คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ อรพรรณ พนัสพัฒนา

฿250

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ อรพรรณ พนัสพัฒนา

ผู้แต่ง

อรพรรณ พนัสพัฒนา

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 8 : พฤศจิกายน 2558

จำนวนหน้า

218 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 x 26 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

คำนำ

(พิมพ์ครั้งที่ 8)

   “คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้” ซึ่งพิมพ์ขึ้นครั้งที่ 7 เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จำหน่ายหมดแล้ว ผู้เขียนจึงได้อนุญาตให้พิมพ์ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง

        หนังสือนี้มีเจตนารมณ์ในการอธิบายกฎหมายอย่างง่ายๆ ไม่สลับซับซ้อนและเพื่อความสะดวกในการทำความเข้าใจ หนังสือนี้จึงได้อธิบายความเรียงตามมาตรา แต่ผู้เขียนได้จัดลำดับเรื่องขึ้นใหม่โดยเริ่มจากเรื่องพื้นฐานที่ง่ายไปสู่เรื่องยากที่ซับซ้อนขึ้น และแบ่งเป็น 3 ภาค ภาคที่ 1 ว่าด้วยผลธรรมดาแห่งหนี้ ภาคที่ 2 ว่าด้วยความระงับแห่งหนี้ และภาคที่ 3 ว่าด้วยผลพิเศษแห่งหนี้

       ในการจัดทำครั้งนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณ คุณเกศิณี ยุกตานนท์ ผู้ช่วยค้นคว้าข้อมูลแลพิสูจน์อักษร คุณพจนีย์ เขียวน้อย ผู้พิมพ์ต้นฉบับ คุณจุฑามาศ ตั้งจิตทวีชัย ผู้เป็นบรรณาธิการ และคุณวาสนาซำเซ็น ผู้ช่วยประสานงานในการจัดพิมพ์หนังสือครั้งนี้

   อรพรรณ พนัสพัฒนา

พฤศจิกายน 2558

  

สารบัญ

ภาคที่ 1 ผลธรรมดาแห่งหนี้

บทที่ 1 บทเบื้องต้น

1. ประเภทความสัมพันธ์ของมนุษย์ในทางกฎหมาย

2. โครงสร้างของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

3. ความหมายของหนี้

4. องค์ประกอบของหนี้

5. ความแตกต่างระหว่างทรัพยสิิทธิและบุคคลสิทธิ

6. ลักษณะของสิทธิที่เรียกว่าหนี้

7. บ่อเกิดแห่งหนี้

บทที่ 2 วัตถุแห่งหนี้

1. ความทั่วไป

2. ทรัพย์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้

3. หนี้เงิน

4. วัตถุแห่งหนี้ซึ่งเลือกได้

บทที่ 3 การชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัย

1. ความทั่วไป

2. ลักษณะของการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัย

3. ประเภทของการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัย

3.1 การชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยที่ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบ

3.2 การชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบ

บทที่ 4 กำหนดเวลาชำระหนี้

1. ความทั่วไป

2. กำหนดเวลาชำระหนี้ และเงื่อนเวลาเริ่มต้นตามมาตรา 191 วรรแรก

3. ความสำคัญของกำหนดเวลาชำระหนี้

4. ประเภทของกำหนดเวลาชำระหนี้

บทที่ 4 การผิดนัด

1. ความทั่วไป

2. ลูกหนี้ผิดนัด

3. กรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดโดยไม่ต้องเตือน

4. กรณีที่ไม่ถือว่าลูกหนี้ผิดนัด

5. ผลของลูกหนี้ผิดนัด

6. เจ้าหนี้ผิดนัด

7. กรณีที่เจ้าหนี้ไม่ผิดนัด

8. ผลของเจ้าหนี้ผิดนัด

บทที่ 6 การบังคับชำระหนี้

1. วิธีการบังคับชำระหนี้

2. ทรัพย์ซึ่งอยู่ในบังคับแห่งการชำระหนี้

3. การกำหนดค่าเสียหาย

ภาคที่ 2 ความระงับแห่งหนี้

บทที่ 1 บทเบื้องต้น

บทที่ 2 การชำระหนี้

1. ผู้ชำระหนี้

2. ผู้รับชำระหนี้

3. วิธีการชำระหนี้

4. สถานที่ชำระหนี้

5. ค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้

6. หลักฐานแห่งการชำระหนี้

7. การจัดสรรชำระหนี้

8. ผลของการขอปฏิบัติการชำระหนี้โดยชอบ

บทที่ 3 การวางทรัพย์

1. หลักเกณฑ์การวางทรัพย์

2. สถานที่วางทรัพย์

3. ค่าใช้จ่ายในการวางทรัพย์

4. การวางเงินแทนทรัพย์

5. การถอนทรัพย์ที่วาง

6. ผลของการวางทรัพย์

บทที่ 4 การปลดหนี้

1. ความหมายของการปลดหนี้

2. เปรียบเทียบการปลดหนี้กับนิติกรรมประเภทอื่น

3. วิธีการปลดหนี้

4. ผลของการปลดหนี้

บทที่ 5 การหักกลบลบหนี้

1. ความหมายของการหักกลบลบหนี้

2. ประโยชน์ของการหักกลบลบหนี้

3. หลักเกณฑ์ของการหักกลบลบหนี้

4. วิธีการหักกลบลบหนี้

5. ผลของการหักกลบลบหนี้

6. การจัดสรรหนี้ที่จะต้องหักกลบลบหนี้หลายราย

7. การหักกลบลบหนี้ต่างสถานที่ 

บทที่ 6 การแปลงหนี้ใหม่

1. ความหมายของการแปลงหนี้ใหม่

2. หลักเกณฑ์การแปลงหนี้ใหม่

3. ผลของการแปลงหนี้ใหม่

บทที่ 7 หนี้เกลื่อนกลืนกัน

1. ความหมายของหนี้เกลื่อนกลืนกัน

2. กรณีต่าง ๆ ของหนี้เกลื่อนกลืนกัน

3. ข้อยกเว้นของหนี้เกลื่อนกลืนกัน

4. ผลของหนี้เกลื่อนกลืนกัน

ภาคที่ 3 ผลพิเศษแห่งหนี้

บทที่ 1 สิทธิยึดหน่วง

1. ความทั่วไป

2. หลักเกณฑ์ของสิทธิยึดหน่วง

3. ขอบเขตของสิทธิยึดหน่วง

4. สิทธิของผู้ทรงสิทธิยึดหน่วง

5. หน้าที่ของสิทธิยึดหน่วง

6. ความระงับแห่งสิทธิยึดหน่วง

บทที่ 2 บุริมสิทธิ

1. ความทั่วไป

2. ลักษณะของบุริมสิทธิ

3. ประเภทของบุริมสิทธิ

3.1 บุริมสิทธิสามัญ

3.2 บุริมสิทธิพิเศษ

3.2.1 บุริมสิทธิพิเศษเหนือสังหาริมทรัพย์

3.2.2 บุริมสิทธิพิเศษเหนืออสังหาริมทรัพย์

4. ลำดับแห่งบุริมสิทธิ

5. ผลแห่งบุริมสิทธิ

บทที่ 3 การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้

1. ความทั่วไป

2. หลักเกณฑ์ของการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้

3. วิธีการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้

4. ขอบเขตของการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้

5. ผลของการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้

บทที่ 4 การเพิกถอนการฉ้อฉล

1. ความทั่วไป

2. หลักเกณฑ์ของการเพิกถอนการฉ้อฉล

3. วิธีการเพิกถอนการฉ้อฉล

4. ผลของการเพิกถอนการฉ้อฉล

บทที่ 5 การโอนสิทธิเรียกร้อง

1. ความทั่วไป

2. เปรียบเทียบการโอนสิทธิเรียกร้องกับเรื่องอื่นๆ

3. สิทธิเรียกร้องอันมิอาจโอนให้แก่กันได้

4. ผลของการโอนสิทธิเรียกร้อง

5. วิธีการโอนสิทธิเรียกร้อง

5.1 หนี้อันพึงต้องชำระแก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง

5.2 หนี้อันพึงต้องชำระตามเขาสั่ง

5.3 หนี้อันพึงต้องชำระแก่ผู้ถือ

บทที่ 6 การรับช่วงสิทธิ

ส่วนที่ 1 การรับช่วงสิทธิ

1. ความทั่วไป

2. ลักษณะของการรับช่วงสิทธิ

3. ผลของการรับช่วงสิทธิ

4. ประโยชน์ของการรับช่วงสิทธิ

5. เปรียบเทียบการรับช่วงสิทธิกับเรื่องอื่นๆ

6. กรณีต่าง ๆ ของการรับช่วงสิทธิ

ส่วนที่ 2 การรับช่วงทรัพย์

1. ความทั่วไป

2. ลักษณะของการรับช่วงทรัพย์

3. กรณีต่าง ๆ ของการรับช่วงทรัพย์

4. ผลของการรับช่วงทรัพย์

บทที่ 7 ลูกหนี้หลายคน

1. ความทั่วไป

2. ประเภทของลูกหนี้หลายคน

2.1 หนี้ที่แบ่งกันชำระได้

2.2 หนี้ที่แบ่งกันชำระไม่ได้

2.3 หนี้ร่วม

2.3.1 ลูกหนี้ร่วม

2.3.2 เจ้าหนี้ร่วม

บรรณานุกรม

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าที่คุณสนใจ
หนังสือธนบัตร รัชกาลที่ 9
ธนาคารแห่งประเทศไทย
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
สินค้าไปรษณีย์ (ตราไปรษณียากร)
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข จังหวัดกาฬสินธุ์

Best Seller

ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
ขายยกลัง
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE