คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ประกันภัย

฿400

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ประกันภัย

ผู้แต่ง

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 6 : มกราคม 2556

จำนวนหน้า

448 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 x 26 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

978616

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

สารบัญ

ข้อความเบื้องต้น

1. ความมุ่งหมายของการประกันภัย

2. ขอบเขตของการประกันภัย

3. ประโยชน์ของการประกันภัย

4. ประวัติของการประกันภัยในต่างประเทศ

5. ประวัติของการประกันภัยในต่างประเทศ

หมวด 1 บดเบ็ดเสร็จทั่วไป

บทที่ 1 สัญญาประกันภัย

1.1 ความหมายของสัญญาประกันภัย

1.2 วัตถุประสงค์ของการประกันภัย

1.3 วิเคราะห์ศัพท์

1.4 สัญญาประกันภัยแตกต่างจากสัญญาอื่นที่มีส่วนคล้ายคลึงกัน

1.5 ประเภทของสัญญาประกันภัย

1.6 บุคคลที่เกี่ยวข้องในสัญญาประกันภัย

1.7 สาระสำคัญของสัญญาประกันภัย

1.7.1 เป็นสัญญาต่างตอบแทน

1.7.2 เป็นสัญญาที่มีผลบังคับไม่แน่นอน

1.7.3 เป็นสัญญาที่ต้องการความซื่อสัตย์อย่างยิ่ง

1.7.4 เป็นสัญญาที่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ

1.7.5 เป็นสัญญา (กรมธรรม์ประกันภัย) ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ

บทที่ 2 ส่วนได้เสียในสัญญาประกันภัย

2.1 หลักทั่วไป

2.2 ส่วนได้เสียในกรณีประกันวินาศภัย

2.2.1 ส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันวินาศภัยได้

หนังสือกฎหมาย attorney285.com

2.2.2 ราคาแห่งส่วนได้เสียหรือมูลประกันภัย

2.2.3 เวลาที่ต้องมีส่วนได้เสียในมูลประกันภัย

2.3 ส่วนได้เสียในกรณีประกันชีวิต

2.3.1 การประกันชีวิตของตนเอง

2.3.2 การเอาประกันชีวิตของบุคคลอื่น

ก. บุพการี-ผู้สืบสันดาน

ข. คู่สมรส

ค. ญาติ

ง. ผู้มีความสัมพันธ์ในทางธุรกิจ

2.4 ผลของการทำสัญญาประกันภัยโดยไม่มีส่วนได้เสีย

บทที่ 3 หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาประกันภัย

3.1 การก่อให้เกิดสัญญาประกันภัย

3.2 สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาไม่มีแบบ

3.3 สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ

3.4 กรมธรรม์ประกันภัย

3.4.1 ลักษณะของกรมธรรม์ประกันภัย

3.4.2 กรณีผู้รับประกันภัยไม่ออกกรมธรรม์ให้ผู้เอาประกันภัย

3.4.3 กรณีออกกรมธรรม์แต่มีข้อความไม่ตรงตามสัญญาประกันภัย

3.4.4 รายละเอียดในกรมธรรม์ประกันภัย

3.5 ข้อความที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย

ก. ข้อความทำนองเป็นเงื่อนไขบังคับก่อน

ข. ข้อความทำนองเป็นเงื่อนไขบังคับหลัง

ค. ข้อความทำนองเป็นเงื่อนไขจำกัดความรับผิดของผู้รับประกันภัย

3.6 ข้อกำหนดให้ตั้งอนุญาโตตุลาการ

บทที่ 4 เบี้ยประกันภัย

บทที่ 5 ลักษณะพิเศษของสัญญาประกันภัย

5.1 การเปิดเผยข้อความจริง

5.1.1 ผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อความจริง

5.1.2 ข้อความจริงที่ต้องเปิดเผย

5.2 เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง

5.3 ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง

5.3.1 ผู้มีหน้าที่บอกล้างสัญญาประกันภัยเป็นโมฆียะ

5.3.2 การบอกล้างสัญญาประกันภัยเป็นโมฆียะ

5.3.3 ผู้รับการบอกล้างโมฆียกรรม

5.3.4 ผลของการบอกล้างสัญญาประกันภัยเป็นโมฆียะ

5.4 ความรู้ของผู้รับประกันภัย

5.5 ความรู้ของตัวแทนผู้รับประกันภัย

หมวดที่ 2 ประกันวินาศภัย

ส่วนที่ 1 การประกันวินาศภัย

บทที่ 6 สิทธิของผู้รับประกันวินาศภัย

6.1 สิทธิในการขอรับเบี้ยประกัน

6.2 สิทธิเรียกให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ใช้ค่าสินไหมทดแทน

6.3 สิทธิในการรับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยและของผู้รับประโยชน์

6.3.1 ความหมายของการับช่วงสิทธิ

6.3.2 การรับช่วงสิทธิเกิดขึ้นได้อย่างไร

6.3.3 การรับช่วงสิทธิเกิดขึ้นเมื่อใด

6.3.4 ขอบเขตการกระทำของบุคคลภายนอกที่ทำให้เกิดมีการรับช่วงสิทธิ

6.3.5 วิธีปฏิบัติเมื่อรับช่วงสิทธิ

6.3.6 ผลของการรับช่วงสิทธิ

6.4 สิทธิเรียกให้ผู้เอาประกันหาประกัน

6.5 สิทธิลดจำนวนค่าสินไหมทดแทน

6.6 สิทธิในซากทรัพย์

6.7 สิทธิปฏิเสธความรับผิดตามสัญญา

6.8 สิทธิบอกเลิกสัญญาวินาศภัย

6.8.1 สิทธิบอกเลิกสัญญาตามมาตรา 876 วรรคสอง

6.8.2 สิทธิบอกเลิกสัญญาตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

บทที่ 7 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับประกันวินาศภัย

7.1 หน้าที่ใช้ค่าสินไหมทดแทน

7.1.1 หน้าที่ใช้ค่าสินไหมทดแทนเกิดขึ้นเมื่อใด

7.1.2 ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ใด

7.1.3 วิธีใช้ค่าสินไหมทดแทน

7.1.4 ขอบเขตการใช้ค่าสินไหมทดแทน

7.1.5 จำนวนค่าสินไหมทดแทนที่จะต้องใช้ให้

7.1.6 กรณีที่ผู้เอาประกันภัยทำสัญญาประกันภัยไว้หลายรายในวัตถุเดียวกัน

7.1.6.1 หลักวินิจฉัยประกันวินาศภัยหลายราย

7.1.6.2 ผลบังคับของการทำสัญญาประกันภัยไว้หลายราย

7.1.6.3 การสละสิทธิของผู้เอาประกันภัย

7.1.7 การขอลดค่าสินไหมทดแทน

7.1.8 การเรียกคืนค่าสินไหมทดแทนที่ใช้ให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ไปโดยสำคัญผิด

7.1.9 ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัย

7.1.9.1 ไม่ต้องรับผิดเพราะความทุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์

7.1.9.2 ไม่ต้องรับผิดเพราะความไม่สมประกอบในเนื้อแห่งวัตถุที่เอาประกันภัย

7.2 หน้าที่ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย

7.3 หน้าที่คืนเบี้ยประกันภัย

7.4 หน้าที่ออกค่าใช้จ่ายในการตีราคาทรัพย์

บทที่ 8 สิทธิของผู้เอาประกันวินาศภัย

8.1 สิทธิเรียกให้ผู้รับประกันภัยใช้ค่าสินไหมทดแทน

8.2 สิทธิขอลดเบี้ยประกันภัย

8.2.1 สิทธิขอลดเบี้ยประกันภัยตามมาตรา 864

8.2.2 สิทธิขอลดเบี้ยประกันภัยตามมาตรา 873

8.3 สิทธิขอลดจำนวนเงินซึ่งเอาประกันภัย

8.4 สิทธิเรียกให้ผู้รับประกันภัยหาหลักประกัน

8.5 สิทธิบอกเลิกสัญญาประกันวินาศภัย

8.5.1 สิทธิบอกเลิกสัญญาตามมาตรา 872 และมาตรา 876

8.5.2 สิทธิบอกเลิกสัญญาตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535

8.5.3 สิทธิบอกเลิกสัญญาตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

บทที่ 9 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เอาประกันวินาศภัย

9.1 หน้าที่เปิดเผยความจริง

9.2 หน้าที่ชำระเบี้ยประกัน

9.2.1 วิธีชำระเบี้ยประกัน

9.2.2 ข้อสันนิษฐานของกฎหมายเกี่ยวกับการชำระเบี้ยประกันภัย

9.3 หน้าที่บอกกล่าวผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัย

9.3.1 เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องทำการบอกกล่าว

9.3.2 วิธีการบอกกล่าว

9.3.3 ผลของการที่ผู้เอาประกันภัยมิได้บอกกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด

9.4 หน้าที่ป้องกันทรัพย์ที่เอาประกันภัย

9.5 หน้าที่จ่ายค่าสินไหมทดแทนส่วนที่ยังขาดให้แก่ผู้เสียหาย

9.6 หน้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย

9.7 ความรับผิดทางแพ่งของผู้เอาประกันภัยตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายอื่น

บทที่ 10 สิทธิและความรับผิดในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยและการโอนกรมธรรม์

ประกันภัย

10.1 การโอนวัตถุที่เอาประกันภัย

10.2 การโอนกรมธรรม์ประกันภัย

บทที่ 11 สิทธิและความรับผิดของผู้รับประโยชน์

11.1 สิทธิของผู้รับประโยชน์

11.2 ความรับผิดของผู้รับประโยชน์

บทที่ 12 อายุความ

ส่วนที่ 2 บทบัญญัติพิเศษเฉพาะกรณีประกันอัคคีภัย

ส่วนที่ 3 วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน

1. ความหมายของสัญญาประกันภัยในการรับขน

2. ลักษณะของสัญญาประกันภัยในการรับขน

3. ข้อแตกต่างจากสัญญาประกันวินาศภัยทั่วไป

4. มูลประกันภัยในการรับขน

5. ขอบเขตแห่งความรับผิดของสัญญาประกันภัยในการรับขน

6. กรมธรรม์ประกันภัยในการรับขน

ส่วนที่ 4 ประกันภัยค้ำจุน

1. ลักษณะสำคัญของประกันภัยค้ำจุน

2. ข้อแตกต่างจากสัญญาประกันวินาศภัยทั่วไป

3. การประกันภัยต่อ

4. ความรับผิดของผู้รับประกันภัย

5. การรับช่วงสิทธิ

6. สิทธิของผู้เสียหายที่มีต่อผู้รับประกันภัย

7. สิทธิของผู้เสียหายที่มีต่อผู้เอาประกันภัย

8. ข้อแตกต่างจากสัญญาที่มีต่อบุคคลภายนอก

ส่วนที 5 ประกันภัยทางทะเล

1. ความเป็นมาของการประกันภัยทางทะเล

2. วิวัฒนาการของกฎหมายประกันภัยทางทะเล

3. การบังคับใช้กฎหมายประกันภัยทางทะเลในประเทศไทย

4. ความหมายของการประกันภัยทางทะเล

5. ประโยชน์ของการประกันภัยทางทะเล

6. ลักษณะของการประกันภัยทางทะเล

6.1 ความสุจริตอย่างยิ่ง

6.2 คำรับรอง

6.3 ส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันได้

6.4 กรมธรรม์เป็นเอกสารที่โอนกันได้เสรี

6.5 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

6.6 การรับช่วงสิทธิ

7. การประกันภัยทางทะเลแตกต่างกับการประกันอัคคีภัย

8. ประเภทของกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล

8.1 กรมธรรม์เพื่อความคุ้มครองแก่ตัวเรือ สินค้า และระวาง

8.2 กรมธรรม์ที่กำหนดราคาของวัตถุที่เอาประกันภัยละที่ไม่กำหนดราคาของวัตถุที่เอาประกันภัย

8.3 กรมธรรม์ที่กำหนดระยะเวลาของสัญญาและกรมธรรม์ที่คุ้มครองเพื่อการขนส่งเฉพาะครั้ง

8.4 กรมธรรม์ประกันภัยแบบเปิดและแบบลอยตัว

8.5 กรมธรรม์ที่กำหนดระยะเวลาแบบพิเศษ

8.6 กรมธรรม์เพื่อความคุ้มครองแก่เรือหลายลำ

8.7 กรมธรรม์ที่ระบุชื่อเรือและกรมธรรม์ที่ไม่ระบุชื่อเรือ

8.8 กรมธรรม์ที่ไม่กำหนดระยะเวลา

8.9 กรมธรรม์ที่คุ้มครองทรัพย์สินที่อยู่กระจายกัน

9. ภัยที่กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลให้ความคุ้มครอง

10. ภัยพิเศษ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวกับการประกันภัยทางทะเล

ส่วนที่ 6 ประกันภัยต่อ

1. ความหมายของการประกันภัยต่อ

2. ความแตกต่างระหว่างการประกันภัยต่อกับการประกันภัยร่วม

3. วัตถุประสงค์ของการประกันภัยต่อ

3.1 ช่วยให้บริษัทกระจายการเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้นและสามารถรับประกันภัยรายใหญ่ๆได้

3.2 ช่วยให้ความคุ้มครองแก่ผู้ถือกรมธรรม์เพิ่มขึ้น

3.3 ช่วยในการปรับปรุงจำนวนเบี้ยประกัน

3.4 ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนธุรกิจระหว่างบริษัทประกันภัย

3.5 ช่วยให้จำนวนรายได้และค่าสินไหมทดแทนของบริษัทมีความมั่นคง

3.6 ช่วยในการจัดสรรเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

4. กลไกการประกันภัยต่อ

4.1 การประกันภัยต่อ

4.1.1 การประกันภัยเฉพาะราย

4.1.2 การประกันภัยต่อโดยตามสัญญา

4.1.3 การประกันภัยต่อโดยการรวมกลุ่ม

4.2 แบบของการประกันภัยต่อ

4.2.1 การประกันชีวิต

4.2.2 การประกันวินาศภัย

5. วัตถุประสงค์ในการควบคุมและการพัฒนาประกันภัยต่อ

หมวด 3 ประกันชีวิต

บทที่ 13 ความเป็นมาของการประกันชีวิต

บทที่ 14 ความหมายของการประกันชีวิต

บทที่ 15 ลักษณะของการประกันชีวิต

15.1 ลักษณะทั่วไปขอการประกันชีวิต

15.1.1 เป็นสัญญาเสี่ยงโชค

15.1.2 เป็นสัญญาต่างตอบแทน

15.1.3 เป็นสัญญามีเงื่อนไข

15.1.4 เป็นสัญญาสำเร็จรูป

15.1.5 เป็นสัญญาที่ต้องจ่ายเงินตามที่กำหนดไว้

15.1.6 เป็นสัญญา (กรมธรรม์ประกันภัย) ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ

15.2 ความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการประกันภัยอื่นๆ

บทที่ 16 ประเภทของการประกันชีวิต

บทที่ 17 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการประกันชีวิต

17.1 หลักเกี่ยวกับส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันได้

17.2 หลักเกี่ยวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา

บทที่ 18 หน้าที่ของผู้รับประกันชีวิต

18.1 หน้าที่ใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต

18.2 หน้าที่กำหนดเบี้ยประกันชีวิต

18.3 หน้าที่คืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันภัย

18.4 ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันชีวิต

บทที่ 19 หน้าที่ของผู้เอาประกันชีวิต

19.1 หน้าที่เปิดเผยข้อความจริง

19.2 หน้าที่ส่งเบี้ยประกัน

บทที่ 20 การบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต

บทที่ 21 สิทธิของทายาทผู้เอาประกันชีวิต

บทที่ 22 สิทธิของเจ้าหนี้ผู้เอาประกันชีวิต

22.1 สัญญาประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันมิได้เจาะจงตัวผู้รับประโยชน์ไว้

22.2 สัญญาประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันชีวิตได้เจาะจงตัวผู้รับประโยชน์ไว้

22.3 กรณีที่ผู้รับประโยชน์เป็นเจ้าหนี้ผู้เอาประกันด้วย

บทที่ 23 อายุความ

บรรณานุกรม

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE