คำอธิบาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย หนี้ ไพโรจน์ วายุภาพ

฿380

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คำอธิบาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย หนี้ ไพโรจน์ วายุภาพ

ผู้แต่ง

ไพโรจน์ วายุภาพ

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 12 : กุมภาพันธ์ 2561

จำนวนหน้า

640 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 x 26 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9786164040410

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

คำนิยม

     ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 หนี้เป็นวิชาหนึ่งที่อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอน ภาคหนึ่งของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัญฑิตยสภาตั้งแต่ในการสอบสมัยที่ 1 ประจำปีการศึกษาพุทธศักราช 2491 สอบเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2492 โดยมีคำถามเรื่องลูกหนี้ผิดนัดและความรับผิดชอบของลูกหนี้ในการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นในระหว่างเวลาผิดนัดและการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งที่ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบตามมาตรา 204,217 และมาตรา 218 เป็นข้อสอบครั้งแรกในวิชานี้สำหรับเนื้อหาสาระของกฎหมายลักษณะหนี้จะศึกษาปัญหาในกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เฉพาะบทบัญญัติว่าด้วยหนี้วัตถุแห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ ล๔กหนี้และเจ้าหนี้หลายคนโอนสิทธิเรียกร้องและความระงับหนี้ โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคำพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถปรับใช้บทบัญญัติของกฎหมายได้ในเชิงปฏิบัติ

    ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ เป็นอาจารย์ผู้บรรยายถาคปกติวิชากฎหมายแพ่ง ลักษณะหนี้ มาตั้งแต่สมัยที่ 51 ปีการศึกษา 2541 จนกระทั่งปัจจุบัน และเป็นหัวหน้าภาควิชาดังกล่าวของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัญฑิตยสภานอกจากนี่ท่านยังเป็นผู้บรรยายวิชากฎหมายในมหาวิทยาลัยของรัฐและสถาบันการศึกษาหลายแห่งเคยเป็นบรรณาธิการหนังสือคำพิพากษาฎีกา จัดพิมพ์โดยเนติบัญฑิตยสภาได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะและประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากการเป็นข้าราชการตุลาการเป็นระยะเวลานานจนดำรงตำแหน่งเป็นประธานศาลฎีกาเรียบเรียงคำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหนี้ เล่มนี้มอบให้สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาเป็นผู้ดำเนินการจัดพิมพ์ เพื่อเป็นตำราประกอบการเรียนแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป

    หนังสือคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย หนี้ นี้ได้จัดพิมพ์มาแล้วรวม 11 ครั้ง และทุกครั้งจำหน่ายหมดไปอย่างรวดเร็วแล้วในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 12 นี้ ท่านศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ ได้แก้ไขเพิ่มเติมคำพิพากษาศาลฎีกาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งเรียบเรียงเนื้อหาในบางส่วนขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งต้องใช้ความวิริยะและอุตสาหะเป็นอย่างยิ่งจนสำเร็จเป็นรูปเล่มขึ้นมา

        สำหรับอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัญฑิตยสภาขอขอบคุณศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ ที่ได้กรุณาอุทิศเวลาเรียบเรียงตำราเล่มนี้และมอบให้สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัญฑิตยสภา เป็นผู้จัดพิมพ์ตลอดมาหวังว่าตำราเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักกฎหมายและผู้ที่สนใจเพื่อใช้ในการศึกษา ค้นคว้ารวมตลอดถึงในทางปฏิบัติและเป็นวรรณกรรมที่มีคุณค่าแก่วงการกฎหมายสืบไป

  

สารบัญ

ภาค 1

บททั่วไป

บทที่ 1 ข้อความเบื้องต้น

1. ความหมายของคำว่าหนี้ (OBLIGATION)

2. ความสำคัญและการศึกษากฎหมายลักษณะหนี้

บทที่ 2 มูลแห่งหนี้

บทที่ 3 วัตถุแห่งหนี้

1. ความหมายของคำว่าวัตถุแห่งหนี้

2. ทรัพย์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้

3. ผลของการเป็นทรัพย์เฉพาะสั่ง

4. ทรัพย์ที่เป็นเงินตรา

5. วัตถุแห่งหนี้ซึ่งเลือกได้

บทที่ 4 ผลแห่งหนี้

 ส่วนที่ 1 การไม่ชำระหนี้

 ส่วนที่ 2 กำหนดเวลาชำระหนี้

1. หนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระ

2. หนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระ

ส่วนที่ 3 ลูกหนี้ผิดนัด

1. เหตุที่ทำให้ลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัด

2. เหตุที่ไม่ทำให้ลูกหนี้ผิดนัด

1) ลูกหนี้ผิดนัดเพราะเจ้าหนี้ได้เตือนแล้ว

2) ลูกหนี้ผิดนัดโดยเจ้าหนี้ไม่ต้องเตือน

3) ลูกหนี้มูลละเมิดผิดนัดตั้งแต่เวลาทำละเมิด

3. ผลของการที่ลูกหนี้ผิดนัด

1) ลูกหนี้ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหนี้

2) เจ้าหนี้บอกปัดไม่รับชำระหนี้

3) ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้น

4) หนี้เงินต้องเสียดอกเบี้ย

ส่วนที่ 4 เจ้าหนี้ผิดนัด

1. เหตุที่ทำให้เจ้าหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัด

2. เหตุที่ ทำให้เจ้าหนี้ไม่ตกเป็นผู้ผิดนัด

3. ผลของการที่เจ้าหนี้ผิดนัด

ส่วนที่ 5 การบังคับชำระหนี้

1. การบังคับชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง

2. การบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินของลูกหนี้

ส่วนที่ 6 การชำระหนี้เป็นพ้นวิสัย

1. ความหมายของการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัย

2. เหตุที่ทำให้การชำระหนี้เป็นพ้นวิสัย

3. ผลของการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัย

ส่วนที่ 7 สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

1. ความหมายของคำว่า ความเสียหาย ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน

2. ค่าสินไหมทดแทนได้แก่อะไรบ้าง

3. ผู้เสียหายมีส่วนผิด

ส่วนที่ 8 รับช่วงสิทธิและช่วงทรัพย์

หมวด 1 รับช่วงสิทธิ

1. ความหมายของการรับช่วงสิทธิ

2. ลักษณะของการรับช่วงสิทธิ

3. เหตุที่ทำให้เกิดการรับช่วงสิทธิ

4. ผลของการรับช่วงสิทธิ

หมวด 2 ช่วงทรัพย์

ส่วนที่ 9 การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้

1. หลักเกณฑ์การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้

2. การยกข้อต่อสู้ในคดี

3. ผลของการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้

ส่วนที่ 10 เพิกถอนการฉ้อฉล

1. หลักเกณฑ์การเพิกถอนการฉ้อฉล

2. ผลของการเพิกถอนฉ้อฉล

3. อายุความการเพิกถอนฉ้อฉล

บทที่ 5 ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน

ส่วนที่ 1 ลูกหนี้ร่วม

1. หลักเกณฑ์ของลูกหนี้ร่วม

2. ที่มาของลูกหนี้ร่วม

3. ผลของการเป็นลูกหนี้ร่วม

4. ความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม

ส่วนที่ 2 เจ้าหนี้ร่วม

1. ที่มาของเจ้าหนี้ร่วม

2. ผลของการเป็นเจ้าหนี้ร่วม

ส่วนที่ 3 กรณีไม่เป็นลูกหนี้ร่วมหรือเจ้าหนี้ร่วม

บทที่ 6 โอนสิทธิเรียกร้อง

1. สิทธิเรียกร้องที่โอนไม่ได้

2. วิธีการโอนสิทธิเรียกร้อง

3. ผลของการโอนสิทธิเรียกร้อง

ภาค 2

ความระงับหนี้

บทที่ 1 การชำระหนี้

ส่วนที่ 1 ผู้ชำระหนี้

ส่วนที่ 2 ผู้รับชำระหนี้

ส่วนที่ 3 การรับชำระหนี้บางส่วนและชำระหนี้อย่างอื่น

ส่วนที่ 4 สภาพทรัพย์ที่ใช้ชำระหนี้

ส่วนที่ 5 สถานที่ชำระหนี้

ส่วนที่ 6 ค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้

ส่วนที่ 7 หลักฐานการชำระหนี้

ส่วนที่ 8 ลำดับการชำระหนี้

ส่วนที่ 9 จัดสรรชำระหนี้

ส่วนที่ 10 วางทรัพย์

บทที่ 2 ปลดหนี้

1. วิธีปลดหนี้

2. ผลของการปลดหนี้

บทที่ 3 หักกลบลบหนี้

1. หลักเกณฑ์การหักกลบลบหนี้

2. วิธีการหักกลบลบหนี้

3. กรณีหักกลบลบหนี้ไม่ได้

4. การหักกลบลบหนี้ในคดีล้มละลาย

5. ผลของการหักกลบลบหนี้

บทที่ 4 แปลงหนี้ใหม่

1. หลักเกณฑ์การแปลงหนี้ใหม่

2. วิธีการแปลงหนี้ใหม่

3. ผลของการแปลงหนี้ไม่

บทที่ 5 หนี้เกลื่อนกลืนกัน

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์  แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์ แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
ขายยกลัง
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE