คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 บททั่วไป ไพโรจน์ วายุภาพ

฿450

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 บททั่วไป ไพโรจน์ วายุภาพ

ผู้แต่ง

ไพโรจน์ วายุภาพ

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 5 : ตุลาคม 2560

จำนวนหน้า

770 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 x 26 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9786164456136

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

คำนำ

(พิมพ์ครั้งที่ 5)

   ในการพิมพ์ครั้งนี้ได้มีการปรับปรุงให้รับกับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 134 ตอนที่ 69 ก หน้า 1 วันที่ กรกฎาคม 2560 และเพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกาซึ่งจัดพิมพ์โดยเนติบัณฑิตยสภาปี 2559 ถึงตอน 10 และปี 2560 ตอน 1

   อนึ่ง เลขมาตราและบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่ปรากฏในการพิมพ์ครั้งนี้ เป็นเลขมาตราและบทบัญญัติที่แก้ไขหรือเพิ่มเติมใหม่เป็นปัจจุบันแล้ว โดยจะไม่ระบุว่ามีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมมาตรานั้น ๆ อย่างไร

ไพโรจน์ วายุภาพ

ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา

ตุลาคม 2560

  

ข้อความเบื้องต้น

กฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติ

ลักษณะของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ความหมายของคำว่า “คดีแพ่ง”

การใช้บังคับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

สาระสำคัญของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ลักษณะ 1 ศาล

บทที่ 1 เขตอำนาจศาล

ส่วนที่ 1 เขตอำนาจศาลที่จะรับคำฟ้อง

  หมวด 1 เขตศาลที่จะรับคำฟ้องในคดีมีข้อพิพาท

  หมวด 2 เขตศาลที่จะรับคำร้องขอในคดีไม่มีข้อพิพาท

  หมวด 3 เขตศาลที่จะรับคำฟ้องหรือคำร้องขอกรณีมูลความแห่งคดีเกี่ยวข้องกัน

  หมวด 4 เขตศาลที่จะรับคำฟ้องเกี่ยวกับคดีสาขา

ส่วนที่ 2 การโอนคดีโดยจำเลยเป็นผู้ขอ

ส่วนที่ 3 การโอนคดีไปรวมพิจารณา

ส่วนที่ 4 การดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลชั้นต้นอื่น

บทที่ 2 คัดค้านผู้พิพากษา

เหตุที่จะยกขึ้นคัดค้านผู้พิพากษาได้

การดำเนินกระบวนพิจารณากรณีที่มีเหตุคัดค้านผู้พิพากษา

ผลของการคัดค้านผู้พิพากษา

บทที่ 3 อำนาจและหน้าที่ของศาล

ส่วนที่ 1 ขอบเขตการใช้อำนาจศาล

ส่วนที่ 2 ลำดับการพิจารณา

ส่วนที่ 3 การตรวจคำคู่ความ

ส่วนที่ 4 การไกล่เกลี่ย

ส่วนที่ 5 กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับคำขอและคำแถลงหรือที่ศาลสั่งได้เอง

ส่วนที่ 6 การคำนวณระยะเวลาและการขยายหรือย่นระยะเวลา

ส่วนที่ 7 การชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย

ส่วนที่ 8 การขอคุ้มครองสิทธิในระหว่างพิจารณา

ส่วนที่ 9 การคัดค้านการดำเนินคดีของศาล

ส่วนที่ 10 เพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ

ส่วนที่ 11 การรวมพิจารณา

ส่วนที่ 12 การแยกพิจารณา

ส่วนที่ 13 ละเมิดอำนาจศาล

ส่วนที่ 14 การดำเนินกระบวนการพิจารณาในต่างประเทศ

บทที่ 4 การนั่งพิจารณา

ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์การนั่งพิจารณา

ส่วนที่ 2 การเลื่อนคดี

ส่วนที่ 3 คู่ความมรณะ

ส่วนที่ 4 คู่ความตกเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้แทนหรือผู้แทนหรือทนายความมรณะหรือหมดอำนาจ

บทที่ 5 รายงานและสำนวนความ

ส่วนที่ 1 ภาษาที่ใช้ในกระบวนพิจารณา

ส่วนที่ 2 ใบมอบอำนาจ

ส่วนที่ 3 รายงานกระบวนพิจารณา

ส่วนที่ 4 การลงลายมือชื่อแสดงการรับรู้หรือรับรอง

ส่วนที่ 5 สารบบความของศาล

ส่วนที่ 6 สำนวนความสูญหายหรือบุบสลาย

ส่วนที่ 7 การตรวจสำนวนและคัดสำเนาเอกสาร

ลักษณะ 2 คู่ความ

บทที่ 1 การเป็นคู่ความ

คดีมีข้อพิพาท

คดีไม่มีข้อพิพาท

บทที่ 2 ความสามารถของคู่ความ

บุคคลที่เป็นผู้ไร้ความสามารถ

บุคคลที่เป็นผู้แทนโดยชอบธรรม

การดำเนินกระบวนพิจารณาของผู้ไร้ความสามารถ

วิธีการแก้ไขเมื่อปรากฏความบกพร่องในเรื่องของความสามารถ

บทที่ 3 ร้องสอด

ส่วนที่ 1 กรณีที่อาจมีการร้องสอดได้และวิธีการร้องสอด

ส่วนที่ 2 ผลของการร้องสอด

บทที่ 4 คู่ความร่วม

การที่จะเป็นคู่ความร่วมกันได้

ผลของการเป็นคู่ความร่วม

บทที่ 5 ผู้แทนในคดี

บทที่ 6 ทนายความ

การตั้งทนายความ

อำนาจของทนายความ

การรับเงินและทรัพย์สินจากศาล

การพ้นจากหน้าที่ทนายความ

บทที่ 7 ผู้รับมอบฉันทะ

บทที่ 8 การสอบสวนถึงอำนาจของผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้แทนของนิติบุคคล

บุคคลที่ถูกสอบสวนอำนาจ

เหตุที่มีการสอบสวนอำนาจ

การสอบสวนอำนาจ

การมีคำสั่ง

ลักษณะ 3 การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร

บทที่1 รายการในคำคู่ความและเอกสาร

บทที่ 2 การยื่นคำคู่ความหรือเอกสารต่อศาล

ส่งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล

ยื่นต่อศาลในระหว่างนั่งพิจารณา

บทที่ 3 การส่งคำคู่ความหรือเอกสารแก่คู่ความหรือบุคคลภายนอก

ส่วนที่ 1 เจ้าพนักงานศาลเป็นผู้ส่ง

ส่วนที่ 2 คู่ความส่งเอง

ส่วนที่ 3 การลงลายมือชื่อรับรู้ในศาลแทนการส่ง

ส่วนที่ 4 การรับไปโดยทางเจ้าพนักงานศาล

บทที่ 4 การถือว่าได้มีการยื่นหรือส่งภายในกำหนด

กรณีที่ต้องทำภายในเวลาหรือก่อนเวลาที่กฎหมายหรือศาลกำหนด

กรณีที่ต้องให้คู่ความอีกฝ่ายหรือบุคคลภายนอกทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ่มต้นนั่งพิจารณาหรือสืบพยาน

กรณีที่คู่ความส่งสำเนาตรงไปยังคู่ความอีกฝ่ายหรือบุคคลภายนอก

บทที่ 5 การส่งคำคู่ความหรือเอกสารในต่างประเทศ

การส่งหมายเรียกและคำฟ้องตั้งต้นคดีกรณีจำเลยไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักร

การส่งเอกสารอื่นนอกจากหมายเรียกและคำฟ้องกรณีผู้รับไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักร

ลักษณะ 4 คำพิพากษาและคำสั่ง

เรื่องที่มิใช่ประเด็นแห่งคดี

เรื่องประเด็นแห่งคดี

บทที่ 1 การประนีประนอมยอมความ

การทำข้อตกลงหรือประนีประนอมยอมความ

การพิพากษาตามยอม

ผลของคำพิพากษาตามยอม

การอุทธรณ์ฎีกาคำพิพากษาตามยอม

บทที่ 2 การทำคำพิพากษาหรือคำสั่ง

ส่วนที่ 1 ขั้นตอนการทำคำพิพากษาหรือคำสั่ง

เขตอำนาจศาลและอำนาจผู้พิพากษาในการทำคำพิพากษาหรือคำสั่ง

การบังคับตามความเห็นขององค์คณะผู้พิพากษาหลายคน

การวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่

การทำความเห็นแย้ง

การอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่ง

ส่วนที่ 2 ข้อความในคำพิพากษาหรือคำสั่ง

ชื่อศาลที่พิพากษาคดีนั้น

ชื่อคู่ความ

รายการแห่งคดี

เหตุผลแห่งคำวินิจฉัย

คำวินิจฉัยของศาล

ค่าฤชาธรรมเนียม

การลงลายมือชื่อ

บทที่ 3 หลักเกณฑ์การวินิจฉัยชี้ขาด

ศาลต้องตัดสินตามข้อหาในคำฟ้องทุกข้อ

ห้ามมิให้พิพากษาหรือทำคำสั่งเกินคำขอ

ห้ามมิให้พิพากษาหรือทำคำสั่งนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้อง

ข้อยกเว้น

บทที่ 4 การแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่ง

บทที่ 5 ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ

หลักเกณฑ์กรณีที่เป็นดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ

การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่ง

การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในคดีเดิม

ข้อยกเว้นที่ไม่เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ

บทที่ 6 ผลผูกพันของคำพิพากษาหรือคำสั่ง

ผลของคำพิพากษาหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับเวลา

ผลของคำพิพากษาหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับบุคคลที่ผูกพัน

ผลของคำพิพากษาหรือคำสั่งที่มีผลผูกพันบุคคลภายนอก

บทที่ 7 คำพิพากษาหรือคำสั่งขัดกัน

คำพิพากษาหรือคำสั่งของทั้งศาลถึงที่สุดแล้ว

คำพิพากษาหรือคำสั่งของทั้งสองศาลต่างเป็นการปฏิบัติชำระหนี้อันแบ่งแยกจากกันไม่ได้

คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลสองศาลขัดกัน

คู่ความมีสิทธิที่จะยื่นคำร้องต่อศาลให้ชี้ขาด

คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลที่ต้องถือตาม

บทที่ 8 คดีถึงที่สุด

กรณีที่เป็นคำพิพากษาหรือคำสั่งซึ่งไม่อาจอุทธรณ์หรือฎีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาใหม่ได้

กรณีที่เป็นคำพิพากษาหรือคำสั่งซึ่งอาจอุทธรณ์หรือฎีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาใหม่ได้

บทที่ 9 ฟ้องซ้ำ

หลักเกณฑ์ของฟ้องซ้ำ

ข้อยกเว้นที่ไม่เป็นฟ้องซ้ำ

ลักษณะ 5 ค่าฤชาธรรมเนียม

บทที่ 1 การกำหนดค่าฤชาธรรมเนียม

บทที่ 2 การชำระค่าฤชาธรรมเนียม

ส่วนที่ 1 การชำระค่าฤชาธรรมเนียมศาลที่เป็นค่าขึ้นศาล

ส่วนที่ 2 การชำระค่าฤชาธรรมเนียมอื่นนอกจากค่าขึ้นศาล

ส่วนที่ 3 การชำระค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี

บทที่ 3 วิธีชำระค่าธรรมเนียมศาล

บทที่ 4 การคืนค่าขึ้นศาล

กรณีคืนค่าขึ้นศาล

กรณีศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาให้ยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล

บทที่ 5 การวางเงินค่าใช้จ่าย

บทที่ 6 การยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

หลักเกณฑ์การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

วิธีขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

ผลของการอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

การถอนอนุญาต

บทที่ 7 ความรับผิดชั้นที่สุดในค่าฤชาธรรมเนียม

ความรับผิดกรณีทั่วไป

ความรับผิดกรณีที่เป็นคู่ความร่วม

ความรับผิดกรณีที่มีการตกลงหรือประนีประนอมยอมความหรืออนุญาตโตตุลาการ

ความรับผิดกรณีที่วางเงินต่อศาล

ความรับผิดกรณีที่มีการชำระหนี้

ความรับผิดกรณีที่ดำเนินกระบวนพิจารณาโดยไม่จำเป็น

บทที่ 8 คำสั่งในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียม

บทที่ 9 การอุทธรณ์ฎีกาในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียม

บทที่ 10 การทำบัญชีแสดงค่าฤชาธรรมเนียม

บทที่ 11 การบังคับคดีในส่วนค่าฤชาธรรมเนียมที่ค้างชำระ

บทที่ 12 ความรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี

กรณีที่เป็นการบังคับคดีแก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษา

กรณีที่เป็นการบังคับคดีแก่ผู้คำประกันในศาล

กรณีที่เป็นการบังคับคดีตามคำพิพากษาให้แบ่งกรรมสิทธิ์รวมหรือมรดก

กรณีที่เป็นการถอนการบังคับคดีตามมาตรา 295(1)

บทที่ 13 การขอให้รับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าที่คุณสนใจ
หนังสือธนบัตร รัชกาลที่ 9
ธนาคารแห่งประเทศไทย
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
สินค้าไปรษณีย์ (ตราไปรษณียากร)
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข จังหวัดกาฬสินธุ์

Best Seller

ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
ขายยกลัง
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE