คำอธิบายกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ วิชา มหาคุณ

฿450

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คำอธิบายกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ วิชา มหาคุณ

ผู้แต่ง

วิชา มหาคุณ

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 15 : กันยายน 2559

จำนวนหน้า

854 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 x 26 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

สารบัญ

คำอธิบายกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้   
บทที่  1 ระบบล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ
บทที่  2 ลักษณะของกฎหมายล้มละลาย
 หลักและทฤษฎีของกฎหมายล้มละลาย
บทที่  3 วิวัฒนาการของกฎหมายล้มละลาย
 ประวัติกฎหมายล้มละลายในต่างประเทศ
 ประวัติกฎหมายล้มละลายในประเทศไทย
บทที่  4 บทนิยามศัพท์
 รัฐมนตรี
 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
 เจ้าพนักงานบังคับคดี
 เจ้าหนี้มีประกัน
 กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย
 พิพากษา
 พิทักทรัพย์
 มติ
 มติพิเศษ
 บุคคลภายในของลูกหนี้
 บุคคลล้มละลายทุจริต
บทที่  5 มูลเหตุแห่งการฟ้องคดีล้มละลาย
 บทสันนิษฐานว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 คำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวกับบทสันนิษฐาน
บทที่  6 หลักเกณฑ์การฟ้องคดีล้มละลาย
 เจ้าหนี้ทั่วไป
 เจ้าหนี้มีประกัน
 คำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวกับเจ้าหนี้ประกัน
บทที่  7 กระบวนพิจารณาคดีล้มละลายในชั้นศาล
 การรวมพิจารณา  การถอนฟ้อง  และการจำหน่ายคดี
 การพิจารณาพิพากษาคดีล้มละลาย
  1.  ศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษา
  2. การพิจารณาพิพากษา
  3. วิธีการชั่วคราวก่อนศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีคำพิพากษา
   (ก) การควบคุมตัวลูกหนี้
   (ข) การพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว
   (ค) การเปลี่ยนแปลงคำสั่งและการให้เจ้าหนี้ชดใช้ค่าเสียหาย
  4. กรณีฟ้องซ้ำ
 ประกาศศาลล้มละลายกลาง  ที่  1/2542   เรื่อง  แบบพิมพ์ของศาลล้มละลายกลาง 
บทที่  8 การพิทักษ์ทรัพย์
 ผลของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
 ความแตกต่างระหว่างพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวและเด็ดขาด
 ตัวอย่างคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว
 ตัวอย่างคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
บทที่  9 กระบวนพิจารณาคดีล้มละลายชั้นลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์
 1. การโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
 2. การเรียกให้โจทก์วางเงินประกันค่าใช้จ่าย
 3. การยึดทรัพย์สินของลูกหนี้
 4. การจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้
 5. การทำคำชี้แจงเรื่องหุ้นส่วน  กิจการ  และทรัพย์สินของลูกหนี้
 6. การประชุมเจ้าหนี้
  ก. การประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
  ข. การประชุมเจ้าหนี้ครั้งอื่น
  การออกเสียงและการนับคะแนนเสียง
  การเพิกถอนหรือทำลายมติที่ประชุมเจ้าหนี้
 7. กรรมการเจ้าหนี้
 8. การไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย
 9. การประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย
  (1) คำขอประนอมหนี้
  (2) การพิจารณาคำขอประนอมหนี้ชั้นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
  (3) การพิจารณาคำขอประนอมหนี้ชั้นศาล
   ตัวอย่างรายงานการประนอมหนี้
   ตัวอย่างคำสั่งศาลที่เห็นชอบด้วยการประนอมหนี้
   ตัวอย่างคำสั่งศาลที่ไม่เห็นชอบด้วยการประนอมหนี้
  (4) ผลของการประนอมหนี้
   การบังคับให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามข้อตกลง
   การจัดตั้งผู้จัดการทรัพย์
   การยกเลิกการประนอมหนี้
 10. การขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย
 11. การนับวันล้มละลาย
 12. การประนอมหนี้ภายหลังการล้มละลาย
 13. หน้าที่และการจำกัดสิทธิของลูกหนี้
บทที่  10 การปลดจากล้มละลาย
 กรณีปลดจากล้มละลายตามคำสั่งศาล
 การพิจารณาของศาลในการปลดจากล้มละลาย
 การโฆษณาคำสั่งปลดจากล้มละลาย
 ผลของการปลดจากล้มละลาย
 การเพิกถอนคำสั่งปลดจากล้มละลาย
 การโฆษณาคำสั่งเพิกถอนการปลดจากล้มละลาย
 กรณีปลดจากล้มละลายทันทีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาสามปี
บทที่  11 กระบวนพิจารณาในกรณีลูกหนี้ตาย
บทที่  12 กระบวนพิจารณาในกรณีลูกหนี้เป็นนิติบุคคล
 การให้หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดล้มละลายตามห้าง
 การพิทักษ์ทรัพย์ผู้เป็นหุ้นส่วนชั่วคราว 
บทที่  13 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
 อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
 ข้อจำกัดอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
 การร้องคัดค้านคำสั่งหรือการกระทำของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
 การร้องคัดค้านการยึดทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
 ความรับผิดของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
บทที่  14 เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์
 สิทธิและหน้าที่ของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์
 ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวกับเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์
บทที่  15 การขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย
 กำหนดเวลาขอรับชำระหนี้
 หนี้ที่ขอรับชำระได้ในคดีล้มละลาย
 หนี้พิเศษตามกฎหมายล้มละลาย
 หนี้ที่ขอรับชำระไม่ได้ในคดีล้มละลาย
 การขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้มีประกัน
 การขอรับชำระหนี้ของลูกหนี้ร่วมและผู้ค้ำประกัน
 การขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ต่างด้าวซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่นอกราชอาณาจักร
 การพิจารณาคำขอรับชำระหนี้และคำสั่งศาล
 หักกลบลบหนี้
บทที่  16 การเพิกถอนการกระทำของลูกหนี้
 การเพิกถอนการฉ้อฉล
 การเพิกถอนการฉ้อฉลอันมีข้อสันนิษฐาน
 การเพิกถอนการให้เปรียบ
 ข้อยกเว้นสำหรับบุคคลภายนอก
 การชำระดอกเบี้ยกรณีเพิกถอนการโอน
 สิทธิขอรับชำระหนี้สำหรับบุคคลได้รับความเสียหายจากมาตรา   115
 ตัวอย่างคำร้องขอเพิกถอนการโอน
บทที่  17 การแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
 ทรัพย์สินที่นำมาแบ่งในคดีล้มละลาย
 วิธีการแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
 บุริมสิทธิในคดีล้มละลาย
 การแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้ครั้งที่สุด
 ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา
บทที่  18 การปิดคดี
 หลักเกณฑ์การปิดคดี
 ผลของคำสั่งปิดคดี
บทที่  19 การยกเลิกการล้มละลาย
 หลักเกณฑ์การยกเลิกการล้มละลาย
 ผลของการยกเลิกการล้มละลาย
บทที่  20 กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้   
 แนวคิดในการฟื้นฟูกิจการ
 หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ
 ความแตกต่างระหว่างคดีฟื้นฟูกิจการและคดีล้มละลาย
บทที่  21 หลักเกณฑ์การฟื้นฟูกิจการลูกหนี้    เรียงตามลำดับมาตรา
 แผนผังกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้   
บทที่  22 เปรียบเทียบกฎหมายฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ของไทยและต่างประเทศ  
 ความเป็นมาในการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ของไทย
 ข้อสังเกตเกี่ยวกับกฎหมายฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ของไทยและต่างประเทศ  
บทที่  23 หลักการสำคัญของการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้   
 รูปแบบการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้   
 หลักสำคัญในการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้   
 กรณีศึกษา  :   บริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย  จำกัด  (มหาชน)
 ตัวอย่างคำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกา
 คำพิพากษาศาลฎีกาที่  5682/2548
ภาคที่  2
พระราชบัญญัติล้มละลาย  พุทธศักราช  2483
บทนิยาม
หมวด  1 กระบวนพิจารณาตั้งแต่ขอให้ล้มละลายจนถึงปลดจากล้มละลาย
 ส่วนที่  1  การขอให้ล้มละลายและการสั่งพิทักษ์ทรัพย์
 ส่วนที่  2  คำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้
 ส่วนที่  3  การประชุมเจ้าหนี้
 ส่วนที่  4  กรรมการเจ้าหนี้
 ส่วนที่  5  การไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย
 ส่วนที่  6  การประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย
 ส่วนที่  7  คำพิพากษาให้ล้มละลาย
 ส่วนที่  8  การประนอมหนี้ภายหลังล้มละลาย
 ส่วนที่  9   การควบคุมตัวและทรัพย์สินของลูกหนี้และการจำกัดสิทธิ
 ส่วนที่  10  การปลดจากล้มละลาย
หมวด  2 กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้ตาย
หมวด  3 กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ   ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 บริษัทจำกัด  หรือนิติบุคคลอื่น
หมวด  3/1 กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้   
 ส่วนที่  1  บทนิยาม
 ส่วนที่  2  การขอและการให้ฟื้นฟูกิจการ
 ส่วนที่  3  การตั้งผู้ทำแผน
 ส่วนที่  4  การขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ
 ส่วนที่  5  คำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้
 ส่วนที่  6  การเพิกถอนนิติกรรมที่ได้กระทำไปแล้ว
 ส่วนที่  7  การประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ
 ส่วนที่  8  การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ
 ส่วนที่  9  การดำเนินการภายหลังศาลมีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ
 ส่วนที่  10  การยกคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ   การยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
    และการยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ
 ส่วนที่  11  การขอรับชำระหนี้เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
 ส่วนที่  12  การอุทธรณ์
 ส่วนที่  13  บทกำหนดโทษว่าด้วยกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับ
    การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้   
หมวด  4 วิธีจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้
 ส่วนที่  1  การขอรับชำระหนี้
 ส่วนที่  2  ทรัพย์สินซึ่งอาจเอามาชำระหนี้
 ส่วนที่  3  ผลของการล้มละลายเกี่ยวกับกิจการที่ได้กระทำการไปแล้ว
 ส่วนที่  4  การรวบรวมและการจำหน่ายทรัพย์สิน
 ส่วนที่  5  การแบ่งทรัพย์สิน
 ส่วนที่  6  การปิดคดี
 ส่วนที่  7  การยกเลิกการล้มละลาย
หมวด  5 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
 ส่วนที่  1  การแต่งตั้งและถอดถอน
 ส่วนที่  2  อำนาจหน้าที่
หมวด  6 อำนาจศาลและกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย
 ส่วนที่  1  อำนาจศาล
 ส่วนที่  2  กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย
หมวด  7 การสอบสวนและบทกำหนดโทษ
 ส่วนที่  1  การสอบสวน
 ส่วนที่  2  บทกำหนดโทษ
หมวด  8 บทบัญญัติเบ็ดเสร็จ
 ส่วนที่  1  เงินค้างจ่าย
 ส่วนที่  2  การล้มละลายเกี่ยวกับต่างประเทศ
 ส่วนที่  3  ค่าธรรมเนียม
พระราชบัญญัติล้มละลาย  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2542   (เฉพาะมาตรา  34-37)
พระราชบัญญัติล้มละลาย  (ฉบับที่  7)  พ.ศ.  2547
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญของวุฒิสภา
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลาย  และวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย  พ.ศ.  2542 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลาย  และวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย   (ฉบับที่  2)   พ.ศ.  2547 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลาย  และวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย   (ฉบับที่  3)   พ.ศ.  2548
ข้อกำหนดคดีล้มละลาย   พ.ศ.  2549
ประกาศศาลล้มละลายกลาง   เรื่อง   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อกำหนดคดีล้มละลาย  
 พ.ศ.  2549   ของศาลอื่นที่เกี่ยวข้อง
พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน   พ.ศ.  2527
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย  (ฉบับที่....)  พ.ศ.  .......
ภาคที่  3
ระเบียบกระทรวงยุติธรรมและระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเกี่ยวกับคดีล้มละลาย
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม  ว่าด้วยการวางทรัพย์   สำนักงานวางทรัพย์กลาง 
 กรมบังคับคดี  พ.ศ.  2518
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม  ว่าด้วยการบังคับคดีล้มละลาย  และการชำระบัญชี  พ.ศ.  2520
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม  ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินของสำนักงานบังคับคดี 
 และวางทรัพย์ภูมิภาค   และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด  พ.ศ.  2540
คำสั่งกรมบังคับคดี  ที่  413/2548   เรื่อง  การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
คำสั่งกรมบังคับคดี  ที่  392/2549   เรื่อง  การปฏิบัติงานสำนวนชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
คำสั่งกรมบังคับคดี  ที่  393/2549   เรื่อง  การปฏิบัติงานคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
คำสั่งกรมบังคับคดี  ที่  445/2549   เรื่อง  การปฏิบัติงานบังคับคดีล้มละลายในสำนวนกลาง
คำสั่งกรมบังคับคดี  ที่  446/2549  
 เรื่อง  การปฏิบัติงานบังคับคดีล้มละลายในสำนวนกิจการและทรัพย์สิน
คำสั่งกรมบังคับคดี  ที่  447/2549  
 เรื่อง  การปฏิบัติงานบังคับคดีล้มละลายในสำนวนคำขอรับชำระหนี้
คำสั่งกรมบังคับคดี  ที่  448/2549  
 เรื่อง  การปฏิบัติงานบังคับคดีล้มละลายในสำนวนเจ้าหนี้มีประกันตามมาตรา  95
คำสั่งกรมบังคับคดี  ที่  449/2549   เรื่อง  การปฏิบัติงานบังคับคดีล้มละลายในสำนวนทวงหนี้
คำสั่งกรมบังคับคดี  ที่  450/2549   เรื่อง  การปฏิบัติงานบังคับคดีล้มละลายในสำนวนสาขาคดีแพ่ง
คำสั่งกรมบังคับคดี  ที่  451/2549   เรื่อง  การปฏิบัติงานสำนวนเพิกถอน  สำนวนร้องขัดทรัพย์
 สำนวนปฏิบัติตามสัญญา   สำนวนหักกลบลบหนี้   สำนวนร้องกันส่วน
คำสั่งกรมบังคับคดี  ที่  452/2549   เรื่อง  การปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน
คำสั่งกรมบังคับคดี  ที่  453/2549   เรื่อง  การปฏิบัติหน้าที่เวรสั่ง
คำสั่งกรมบังคับคดี  ที่  454/2549  
 เรื่อง  การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย
คำสั่งกรมบังคับคดี  ที่  455/2549   เรื่อง  การปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการรับส่ง  การเสนอความเห็น 
 หรือสั่งคำคู่ความ  หนังสือ   หรือเอกสารต่าง  ๆ
คำสั่งกรมบังคับคดี  ที่  456/2549   เรื่อง  การสั่งจ่ายค่าพาหนะ  ค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายในคดี
คำสั่งกรมบังคับคดี  ที่  457/2549   เรื่อง  การดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายล้มละลาย
ประกาศกรมบังคับคดี   เรื่อง  กำหนดจำนวนเงินที่เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ต้องวางประกัน
 ค่าใช้จ่ายในคดีล้มละลาย
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม  ว่าด้วยการบังคับคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้  พ.ศ.  2541
กฎกระทรวง  ว่าด้วยการจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผนและ
 ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้  พ.ศ.  2545
ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  ว่าด้วยการขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
 ในคดีล้มละลาย  พ.ศ.  2547
ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  ว่าด้วยการขออนุญาตอุทธรณ์
 ต่อศาลฎีกาในคดีล้มละลายส่วนที่เกี่ยวกับคดีอาญา  พ.ศ.  2549
ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  ว่าด้วยข้ออุทธรณ์ในคดีล้มละลาย 
 ที่ไม่สมควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกา  พ.ศ.  2547
ภาคที่  4
แบบ  ล.  และแบบ  ช.  ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม  ว่าด้วยการบังคับคดีล้มละลาย
 และการรับชำระบัญชี  พ.ศ.  2520
ตัวอย่างแบบพิมพ์เกี่ยวกับคดีล้มละลาย
บรรณานุกรม
สารบัญค้นเรื่อง

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
Valid from 19/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
มอบความรักผ่านอาหารเพื่อสุขภาพ สดๆ จากทะเล
มอบความรักผ่านอาหารเพื่อสุขภาพ สดๆ จากทะเล
Valid from 01/11/2562 to 10/01/2563
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
ขายยกลัง
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE