คดีที่ดิน และ คดีฟ้องขับไล่ สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่,ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์

฿500

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คดีที่ดิน และ คดีฟ้องขับไล่ สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่,ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์

ผู้แต่ง

สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ , ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 6 : เมษายน 2561

จำนวนหน้า

270 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 X 26 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9789742037017

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

คำนำ

(พิมพ์ครั้งที่ 6)

  ที่ดินนับเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญซึ่งบุคคลต่างแสวงหาเพื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และนับต่อไปก็มีแต่ราคาจะแพงมากขึ้น จึงก่อให้เกิดประเด็นข้อพิพาทมาสู่ศาลเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้จัดทำซึ่งมีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการฟ้องคดีที่ดินและคดีฟ้องขับไล่ เพื่อให้ผู้ศึกษาและผู้ที่ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับกฎหมายมีความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายของคดีที่มาสู่ศาล เพื่อเป็นแนวทางในการร่างคำฟ้อง คำให้การ และดำเนินกระบวนพิจารณาในการสืบพยานและเป็นแนวทางในการนำพยานหลักฐานมาสู่ศาลเพื่อเป็นหนทางให้การดำเนินคดีสำเร็จผล ดังนี้ เนื้อหาภายในเล่มจึงได้รวบรวมรายละเอียด หลักเกณฑ์และปัญหาต่าง ๆ ที่มีเงื่อนแง่เกี่ยวกับเรื่องที่ดินอย่างละเอียดพร้อมคำอธิบาย เพื่อสะดวกในการค้นหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนำมาปรับกับแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ได้ตัดสินไว้เป็นบรรทัดฐาน ไม่ว่าจะมีปัญหาข้อเท็จจริงเรื่องสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สิทธิการครอบครอง การแย่งการครอบครอง การเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือ การครอบครองปรปักษ์ ภาระจำยอมกรณีบ้านจัดสรร การเช่าที่ดิน รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ อีกหลายประการ 

  ในการเตรียมคดีนั้น เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นควรศึกษาปัญหาและเงื่อนไขโดยละเอียดจากนั้นจึงนำข้อเท็จจริงทั้งหมดมาสรุปเป็นประเด็น แล้วจึงนำประเด็นดังกล่าวมาศึกษาจากรายละเอียดในหนังสือเล่มนี้ เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจว่าประเด็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเมื่อมาศึกษาจากแนวทางที่ได้รวบรวมรายละเอียดและอธิบายไว้ มีหนทางใดที่ถือว่าได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์อย่างใด อันเป็นแนวทางในการกำหนดแนวทางดำเนินคดีโดยถูกต้องสมบูรณ์ ในการพิมพ์ครั้งที่ 1-5 ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่ง จึงได้จัดพิมพ์ครั้งที่ 6 โดยปรับปรุงเนื้อหาพร้อมคำพิพากษาศาลฎีกาที่ทันสมัย เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่สนใจและมีปัญหาเกี่ยวกับที่ดิน อย่างไรก็ดี หากหนังสือเล่มนี้จะมีข้อผิดพลาดบกพร่องอยู่ประการใด ผู้จัดทำขออภัยและน้อมรับคำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงต่อไป และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบวิชาชีพในด้านกฎหมายมา ณ โอกาสนี้

  สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์

  ผู้พิพากษา

  

สารบัญ

บทที่ 1 บททั่วไปในเรื่องของที่ดิน

1.1 ความหมายของคำว่าที่ดิน

1.2 คำว่า “ที่ดิน” ตามประมวลกฎหมายที่ดินและ “ที่ดิน” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

1.3 สิทธิในที่ดิน

1.3.1 กรรมสิทธ์

1.3.2 สิทธิครอบครอง

1.4. ข้อแตกต่างระหว่างคำว่า “สิทธิครอบครอง” ตามประมวลกฎหมายที่ดิน และตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

1.5 หนังสือแสดงสิทธิที่ดิน

1.5.1 หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์

1.5.1.1 โฉนดที่ดิน

1.5.1.2 โฉนดแผนที่

1.5.1.3 โฉนดตราจอง

1.5.1.4 ตราจองที่ตราว่า “ได้ทำประโยชน์แล้ว”

1.5.2 หนังสือแสดงสิทธิครอบครอง

1.5.2.1 หนังสือรับรองการทำประโยชน์

1.5.2.2 ใบจอง

1.5.2.3 ใบไต่สวน

บทที่ 2 การฟ้องขับไล่เกี่ยวกับที่ดิน

2.1 การฟ้องขับไล่ออกจากสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

2.1.1 ความหมายเบื้องต้น

2.1.2 ความหมายของคำว่า “สาธารณสมบัติของแผ่นดิน”

2.1.2.1 ทรัพย์สินซึ่งเป็นของแผ่นดินธรรมดา

2.1.2.2 ทรัพย์สินของแผ่นดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

2.1.2.2.1 ทรัพย์สินของแผ่นดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่ใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามมาตรา 1304(1) และ (3)

2.1.2.2.1.1 ที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืน

2.1.2.2.1.2 ที่ดินซึ่งมีผู้ทอดทิ้ง

2.1.2.2.1.3 ที่ดินที่กลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่น

2.1.2.2.1.4 กรณีตามมาตรา 1304 (3)

2.1.2.2.2 ทรัพย์สินของแผ่นดิน ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่สงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ตามมาตรา 1304(2)

2.1.2.2.2.1 ที่ชายตลิ่ง

2.1.3 ผลของการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

2.1.3.1 ผลตามมาตรา 1305 , 1306 , และมาตรา 1307

2.1.3.2 ผลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเช่าสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

2.1.3.3 การเช่าสิ่งปลูกสร้างซึ่งปลูกสร้างบนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

2.1.3.4 กรณีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย

2.1.3.5 ผลของการอุทิศให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

2.1.4 การระงับสิ้นไปของสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

2.2 การฟ้องขับไล่กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับสิทธิครอบครอง

2.2.1 ความหมาย

2.2.2 ผู้ครอบครองก่อนมีสิทธิดีกว่า

2.3 การครอบครองทรัพย์สินระหว่างเป็นความกัน

2.3.1 จะถือว่าครอบครองโดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตนไม่ได้

2.3.2 ถือว่าเข้าครอบครองแทนผู้ชนะคดี

2.3.3 การครอบครองที่พิพาทหลังจากอ่านคำพิพากษาฎีกาแล้ว

2.3.4 การครอบครองตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อศาล

2.3.5 ถือว่าครอบครองแทนบังคับทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา

2.3.6 การครอบครองตามข้อตกลง

2.4 การครอบครองกรณีถือว่าครอบครองแทนกัน

2.4.1 กรณีครอบครองทรัพย์มรดก

2.4.1.1 ในฐานะทายาทโดยธรรม

2.4.1.2 ในฐานะผู้จัดการมรดก

2.4.2 การครอบครองแทนในฐานะเจ้าของร่วม

2.4.3 การครอบครองแทนในกรณีขออาศัย

2.4.4 การครอบครองแทนกรณีมอบที่ดินให้ทำกินต่างดอกเบี้ย

2.4.5 การครอบครองแทนกรณียกให้

2.4.6 การครอบครองในฐานะตัวแทน

2.4.7 กรณีผู้โอนไม่มีอำนาจโอน

2.5 การเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือ

2.5.1 ความหมาย

2.5.2 กรณีถือว่าเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือ

2.5.2.1 กรณีมอบที่ดินให้ทำกินต่างดอกเบี้ย

2.5.2.2 กรณีร้องคัดค้านการรังวัดที่ดิน

2.5.2.3 กรณีเช่าทรัพย์

2.5.2.4 กรณีอาศัยสิทธิบุคคลอื่น

2.5.2.5 กรณีจำนอง

2.5.3 กรณีไม่ถือว่าเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือ

2.5.3.1 กรณีผู้รับจำนอง

2.5.3.2 กรณีเก็บโฉนดไว้

2.5.3.3 กรณีการฟ้องคดี

2.5.3.4 กรณีการแจ้งการครอบครองเพื่อขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือเสียภาษีบำรุงท้องที่

2.5.3.5 กรณีพูดด้วยความโมโห

2.5.3.6 กรณียื่นคำให้การ

2.5.3.7 กรณีปรึกษาทายาท

2.5.3.8 กรณีขายฝาก

2.5.3.9 กรณีขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือหนังสืออนุญาตให้ได้รับการผ่อนผันให้มีสิทธิทำกินในที่ดินชั่วคราว

2.5.4 การบอกกล่าวเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือต้องบอกกล่าวแก่บุคคลใด

2.5.5 กรณีผู้มีสิทธิครอบครองตาย

2.6 การฟ้องขับไล่กรณีมีปัญหาเรื่องการแย่งการครอบครอง

2.6.1 ความหมาย

2.6.2 กรณีเช่นใดถือว่ามีการแย่งการครอบครองหรือไม่ถือว่าแย่งการครอบครอง

2.6.2.1 การแย่งการครอบครองต้องเข้าครอบครองด้วยตนเองหรือผู้แทน

2.6.2.2 การแย่งการครอบครองมีเฉพาะที่ดินของผู้อื่น

2.6.2.3 กรณีมอบที่ดินให้ทำกินต่างดอกเบี้ย

2.6.2.4 กรณีฝากหรือให้เช่า

2.6.2.5 กรณีการโต้แย้งสิทธิต้องโต้แย้งต่อผู้มีสิทธิครอบครอง

2.6.2.6 กรณีซื้อจากการขายทอดตลาด

2.6.2.7 กรณีรับรองว่าจะรื้อถอนส่วนที่รุกล้ำ

2.6.2.8 กรณีขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือเสียภาษีบำรุงท้องที่

2.6.2.9 กรณีการครอบครองระหว่างดำเนินคดี

2.6.2.10 กรณีได้รับประทานบัตรให้ทำเหมืองแร่

2.6.2.11 กรณีขายฝาก

2.6.2.12 กรณีขอรับมรดก

2.6.2.13 กรณีเจ้าของร่วม

2.6.2.14 การเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือ ถือว่าแย่งการครอบครอง

2.6.2.15 การแย่งการครอบครองต้องมีเจตนา

2.6.2.16 กรณีตามสัญญาประนีประนอมยอมความหรือให้อาศัย

2.6.3 การนับเวลาการแย่งการครอบครอง

2.6.3.1 นับแต่เวลาถูกแย่งการครอบครอง

2.6.3.2 กรณีซื้อขาย

2.6.3.3 กรณีบันทึกข้อตกลง

2.6.3.4 กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ฟ้อง

2.6.3.5 กรณีขอรังวัดออกโฉนด

2.6.3.6 กรณีอำเภอเปรียบเทียบ

2.6.3.7 กรณีแจ้งความ

2.6.3.8 กรณีฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่ง

2.6.3.9 กรณียื่นคำร้องต่อศาล

2.6.4 กรณีตามมาตรา 1375 ศาลพิจารณาและยกขึ้นพิจารณาเองได้

2.7 การฟ้องขับไล่กรณีครอบครองปรปักษ์

2.7.1 ความหมาย

2.7.2 ต้องเป็นการครอบครองโดยสงบและเปิดเผย

2.7.2.1 ความหมายของคำว่า “ครอบครอง”

2.7.2.2 ความหมายของคำว่า “โดยสงบ”

2.7.2.3 กรณีต่างฝ่ายต่างหวงห้าม ถือว่าไม่สงบ

2.7.2.4 กรณีมีการจดทะเบียนสิทธิที่ดินทุกปีถือว่าไม่สงบ

2.7.2.5 กรณีร้องสอด

2.7.2.6 กรณีการครอบครองระหว่างเป็นความกัน

2.7.2.7 ความหมายของคำว่า “โดยเปิดเผย”

2.7.2.8 ความหมายของคำว่า “ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ”

2.7.2.9 ความหมายของคำว่า “สุจริต”

2.7.2.10 การนับเวลาการครอบครองปรปักษ์

2.7.2.10.1 การครอบครองติดต่อกันถือเอาระยะเวลาการครอบครองฝ่ายผู้ครอบครอง

2.7.2.10.2 กรณีที่ดินมีสิทธิครอบครองเปลี่ยนมาเป็นที่ดินมีโฉนดที่ดิน

2.7.2.10.3 กรณีโฉนดไขว้กัน

2.7.2.10.4 กรณีการครอบครองที่ดินที่มีข้อบังคับห้ามโอน

2.7.2.10.5 กรณีเจ้าของร่วม

2.7.2.10.6 กรณีการครอบครองทรัพย์มรดก

2.7.2.11 การครอบครองปรปักษ์ต้องครอบครองทรัพย์สินที่มีกรรมสิทธิ์

2.7.2.11.1 กรณีที่ดินรกร้างว่างเปล่าหรือที่ดินที่มีสิทธิครอบครอง

 2.7.2.11.2 กรณีที่บ้าน ที่สวน

 2.7.2.11.3 กรณีที่ดินมีใบเหยียบย่ำ

 2.7.2.11.4 กรณีที่ดินมีใบไต่สวน

 2.7.2.11.5 กรณีที่ดินที่รังวัดและยังมิได้ออกโฉนด

 2.7.2.11.6 กรณีที่งอกริมตลิ่ง

 2.7.2.11.7 ที่ดินที่มีตราจองที่ตราว่า “ได้ทำประโยชน์แล้ว”

 2.7.2.11.8 ที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์

 2.7.2.11.9 ที่ดินตาม พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

2.7.2.12 การครอบครองปรปักษ์ต้องเป็นกรณีครอบครองที่ดินของบุคคลอื่น

 2.7.2.12.1 จะครอบครองโดยเจ้าของคนเดียวไม่ได้

 2.7.2.12.2 ร่วมกันออกเงินซื้อที่ดิน

 2.7.2.12.3 ครองโดยสำคัญผิด

 2.7.2.12.4 ต้อรู้มาก่อนหรือไม่ว่าที่ดินเป็นของบุคคลอื่น

 2.7.2.12.5 ใส่ชื่อบุคคลอื่นในโฉนดที่ดินแทน

2.7.2.13 กรณียกให้

2.7.2.14 กรณีครอบครองหรือทำประโยชน์ชั่วคราว

2.7.2.15 นิติบุคคลครอบครองปรปักษ์ที่ดินของบุคคลอื่นได้

2.7.2.16 การครอบครองปรปักษ์นำไปใช้แก่ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินไม่ได้

2.7.2.17 การครอบครองปรปักษ์นำไปใช้กับการครอบครองที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ได้

2.7.2.18 การครอบครองปรปักษ์นำไปใช้กับที่ธรณีสงฆ์หรือที่วัดไม่ได้

2.7.2.19 การครอบครองปรปักษ์นำไปใช้กับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไม่ได้

2.7.2.20 กรณีกู้ยืมเงินแล้วให้ที่ดินทำกินต่างดอกเบี้ย

2.7.2.21 กรณีปลอมลายเซ็นแล้วโอนที่ดิน

2.7.2.22 กรณีให้อาศัย

2.7.2.23 กรณีครอบครองทรัพย์มรดก

2.7.2.24 กรณีเช่าทรัพย์

2.7.2.25 กรณีจำนองที่ดิน

2.7.2.26 กรณีซื้อขาย

2.7.2.26.1 ซื้อขายเสร็จเด็ดขาด

2.7.2.26.2 จะซื้อจะขาย

2.7.2.26.3 กรณีซื้อจากการขายทอดตลาด

2.7.2.27 กรณีขายฝาก

2.7.2.28 คำสั่งศาลว่าที่พิพาทเป็นกรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ไม่ผูกพันบุคคลภายนอก

2.7.2.29 วิธีแก้ปัญหาเรื่องการครอบครองปรปักษ์

2.7.2.30 การครอบครองปรปักษ์ไม่สิ้นสุดเพราะการไม่ได้ยึดถือครอบครอง

2.7.2.31 การสร้างรากฐานของโรงเรือนรุกล้ำที่ดินผู้อื่น

2.7.2.32 กรณีมีชื่อในทะเบียนบ้านฐานะหัวหน้าครอบครัว

2.8 การฟ้องขับไล่กรณีมีปัญหาเรื่องภาระจำยอม

2.8.1 ความหมาย

2.8.2 กรณีอย่างใดจะเป็นภาระจำยอมหรือไม่

2.8.2.1 มีอสังหาริมทรัพย์สองอสังหาริมทรัพย์

2.8.2.2 อสังหาริมทรัพย์ต้องเป็นของเจ้าของต่างคนกัน

2.8.2.3 ภารยทรัพย์ต้องรับกรรมบางอย่าง

2.8.2.4 สามายทรัพย์ได้รับประโยชน์

2.8.2.5 ภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์มิใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

2.8.2.6 บุคคลที่มีสิทธิใช้สอยภารยทรัพย์

2.8.2.7 บุคคลซึ่งมีอำนาจฟ้องบังคับภาระจำยอม

2.8.2.8 บุคคลซึ่งถูกฟ้องให้เปิดทางภาระจำยอม

2.8.2.9 กรณีที่ดินแปลงเดียวกันต่อมามีการแบ่งแยก

2.8.2.10 กรณีเจ้าของรวม

2.8.2.11 กรณีที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์

2.8.3 การได้มาซึ่งภาระจำยอม

2.8.3.1 โดยนิติกรรม

2.8.3.2 โดยอายุความ

2.8.3.2.1 นำมาตรา 1381 มาใช้บังคับได้

2.8.3.2.2 นำมาตรา 1384,1385 มาใช้บังคับได้

2.8.3.2.3 นำมาตรา 1382 มาใช้บังคับตามมาตรา 1401

2.8.3.2.4 กรณีเข้าใจว่าเป็นทางสาธารณะ

2.8.3.2.5 กรณีถือวิสาสะ

2.8.3.2.6 กรณีขออนุญาต

2.8.3.2.7 กรณียินยอม

2.8.3.2.8 กรณีขออาศัย

2.8.3.2.9 กรณีเสียเงินค่าตอบแทน

2.8.3.2.10 การได้ภาระจำยอมโดยอายุความใช้ยันบุคคลภายนอกได้

2.8.3.2.11 เจ้าของสามายทรัพย์ฟ้องบังคับให้จดทะเบียนภาระจำยอมได้

2.8.3.2.12 การใช้ภาระจำยอมไม่ต้องใช้ตลอดเวลา

2.8.3.2.13 เคยใช้มาเพียงใด เท่าใด ก็ได้ภาระจำยอมเพียงนั้น

2.8.3.2.14 กรณีขายที่ดินและมีข้อตกลงใช้ทางผ่านที่ดิน

2.8.3.3 โดยผลของกฎหมาย

2.8.4 สิทธิและหน้าที่ของเจ้าของสามายทรัพย์

2.8.5 สิทธิและหน้าที่ของเจ้าของภารยทรัพย์

2.8.6 ลักษณะของภาระจำยอม

2.8.7 ความระงับสิ้นไปของภาระจำยอม

2.8.8 ภาระจำยอมกับกรณีบ้านจัดสรรตาม พ.ร.บ. การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 (เดิมประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 286)

บทที่ 3 การฟ้องขับไล่ที่มีมูลเหตุจากการเช่า

3.1 ความเบื้องต้น

3.2 ประเด็นการฟ้องขับไล่กับการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ให้เช่า

3.3 ประเด็นปัญหาเรื่องผู้เช่ายังไม่ได้ครอบครองทรัพย์ที่เช่ากับการฟ้องขับไล่บุคคลที่อาศัยอยู่ในสถานที่เช่าอยู่ก่อนแล้ว

3.4 ทางแก้สำหรับผู้เช่าที่ต้องการจะฟ้องขับไล่ผู้ที่อาศัยอยู่ในสถานที่เช่ามาก่อน

3.5 การฟ้องขับไล่กับปัญหาเรื่องคำมั่นจะให้เช่า

3.5.1 ความเบื้องต้น

3.5.2 ความหมายของคำว่า “คำมั่นจะให้เช่า”

3.5.3 สาระสำคัญของคำมั่นจะให้เช่า

3.5.4 การสนองรับคำมั่นจะให้เช่า

3.5.5 ความเกี่ยวพันระหว่างคำมั่นจะให้เช่ากับการโอนทรัพย์สินที่เช่า

3.5.6 กรณีผู้ให้เช่าซึ่งเป็นผู้ให้คำมั่นจะให้เช่าตายเสียก่อนสัญญาเช่าฉบับเดิมครบกำหนด

3.6 ปัญหาการฟ้องขับไล่กับสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดา

3.6.1 กรณีศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เงินช่วยค่าก่อสร้างนั้นต้องจ่ายให้แก่ผู้เช่าเท่านั้น

3.6.2 กรณีศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีสิ่งปลูกสร้างอยู่แล้ว เงินที่ให้ไปแม้จะเรียกว่าเงินช่วยค่าก่อสร้างก็มิใช่ช่วยค่าก่อสร้างกันจริง ถือไม่ได้ว่าเป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา

3.6.3 กรณีศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เงินที่ผู้เช่าจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าไป แต่ไม่ได้จ่ายให้เพื่อช่วยค่าก่อสร้าง ไม่ถือเป็นสัญญาต่างตอบแทน

3.6.4 สัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา กรณีอื่น

3.6.4.1 กรณีผู้เช่าปลูกสร้างอาคารลงในที่ดินของผู้ให้เช่าแล้วยกกรรมสิทธิ์ให้เป็นของผู้ให้เช่า โดยมีข้อตกลงว่าผู้เช่าจะเป็นผู้ทำสัญญาเช่าอาคารกับผู้ให้เช่าหรือจัดหาผู้อื่นมาเช่าอาคารนั้น

3.6.4.2 กรณีสัญญาเช่ามีข้อตกลงให้สิ่งปลูกสร้างที่ผู้เช่าได้ปลูกสร้างดัดแปลงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า

3.6.5 ผลของการเซ็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา

บทที่ 4 รวมคำพิพากษาศาลฎีกาคดีฟ้องขับไล่

4.1 อำนาจฟ้อง

4.2 คำฟ้อง

4.3 คำให้การ

4.4 ประเด็นข้อพิพาท

4.5 ทางพิจารณา

4.6 ภาระการพิสูจน์

บทที่ 5 ตัวอย่างคำฟ้อง คำให้การ ฟ้องแย้ง คำให้การแก้ฟ้องแย้ง

5.1 คำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์

5.2 คำฟ้อง คำให้การและฟ้องแย้ง กรณีสร้างกำแพงรุกล้ำ

5.3 คำฟ้อง คำให้การ กรณีขายฝาก (1) -(2)

5.4 คำฟ้อง คำให้การ กรณีเช่าทรัพย์ (1) - (2)

5.5 คำฟ้อง กรณีเช่าซื้อ

5.6 คำฟ้อง คำให้การ กรณีสร้างถนนรุกล้ำ

5.7 คำฟ้อง คำให้การ กรณีร้องขอรังวัดที่ดินและถูกคัดค้าน

5.8 คำฟ้อง คำให้การ ฟ้องแย้ง คำให้การแก้ฟ้องแย้ง กรณีขออาศัย

5.9 คำฟ้อง คำให้การ ฟ้องแย้ง คำให้การแก้ฟ้องแย้ง กรณีวัดฟ้องขับไล่

5.10 คำฟ้อง คำให้การ กรณีสัญญาจะซื้อจะขาย

5.11 คำฟ้อง คำให้การ กรณีสัญญาจะซื้อจะขาย ประนีประนอมยอมความ ฉ้อฉล บริวาร

5.12 คำฟ้อง คำให้การ กรณีตาม พ.ร.บ. การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ

ภาคผนวก

ก. พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524

ข. รวมคำพิพากษาศาลฎีกา ตาม พ.ร.บ. การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ

ค. พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543

ง. รวมคำพิพากษาศาลฎีกา ตาม พ.ร.บ. การจัดสรรที่ดินฯ (อยู่ข้อ 2.8.8)

บรรณานุกรม

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์  แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์ แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
ขายยกลัง
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE