คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ อรพรรณ พนัสพัฒนา

฿250

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ อรพรรณ พนัสพัฒนา

ผู้แต่ง

อรพรรณ พนัสพัฒนา

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 8 : พฤศจิกายน 2558

จำนวนหน้า

218 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 x 26 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

คำนำ

(พิมพ์ครั้งที่ 8)

   “คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้” ซึ่งพิมพ์ขึ้นครั้งที่ 7 เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จำหน่ายหมดแล้ว ผู้เขียนจึงได้อนุญาตให้พิมพ์ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง

        หนังสือนี้มีเจตนารมณ์ในการอธิบายกฎหมายอย่างง่ายๆ ไม่สลับซับซ้อนและเพื่อความสะดวกในการทำความเข้าใจ หนังสือนี้จึงได้อธิบายความเรียงตามมาตรา แต่ผู้เขียนได้จัดลำดับเรื่องขึ้นใหม่โดยเริ่มจากเรื่องพื้นฐานที่ง่ายไปสู่เรื่องยากที่ซับซ้อนขึ้น และแบ่งเป็น 3 ภาค ภาคที่ 1 ว่าด้วยผลธรรมดาแห่งหนี้ ภาคที่ 2 ว่าด้วยความระงับแห่งหนี้ และภาคที่ 3 ว่าด้วยผลพิเศษแห่งหนี้

       ในการจัดทำครั้งนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณ คุณเกศิณี ยุกตานนท์ ผู้ช่วยค้นคว้าข้อมูลแลพิสูจน์อักษร คุณพจนีย์ เขียวน้อย ผู้พิมพ์ต้นฉบับ คุณจุฑามาศ ตั้งจิตทวีชัย ผู้เป็นบรรณาธิการ และคุณวาสนาซำเซ็น ผู้ช่วยประสานงานในการจัดพิมพ์หนังสือครั้งนี้

   อรพรรณ พนัสพัฒนา

พฤศจิกายน 2558

  

สารบัญ

ภาคที่ 1 ผลธรรมดาแห่งหนี้

บทที่ 1 บทเบื้องต้น

1. ประเภทความสัมพันธ์ของมนุษย์ในทางกฎหมาย

2. โครงสร้างของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

3. ความหมายของหนี้

4. องค์ประกอบของหนี้

5. ความแตกต่างระหว่างทรัพยสิิทธิและบุคคลสิทธิ

6. ลักษณะของสิทธิที่เรียกว่าหนี้

7. บ่อเกิดแห่งหนี้

บทที่ 2 วัตถุแห่งหนี้

1. ความทั่วไป

2. ทรัพย์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้

3. หนี้เงิน

4. วัตถุแห่งหนี้ซึ่งเลือกได้

บทที่ 3 การชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัย

1. ความทั่วไป

2. ลักษณะของการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัย

3. ประเภทของการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัย

3.1 การชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยที่ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบ

3.2 การชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบ

บทที่ 4 กำหนดเวลาชำระหนี้

1. ความทั่วไป

2. กำหนดเวลาชำระหนี้ และเงื่อนเวลาเริ่มต้นตามมาตรา 191 วรรแรก

3. ความสำคัญของกำหนดเวลาชำระหนี้

4. ประเภทของกำหนดเวลาชำระหนี้

บทที่ 4 การผิดนัด

1. ความทั่วไป

2. ลูกหนี้ผิดนัด

3. กรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดโดยไม่ต้องเตือน

4. กรณีที่ไม่ถือว่าลูกหนี้ผิดนัด

5. ผลของลูกหนี้ผิดนัด

6. เจ้าหนี้ผิดนัด

7. กรณีที่เจ้าหนี้ไม่ผิดนัด

8. ผลของเจ้าหนี้ผิดนัด

บทที่ 6 การบังคับชำระหนี้

1. วิธีการบังคับชำระหนี้

2. ทรัพย์ซึ่งอยู่ในบังคับแห่งการชำระหนี้

3. การกำหนดค่าเสียหาย

ภาคที่ 2 ความระงับแห่งหนี้

บทที่ 1 บทเบื้องต้น

บทที่ 2 การชำระหนี้

1. ผู้ชำระหนี้

2. ผู้รับชำระหนี้

3. วิธีการชำระหนี้

4. สถานที่ชำระหนี้

5. ค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้

6. หลักฐานแห่งการชำระหนี้

7. การจัดสรรชำระหนี้

8. ผลของการขอปฏิบัติการชำระหนี้โดยชอบ

บทที่ 3 การวางทรัพย์

1. หลักเกณฑ์การวางทรัพย์

2. สถานที่วางทรัพย์

3. ค่าใช้จ่ายในการวางทรัพย์

4. การวางเงินแทนทรัพย์

5. การถอนทรัพย์ที่วาง

6. ผลของการวางทรัพย์

บทที่ 4 การปลดหนี้

1. ความหมายของการปลดหนี้

2. เปรียบเทียบการปลดหนี้กับนิติกรรมประเภทอื่น

3. วิธีการปลดหนี้

4. ผลของการปลดหนี้

บทที่ 5 การหักกลบลบหนี้

1. ความหมายของการหักกลบลบหนี้

2. ประโยชน์ของการหักกลบลบหนี้

3. หลักเกณฑ์ของการหักกลบลบหนี้

4. วิธีการหักกลบลบหนี้

5. ผลของการหักกลบลบหนี้

6. การจัดสรรหนี้ที่จะต้องหักกลบลบหนี้หลายราย

7. การหักกลบลบหนี้ต่างสถานที่ 

บทที่ 6 การแปลงหนี้ใหม่

1. ความหมายของการแปลงหนี้ใหม่

2. หลักเกณฑ์การแปลงหนี้ใหม่

3. ผลของการแปลงหนี้ใหม่

บทที่ 7 หนี้เกลื่อนกลืนกัน

1. ความหมายของหนี้เกลื่อนกลืนกัน

2. กรณีต่าง ๆ ของหนี้เกลื่อนกลืนกัน

3. ข้อยกเว้นของหนี้เกลื่อนกลืนกัน

4. ผลของหนี้เกลื่อนกลืนกัน

ภาคที่ 3 ผลพิเศษแห่งหนี้

บทที่ 1 สิทธิยึดหน่วง

1. ความทั่วไป

2. หลักเกณฑ์ของสิทธิยึดหน่วง

3. ขอบเขตของสิทธิยึดหน่วง

4. สิทธิของผู้ทรงสิทธิยึดหน่วง

5. หน้าที่ของสิทธิยึดหน่วง

6. ความระงับแห่งสิทธิยึดหน่วง

บทที่ 2 บุริมสิทธิ

1. ความทั่วไป

2. ลักษณะของบุริมสิทธิ

3. ประเภทของบุริมสิทธิ

3.1 บุริมสิทธิสามัญ

3.2 บุริมสิทธิพิเศษ

3.2.1 บุริมสิทธิพิเศษเหนือสังหาริมทรัพย์

3.2.2 บุริมสิทธิพิเศษเหนืออสังหาริมทรัพย์

4. ลำดับแห่งบุริมสิทธิ

5. ผลแห่งบุริมสิทธิ

บทที่ 3 การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้

1. ความทั่วไป

2. หลักเกณฑ์ของการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้

3. วิธีการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้

4. ขอบเขตของการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้

5. ผลของการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้

บทที่ 4 การเพิกถอนการฉ้อฉล

1. ความทั่วไป

2. หลักเกณฑ์ของการเพิกถอนการฉ้อฉล

3. วิธีการเพิกถอนการฉ้อฉล

4. ผลของการเพิกถอนการฉ้อฉล

บทที่ 5 การโอนสิทธิเรียกร้อง

1. ความทั่วไป

2. เปรียบเทียบการโอนสิทธิเรียกร้องกับเรื่องอื่นๆ

3. สิทธิเรียกร้องอันมิอาจโอนให้แก่กันได้

4. ผลของการโอนสิทธิเรียกร้อง

5. วิธีการโอนสิทธิเรียกร้อง

5.1 หนี้อันพึงต้องชำระแก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง

5.2 หนี้อันพึงต้องชำระตามเขาสั่ง

5.3 หนี้อันพึงต้องชำระแก่ผู้ถือ

บทที่ 6 การรับช่วงสิทธิ

ส่วนที่ 1 การรับช่วงสิทธิ

1. ความทั่วไป

2. ลักษณะของการรับช่วงสิทธิ

3. ผลของการรับช่วงสิทธิ

4. ประโยชน์ของการรับช่วงสิทธิ

5. เปรียบเทียบการรับช่วงสิทธิกับเรื่องอื่นๆ

6. กรณีต่าง ๆ ของการรับช่วงสิทธิ

ส่วนที่ 2 การรับช่วงทรัพย์

1. ความทั่วไป

2. ลักษณะของการรับช่วงทรัพย์

3. กรณีต่าง ๆ ของการรับช่วงทรัพย์

4. ผลของการรับช่วงทรัพย์

บทที่ 7 ลูกหนี้หลายคน

1. ความทั่วไป

2. ประเภทของลูกหนี้หลายคน

2.1 หนี้ที่แบ่งกันชำระได้

2.2 หนี้ที่แบ่งกันชำระไม่ได้

2.3 หนี้ร่วม

2.3.1 ลูกหนี้ร่วม

2.3.2 เจ้าหนี้ร่วม

บรรณานุกรม

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์  แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์ แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
ขายยกลัง
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE