คำอธิบายกฎหมายที่ดิน วรวุฒิ เทพทอง

฿450

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คำอธิบายกฎหมายที่ดิน วรวุฒิ เทพทอง

ผู้แต่ง

วรวุฒิ เทพทอง

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 8 : สิงหาคม 2562

จำนวนหน้า

586 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 x 26

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9789742037550

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

ารบัญ

ส่วนที่ 1 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497

การแจ้งการครอบครองที่ดิน

การขอรับโฉนดที่ดิน

ขอคำรับรองว่าได้ให้ประโยชน์ในที่ดินแล้ว

การให้โอนที่ดินที่ได้รับคำรับรองจากนายอำเภอว่าได้ทำประโยชนืแล้ว

การคุ้มครองที่ห่วงห้าม

การคุ้มครองการดำเนินการที่ดำกระทำก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ

การออกโฉนดตราจองหริอตราจองที่ตราว่า "ได้ทำประโยชน์แล้ว"

การได้มาซึ่งที่ดินโดยสัญญาจะซื้อและจะขาย หรือสัญญาเท่าซื้อ

การไถ่ถอนการขายฝาก

การขอจับจองที่ดิน

ผู้รักษาการและมีอำนาจออกกำกระทรวง

ส่วนที่ 2 ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2597

บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

นิยามของคำต่างๆ ในประมวลกฎหมายที่ดิน

ความหมายของ "ที่ดิน"

ความหมายของ "สิทธิในที่ดิน"

  กรรมสิทธิ์

  สิทธิครอบยครอง

  การแย่งการครอบครอง

ความหมายของ "ใบจอง"

  ลักษณะของที่ดินที่จะจัดให้ประชาชน

  คุณสมบัติของบุคคลที่จะจัดให้เข้าอยู่อาศัยหรือประกอบการทำมาหาเลี้ยงชีพ

  การดำเนินการจัดที่ดินให้ประชาช

  แบบของใบจอง

ความหมายของ "หนังสือรับรองการทำประโยชน์"

ความหมายของ "ใขไต่สวน"

ความหมายของ "โฉนดที่ดิน"

  ที่ดินที่จะออกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎร

  ข้อความในโฉนดที่ดิน

  ที่ดินที่ต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดิน

  แบบของโฉนดที่ดิน

  โฉนดแผ่นที่

  โฉนดตารางจอง

  ตารางจองที่ตราว่า "ได้ทำประโยชน์แล้ว"

เจ้าของที่ดิน

การมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

การได้มาตามบทกฎหมายก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินได้ใช้บังคับ

การได้มาตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

การได้มาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครอบครอง

การได้มาตามกฎหมายอื่นๆ

การมีสิทธิครอบครองในที่ดิน

การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

การโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่งมีโฉนดที่ดิน

การโอนสิทธิครอบครองในที่ดินซึ่งมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์

การเวรคืนสิทธิในที่ดินให้แก่รั

การทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดิ

การถอนสภาพที่ดินอันเป้นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

การขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐ

หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง

การห้ามเข้าไปยึดถือครอบครองหรือทำความเสียหายแก่ที่ดินของรัฐ

การจัดหาผลประโยชน์วึ่งที่ดินของรัฐ

การหมอบหมายให้จัดหาผลประโยชน์ซึ่งที่ดินของรัฐ

การให้สัมปทาน

การจัดตั้งสำนักงานที่ดิน

แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (สค.1) ใบจอง (นส.2) (นส.2 ก) หนังสือรับรองการทำผลประโยชน์ (นส.3) (นส.3 ก) (นส.3 ข) ใบไต่สวน (นส.5) โฉนดที่ดิน (นส.4) (นส.4 ก) (นส.4 ข) (นส.4 ค) (นส.4 ง) (นส.4 จ) ตรสจองที่ตราว่า "ได้ทำประโยชน์แล้ว"

บทที่ 2 การจัดที่ดินเพื่อประชาชน

คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ

  องค์ประกอบคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ

  วาระการดำรงค์ตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

การประชุมคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ

  ผู้เป้นประทานในที่ประชุมองค์ประชุมของคณะกรรมการ

  ผู้เป้นประทานในที่ประชุม

  มติของที่ประชุม

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ

การดำเนินการตามมติของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ

  อำนาจของรัฐมนตรีและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรีมอบหมาย

การสำรวจที่ดิน

การจัดที่ดินของรัฐ

ลักษณะของที่ดินที่จะจัดให้ประชาชน

คุณสมบัติของบุคคลที่จะจัดให้เข้าอยู่อาศัย

หรือปรือประกอบทำมาหาเลี้ยงชืพ

การดำเนินการจัดที่ดินให้ประชาช

การของผ่อนผันการเเจ้งการครอบครอง

การออกใบจอง

การใด้มาซึ่งใบจอง

การทำประโยชน์ในที่ดินและการสิ้นสิทธิที่ดินตามใบจอง

การห้ามโอนโฉนดที่ดินหนังสือรับรองการทำประโยชน์

ที่ได้ออกสืบเนื่องมาจากใบจอง

ข้อยกเว้นการห้ามโฮนโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ได้ออกสืบเนื่องจากใบจอง

การไม่อยู่ในข่ายรับรองคดี

บทที่ 3 การบังคับจำหน่ายที่ดิน

วิธีการจำหน่ายที่ดิน

สิทธิของผู้มีสิทธิในที่ดินซึ่งจะพึงจำหน่าย

หน้าที่ของผู้มีสิทธิในที่ดินซึ่งจะพึงจำหน่าย

การชำระค่าที่ดินให้แก่ผู้มีสิทธิในที่ดินซึ่งจะพึงจำหน่าย

การเรียกคืนที่ดิน

บทที่ 4 การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

วิวัฒนาการออกโฉนดที่ดินในประเทศไทย

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำปรธโยชน์

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดิน

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการทำปรธโยชน์

ที่่ดินที่มีอาณาเขตติดต่อคาบเกี่ยวหรืออยู่ในเขตที่ดินของรัฐ

ที่มีระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากา

ข้อความสำคัญที่ต้องมีในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

วิธีการและขั้นตอนการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

โดยวิธีการเดินสำรวจ

ผู้ซึ่งหนังสือเกี่ยวกับที่ดิน

ผู้ซึ่งได้ปฎิบัติตามมาตรา 27 ตรี

ผู้ซึ่งครองครอบที่ดินและทำประโยชน์ในที่ดินภายหลังวันที่

ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ และไม่มีใบจอง ใบเหยียบย่ำ

หรือไม่มีหลักฐานว่าเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อกาครองชีพ

การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

โดยวิธีการขอออกเฉพาะราย

ผู้ซึ่งมีสิทธิครอบครองที่ดิน

ผู้ซึ่งครองครอบและทำประโยชน์อยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับโดยไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์

และมิได้แจ้งการครอบครอง แต่ไม่รวมถึงผู้ซึ่งมิได้ัปฎิบัติตาม มาตรา 27 ตรี

การออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดิน น.ส.3 ก. โดยวิธีแก้ระวางรูปถ่ายทางอากาศ 229

ตัวอย่างการขอออกโฉนดที่ดิน

ผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1)

ผู้ซึ่งครอบครองและทำโยชน์อยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดิน

ใช้บังคับโดยไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์และมิได้แจ้งการครอบครอง

ผู้ซึ่งครอบครองและทำโยชน์ภายหลังวันที่ประมวลกฎหมายที่ดิน

ใช้บังคับและไม่มีใบจอง ใบเหยียบ หรือไม่มีหลักฐานว่าเป็นสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชืพผู้ซึ่งมีใบจอง

ผู้ซึ่งมีหนังสือรับรองการทำปรโยชน์

กรณีเนื้อท่ที่รังวัดใหม่แตกต่างไปจากเนื้อที่ในหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1)

กรณีที่ดินเดิมมีรายการภาวะผูกพั

การยกเลิกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเดิม

กรณีมีการโต้แย้งสิทธิในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

การเพิกถอนหรือการแก้ไขโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์

จดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์

การแจ้งผลคำพิพากษาอันถึงที่สุด

การออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฉบับสำนักงานที่ดินเป็นอันตราย ชำรุด หรือสูญหาย

ภาคผนวก ตัวอย่างภาพถ่ายหนังสือสำหรับที่บ้าน ภาพถ่ายโฉนดสวน ภาพถ่ายโฉนดป่า

ภาพถ่ายโฉนดตรงจอง ภาพถ่ายโฉนดแผนที่ ภาพถ่ายโฉนดที่ดินฉบับแรก ตราจองที่ตราว่า "ได้ทำประโยชน์แล้ว"

บทที่ 5 การรังวัดที่ดิน

การรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดิน

อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่และคนงาน

การทำลาย ดัดแปลง เคลื่อนย้าย ถอดถอนหลักหมายเขตที่ดิน

หรือหมุดหลักฐานเพื่อการแผนที่

การสอบเขตที่ดินโดยทางราชการ

การสอบเขตที่ดินซึ่งดำเนินการโดยผู้มีสิทธิในที่ดินเป็นการเฉพา

การพิสูจน์สอบสวนที่ดินเพื่อออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์

และการตรวจสอบเนื้อที่่ตามหนังสือรับรองการทำประโยขน์

บทที่ 6 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

การยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

นิติธรรมที่ขอจดทะเบียนเป็นโมฆะหรือโมฆียะ

อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่

หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีใบไต่สวน

หลักเกณฑ์และวิธีการการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินได้มาโดยการครอบครองปรปักษ์หรือโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม

การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินที่ได้มา

โดยการครอบครองปรปักษ์

ปัญหาเกี่ยวกับการครองครอบปรปักษ์ที่ดิน

ผลทางกฎหมายของการครอบครองปรปักษ์

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินที่ได้มาโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม

การแบ่งแยกหรือรวมที่ดิน

การแบ่งแยกที่ดินออกเป็นหลายแปล

การรวมที่ดินหลายแปลงเป็นแปลงเดี่ยวกัน

การจดทะเบียนไถ่ถอนจากจำนองหรือของฝาก

การไถ่ถอนจากจำนอง

การไถ่ถอนจากการฝากขาย

การขอจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรด

ทายาทโดยธรรม

ผู้รับพินัยกรรม

แบบของพินัยกรรม

การแบ่งมรดกให้แก่ผู้รับพินัยกรรม

การขอจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรด

การขอจดทะเบียนลงชื่อผู้จัดการมรดก

ผู้จัดมรดก

การขอจดทะเบียนลงชื่อผู้จัดการมรดก

การขออายัดที่ดิน

หลักเกณฑ์และวิธีการอายัดที่ดิน

การขออายัดที่ดินซึ่ง

บทที่ 7 การกำหนดสิทธิในที่ดินเพื่อการศาสนา

การได้มาซึ่งที่ดินของวัด มลนิธิ หรือมัสยิด

การได้มาซึ่งที่ดินของวัด มลนิธิ หรือมัสยิด เกินกำหนด

บทที่ 8 การกำหนดสิทธิในที่ดินของคนต่างด้าว

กรณีที่คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งที่ดินในประเทศไทย

การได้มาโดยบทสนธิสัญญา

จำนวนที่ดินที่พึงอนุญาตให้ได้ม

การได้มาซึ่งที่ดินเกินกำหนด

การใช้ที่ดินเพื่อการอื่นนอกจากที่ได้รับอนุญาต

การจัดการจำหน่ายที่ดินซึ่งไม่ได้หรือใช้เพื่อกิจการอื่น

การจัดการจำหน่ายที่ดินส่วนที่เกิน

การจัดการจำหน่ายที่ดินกรณีไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไข

ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

การได้มาโดยการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม

การได้มาโดยการนำเงินมาลงทุนในประเทศไทย

การจำหน่ายที่ดินซึ่งคนต่างด้วได้มา

กรณีได้ที่ดินมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี

กรณีได้ที่ดินมาในขณะที่มีสัญชาติไทยแล้วภายหลังเปลี่ยนสัญชาติเป็นต่างด้าว

กรณีได้ที่ดินมาในฐานะเป็นเจ้าของแทนคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลซึ่งมีสิทธิที่ดินเสมือนกับคนต่างด้าว

บทที่ 9 การกำหนดสิทธิในที่ดินของนิติบุคคลบางประเภท

นิติบุคคลที่กฎหมายให้มีสิทธิในที่ดินได้เสมือนกับคนต่างด้าว

บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน

สมาคม หรือสหกรณ์

มูลนิธิ

นิติบุคคลที่กฎหมายให้ถือว่าเป็นคนต่างด้าว

การจำหน่ายที่ดินของนิติบุคคลที่ถือว่าเป็นคนต่างด้าว

การได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลก่อนที่จะมีลักษณะเป็นนิติบุคคล

ที่ถือว่าเป็นคนต่างด้าว

บทที่ 10 ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

กรณีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

กรณีเรียกเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียม

กรณียกเว้นค่าธรรมเนียม

กรณียกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าใช่จ่าย

การคำนาณค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์

องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

การประชุมของคณะกรรมการฯ

องค์ประชุมของคณะกรรมการฯ

ผู้เป็นประธานในที่ประชุม

มติของที่ประชุม

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการประจำจังหวัด

องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการประจำจังหวัด

หน้าที่ของคณะอนุกรรมการประจำจังหวัด

บทที่ 11 บทกำหนดโทษ

กรณีไม่นำพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่หรือพิสูจน์สอบสวน

การทำประโยขน์

กรณีฝ่าฝืนมาตรา 9

กรณีฝ่าฝืนอยู่ก่อนวันที่ประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 96 ใช้บังคับ

กรณีฝ่าฝืนตั้งแต่วันที่ประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 96 ใช้บังคับ

กรณีขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฎิบัติหน้าที่ตามมาตรา 66

กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามมาตรา 38 มาตรา 67 มาตรา 74

กรณีฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตามมาตรา 89

กรณีฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตามมาตรา 86

กรณ๊นิติบุคคลกระทำความผิด

กรณีได้มาซึ่งที่ดินในฐานะเป็นตัวแทนคนต่างด้าว

บรรณานุกรม

ภาคผนวก พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ.2497

  ประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ.2497

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
Valid from 19/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
มอบความรักผ่านอาหารเพื่อสุขภาพ สดๆ จากทะเล
มอบความรักผ่านอาหารเพื่อสุขภาพ สดๆ จากทะเล
Valid from 01/11/2562 to 10/01/2563
สินค้าที่คุณสนใจ
หนังสือธนบัตร รัชกาลที่ 9
ธนาคารแห่งประเทศไทย
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
สินค้าไปรษณีย์ (ตราไปรษณียากร)
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข จังหวัดกาฬสินธุ์

Best Seller

ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
ขายยกลัง
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE