คำอธิบาย พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 พร้อมคำพิพากษาฎีกา

฿385

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คำอธิบาย พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 พร้อมคำพิพากษาฎีกา

ผู้แต่ง

-

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 4 : มีนาคม 2557

จำนวนหน้า

512 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 x 26

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

978616

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

คำนำ

ในการพิมพ์ครั้งที่ 3

   เนื่องจากหนังสือคำอธิบายซึ่งสำนักพิมพ์นิติธรรมได้จัดพิมพ์ขึ้นครั้งที่ 2 ได้จำหน่ายหมดลง จำเป็นต้องพิมพ์ขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นการตอบสนองผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลายด้าน ไม่ว่าการก่อสร้างทางหลวง ทางหลวงชนบท ทางหลวงพิเศษ ทางพิเศษ เขื่อนชลประทาน เขื่อนพลังน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น ล้วนต้องมีการเวนคืออสังหาริมทรัพย์ทั้งสิ้น ผู้ถูกเวนคืนจึงสิทธิหน้าที่ของตนตามกฎหมาย

   ในการพิมพ์ครั้งนี้ ผู้เขียนได้มีการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาสาระให้ทันสมัย มีการนำคำพิพากษาศาลฎีกามาเพิ่มเติมไว้ตามความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คำสั่งศาลปกครองสูงสุด แม้จะยังมีไม่กี่คำสั่ง แต่ก็ได้วางบรรทัดฐานที่สำคัญเอาไว้ตามแนวคิดและปรัชญาของศาลปกครอง ซึ่งผู้เขียนได้นำคำสั่งศาลปกครองสูงสุดฉบับสมบูรณ์มาตีพิมพ์ไว้ เพื่อให้นักกฎหมายได้ศึกษาโดยละเอียด ทำให้ได้รู้ถึงแนวคิดและปรัชญาของศาลปกครองอย่างลึกซึ้ง และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินวิชาชีพของตนในภายภาคหน้า

   ผู้เขียนขอขอบคุณสำนักพิมพ์นิติธรรม ที่ได้นำตาเล่มนี้ตลอดจนตำราว่าด้วยกฎหมายป่าไม้และสัตว์ป่าของผู้เขียนไปดำเนินการจัดพิมพ์อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ใช้ตำราทั้ง 2 เล่มได้มีโอกาสใช้ตำราที่ปรับปรุงทันสมัยอยู่ตลอดเวลา โดยไม่ต้องรอนานจนเกินควร และขอขอบคุณผู้ใช้ตำรากฎหมายเล่มนี้และหนังสือเล่มอื่น ๆ ของผู้เขียนนับตั้งแต่ตำรากฎหมายป่าไม้ซึ่งพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2517 และพิมพ์ครั้งที่ 6 เมื่อ พ.ศ.2549 ทำให้ผู้เขียนมีความสุขทุกครั้งเมื่อได้เห็นผลงานเขียนของตนเองปรากฏอยู่ในที่ต่าง ๆ หรือมีผู้กล่าวถึงผลงานเหล่านั้น รวมทั้งการได้รับโทรศัพท์ซักถามเพื่อความเข้าใจเพิ่มเติม เพราะผู้อ่านบางท่านมิใช่นักกฎหมายจึงต้องการคำอธิบายที่ละเอียดลออกว่าในตำรา ตลอดเวลากว่า 30 ปี จึงเป็นห้วงเวลาที่ผู้เขียนได้ชื่นชมกับสิ่งที่เรียกว่า “วิทยาทาน” ซึ่งหาค่ามิได้สำหรับสามัญชนคนหนึ่ง

ยืนหยัด ใจสมุทร

13 มิถุนายน 2549

  

สารบัญ

อรัมภบท

มาตรา 1 ถึง มาตรา 4 หลักทั่วไป

มาตรา 5 หลักเกณฑ์ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

  - รัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทย มาตรา 42วรรคสาม

มาตรา 6 และ มาตรา 7 การออกพระราชกฤษฎีกาและการปิดประกาศสำเนา

มาตรา 8 การเข้าสำรวจที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่จะเวรคืน

มาตรา 9 การกำหนดราคาเบื้องต้นอสังหาริมทรัพย์ที่จะเวรคืน

มาตรา 10 การตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่จะเวรคืน

มาตรา 10 ทวิ อำนาจรัฐมนตรีในการสั่งแก้ไขราคาซื้อขายหรือราคาเบื้องต้น

มาตรา 11 และ มาตรา 12 ขั้นตอนการทำสัญญาซื้อขาย จ่ายเงินค่าทดแทนฯลฯ

มาตรา 13 และ มาตรา 14 การดำเนินการเวรคืนในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

มาตรา 15 การตรา พ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์

มาตรา 16 ผลจากการตรา พ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์

มาตรา 17 การเวรคืนที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์

มาตรา 18 บุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน

มาตรา 19 การร้องขอให้เวรคืนโรงเรือนฯลฯส่วนที่เหลือ

มาตรา 20 การร้องขอให้จัดซื้อหรือเวรคืนที่ดินส่วนที่เหลือ

มาตรา 21 หลักเกณฑ์ในการกำหนดเงินค่าทดแทน

มาตรา 22 การกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่มิได้ใช้ประโยชน์ภายในห้าปี

มาตรา 23 การตรา พ.ร.บ.เวนคืนโดยไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกา

มาตรา 24 กรณีที่ห้ามมิให้คิดเงินค่าทดแทนสำหรับราคาที่ดินที่สูงขึ้น

มาตรา 25 การอุทธรณ์เรื่องเงินค่าทดแทนต่อรัฐมนตรี

มาตรา 26 การฟ้องคดีต่อศาลกรณีไม่พอใจค่าทดแทน

มาตรา 27 อำนาจรัฐมนตรีในการตรวจสอบการกำหนดเงินค่าทดแทน

มาตรา 28 การดำเนินการภายหลังตรา พ.ร.บ.เวนคืนตามมาตรา 15

มาตรา 29 วิธีปฏิบัติกรณีมีการจำนอง บุริมสิทธิหรือทรัพยสิทธิ

มาตรา 30 การจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนกรณีอสังหาริมทรัพย์รื้อถอนได้

มาตรา 31 หลักการวางเงินค่าทดแทน

มาครา 32 การแก้ไขหลักฐานทางทะเบียน

มาตรา 33 การจ่ายดอกเบี้ยระหว่างผิดนัด

มาตรา 34 กำหนดเวลาการขอรับเงินค่าทดแทนที่วางไว้

มาตรา 35 บทลงโทษในทางอาญา 

มาตรา 36 บทเฉพาะกาล

คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2537 ถึง พ.ศ.2553

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

คำสั่งศาลปกครองสูงสุด

คำพิพากษาศาลฎีกาย่อโดยพิสดาร พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2543

พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ.2540

ภาคผนวก

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.428/2553

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.829/2556

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์  แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์ แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
ขายยกลัง
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE