คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้) ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์

฿460

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้) ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์

ผู้แต่ง

ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 4 : สิงหาคม 2561

จำนวนหน้า

521 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 x 26 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9786162697265

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

หนังสือแบ่งเนื้อหาออกเป็น 11 บท มีเนื้อหาดังนี้ 

1.ความสัมพันธ์ของกฎหมายลักษณะหนี้กับกฎหมายลักษณะอื่น 

2.ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของกฎหมายลักษณะหนี้ 

3.ความคิดพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางหนี้ในระบบกฎหมายไทย 

4.ประเภทของหนี้ 

5.การเปลี่ยนตัวบุคคลของหนี้ 

6.การปฏิบัติการชำระหนี้ 

7.การไม่ชำระหนี้ 

8.การกำหนดค่าเสียหาย 

9.การควบคุมกองทรัพย์สินของลูกหนี้ 

10.ผลพิเศษของหนี้ 

11.ความระงับแห่งหนี้

  
คำนำ

(พิมพ์ครั้งที่ 3)

  หนังสือกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้) ในการพิมพ์ครั้งที่ 3 นี้ ข้าพเจ้าพยายามแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนทั้งที่เป็นปัญหาเพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจนมากขึ้น และเพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกาเพื่อให้หนังสือมีความทันสมัยอยู่เสมอ แต่หนังสือเล่มนี้ยังคงมีความบกร่องอยู่อีกซึ่งข้าพเจ้าจะพยายามปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอขอบใจนิสิตทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมทั้งนิสิตที่ทำวิทยานิพนธ์กับข้าพเจ้าสำหรับความตั้งใจในการเรียนและการทำวิทยานิพนธ์อันก่อเกิดกำลังใจแก่ข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ถามไถ่ข้าพเจ้าอยู่เสมอมิได้ทำให้ข้าพเจ้าต้องศึกษาค้นคว้า คิดไตร่ตรองเพิ่มเติมอยู่เสมอจนค่อย ๆ นำมาสู่พัฒนาการของหนังสือเล่มนี้ ทั้งขอขอบใจนางสาวธีรากรณ์ จินดาหลวง นิสิตระดับมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยของข้าพเจ้าสำหรับการสนับสนุนการค้นคว้าด้วยความเอาใจใส่เสมอ

  ข้าพเจ้าขอขอบคุณสถาพร ลิ้มมณี สำหรับการสนับสนุนตำราที่ใช้ในการค้นคว้าอยู่เสมอ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สำนักพิมพ์วิญญูชนทุกท่านสำหรับการดำเนินการจัดพิมพ์ที่รวดเร็วและเรียบร้อยอีกวาระหนึ่ง

  สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณพี่ ๆ ของข้าพเจ้า คุณชนะธัช คุณวราภรณ์ คุณสมชัย และคุณวรนันท์ หยกอุบล สำหรับการสนับสนุนในทุก ๆ ด้านและสำหรับความปรารถนาดีอันยิ่งใหญ่ที่หาขอบเขตมิได้ ทั้งขอขอบใจนางสาวพรวรินทร์ โสตถิพันธุ์  บุตรสาวที่ช่วยออกแบบปก เป็นกำลังใจให้และเวลาข้าพเจ้าในการประกอบกรรมดีเสมอมา

  ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะอำนวยประโยชน์ให้แก่นิสิต นักศึกษา และผู้อ่านทุกท่านบ้างไม่มากก็น้อยสมดังปณิธานที่ตั้งไว้

  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธ์

29 มิถุนายน 2560

  

สารบาญ

บทที่ 1 ความสัมพันธ์ของกฎหมายลักษณะหนี้กับกฎหมายลักษณะอื่น

1. ความนำ

2. ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายลักษณะหนี้และกฎหมายลักษณะนิติกรรม-สัญญา

3. ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายลักษณะหนี้และกฎหมายลักษณะละเมิดจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้

4.ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายลักษณะหนี้และเอกเทศสัญญา

5. สรุป

บทที่ 2 ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของกฎหมายลักษณะหนี้

1. ความนำ

2. ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์และความคิดพื้นฐานของหนี้ตามกฎหมายโรมัน

3. ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของหนี้ตามกฎหมายไทย

4. สรุป

บทที่ 3 ความคิดพิ้นฐานของความสัมพันธ์ทางหนี้ในระบบกฎหมายไทย

1. ความหมาย

2. ความแตกต่างระหว่างทรัพยสิทธิและบุคคลสิทธิ

3. บ่อเกิดแห่งหนี้ตามกฎหมายไทย

4. องค์ประกอบของความสัมพันธ์ทางหนี้

5. หนี้ในธรรม

6. สรุป

บทที่ 4 ประเภทของหนี้

1. ความนำ

2. หนี้ที่มีบุคคลหลายคน

3. หนี้ที่มีวัตถุแห่งหนี้หลายอย่าง

4. หนี้ที่แบ่งด้วยการชำระหนี้

5. หนี้ที่แยกตามความสัมพันธ์ทางหนี้อย่างอื่น

บทที่ 5 การเปลี่ยนตัวบุคคลของหนี้

1. ความนำ

2. ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์

3. การเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ด้วยการโอนสิทธิเรียกร้อง

4. การเปลี่ยนตัวลูกหนี้

5. การเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้และลูกหนี้ : การโอนสัญญา

6. สัญญา factoriong

7. ความแตกต่างระหว่างการโอนหนี้ที่ต้องชำระแก่เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง กับการโอนหนี้ที่ต้องชำระตามเขาสั่งและการโอนหนี้ที่ต้องชำระแก่ผู้ถือ

8. ความแตกต่างระหว่างการโอนสิทธิเรียกร้อง และการรับช่วงสิทธิ

9. ความแตกต่างระหว่างการโอนสิทธิเรียกร้องและการแปลงหนี้ใหม่

10. ความแตกต่างระหว่างการโอนสิทธิเรียกร้องและการโอนสัญญา

11. สรุป

บทที่ 6  ผลธรรมดาของหนี้ : การปฏิบัติการชำระหนี้

1. ความนำ

2. ความหมายของการปฏิบัติการชำระหนี้

3. บุคคลผู้มีหน้าที่ต้องชำระหนี้

4. บุคคลผู้มีสิทธิได้รับชำระหนี้

5. เวลาในการชำระหนี้

6. สถานที่ในการชำระหนี้

7. ค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้

8. วิธีการชำระหนี้

9. ผลของการปฏิบัติการชำระหนี้โดยชอบ

10. สรุป

บทที่ 7 ผลธรรมดาของหนี้ : การไม่ชำระหนี้

1. ความนำ

2. ความหมาย

3. หลักเกณฑ์และผลของการที่ลูกหนี้ละเลยไม่ชำระหนี้

4. หลักเกณฑ์และผลของการที่ลูกหนี้ผิดนัด

5. หลักเกณฑ์และผลของการที่ลูกหนี้ชำระไม่ตรงตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ประการอื่น

6. ข้อยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้

7. เจ้าหนี้ผิดนัด

8. ผลของการชำระหนี้พ้นวิสัยในสัญญาต่างตอบแทน

9. ความแตกต่างระหว่างการชำระหนี้พ้นวิสัย การมีอุปสรรคในการชำระหนี้การชำระหนี้ยังเป็นไปได้แต่กลายเป็นภาระมากสมควรเพราะเหตุที่ได้เกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้ก่อหนี้

10. สรุป

บทที่ 8 การกำหนดค่าเสียหาย

1. ความนำ

2. ฐานความคิด

3. ความหมาย

4. เหตุที่จะก่อให้เกิดการชดใช้ค่าเสียหาย

5. ประเภทของค่าเสียหาย : ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

6. ลักษณะของค่าเสียหาย

7. หลักเกณฑ์และทฤษฎีที่ใช้ในการกำหนดค่าเสียหาย

8. การกำหนดค่าเสียหายถ้าเจ้าหนี้มีส่วนผิดหรือว่าเจ้าหนี้มีส่วนผิด

9. สรุป

บทที่ 9 ผลธรรมดาของหนี้ : การควบคุมกองทรัพย์สินของลูกหนี้

1. ความนำ

2. ขอบเขตความรับผิดของลูกหนี้

3. การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้

4. การเพิกถอนการฉ้อฉล

5. สรุป

บทที่ 10 ผลพิเศษของหนี้

1. ความนำ

2. การรับช่วงสิทธิ

3. การรับช่วงทรัพย์

4. การใช้สิทธิยึดหน่วง

5. บุริมสิทธิ

6. สรุป

บทที่ 11 ความระงับแห่งหนี้

1. ความนำ

2. การชำระหนี้

3. การปลดหนี้

4. การหักกลบลบหนี้

5. การแปลงหนี้ใหม่

6. การที่หนี้เกลื่อนกลืนกัน

7. สรุป

บรรณานุกรม

ดัชนี

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์  แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์ แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
ขายยกลัง
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE