คำอธิบาย กฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป เล่ม 1 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์

฿480

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คำอธิบาย กฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป เล่ม 1 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์

ผู้แต่ง

เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 11 : แก้ไขเพิ่มเติม มิถุนายน 2562

จำนวนหน้า

745 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 x 26 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9786164859555

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

บทที่ 1 ลักษณะของกฎหมายอาญา

 • ความหมายของกฎหมายอาญา
 • หลักเกณฑ์ในการกำหนดความผิดทางอาญา
 • กฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง
 • เอกชนผู้เสียหายและกฎหมายอาญา
 • กระบวนการใช้บังคับกฎหมายอาญา
 • เอกลักษณ์ของกฎหมายอาญา

บทที่ 2 การใช้กฎหมายอาญาย้อนหลังเพื่อเป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิด

 1. กฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง ยกเลิกความผิดตามกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิด
 2. กฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง มิได้ยกเลิกความผิดตามกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิด แต่มีความแตกต่างกัน

บทที่ 3 ขอบเขตของการใช้กฎหมายอาญา

          หลักดินแดน

 1. การกระทำความผิดในราชอาณาจักร
 2. การกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรแต่ถือว่ากระทำความผิดในราชอาณาจักร

หลักอำนาจลงโทษสากล

หลักบุคคล

 • ข้อเปรียบเทียบระหว่างหลักดินแดน หลักอำนาจลงโทษสากล และหลักบุคคล
 • การคำนึงถึงคำพิพากษาของศาลในต่างประเทศ
 • กรณีกระทำความผิดนอกราชอาราจักร
 • กรณีกระทำความผิดในราชอาราจักร หรือกระทำความผิดที่ประมวลกฎหมายนี้ถือว่าได้กระทำในราชอาณาจักร

บทที่ 4 ประเภทของความผิดอาญา

 1. การแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่ของกฎหมาย
 2. การแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่ของการกระทำ
 3. การแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่เจตนา
 4. การแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่ผู้กระทำ
 5. การแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่โทษ
 6. การแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่ของการดำเนินคดี

บทที่ 5 โครงสร้างความรับผิดในทางอาญา

 • โครงสร้างข้อ 1 การกระทำครบ “องค์ประกอบ” ที่กฎหมายบัญญัติ
 • โครงสร้างข้อ 2 การกระทำไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด
 • โครงสร้างข้อ 3 การกระทำนั้นไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ
 • เหตุลดโทษ

บทที่ 6 โครงสร้างข้อ 1 การกระทำครบ “องค์ประกอบ” ที่กฎหมายบัญญัติ

 • ตอนที่ 1 มีการกระทำ
 • ข้อสังเกตโดยทั่วไปเกี่ยวกับการกระทำ
 • การกระทำโดยการเคลื่อนไหวร่างกาย
 • การกระทำโดยการไม่เคลื่อนไหวร่างกาย
  1. การกระทำโดยงดเว้น
  2. การกระทำโดยละเว้น
 • ความแตกต่างระหว่างการกระทำโดยงดเว้นและการกระทำโดยละเว้น
 • ตอนที่ 2 การกระทำนั้นครบ “องค์ประกอบภายนอก” ของความผิดในเรื่องนั้น
  1. ผู้กระทำ
  2. การกระทำ
  3. วัตถุแห่งการกระทำ
 • การครบองค์ประกอบภายนอกและการขาดองค์ประกอบภายนอก
 • ตอนที่ 3 การกระทำนั้นครบ “องค์ประกอบภายใน”ของความผิดในเรื่องนั้น ๆ

ส่วนที่ 1 เจตนา

 1. เจตนาตามความเป็นจริง
 2. ผู้กระทำต้อง “รู้” ข้อเท็จจริง
 3. ประสงค์ต่อผล
 4. เจตนาฆ่าหรือเจตนาทำร้าย
 5. เล็งเห็นผล
 6. เจตนาพิเศษ
 7. องค์ประกอบภายนอกซึ่งมิใช่ “ข้อเท็จจริง”
 8. การสำคัญผิดในตัวบุคคล
 9. การสำคัญผิดในข้อเท็จจริง

สำคัญผิดว่ามีข้อเท็จจริงซึ่งทำให้การกระทำนั้นไม่เป็นความผิด

สำคัญผิดว่ามีข้อเท็จจริงซึ่งทำให้ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษ

สำคัญผิดว่ามีข้อเท็จจริงซึ่งทำให้ผู้กระทำได้รับโทษน้อยลง

 • การสำคัญผิดในข้อเท็จจริงโดยประมาท
 • การขาดองค์ประกอบภายนอกของความผิด
 • การไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอกของความผิดและการสำคัญผิดว่ามีข้อเท็จจริง ซึ่งทำให้การกระทำไม่เป็นความผิดหรือทำให้ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษหรือได้รับโทษน้อยลงมีความแตกต่างกัน
 • เจตนาโดยผลของกฎหมาย (ไม่ประสงค์ต่อผลและไม่เล็งเห็นผล)

การกระทำโดยพลาด

ส่วนที่ 2 ประมาท

ส่วนที่ 3 ไม่เจตนา ไม่ประมาท

ตอนที่ 4 ผลของการกระทำสัมพันธ์กับการกระทำตามหลักในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล

 • หลักในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล
 • ทฤษฎีเงื่อนไข
 • ทฤษฎีเหตุที่เหมาะสม

บทที่ 7 โครงสร้างข้อ 2 การกระทำไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด

 • ตอนที่ 1 ป้องกัน

หลักเกณฑ์ของการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 68

 1. มีภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย
 2. ภยันตรายนั้นใกล้จะถึง
 3. ผู้กระทำจำต้องกระทำเพื่อป้องกันสิทธิของตนเองหรือผู้อื่นให้พ้นจากภยันตรายนั้น
 4. การกระทำโดยป้องกันสิทธินั้นไม่เกินขอบเขต
  • ตอนที่ 2 ความยินยอม

บทที่ 8 โครงสร้างข้อ 3 การกระทำนั้นไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ

 • ตอนที่ 1 การกระทำโดยจำเป็น
 • จำเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับ
 • จำเป็นเพื่อให้พ้นภยันตราย
 • ตอนที่ 2 เหตุยกเว้นโทษอื่น ๆ ตามประมวลกฎหมายอาญา
 • ส่วนที่ 1 การกระทำความผิดของเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี
 • ส่วนที่ 2 การกระทำความผิดของคนวิกลจริต
 • ส่วนที่ 3 การกระทำความผิดของผู้มึนเมา
 • ส่วนที่ 4 การกระทำความผิดตามคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงาน
 • ส่วนที่ 5 การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในบางความผิดระหว่างสามีภริยา
 • ตอนที่ 3 เหตุยกเว้นโทษกรณีพิเศษ ผู้กระทำถูกล่อให้กระทำความผิดโดยเจ้าพนักงานหรือตัวแทน

บทที่ 9 เหตุลดโทษ

 • ตอนที่ 1 เหตุลดโทษโดยทั่วไป
 • ส่วนที่ 1 ความไม่รู้กฎหมาย
 • ส่วนที่ 2 คนวิกลจริตซึ่งยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง
 • ส่วนที่ 3 คนมึนเมาซึ่งสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง
 • ส่วนที่ 4 ป้องกัน จำเป็น เกินขอบเขต
 • ส่วนที่ 5 การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางมาตราระหว่างญาติสนิท
 • ส่วนที่ 6 ผู้กระทำความผิดอายุกว่า 15 ปี แต่ต่ำกว่า 18 ปี หรือตั้งแต่ 18 ปี แต่ไม่เกิน 20ปี
 • ส่วนที่ 7 เหตุบรรเทาโทษ
 • ตอนที่ 2 เหตุลดโทษเพราะบันดาลโทสะ
 • ถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม
 • การที่ถูกข่มเหงเช่นนั้นเป็นเหตุให้ผู้กระทำบันดาลโทสะ
 • ผู้กระทำได้กระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะบันดาลโทสะ
 • ป้องกันและบันดาลโทสะ
รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม  แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE