คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้) ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์

฿460

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้) ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์

ผู้แต่ง

ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 4 : สิงหาคม 2561

จำนวนหน้า

521 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 x 26 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9786162697265

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

หนังสือแบ่งเนื้อหาออกเป็น 11 บท มีเนื้อหาดังนี้ 

1.ความสัมพันธ์ของกฎหมายลักษณะหนี้กับกฎหมายลักษณะอื่น 

2.ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของกฎหมายลักษณะหนี้ 

3.ความคิดพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางหนี้ในระบบกฎหมายไทย 

4.ประเภทของหนี้ 

5.การเปลี่ยนตัวบุคคลของหนี้ 

6.การปฏิบัติการชำระหนี้ 

7.การไม่ชำระหนี้ 

8.การกำหนดค่าเสียหาย 

9.การควบคุมกองทรัพย์สินของลูกหนี้ 

10.ผลพิเศษของหนี้ 

11.ความระงับแห่งหนี้

  
คำนำ

(พิมพ์ครั้งที่ 3)

  หนังสือกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้) ในการพิมพ์ครั้งที่ 3 นี้ ข้าพเจ้าพยายามแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนทั้งที่เป็นปัญหาเพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจนมากขึ้น และเพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกาเพื่อให้หนังสือมีความทันสมัยอยู่เสมอ แต่หนังสือเล่มนี้ยังคงมีความบกร่องอยู่อีกซึ่งข้าพเจ้าจะพยายามปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอขอบใจนิสิตทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมทั้งนิสิตที่ทำวิทยานิพนธ์กับข้าพเจ้าสำหรับความตั้งใจในการเรียนและการทำวิทยานิพนธ์อันก่อเกิดกำลังใจแก่ข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ถามไถ่ข้าพเจ้าอยู่เสมอมิได้ทำให้ข้าพเจ้าต้องศึกษาค้นคว้า คิดไตร่ตรองเพิ่มเติมอยู่เสมอจนค่อย ๆ นำมาสู่พัฒนาการของหนังสือเล่มนี้ ทั้งขอขอบใจนางสาวธีรากรณ์ จินดาหลวง นิสิตระดับมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยของข้าพเจ้าสำหรับการสนับสนุนการค้นคว้าด้วยความเอาใจใส่เสมอ

  ข้าพเจ้าขอขอบคุณสถาพร ลิ้มมณี สำหรับการสนับสนุนตำราที่ใช้ในการค้นคว้าอยู่เสมอ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สำนักพิมพ์วิญญูชนทุกท่านสำหรับการดำเนินการจัดพิมพ์ที่รวดเร็วและเรียบร้อยอีกวาระหนึ่ง

  สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณพี่ ๆ ของข้าพเจ้า คุณชนะธัช คุณวราภรณ์ คุณสมชัย และคุณวรนันท์ หยกอุบล สำหรับการสนับสนุนในทุก ๆ ด้านและสำหรับความปรารถนาดีอันยิ่งใหญ่ที่หาขอบเขตมิได้ ทั้งขอขอบใจนางสาวพรวรินทร์ โสตถิพันธุ์  บุตรสาวที่ช่วยออกแบบปก เป็นกำลังใจให้และเวลาข้าพเจ้าในการประกอบกรรมดีเสมอมา

  ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะอำนวยประโยชน์ให้แก่นิสิต นักศึกษา และผู้อ่านทุกท่านบ้างไม่มากก็น้อยสมดังปณิธานที่ตั้งไว้

  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธ์

29 มิถุนายน 2560

  

สารบาญ

บทที่ 1 ความสัมพันธ์ของกฎหมายลักษณะหนี้กับกฎหมายลักษณะอื่น

1. ความนำ

2. ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายลักษณะหนี้และกฎหมายลักษณะนิติกรรม-สัญญา

3. ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายลักษณะหนี้และกฎหมายลักษณะละเมิดจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้

4.ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายลักษณะหนี้และเอกเทศสัญญา

5. สรุป

บทที่ 2 ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของกฎหมายลักษณะหนี้

1. ความนำ

2. ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์และความคิดพื้นฐานของหนี้ตามกฎหมายโรมัน

3. ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของหนี้ตามกฎหมายไทย

4. สรุป

บทที่ 3 ความคิดพิ้นฐานของความสัมพันธ์ทางหนี้ในระบบกฎหมายไทย

1. ความหมาย

2. ความแตกต่างระหว่างทรัพยสิทธิและบุคคลสิทธิ

3. บ่อเกิดแห่งหนี้ตามกฎหมายไทย

4. องค์ประกอบของความสัมพันธ์ทางหนี้

5. หนี้ในธรรม

6. สรุป

บทที่ 4 ประเภทของหนี้

1. ความนำ

2. หนี้ที่มีบุคคลหลายคน

3. หนี้ที่มีวัตถุแห่งหนี้หลายอย่าง

4. หนี้ที่แบ่งด้วยการชำระหนี้

5. หนี้ที่แยกตามความสัมพันธ์ทางหนี้อย่างอื่น

บทที่ 5 การเปลี่ยนตัวบุคคลของหนี้

1. ความนำ

2. ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์

3. การเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ด้วยการโอนสิทธิเรียกร้อง

4. การเปลี่ยนตัวลูกหนี้

5. การเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้และลูกหนี้ : การโอนสัญญา

6. สัญญา factoriong

7. ความแตกต่างระหว่างการโอนหนี้ที่ต้องชำระแก่เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง กับการโอนหนี้ที่ต้องชำระตามเขาสั่งและการโอนหนี้ที่ต้องชำระแก่ผู้ถือ

8. ความแตกต่างระหว่างการโอนสิทธิเรียกร้อง และการรับช่วงสิทธิ

9. ความแตกต่างระหว่างการโอนสิทธิเรียกร้องและการแปลงหนี้ใหม่

10. ความแตกต่างระหว่างการโอนสิทธิเรียกร้องและการโอนสัญญา

11. สรุป

บทที่ 6  ผลธรรมดาของหนี้ : การปฏิบัติการชำระหนี้

1. ความนำ

2. ความหมายของการปฏิบัติการชำระหนี้

3. บุคคลผู้มีหน้าที่ต้องชำระหนี้

4. บุคคลผู้มีสิทธิได้รับชำระหนี้

5. เวลาในการชำระหนี้

6. สถานที่ในการชำระหนี้

7. ค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้

8. วิธีการชำระหนี้

9. ผลของการปฏิบัติการชำระหนี้โดยชอบ

10. สรุป

บทที่ 7 ผลธรรมดาของหนี้ : การไม่ชำระหนี้

1. ความนำ

2. ความหมาย

3. หลักเกณฑ์และผลของการที่ลูกหนี้ละเลยไม่ชำระหนี้

4. หลักเกณฑ์และผลของการที่ลูกหนี้ผิดนัด

5. หลักเกณฑ์และผลของการที่ลูกหนี้ชำระไม่ตรงตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ประการอื่น

6. ข้อยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้

7. เจ้าหนี้ผิดนัด

8. ผลของการชำระหนี้พ้นวิสัยในสัญญาต่างตอบแทน

9. ความแตกต่างระหว่างการชำระหนี้พ้นวิสัย การมีอุปสรรคในการชำระหนี้การชำระหนี้ยังเป็นไปได้แต่กลายเป็นภาระมากสมควรเพราะเหตุที่ได้เกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้ก่อหนี้

10. สรุป

บทที่ 8 การกำหนดค่าเสียหาย

1. ความนำ

2. ฐานความคิด

3. ความหมาย

4. เหตุที่จะก่อให้เกิดการชดใช้ค่าเสียหาย

5. ประเภทของค่าเสียหาย : ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

6. ลักษณะของค่าเสียหาย

7. หลักเกณฑ์และทฤษฎีที่ใช้ในการกำหนดค่าเสียหาย

8. การกำหนดค่าเสียหายถ้าเจ้าหนี้มีส่วนผิดหรือว่าเจ้าหนี้มีส่วนผิด

9. สรุป

บทที่ 9 ผลธรรมดาของหนี้ : การควบคุมกองทรัพย์สินของลูกหนี้

1. ความนำ

2. ขอบเขตความรับผิดของลูกหนี้

3. การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้

4. การเพิกถอนการฉ้อฉล

5. สรุป

บทที่ 10 ผลพิเศษของหนี้

1. ความนำ

2. การรับช่วงสิทธิ

3. การรับช่วงทรัพย์

4. การใช้สิทธิยึดหน่วง

5. บุริมสิทธิ

6. สรุป

บทที่ 11 ความระงับแห่งหนี้

1. ความนำ

2. การชำระหนี้

3. การปลดหนี้

4. การหักกลบลบหนี้

5. การแปลงหนี้ใหม่

6. การที่หนี้เกลื่อนกลืนกัน

7. สรุป

บรรณานุกรม

ดัชนี

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าที่คุณสนใจ
หนังสือธนบัตร รัชกาลที่ 9
ธนาคารแห่งประเทศไทย
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
สินค้าไปรษณีย์ (ตราไปรษณียากร)
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข จังหวัดกาฬสินธุ์

Best Seller

ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
ขายยกลัง
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE