คำอธิบาย กฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป เล่ม 1 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์

฿480

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คำอธิบาย กฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป เล่ม 1 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์

ผู้แต่ง

เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 11 : แก้ไขเพิ่มเติม มิถุนายน 2562

จำนวนหน้า

745 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 x 26 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9786164859555

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

บทที่ 1 ลักษณะของกฎหมายอาญา

 • ความหมายของกฎหมายอาญา
 • หลักเกณฑ์ในการกำหนดความผิดทางอาญา
 • กฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง
 • เอกชนผู้เสียหายและกฎหมายอาญา
 • กระบวนการใช้บังคับกฎหมายอาญา
 • เอกลักษณ์ของกฎหมายอาญา

บทที่ 2 การใช้กฎหมายอาญาย้อนหลังเพื่อเป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิด

 1. กฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง ยกเลิกความผิดตามกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิด
 2. กฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง มิได้ยกเลิกความผิดตามกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิด แต่มีความแตกต่างกัน

บทที่ 3 ขอบเขตของการใช้กฎหมายอาญา

          หลักดินแดน

 1. การกระทำความผิดในราชอาณาจักร
 2. การกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรแต่ถือว่ากระทำความผิดในราชอาณาจักร

หลักอำนาจลงโทษสากล

หลักบุคคล

 • ข้อเปรียบเทียบระหว่างหลักดินแดน หลักอำนาจลงโทษสากล และหลักบุคคล
 • การคำนึงถึงคำพิพากษาของศาลในต่างประเทศ
 • กรณีกระทำความผิดนอกราชอาราจักร
 • กรณีกระทำความผิดในราชอาราจักร หรือกระทำความผิดที่ประมวลกฎหมายนี้ถือว่าได้กระทำในราชอาณาจักร

บทที่ 4 ประเภทของความผิดอาญา

 1. การแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่ของกฎหมาย
 2. การแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่ของการกระทำ
 3. การแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่เจตนา
 4. การแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่ผู้กระทำ
 5. การแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่โทษ
 6. การแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่ของการดำเนินคดี

บทที่ 5 โครงสร้างความรับผิดในทางอาญา

 • โครงสร้างข้อ 1 การกระทำครบ “องค์ประกอบ” ที่กฎหมายบัญญัติ
 • โครงสร้างข้อ 2 การกระทำไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด
 • โครงสร้างข้อ 3 การกระทำนั้นไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ
 • เหตุลดโทษ

บทที่ 6 โครงสร้างข้อ 1 การกระทำครบ “องค์ประกอบ” ที่กฎหมายบัญญัติ

 • ตอนที่ 1 มีการกระทำ
 • ข้อสังเกตโดยทั่วไปเกี่ยวกับการกระทำ
 • การกระทำโดยการเคลื่อนไหวร่างกาย
 • การกระทำโดยการไม่เคลื่อนไหวร่างกาย
  1. การกระทำโดยงดเว้น
  2. การกระทำโดยละเว้น
 • ความแตกต่างระหว่างการกระทำโดยงดเว้นและการกระทำโดยละเว้น
 • ตอนที่ 2 การกระทำนั้นครบ “องค์ประกอบภายนอก” ของความผิดในเรื่องนั้น
  1. ผู้กระทำ
  2. การกระทำ
  3. วัตถุแห่งการกระทำ
 • การครบองค์ประกอบภายนอกและการขาดองค์ประกอบภายนอก
 • ตอนที่ 3 การกระทำนั้นครบ “องค์ประกอบภายใน”ของความผิดในเรื่องนั้น ๆ

ส่วนที่ 1 เจตนา

 1. เจตนาตามความเป็นจริง
 2. ผู้กระทำต้อง “รู้” ข้อเท็จจริง
 3. ประสงค์ต่อผล
 4. เจตนาฆ่าหรือเจตนาทำร้าย
 5. เล็งเห็นผล
 6. เจตนาพิเศษ
 7. องค์ประกอบภายนอกซึ่งมิใช่ “ข้อเท็จจริง”
 8. การสำคัญผิดในตัวบุคคล
 9. การสำคัญผิดในข้อเท็จจริง

สำคัญผิดว่ามีข้อเท็จจริงซึ่งทำให้การกระทำนั้นไม่เป็นความผิด

สำคัญผิดว่ามีข้อเท็จจริงซึ่งทำให้ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษ

สำคัญผิดว่ามีข้อเท็จจริงซึ่งทำให้ผู้กระทำได้รับโทษน้อยลง

 • การสำคัญผิดในข้อเท็จจริงโดยประมาท
 • การขาดองค์ประกอบภายนอกของความผิด
 • การไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอกของความผิดและการสำคัญผิดว่ามีข้อเท็จจริง ซึ่งทำให้การกระทำไม่เป็นความผิดหรือทำให้ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษหรือได้รับโทษน้อยลงมีความแตกต่างกัน
 • เจตนาโดยผลของกฎหมาย (ไม่ประสงค์ต่อผลและไม่เล็งเห็นผล)

การกระทำโดยพลาด

ส่วนที่ 2 ประมาท

ส่วนที่ 3 ไม่เจตนา ไม่ประมาท

ตอนที่ 4 ผลของการกระทำสัมพันธ์กับการกระทำตามหลักในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล

 • หลักในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล
 • ทฤษฎีเงื่อนไข
 • ทฤษฎีเหตุที่เหมาะสม

บทที่ 7 โครงสร้างข้อ 2 การกระทำไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด

 • ตอนที่ 1 ป้องกัน

หลักเกณฑ์ของการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 68

 1. มีภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย
 2. ภยันตรายนั้นใกล้จะถึง
 3. ผู้กระทำจำต้องกระทำเพื่อป้องกันสิทธิของตนเองหรือผู้อื่นให้พ้นจากภยันตรายนั้น
 4. การกระทำโดยป้องกันสิทธินั้นไม่เกินขอบเขต
  • ตอนที่ 2 ความยินยอม

บทที่ 8 โครงสร้างข้อ 3 การกระทำนั้นไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ

 • ตอนที่ 1 การกระทำโดยจำเป็น
 • จำเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับ
 • จำเป็นเพื่อให้พ้นภยันตราย
 • ตอนที่ 2 เหตุยกเว้นโทษอื่น ๆ ตามประมวลกฎหมายอาญา
 • ส่วนที่ 1 การกระทำความผิดของเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี
 • ส่วนที่ 2 การกระทำความผิดของคนวิกลจริต
 • ส่วนที่ 3 การกระทำความผิดของผู้มึนเมา
 • ส่วนที่ 4 การกระทำความผิดตามคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงาน
 • ส่วนที่ 5 การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในบางความผิดระหว่างสามีภริยา
 • ตอนที่ 3 เหตุยกเว้นโทษกรณีพิเศษ ผู้กระทำถูกล่อให้กระทำความผิดโดยเจ้าพนักงานหรือตัวแทน

บทที่ 9 เหตุลดโทษ

 • ตอนที่ 1 เหตุลดโทษโดยทั่วไป
 • ส่วนที่ 1 ความไม่รู้กฎหมาย
 • ส่วนที่ 2 คนวิกลจริตซึ่งยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง
 • ส่วนที่ 3 คนมึนเมาซึ่งสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง
 • ส่วนที่ 4 ป้องกัน จำเป็น เกินขอบเขต
 • ส่วนที่ 5 การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางมาตราระหว่างญาติสนิท
 • ส่วนที่ 6 ผู้กระทำความผิดอายุกว่า 15 ปี แต่ต่ำกว่า 18 ปี หรือตั้งแต่ 18 ปี แต่ไม่เกิน 20ปี
 • ส่วนที่ 7 เหตุบรรเทาโทษ
 • ตอนที่ 2 เหตุลดโทษเพราะบันดาลโทสะ
 • ถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม
 • การที่ถูกข่มเหงเช่นนั้นเป็นเหตุให้ผู้กระทำบันดาลโทสะ
 • ผู้กระทำได้กระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะบันดาลโทสะ
 • ป้องกันและบันดาลโทสะ
รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
Valid from 19/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
มอบความรักผ่านอาหารเพื่อสุขภาพ สดๆ จากทะเล
มอบความรักผ่านอาหารเพื่อสุขภาพ สดๆ จากทะเล
Valid from 01/11/2562 to 10/01/2563
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
ขายยกลัง
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE