(5) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้รับเงิน

(6) วันและสถานที่ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน

(7) ลายมือชื่อผู้ออกตั๋ว

3. บทบัญญัติในเรื่องตั๋วแลกเงินที่นำมาใช้บังคับกับตั๋วสัญญาใช้เงิน

(1) เรื่องเกี่ยวกับการเรียกดอกเบี้ยตามตั๋วสัญญาใช้เงิน

(2) เรื่องเกี่ยวกับวันถึงกำหนดใช้เงินและการยื่นตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อให้ผู้ออกตั๋วใช้เงิน

(3) เรื่องเกี่ยวกับการเขียนคำว่า “ห้ามเปลี่ยนมือ” ลงไว้ในตั๋วสัญญาใช้เงิน

4. บทบัญญัติที่ใช้บังคับกับตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งให้ใช้เงินในเวลาใดเวลาหนึ่งภายหลังได้เห็น

5. ความรับผิดของผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน

หมวด 4 เช็ค

1. ลักษณะทั่วไปของเช็ค

2. การขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันและนิติสัมพันธ์ระหว่างธนาคารผู้ใช้เงินตามเช็คกับผู้เคยค้า 343

3. รายการต่างๆในเช็ค 353

(1) คำบอกชื่อว่าเป็นเช็ค

(2) คำสั่งอันปราศจากเงื่อนไขให้ใช้เงินเป็นจำนวนแน่นอน

(3) ชื่อหรือยี่ห้อและสำนักงานของธนาคาร

(4) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้รับเงินหรือคำจดแจ้งว่าให้ใช้เงินแก่ผู้ถือ

(5) สถานที่ใช้เงิน

(6) วันและสถานที่ออกเช็ค

(7) ลายมือชื่อผู้สั่งจ่าย

4. บทบัญญัติในเรื่องตั๋วแลกเงินที่นำมาใช้บังคับกับเช็ค

(1) กรณีเป็นเช็คที่ออกภายในประเทศ

(2) กรณีเป็นเช็คที่ออกมาแต่ต่างประเทศ

ความรับผิดของธนาคารผู้ใช้เงินตามเช็คในกรณี

 • เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือแคชเชียร์เช็ค (Cashier cheque)
 • เช็คที่ธนาคารรับรอง (Certified cheque)
 • 5. กำหนดเวลาที่ผู้ทรงจะต้องยื่นเช็คทวงถามเพื่อให้ธนาคารใช้เงิน

  6. ธนาคารต้องใช้เงินตามเช็คที่ผู้เคยค้าออกเบิกแก่ตน

  6.1 กรณีที่กฎหมายให้สิทธิแก่ธนาคารที่จะไม่ใช้เงินตามเช็คได้

  (1) ไม่มีเงินในบัญชีของผู้เคยค้าคนนั้นเป็นเจ้าหนี้พอจะจ่ายตามเช็คนั้น

  (2) เช็คนั้นยื่นเพื่อให้ใช้เงินเมื่อพ้นเวลา 6 เดือนนับแต่วันออกเช็ค

  (3) ได้มีคำบอกกล่าวว่าเช็คนั้นหายหรือถูกลักไป

  6.2 กรณีที่กฎหมายห้ามธนาคารใช้เงินตามเช็คโดยเด็ดขาด

  (1) มีคำบอกห้ามการใช้เงิน

  (2) ธนาคารรู้ว่าผู้สั่งจ่ายตาย

  (3) ธนาคารรู้ว่าศาลได้มีคำสั่งรักษาทรัพย์ชั่วคราวหรือคำสั่งให้ผู้สั่งจ่ายเป็นคนล้มละลายหรือได้มีประกาศโฆษณาคำสั่งเช่นนั้น

  7. ความรับผิดในทางแพ่งของคู่สัญญาที่ลงลายมือชื่อในเช็ค

  7.1 ความรับผิดของผู้สั่งจ่ายเช็ค

  (1) ต่อผู้ทรงเช็ค

  (2) ต่อธนาคารซึ่งทำการใช้เงินตามเช็คตามคำสั่งของผู้สั่งจ่าย

  7.2 ความรับผิดของผู้สลักหลังเช็ค

  (1) ด้วยการสลักหลังและส่งมอบ

  (2) ด้วยการส่งมอบแต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่จำต้องมีการสลักหลัง

  7.3 ความรับผิดของผู้รับอาวัล

  8. เช็คขีดคร่อม

  8.1 มูลฐานของการขีดคร่อมและประวัติความเป็นมาของการขีดคร่อมเช็ค

  8.2 วัตถุประสงค์ในการขีดคร่อมเช็ค

  8.3 วิธีและประเภทของการขีดคร่อมเช็ค

  8.3.1 วิธีการขีดคร่อม

  8.3.2 ประเภทของการขีดคร่อม

  8.3.2.1 การขีดคร่อมทั่วไป (General Crossing)

  8.3.2.2 การขีดคร่อมเฉพาะ (Special Crossing)

  8.3.2.3 เช็คขีดคร่อมที่มีข้อความ “ห้ามเปลี่ยนมือ”

  8.4 ผู้มีอำนาจในการขีดคร่อมเช็ค

 • ผู้สั่งจ่าย
 • ผู้ทรง
 • ธนาคาร
 • 8.5 ผลของการขีดคร่อมและการลบล้างการขีดคร่อม

  8.5.1 ผลของการขีดคร่อมเช็ค

  8.5.1.1 ผลต่อธนาคารที่มีหน้าที่จ่ายเงินตามเช็คขีดคร่อม

  8.5.1.2 ผลต่อธนาคารผู้เรียกเก็บเงินตามเช็คขีดคร่อม

  8.6 ผลของการลบล้างและการขีดคร่อม

  หมวด 5

  1. อายุความที่ผู้ทรงจะฟ้องผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ผู้รับรองตั๋วแลกเงิน

  2. อายุความที่ผู้ทรงจะฟ้องผู้สั่งจ่ายและผู้สลักหลังตั๋วเงิน

  3. อายุความที่ผู้ทรงจะฟ้องผู้รับอาวัลและผู้รับรองเข้าแก้หน้า

  4. อายุความที่ผู้สลักหลังฟ้องไล่เบี้ยเอากับผู้สลักหลังด้วยกันเองหรือฟ้องไล่เบี้ยผู้สั่งจ่าย 454

  5. กรณีไม่สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอำนาจเหนือคดีดังกล่าวได้โดยมีเหตุสุดวิสัย

  6. อายุความสะดุดหยุดลงมีผลเฉพาะตัวคู่สัญญาฝ่ายนั้นเท่านั้น

  7. หนี้ตามตั๋วเงินขาดอายุความ เจ้าหนี้ฟ้องตามมูลหนี้เดิมได้

  หมวด 6 ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลักและตั๋วเงินหาย

  ส่วนที่ 1 ตั๋วเงินปลอม

  1. ตั๋วเงินปลอมเพราะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความอันเป็นรายการสำคัญในตั๋วเงิน

  2. ตั๋วเงินปลอมอันเกิดจากการปลอมลายมือชื่อหรือลายมือชื่อที่ลงไว้นั้น เป็นลายมือชื่อที่ลงโดยปราศจากอำนาจ

  2.1 ความแตกต่างระหว่างลายมือชื่อปลอมกับลายมือชื่อที่ลงไว้โดยปราศจากอำนาจ

  2.2 กรณีลายมือชื่อของคู่สัญญาบางคนในตั๋วเงินเป็นลายมือชื่อปลอม

  2.3 ผลของตั๋วเงินที่มีลายมือชื่อปลอมหรือลายมือชื่อที่ลงไว้โดยปราศจากอำนาจ

  ส่วนที่ 2 ตั๋วเงินหาย ตั๋วเงินถูกลัก

   ดรรชนีค้นเรื่อง

  บรรณานุกรม

  รีวิวสินค้าจากลูกค้า

     (0) คะแนน
  คะแนนของลูกค้า

  0%

     จำนวนผู้มารีวิว (0)  

  สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

  คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
  คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
  เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
  TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
  คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
  คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
  จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
  จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
  ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
  ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
  คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
  คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
  เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

  Promotion

  อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
  อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
  Valid from 19/11/2562 to 31/12/2562
  สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
  สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
  Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
  มอบความรักผ่านอาหารเพื่อสุขภาพ สดๆ จากทะเล
  มอบความรักผ่านอาหารเพื่อสุขภาพ สดๆ จากทะเล
  Valid from 01/11/2562 to 10/01/2563
  สินค้าที่คุณสนใจ
  หนังสือธนบัตร รัชกาลที่ 9
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
  แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
  สินค้าไปรษณีย์ (ตราไปรษณียากร)
  พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
  โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข จังหวัดกาฬสินธุ์

  Best Seller

  ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
  ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
  อร่อยทั่วไทย
  ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
  ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
  อร่อยทั่วไทย
  ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
  ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
  บ้านและสวน
  หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
  หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
  หนังสือ
  กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
  กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
  อร่อยทั่วไทย
  ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
  ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
  อร่อยทั่วไทย
  แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
  แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
  วัตถุมงคล
  หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
  หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
  อร่อยทั่วไทย
  อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
  อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
  สุขภาพและความงาม
  เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
  เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
  สุขภาพและความงาม
  ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
  ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
  อร่อยทั่วไทย
  น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
  น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
  ขายยกลัง
  กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
  กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
  ขายยกลัง
  ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
  ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
  อร่อยทั่วไทย
  กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
  กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
  อร่อยทั่วไทย
  โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
  โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
  อร่อยทั่วไทย
  น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
  น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
  อร่อยทั่วไทย
  รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
  รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
  วัตถุมงคล
  ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
  ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
  บ้านและสวน

  สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

  จัดเรียงตาม
  LOAD MORE