คำอธิบายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร

฿400

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คำอธิบายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร

ผู้แต่ง

ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 21 : สิงหาคม 2561

จำนวนหน้า

460 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 x 26 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9786162697241

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

คำนำ

  เอกสารประกอบคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ (Hire of Property, Hire-Purchase) ได้เขียนขึ้นเพื่อที่จะได้เป็นคู่มือในการฟังคำบรรยายของนักศึกษาชั้นปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาคบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้เนื่องจากระยะเวลาในการบรรยายในห้องบรรยายมีน้อยประกอบกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่าได้มีนักศึกษาจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าฟังบรรยายหรือมีอุปสรรคในการจดจำอธิบายในระหว่างการบรรยาย

  ผู้เขียนหวังว่าเอกสารประกอบคำอธิบายฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาทุท่าน

ไผทชิต เอกจริยกร

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2535

   

คำนำ

(พิมพ์ครั้งที่ 21)

  ในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ครั้งที่ 21 ผู้เขียนได้เพิ่มคำพิพากษาศาลฎีกา ปี พ.ศ.2558, 2559 และ2560 บางส่วน

ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร

กรกฎาคม 2561

  

สารบาญ

เช่าทรัพย์ (Hire of Property)

1. มูลเหตุในการเช่าทรัพย์สิน

1.1 พิจารณาจากฝ่ายผู้ให้เช่า

1.2 พิจารณาจากทางผู้ให้เช่า

2. สัญญาเช่าทรัพย์เป็นเอกเทศสัญญาชนิดหนึ่ง

3. ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาเช่าทรัพย์สิน (มาตรา 537)

3.1 เป็นสัญญาที่มีบุคคล 2 ฝ่าย

3.2 ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่ง

3.3 ผู้เช่าตกลงให้ค่าเช่าเพื่อการนั้น

3.4 การเช่านั้นมีกำหนดระยะเวลาอันจำกัด

4. ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าทรัพย์กับสัญญาประเภทอื่น ๆ

4.1 ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่ากับสัญญายืมใช้คงรูป

4.2 ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่ากับสัญญาฝากทรัพย์

4.3 ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่ากับสัญญารับขน

5. คำมั่นจะให้เช่า

6. หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาเช่า (มาตรา 538)

6.1 การเช่าสังหาริมทรัพย์

6.2 การเช่าอสังหาริมทรัพย์

7. บุคคลหลายคนอ้างสิทธิตามสัญญาเช่าต่างรายในทรัพย์สินที่เช่าเดียวกัน

7.1 บุคคลหลายคนเรียกเอาสังหาริมทรัพย์รายเดียวกัน

7.2 บุคคลหลายคนเรียกเอาอสังหาริมทรัพย์รายเดียวกัน

8. หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า

8.1 หน้าที่การออกค่าฤชาธรรมเนียมในการทำสัญญาจำนวนครึ่งหนึ่ง

8.2 หน้าที่ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่เช่า

8.3 ความรับผิดในความชำรุดบกพร่องในทรัพย์สินที่เช่า

8.4 ความรับผิดในการโอนสิทธิในทรัพย์สินที่เช่า

8.5 หน้าที่ในการชดใช้ค่าใช้จ่ายซึ่งผู้เช่าได้ออกไปโดยความจำเป็นและสมควรเพื่อรักษาทรัพย์สิน

9. หน้าที่ของผู้เช่า

9.1 หน้าที่ต้องชำระค่าฤชาธรรมเนียมในการทำสัญญาครึ่งหนึ่ง

9.2 หน้าที่เกี่ยวกับการใช้สอยทรัพย์สินที่เช่า

9.3 หน้าที่ในสงวนรักษาทรัพย์สินและดูแลรักษาทรัพย์สินที่เช่า

9.4 หน้าที่ไม่ทำการดัดแปลงต่อเติมทรัพย์สินที่เช่า

9.5 หน้าที่ยินยอมให้ผู้ให้เช่ากระทำการบางแก่ทรัพย์สินที่เช่า

9.6 หน้าที่ชำระค่าเช่า

9.7 หน้าที่คืนทรัพย์สินที่เช่า

10. ความระงับของสัญญา

10.1 เมื่อสิ้นสุดเวลาเช่า

10.2 ทรัพย์สินที่เช่าสูญหายหมด

10.3 ผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญา

10.4 ผู้ให้เช่าโอนกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ที่เช่า

10.5 ผู้เช่าตาย

10.6 ผู้เช่าบอกเลิกสัญญา

10.7 ผู้ให้เช่าหรือผู้เช่าบอกเลิกสัญญาเช่าที่ไม่มีกำหนดเวลาเช่า

11. อายุความฟ้องร้องคดีเกี่ยวแก่สัญญาเช่า

12. สัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดา

12.1 ความเข้าใจเบื้องต้น

12.2 สัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาคืออะไร

12.3 ที่มาและเหตุผล

12.4 ค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือไปจากค่าเช่า

12.5 ผลแห่งสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดา

เช่าซื้อ (Hire-Purchase)

1. มูลเหตุในการทำสัญญาเช่าซื้อ

1.1 พิจารณาจากทางด้านผู้เช่าซื้อ

1.2 พิจารณาจากด้านผู้ให้เช่าซื้อ

2. สัญญาเช่าซื้อคืออะไร และสาระสำคัญของสัญญาเช่าซื้อมีอะไรบ้าง

2.1 สัญญาเช่าซื้อมีคู่สัญญา 2 ฝ่าย คือ ผู้ให้เช่าซื้อ และผู้เช่าซื้อ

2.2 วัตถุแห่งสัญญาเช่าซื้อ

2.3 ผู้ให้เช่าซื้อต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อ

2.4 ผู้ให้เช่าซื้อนั้นเอาทรัพย์สินของตนออกให้แก่บุคคลอื่นเช่า และให้คำมั่นว่าจะขายหรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า

2.5 ผู้เช่าซื้อตกลงชำระค่าเช่าซื้อเป็นงวด ๆ จนกว่าจะควบกำหนดตามที่ระบุไว้ในสัญญา

3. ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าซื้อและสัญญาประเภทอื่นๆ

3.1 ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าทรัพย์และสัญญาเช่าซื้อ

3.2 ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าซื้อและสัญญาซื้อขาย

3.3 ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าแบบลิสซิ่งและสัญญาเช่าซื้อ

4. แบบของสัญญาเช่าซื้อ

5. ความระงับของสัญญาเช่าซื้อ

5.1 เหตุที่ทำให้สัญญาเช่าซื้อระงับ

5.2 เหตุที่ไม่ทำให้สัญญาเช่าซื้อระงับ

6. อายุความฟ้องร้องคดี

6.1 การฟ้องเรียกค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระ

6.2 การฟ้องเรียกทรัพย์สินที่เช่าซื้อคืน

6.3 การฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการที่ทรัพย์สินที่เช่าซื้อสูญหาย

6.4 การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอันเป็นค่าเสื่อมราคาหรือค่าขาดราคาหรือค่าขาดประโยชน์

การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม

1. การบังคับใช้ของพระราชบัญญัติ

2. การบังคับใช้ระหว่างบทบัญญัติของพระราชบัญญัติกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

3. แบบในการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม

4. กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เช่า

5. การตกทอดมรดกแก่ทายาท

6. การให้เช่าช่วงและการโอนสิทธิการเช่า

7. การนำสิทธิการเช่าไปเป็นหลักประกันในการชำระหนี้

การคุ้มครองผู้บริโภคในการทำสัญญาเช่าทรัพย์และสัญญาเช่าซื้อตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

ภาคผนวก

ตัวอย่างสัญญา

พระราชบัญญัติควบคุมการเช่าเคหะและที่ดิน พ.ศ. 2504

พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524

พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542

บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัยที่เรียกเงินประกันเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2549

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2543

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2544

บรรณานุกรม

ดัชนี

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าที่คุณสนใจ
หนังสือธนบัตร รัชกาลที่ 9
ธนาคารแห่งประเทศไทย
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
สินค้าไปรษณีย์ (ตราไปรษณียากร)
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข จังหวัดกาฬสินธุ์

Best Seller

ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
ขายยกลัง
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE