คำอธิบายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร

฿400

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คำอธิบายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร

ผู้แต่ง

ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 21 : สิงหาคม 2561

จำนวนหน้า

460 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 x 26 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9786162697241

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

คำนำ

  เอกสารประกอบคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ (Hire of Property, Hire-Purchase) ได้เขียนขึ้นเพื่อที่จะได้เป็นคู่มือในการฟังคำบรรยายของนักศึกษาชั้นปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาคบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้เนื่องจากระยะเวลาในการบรรยายในห้องบรรยายมีน้อยประกอบกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่าได้มีนักศึกษาจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าฟังบรรยายหรือมีอุปสรรคในการจดจำอธิบายในระหว่างการบรรยาย

  ผู้เขียนหวังว่าเอกสารประกอบคำอธิบายฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาทุท่าน

ไผทชิต เอกจริยกร

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2535

   

คำนำ

(พิมพ์ครั้งที่ 21)

  ในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ครั้งที่ 21 ผู้เขียนได้เพิ่มคำพิพากษาศาลฎีกา ปี พ.ศ.2558, 2559 และ2560 บางส่วน

ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร

กรกฎาคม 2561

  

สารบาญ

เช่าทรัพย์ (Hire of Property)

1. มูลเหตุในการเช่าทรัพย์สิน

1.1 พิจารณาจากฝ่ายผู้ให้เช่า

1.2 พิจารณาจากทางผู้ให้เช่า

2. สัญญาเช่าทรัพย์เป็นเอกเทศสัญญาชนิดหนึ่ง

3. ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาเช่าทรัพย์สิน (มาตรา 537)

3.1 เป็นสัญญาที่มีบุคคล 2 ฝ่าย

3.2 ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่ง

3.3 ผู้เช่าตกลงให้ค่าเช่าเพื่อการนั้น

3.4 การเช่านั้นมีกำหนดระยะเวลาอันจำกัด

4. ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าทรัพย์กับสัญญาประเภทอื่น ๆ

4.1 ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่ากับสัญญายืมใช้คงรูป

4.2 ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่ากับสัญญาฝากทรัพย์

4.3 ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่ากับสัญญารับขน

5. คำมั่นจะให้เช่า

6. หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาเช่า (มาตรา 538)

6.1 การเช่าสังหาริมทรัพย์

6.2 การเช่าอสังหาริมทรัพย์

7. บุคคลหลายคนอ้างสิทธิตามสัญญาเช่าต่างรายในทรัพย์สินที่เช่าเดียวกัน

7.1 บุคคลหลายคนเรียกเอาสังหาริมทรัพย์รายเดียวกัน

7.2 บุคคลหลายคนเรียกเอาอสังหาริมทรัพย์รายเดียวกัน

8. หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า

8.1 หน้าที่การออกค่าฤชาธรรมเนียมในการทำสัญญาจำนวนครึ่งหนึ่ง

8.2 หน้าที่ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่เช่า

8.3 ความรับผิดในความชำรุดบกพร่องในทรัพย์สินที่เช่า

8.4 ความรับผิดในการโอนสิทธิในทรัพย์สินที่เช่า

8.5 หน้าที่ในการชดใช้ค่าใช้จ่ายซึ่งผู้เช่าได้ออกไปโดยความจำเป็นและสมควรเพื่อรักษาทรัพย์สิน

9. หน้าที่ของผู้เช่า

9.1 หน้าที่ต้องชำระค่าฤชาธรรมเนียมในการทำสัญญาครึ่งหนึ่ง

9.2 หน้าที่เกี่ยวกับการใช้สอยทรัพย์สินที่เช่า

9.3 หน้าที่ในสงวนรักษาทรัพย์สินและดูแลรักษาทรัพย์สินที่เช่า

9.4 หน้าที่ไม่ทำการดัดแปลงต่อเติมทรัพย์สินที่เช่า

9.5 หน้าที่ยินยอมให้ผู้ให้เช่ากระทำการบางแก่ทรัพย์สินที่เช่า

9.6 หน้าที่ชำระค่าเช่า

9.7 หน้าที่คืนทรัพย์สินที่เช่า

10. ความระงับของสัญญา

10.1 เมื่อสิ้นสุดเวลาเช่า

10.2 ทรัพย์สินที่เช่าสูญหายหมด

10.3 ผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญา

10.4 ผู้ให้เช่าโอนกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ที่เช่า

10.5 ผู้เช่าตาย

10.6 ผู้เช่าบอกเลิกสัญญา

10.7 ผู้ให้เช่าหรือผู้เช่าบอกเลิกสัญญาเช่าที่ไม่มีกำหนดเวลาเช่า

11. อายุความฟ้องร้องคดีเกี่ยวแก่สัญญาเช่า

12. สัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดา

12.1 ความเข้าใจเบื้องต้น

12.2 สัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาคืออะไร

12.3 ที่มาและเหตุผล

12.4 ค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือไปจากค่าเช่า

12.5 ผลแห่งสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดา

เช่าซื้อ (Hire-Purchase)

1. มูลเหตุในการทำสัญญาเช่าซื้อ

1.1 พิจารณาจากทางด้านผู้เช่าซื้อ

1.2 พิจารณาจากด้านผู้ให้เช่าซื้อ

2. สัญญาเช่าซื้อคืออะไร และสาระสำคัญของสัญญาเช่าซื้อมีอะไรบ้าง

2.1 สัญญาเช่าซื้อมีคู่สัญญา 2 ฝ่าย คือ ผู้ให้เช่าซื้อ และผู้เช่าซื้อ

2.2 วัตถุแห่งสัญญาเช่าซื้อ

2.3 ผู้ให้เช่าซื้อต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อ

2.4 ผู้ให้เช่าซื้อนั้นเอาทรัพย์สินของตนออกให้แก่บุคคลอื่นเช่า และให้คำมั่นว่าจะขายหรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า

2.5 ผู้เช่าซื้อตกลงชำระค่าเช่าซื้อเป็นงวด ๆ จนกว่าจะควบกำหนดตามที่ระบุไว้ในสัญญา

3. ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าซื้อและสัญญาประเภทอื่นๆ

3.1 ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าทรัพย์และสัญญาเช่าซื้อ

3.2 ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าซื้อและสัญญาซื้อขาย

3.3 ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าแบบลิสซิ่งและสัญญาเช่าซื้อ

4. แบบของสัญญาเช่าซื้อ

5. ความระงับของสัญญาเช่าซื้อ

5.1 เหตุที่ทำให้สัญญาเช่าซื้อระงับ

5.2 เหตุที่ไม่ทำให้สัญญาเช่าซื้อระงับ

6. อายุความฟ้องร้องคดี

6.1 การฟ้องเรียกค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระ

6.2 การฟ้องเรียกทรัพย์สินที่เช่าซื้อคืน

6.3 การฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการที่ทรัพย์สินที่เช่าซื้อสูญหาย

6.4 การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอันเป็นค่าเสื่อมราคาหรือค่าขาดราคาหรือค่าขาดประโยชน์

การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม

1. การบังคับใช้ของพระราชบัญญัติ

2. การบังคับใช้ระหว่างบทบัญญัติของพระราชบัญญัติกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

3. แบบในการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม

4. กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เช่า

5. การตกทอดมรดกแก่ทายาท

6. การให้เช่าช่วงและการโอนสิทธิการเช่า

7. การนำสิทธิการเช่าไปเป็นหลักประกันในการชำระหนี้

การคุ้มครองผู้บริโภคในการทำสัญญาเช่าทรัพย์และสัญญาเช่าซื้อตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

ภาคผนวก

ตัวอย่างสัญญา

พระราชบัญญัติควบคุมการเช่าเคหะและที่ดิน พ.ศ. 2504

พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524

พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542

บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัยที่เรียกเงินประกันเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2549

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2543

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2544

บรรณานุกรม

ดัชนี

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
การแปลให้เก่ง คู่มือนักแปลมืออาชีพ
การแปลให้เก่ง คู่มือนักแปลมืออาชีพ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ด้วย แสตมป์สื่อแห่งความรัก 2563
ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ด้วย แสตมป์สื่อแห่งความรัก 2563
Valid from 11/02/2563 to 29/02/2563
มอบความรักผ่าน Man A กับโปรโมชั่นพิเศษ
มอบความรักผ่าน Man A กับโปรโมชั่นพิเศษ
Valid from 09/02/2563 to 29/02/2563
ศึกประชันความหวาน ผสมผสานความอร่อยลงตัว
ศึกประชันความหวาน ผสมผสานความอร่อยลงตัว
Valid from 09/02/2563 to 29/02/2563

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
เครื่องดื่ม ชาลดน้ำตาลในเลือด สมุนไพรออแกนิก สมุนไพรสกัดเข้มข้น
เครื่องดื่ม ชาลดน้ำตาลในเลือด สมุนไพรออแกนิก สมุนไพรสกัดเข้มข้น
อร่อยทั่วไทย
ขนม ต้มยำโป๊ะแตก ชุดละ 2 กล่อง
ขนม ต้มยำโป๊ะแตก ชุดละ 2 กล่อง
อร่อยทั่วไทย
หมูย่างเมืองตรัง โกด้วง กรอบ อร่อยลงตัว
หมูย่างเมืองตรัง โกด้วง กรอบ อร่อยลงตัว
อร่อยทั่วไทย
ร่มพับ 3 ตอน 21 นิ้ว พิมพ์ลาย สีน้ำเงิน
ร่มพับ 3 ตอน 21 นิ้ว พิมพ์ลาย สีน้ำเงิน
สินค้าไปรษณีย์
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์  แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์ แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
ขายยกลัง
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE