คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท จันตรี สินศุภฤกษ์

฿200

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท จันตรี สินศุภฤกษ์

ผู้แต่ง

รองศาสตราจารย์จันตรี สินศุภฤกษ์

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 6 : ธันวาคม 2560

จำนวนหน้า

228 หน้า

ขนาดหนังสือ

(มาตราฐาน) 18.5 x 26

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9786162693908

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือ ห้างหุ้นส่วนและบริษัท ในการศึกษาเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน ซึ่งมีอยู่ด้วยกันสามประเภท คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน และห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้เขียนได้ใช้วิธีศึกษาโดยการเปรียบเทียบหลักกฎหมายที่จะนำมาใช้กับห้าง หุ้นส่วนแต่ละประเภทไปพร้อม ๆ กัน ทั้งนี้ เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาและทำความเข้าใจ

  

สารบัญ

บทที่ 1 บททั่วไป 

1. รูปแบบขององค์กรธุรกิจตามกฎหมายไทย

2. เหตุที่นิยมประกอบธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล

บทที่ 2 หลักเกณฑ์พื้นฐานของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

1. ความหมายและหลักเกณฑ์พื้นฐานของสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

2. ประเภทของห้างหุ้นส่วนและบริษัท

บทที่ 3 ห้างหุ้นส่วน

1. หลักเกณฑ์ทั่วไปของห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจำกัด

 1.1 หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนสามัญ

 1.2 หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน

 1.3 หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจำกัด

2. สาระสำคัญของห้างหุ้นส่วนแต่ละประเภทโดยเปรียบเทียบ

 2.1 สภาพบุคคล

 2.2 ประเภทของผู้เป็นหุ้นส่วน

 2.3 การลงหุ้น

 2.4 การดำเนินกิจการของห้างหุ้นส่วน

 2.5 การประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วน

 2.6 ความเกี่ยวพันระหว่างหุ้นส่วนผู้จัดการกับผู้เป็นหุ้นส่วนอื่น

 2.7 สิทธิเรียกร้องของผู้เป็นหุ้นส่วนต่อผู้เป็นหุ้นส่วนอื่น /ห้าง

 2.8 สิทธิเรียกร้องของผู้เป็นหุ้นส่วนต่อบุคคลภายนอก

 2.9 ความรับผิดของผู้เป็นหุ้นส่วนต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่ผู้เป็นหุ้นส่วนอื่นได้กระทำไป

 2.10 ข้อจำกัดอำนาจของผู้เป็นหุ้นส่วน 

 2.11 ความรับผิดชอบของผู้เป็นหุ้นส่วนในหนี้ของห้างหุ้นส่วนก่อนเข้ามาเป็นหุ้นส่วน

 2.12 ความรับผิดของผู้เป็นหุ้นส่วนในหนี้ของห้างที่เกิดขึ้นก่อนออกจากหุ้นส่วน

 2.13 การชักนำบุคคลอื่นเข้ามาเป็นหุ้นส่วน

 2.14 ความรับผิดของบุคคลผู้แสดงออกว่าเป็นหุ้นส่วน

 2.15 การเลิกห้างหุ้นส่วน

 2.16 การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน

 2.17 การควบห้างหุ้นส่วนเข้ากัน

 2.18 การแปลสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด

2.19การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนร้าง

บทที่ 4 บริษัทจำกัด

1. ลักษณะทั่วไปของบริษัทจำกัด

2. การจัดตั้งบริษัทจำกัด

2.1 ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทจำกัด

2.2  ผลของการจัดตั้งบริษัทจำกัด

3. หุ้นส่วนและผู้ถือหุ้น

3.1 ลักษณะของหุ้น

3.2 ประเภทของหุ้น

3.3 ราคาหุ้นและการชำระค่าหุ้น

3.4 การออกหุ้น

3.5 การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

3.6 การจองซื้อหุ้น

3.7 การเรียกให้ส่งค่าเงินหุ้น

3.8 ใบหุ้นและสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

3.9 การโอนหุ้น

3.10 ความรับผิดของผู้ถือหุ้นในหุ้นที่โอนไปแล้ว

4. กรรมการบริษัท

4.1 การตั้งกรรมการ

4.2 สถานะทางกฎหมายของกรรมการ

4.3การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

4.4 หน้าที่ของกรรมการ

4.5 ความรับผิดทางแพ่งของกรรมการ

4.6 หลักการกระทำเกินอำนาจของบริษัท

4.7 การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ

5. การประชุมใหญ่

5.1 ประเภทของการประชุมใหญ่

5.1.1 การประชุมสามัญ

5.1.2 การประชุมวิสามัญ

5.2 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการประชุม

5.2.1 การเรียกประชุม

5.2.2 ผู้มีสิทธิเข้าประชุม

5.2.3 องค์ประชุม

5.2.4 ประธานที่ประชุม

5.2.5 การเลื่อนประชุม

5.2.6 ผู้มีสิทธิลงคะแนน

5.2.7 การลงคะแนน

5.2.8 การมอบฉันทะ

5.2.9 มติที่ประชุม

5.2.1 การเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่

6. บัญชีงบดุลและการสอบบัญชี

6.1 บัญชีงบดุล

6.2 การสอบบัญชี

7. เงินปันผลและเงินสำรอง

7.1 เงินปันผล

7.2 เงินสำรอง

8. การตรวจการงานของบริษัท

9. การเพิ่มทุน

10. การลดทุน

11. การควบบริษัท

12. การเลิกบริษัท

13. การชำระบัญชีบริษัท

บรรณานุกรม

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE