คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

฿540

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

ผู้แต่ง

ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 12 :  พฤศจิกายน 2561

จำนวนหน้า

611 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 x 26 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9786162697449

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

สารบัญ

บทที่ 1 แนวความคิดและพื้นฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครองและความเป็นมาของกฎหมาย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการปกครอง

แนวความคิดพื้นฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครอง

ความเป็นมาและวิวัฒนาการของกฎหมายนี้ในต่างประเทศ

ความเป็นมาและวิวัฒนาการของกฎหมายนี้ในประเทศไทย

3.1 พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522

3.2 การจัดทำร่างกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางปกครอง

บทที่ 2 ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้

1.1 การบังคับใช้กับ “วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ”ตามกฎหมายต่างๆ

1.2 พระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานกลาง

ข้อยกเว้นการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้

บทที่ 3 เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจทำการพิจารณาทางปกครอง

“เจ้าหน้าที่” จะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยชอบด้วยกฎหมาย

“เจ้าหน้าที่” จะต้องมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนั้น

คณะกรรมการที่มีอำนาจการพิจารณาทางปกครอง

3.1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น

3.2 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความดำรงอยู่ในทางกฎหมายและการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครอง

4. “เจ้าหน้าที่” และกรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครองจะต้องมีความเป็นกลางในเรื่องนั้น

4.1 กรณีที่ถือว่า “เจ้าหน้าที่” หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครองมีส่วนได้เสีย

4.2 วิธีปฏิบัติเมื่อ “เจ้าหน้าที่” หรือคณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครองมีส่วนได้เสีย

4.3 ข้อยกเว้นบทบัญญัติเรื่องความไม่เป็นกลาง

บทที่ 4 คู่กรณีในการทำคำสั่งปกครอง

บุคคลที่เป็นคู่กรณี

ความสามารถของคู่กรณี

การกระทำโดยตัวแทน

3.1 ตัวแทนของคู่กรณีรายเดียว

3.2 ตัวแทนร่วมของคู่กรณีเกิน 50 คน

บทที่ 5 การพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง

การเริ่มการพิจารณาทางปกครอง

หลักในการพิจารณาทางปกครอง

2.1 หลักการไม่ยึดแบบพิธี

2.2 หลักความรวดเร็วและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

2.3 หลักการใช้ภาษาไทย

2.4 หลักการพิสูจน์ความจริงและการควบคุมดูแลการพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่

  3. สิทธิของคู่กรณี

  3.1 สิทธิได้รับแจ้งผลกระทบต่อสิทธิ

  3.2 สิทธิมีทนายความและที่ปรึกษา

  3.3 สิทธิแต่งตั้งผู้ทำการแทน

  3.4 สิทธิได้รับคำแนะนำและได้รับแจ้งสิทธิหน้าที่ในกระบวนการพิจารณา

  3.5 สิทธิตรวจดูเอกสารของเจ้าหน้าที่

  3.6 สิทธิได้รับการพิจารณาโดยรวดเร็ว

  3.7 สิทธิได้ทราบเหตุผลของคำสั่งทางปกครอง

  3.8 สิทธิได้รับแจ้งวิธีการอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งทางปกครอง

  4. รูปแบบของคำสั่งทางปกครอง

  4.1 คำสั่งด้วยวาจา

  4.2 คำสั่งเป็นหนังสือ

  4.3 คำสั่งโดยวิธีการอื่น

  5. การกำหนดเงื่อนไขในคำสั่งทางปกครอง

  5.1 การกำหนดให้สิทธิหรือภาระหน้าที่เริ่มมีผลหรือสิ้นผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

  5.2 การกำหนดให้การเริ่มมีผลหรือสิ้นผลของสิทธิหรือภาระหน้าที่ต้องขึ้นกับเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอน

  5.3 ข้อสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งทางปกครอง

  5.4 การกำหนดให้ผู้ได้รับประโยชน์ต้องกระทำหรืองดเว้นกระทำหรือต้องมีภาระหน้าที่หรือยอมรับภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบบางประการหรือการกำหนดข้อความในการจัดให้มี เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มข้อกำหนดดังกล่าว

6. การแก้ไขข้อบกพร่องในวิธีพิจารณา

  6.1 การออกคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ออกเองไม่ได้

  6.2 คำสั่งทางปกครองที่ไม่มีการระบุเหตุผล

  6.3 คำสั่งทางปกครองที่ต้องรับฟังคู่กรณีแต่ดำเนินการมาโดยไม่สมบูรณ์

  6.4 คำสั่งทางปกครองที่ต้องให้เจ้าหน้าที่อื่นให้ความเห็นชอบก่อน

บทที่ 6 ผลของคำสั่งทางปกครอง

การเกิดผลของคำสั่งทางปกครอง

การสิ้นผลของคำสั่งทางปกครอง

การแก้ไขรายละเอียดเล็กน้อย

คำสั่งทางปกครองที่ไม่สมบูรณ์

บทที่ 7 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง

ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับการลบล้างคำสั่งทางปกครอง

1.1 ผู้มีอำนาจลบล้างคำสั่งทางปกครอง

1.2 ลักษณะของคำสั่งทางปกครองที่อาจลบล้างได้

1.3 การเพิกถอนทั้งหมดและการเพิกถอนบางส่วน

1.4 คำสั่งทางปกครองที่ให้ประโยชน์กับคำสั่งทางปกครองที่ไม่ให้ประโยชน์

1.5 ดุลพินิจที่จะเริ่มการเอง

1.6 กำหนดเวลาที่จะเพิกถอนได้

  2. การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

  2.1 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการสร้างภาระแก่ผู้รับคำสั่งทางปกครอง

  2.2 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่งปกครอง

3. การยกเลิกคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกำหมาย

  3.1 การยกเลิกคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่เป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่ง

  3.2 การยกเลิกคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่ง

4. การเยียวยาประโยชน์ที่เสียหาย

  4.1 กรณีการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

  4.2 กรณีการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย

5. ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

http://www.attorney285.com

บทที่ 8 การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง

การยื่นอุทธรณ์และกำหนดเวลาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง

1.1 ผู้ที่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง

1.2 ผู้ที่จะรับอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง

1.3 กำหนดเวลาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง

  2. รูปแบบของคำอุทธรณ์

  3. การพิจารณาอุทธรณ์

  4. ผลการพิจารณาอุทธรณ์

  5. การทุเลาการบังคับ

  6. ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

  7. ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา

  8. แนวคำวินิจฉัยของศาลอกครอง

บทที่ 9 การขอให้พิจารณาใหม่

คำอธิบาย

1.1 ขั้นตอนการพิจารณาคำขอ

1.2 ขั้นตอนการตรวจสอบเงื่อนไขอำนาจที่ให้มรการพิจารณาใหม่

1.3 ขั้นตอนการพิจารณาตัดสิน

  2. ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

  3. แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

บทที่ 10 การบังคับทางปกครอง

การบังคับการตามนิติกรรมทางปกครองในภาพรวม

การบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้

2.1 ความหมายของ “การบังคับทางปกครอง” ตามพระราชบัญญัตินี้

2.2 ขอบเขตของการบังคับทางปกครอง

  2.2.1 ในด้านเนื้อหาของคำสั่งทางปกครอง

  2.2.2 ในด้านตัวบุคคลที่จะถูกบังคับทางปกครอง

2.3 หลักการที่สำคัญของการบังคับทางปกครอง

2.4 มาตรการบังคับทางปกครองกรณีคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน

2.5 มาตรการบังคับทางปกครองกรณีคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำหรือละเว้นกระทำ

  2.5.1 การจัดการแทน

  2.5.2 การกำหนดค้าปรับทางปกครอง

2.6 การขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานตำรวจ

2.7 การบังคับทางปกครองโดยเร่งด่วน

2.8 สิทธิในการอุทธรณ์การบังคับทางปกครอง

บทที่ 11 ระยะเวลาและอายุความ

ระยะเวลา

อายุความ

บทที่ 12 การแจ้ง

บทบัญญัติของกฎหมาย

ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

3.1 ข้อเท็จจริง

3.2 คำวินิจฉัยของศาลปกครองกลาง

3.3 คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
Valid from 19/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
มอบความรักผ่านอาหารเพื่อสุขภาพ สดๆ จากทะเล
มอบความรักผ่านอาหารเพื่อสุขภาพ สดๆ จากทะเล
Valid from 01/11/2562 to 10/01/2563
สินค้าที่คุณสนใจ
หนังสือธนบัตร รัชกาลที่ 9
ธนาคารแห่งประเทศไทย
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
สินค้าไปรษณีย์ (ตราไปรษณียากร)
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข จังหวัดกาฬสินธุ์

Best Seller

ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
ขายยกลัง
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE