การปกครองท้องถิ่นไทย ดร.โกวิทย์ พวงงาม

฿520

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

การปกครองท้องถิ่นไทย ดร.โกวิทย์ พวงงาม

ผู้แต่ง

ดร.โกวิทย์ พวงงาม

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 9 : เมษายน 2559 แก้ไขเพิ่มเติม

จำนวนหน้า

574 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 x 26 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

หนังสืออธิบายการปกครองท้องถิ่นไทย เป็นหนังสือที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นในยุค ค.ศ. 2009 และอนาคตไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุด...ประกอบด้วยความหมาย ความสำคัญ หลักการและแนวความคิดทางทฤษฎี, บทเรียนการปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ, การปกครองท้องถิ่นไทย, องค์การบริหารส่วนจังหวัด, การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 โครงสร้างและดุลอำนาจใหม่, เทศบาล, การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง : มิติใหม่เทศบาล, การเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล, องค์การบริหารส่วนตำบล, การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโดยตรง, เมืองพัทยา, กรุงเทพมหานคร, ทิศทางการปกตรองท้องถิ่นไทย, องค์กรปกครองท้องถิ่นไทยในมิติใหม่, ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย, บทวิเคราะห์และบทเสนอมิติใหม่การปกครองท้องถิ่นไทย....

โดยพิมพ์ครั้งที่ 9 ได้เพิ่มเนื้อหาสาระหลักๆ ดังต่อไปนี้

1.เพิ่มข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน เช่นข้อมูลจำแนกรายได้ จำแนกจำนวนประชากรในเขตเทษบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล จำแนกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีชื่อซ้ำและมีพื้นที่คาบเกี่ยว

2.เพิ่มร่างรัฐธรรมนูญฉบับ ปฎิรูป หมวดการกระจายอำนาจและการบริหารท้องถิ่น

3.แนวทางปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น

  

สารบัญ

บทนำ     ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลง องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น

บทที่ 1    การปกครองท้องถิ่น ความหมาย ความสำคัญ หลักการ และแนวความคิดทฤษฎี

             ความหมายของการปกครองท้องถิ่น

             องค์ประกอบการปกครองท้องถิ่น

             วัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น

             ความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น

             หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น

             แนวคิดทฤษฎีการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ

                 แนวความคิดเกี่ยวกับหลักการจัดระเบียบการปกครองประเทศ

                 แนวความคิดเกี่ยวกับลักษณะการกระจายอำนาจ

                 ทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น

บทที่ 2   บทเรียนการปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ

             การปกครองท้องถิ่นประเทศเกาหลี

             การปกครองท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น

             การปกครองท้องถิ่นประเทศอังกฤษ

             การปกครองท้องถิ่นประเทศฝรั่งเศส

             การปกครองท้องถิ่นประเทศเยอรมนี

บทที่ 3   การปกครองท้องถิ่นไทย

            ความเป็นมาของการบริหารราชการแผ่นดินไทย

            การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน

                   การบริหารราชการส่วนกลาง

                   การบริหารราชการส่วนภูมิภาค

                   การบรอหารราชการส่วนท้องถิ่น

            ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับการบริหารราชการขององค์กรปกครองท้องถิ่น

                    ความสัมพันธ์ในเชิงการจัดการภารกิจระหว่างภารกิจของรัฐ

                    ภารกิจท้องถิ่น

                    ความสัมพันธ์ในเชิงควบคุม กำกับ ดูแล

             ความเป็ฯมาของการปกครองท้องถิ่นไทย

บทที่ 4   องค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.

             ความเป็นมา

            โครงสร้าง อบจ. ตาม พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498

                   โครงสร้างและองค์ประกอบของ อบจ.

                    อำนาจหน้าที่ของ อบจ.

                   อำนาจหน้าที่ของสภาจังหวัด

            โครงสร้าง อบจ. ตาม พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540

                   โครงสร้างและองค์ประกอบของ อบจ.

                    อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

                    การกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัด

           สาระสำคัญของการเปล่ยนแปลง อบจ. ตาม พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับที่ 2 พ.ศ.2542

           การประสานแผนพัฒนาจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

           บทวิเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัด

บทที่ 5  การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง ตาม พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับที่ 3 พ.ศ.2546 โครงสร้างและดุลอำนาจใหม่

           โครงสร้างและองค์ประกอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

                     นายกองค์การบริหารส่นจังหวัด ..นายก อบจ.

                     สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

            อำนาจหน้าที่ขององคืการบริหารส่วนจังหวัด

                       ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด กับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

                       ความสัมพันธ์ระหว่างสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมานรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมานรายจ่าย                              เพิ่มเติม

                       ตารางเปรียบเทียบบางประเด็นระหว่าง พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2542 กับพ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับที่3 พ.ศ.2546

บทที่ 6  เทศบาล

          ความเป็นมา

          หลักเกณฑ์การจัดตั้งเทศบาล

           โครงสร้างเทศบาล

                     สภาเทศบาล

                     คณะเทศมนตรี

                     พนักงานเทศบาล

           อำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล

           อำนาจหน้าที่่ของคณะเทศมนตรี

           อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

           การบริหารงานของเทศบาล

           การบริหารบุคคล

           การบริหารการคลัง

           ความสัมพันธืระหว่างส่วนกลางกับเทศบาล

           ความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับหน่วยปกครองอำเภอ

            การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเทศบาล ตาม พ.ร.บ. เทศบาล ฉบับที่10 พ.ศ.2542

           โฉมหน้าเทศบาลในยุค 2000 (2543)

           บทวิเคราะห์เทศบาล

บทที่ 7  การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง : มิติใหม่เทศบาล

            โครงสร้างองค์ประกอบของเทศบาล

            นายกเทศมนตรี

            สภาเทศบาล

            อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

            ความสัมพันธืระหว่างสภาเทศบาลกับนายกเทศมนตรี

            ความสัมพันธ์ระหว่างสภาเทศบาลกับนายกเทศมนตรีในการพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

            ตารางเปรียบเทียบบางประเด็นระหว่าง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง พ.ศ.2543 กับ พ.ร.บ.เทศบาล ฉบับที่12 พ.ศ.2546

บทที่ 8   การเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล

             ความเป็นมาของสุขาภิบาล ก่อนยกฐานะเป็ฯเทศบาลตำบล

             อะไรคือเงื่อนไขในการจัดตั้งสุขาภิบาล

             ประเภทสุขาภิบาล

             โครงสร้างสุขาภิบาล

                   โครงสร้างคณะกรรมการสุขาภิบาล:กรณีที่มีฐานะทางการคลังไม่พอ

                    โครงสร้างคณะกรรมการสุขาภิบาล:กรณีที่สุขาภิบาลนั้นมีฐานะการคลังเพียงพอ

             ปัญหาของสุขาภิบาล

             การเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล

             เทศบาลตำบลในอนาคต

บทที่ 9    องคืการบริหารส่วนตำบล (อบต.)

             ความเป็นมา

             ความหมาย อบต.คืออะไร

             การจัดตั้ง อบต.

             โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

                     สภาองค์การบริหารส่วนตำบล (โครงสร้างเดิม)

                     คณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบล (โครงสร้างเดิม)

             โครงสร้าง อบต.ใหม่ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2542

                      โครงสร้างสภา อบต.

                       โครงสร้างฝ่ายบริหาร

              โครงสร้าง อบต.ใหม่ (เป็นโครงสร้างที่ใช้ในปัจจุบัน 2546)

               อำนาจหน้าที่ของภาองค์การบริหารส่วนตำบล

               อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร อบต.

               อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

               รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

               แหล่งที่มาของรายได้องค์การบริหารส่วนตำบล

               การเพิ่มบทบัญญัติเรื่องรายได้ ของ อบต.

               รายจ่ายของ อบต.

               กลไกช่วยบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

               การกำกับดูแล อบต.

               บทวิเคาระห์ความสามารถของ อบต.

               ปัญหาและอุปสรรคการบริหารงาน อบต.

               ข้อเสนอแนะและบทความวิเคราะห์ อบต.

บทที่ 10    การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยตรง

                โครงสร้างองค์ประกอบขององค์การบริหารส่วนตำบล

                นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

                สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

                อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

                ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

                ความสัมพันธืระหว่างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

                ตารางเปรียบเทียบบางประเด็นระหว่าง พ.ร.บ. สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่4 พ.ศ.2546 กับ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล                         ฉบับที่ 5 พ.ศ.2546

บทที่ 11      เมืองพัทยา

                 การบริหารเมืองพัทยาในอดีต (2521-2542)

                 ปลัดเมืองพัทยา

                 การจัดระเบียบบริหารเมืองพัทยา

                 อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเมืองพัทยา

                 การคลังของเมืองพัทยา

                 ความสัมพันธืระหว่างรัฐบาลกลางกับเมืองพัทยา

                 ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานเมืองพัทยา

                 การบริหารเมืองพัทยาในปัจจุบัน (2543 จนถึงปัจจุบัน)

บทที่12       กรุงเทพมหานคร

                 ความเป็นมา

                 โครงสร้างกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน

                             สภากรุงเทพมหานคร

                             ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

                             เขตและสภาเขต

                 อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

                 ปัญหาการบริหารกรุงเทพมหานคร

                 การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร (2528-2552)

บทที่ 13      ทิศทางองค์กรปกครองท้องถิ่นไทย

                 องค์กรปกครองท้องถิ่นไทย ก่อนมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540

                 องค์กรปกครองท้องถิ่นไทย ภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540

                 ทิศทางการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณษจักรไทย พ.ศ.2550

                 หนึ่งทศวรรษนโยบายกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย:ก้าวหน้าจริงหรือ

บทที่ 14      องค์กรปกครองท้องถิ่นไทยในมิติใหม่

                 องค์กรปกครองท้องถิ่นไทยกับการรวมพลังสร้างสรรค์ท้องถิ่นไทย

                              องค์กรปกครองท้องถิ่นไทย:ต้องตื่นตัวและปรับวิธีคิด

                              รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540

                              นโยบายและทิศทางการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ

                              การเน้นการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองและกระบวนการประชาสังคม ในการพัฒนาและการปกครองท้องถิ่น

                 สิ่งที่ต้องท้าท้ายองค์กรปกครองท้องถิ่นอยู่ข้างหน้า

                              การมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่ม องค์กรชุมชน

                              การเสริมสร้างประสิทธภาพและเตรียมความพร้อมในการรองรับภารกิจใหม่

                              มาตรฐานการให้บริการสาธารณะที่ไม่ควรจะแตกต่างกันระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่น

                              ข้อเสนอทางเลือกในการดำเนินกิจกรรมบริการสาธารณะให้แก่ชุมชนท้องถิ่น

                              การรวมตัวของสมาชิกองค์กรปกครองท้องถิ่น

                   ข้อต้องพิจารณาเพื่อรวมพลังสร้างสรรค์ท้องถิ่นไทย

                              รณรงค์แนว...ความเป็นประชาคมท้องถิ่น ของชุมชน

                              รณรงค์ส่งเสริมกระบวนการกลุ่มในชุมชนท้องถิ่นและก่อตัวภาคีเครือข่าย ความร่วมมือ

                              ร่วมกันสร้าง วิสัยทัศน์จังหวัด โดยใช้ภาคีเครือค่าย (Net-work)

บทที่ 15     ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย

                รูปแบบความร่วมมือระหว่างองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นในต่างประเทศ

                รูปแบบความร่วมมือระหว่างองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย

                               -สหการในประเทศไทย

                               -ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะอื่น

                               -ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไม่เป็นทางการ

                สรุปและข้อเสนอแนะ

บทที่ 16      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยกับการจัดการบริการสาธารณะ

                 โครงสร้างและภารกิจ อำนาจและหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย

                 แนวคิดว่าด้วยภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำนาจและหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในการบริหารการจัดบริการสาธารณะ

                 ตารางภารกิจและอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

                            ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

                 การถ่ายโอนภารกิจรัฐในการบริการสาธารระให้แก่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย

                              หลักการทั่วไปในการถ่ายโอนภารกิจจากรัฐสู่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น

                              การดำเนินงานถ่ายโอนภารกิจตามที่กำหนดในแผนปฎิบัติการฯ

                ทิศทางการจัดบริการสาธารณะขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย

                ปัญหาและอุปสรรคขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยในการจัดบริการสาธารณะ

                ข้อเสนอแนะในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย ให้มีประสิทธิภาพ

บทที่ 17     การบริหารงานท้องถิ่น ยุทธศาสตรืและการสร้างมาตรฐาน

                หลักบริการ

                            การบริหารมุ่งผลสัมฤทธฺ์

                            การบริหารมุ่งผลสัมฤทธฺ์โดยวิธีใช้ Balance Scorecard

                            การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

                หลักการสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 6 ประการ

                การกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัด

                             ส่วนที่ 1    มาจรฐานตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

                                            ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด

                                             ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล /เทศบาล/ เมืองพัทยา

                            ส่วนที่ 2      มาตรฐานและตัวชี้วัดการส่งเสริมกิจกรรมด้านสตรีและครอบครัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                             เกณฑ์ชี้วัดการพัฒนาสตรี และครอบครัวของ อปท.

                            ส่วนที่ 3       มาตรฐานการบริการสาธารณะให้กับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น

                                             แนวทางการปฎิบัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทำแผน/กิจกรรมให้ได้ตามมาตรฐานตัวชี้วัด

                                            ส่วนที่ 1แนวทางการปฎิบัติงานตามภารกิจถ่ายโอน

                                            ส่วนที่ 2 แนวทางการปฎิบัติงานที่ไม่เกี่ยวกับภารกิจรับถ่ายโอนความสำเร็จในการสงเคราะห์ผู้สูงอายุของ อปท.

                     การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทที่ 18         แนวทางการปฎิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น

                    สภาพปัญหาและข้อจำกัดของการปกครองท้องถิ่นก่อนการปฎิรูป

                    แนวทางการปฎิรูปการปกครองท้องถิ่น

                    บทวิพากษ์การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น

                                ปฎิรูปท้องถิ่นแบบสองชั้น

                                ประเด็นปฎิรูปท้องถิ่น:รูปแบบและกลไก

                                 สภาการปกครองปกครองท้องถิ่นแห่งชาติ

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

                -พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

                -พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542

                -พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรทอผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542

                -พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542

บันทึกการพิมพ์

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ติวเข้ม สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิต และเครือคาทอลิก
ติวเข้ม สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิต และเครือคาทอลิก
ติวโจทย์เด็ดคณิต สสวท. ป.6 เข้มข้นครอบคลุมเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์
ติวโจทย์เด็ดคณิต สสวท. ป.6 เข้มข้นครอบคลุมเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์
สรุปและแนวข้อสอบโลกกับดาราศาสตร์ เพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
สรุปและแนวข้อสอบโลกกับดาราศาสตร์ เพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ตรงประเด็น เน้นออกสอบ คณิตศาสตร์ เข้ามหาวิทยาลัย มั่นใจเต็ม 100
ตรงประเด็น เน้นออกสอบ คณิตศาสตร์ เข้ามหาวิทยาลัย มั่นใจเต็ม 100
เตรียมสอบ ความถนัดแพทย์ ฉบับติวพร้อมสอบ กสพท. พร้อมแนวข้อสอบ
เตรียมสอบ ความถนัดแพทย์ ฉบับติวพร้อมสอบ กสพท. พร้อมแนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ เข้า ม.4 ฉบับสอบเข้าโรงเรียนดัง 300 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด
แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ เข้า ม.4 ฉบับสอบเข้าโรงเรียนดัง 300 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ม.1 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบเต็ม 100 เกรดเฉลี่ย 4.00 ทุกเทอม
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ม.1 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบเต็ม 100 เกรดเฉลี่ย 4.00 ทุกเทอม
คู่มือคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 4-5-6 ฉบับสมบูรณ์
คู่มือคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 4-5-6 ฉบับสมบูรณ์
คู่มือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย เน้นออกสอบชีววิทยา มั่นใจเต็ม 100
คู่มือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย เน้นออกสอบชีววิทยา มั่นใจเต็ม 100
สรุปหลักคิดพิชิตสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์มั่นใจเต็ม 100
สรุปหลักคิดพิชิตสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์มั่นใจเต็ม 100
ติวเข้ม สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิต และเครือคาทอลิก
ติวเข้ม สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิต และเครือคาทอลิก
ติวโจทย์เด็ดคณิต สสวท. ป.6 เข้มข้นครอบคลุมเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์
ติวโจทย์เด็ดคณิต สสวท. ป.6 เข้มข้นครอบคลุมเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์
สรุปและแนวข้อสอบโลกกับดาราศาสตร์ เพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
สรุปและแนวข้อสอบโลกกับดาราศาสตร์ เพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ตรงประเด็น เน้นออกสอบ คณิตศาสตร์ เข้ามหาวิทยาลัย มั่นใจเต็ม 100
ตรงประเด็น เน้นออกสอบ คณิตศาสตร์ เข้ามหาวิทยาลัย มั่นใจเต็ม 100
เตรียมสอบ ความถนัดแพทย์ ฉบับติวพร้อมสอบ กสพท. พร้อมแนวข้อสอบ
เตรียมสอบ ความถนัดแพทย์ ฉบับติวพร้อมสอบ กสพท. พร้อมแนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ เข้า ม.4 ฉบับสอบเข้าโรงเรียนดัง 300 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด
แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ เข้า ม.4 ฉบับสอบเข้าโรงเรียนดัง 300 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด
ติวเข้ม สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิต และเครือคาทอลิก
ติวเข้ม สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิต และเครือคาทอลิก
ติวโจทย์เด็ดคณิต สสวท. ป.6 เข้มข้นครอบคลุมเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์
ติวโจทย์เด็ดคณิต สสวท. ป.6 เข้มข้นครอบคลุมเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์

Promotion

โปรแรงรับหน้าร้อน กับเมล่อนหวานฉ่ำ
โปรแรงรับหน้าร้อน กับเมล่อนหวานฉ่ำ
Valid from 01/04/2563 to 30/04/2563
เทศกาลของดีประจำจังหวัด : จันทบุรี
เทศกาลของดีประจำจังหวัด : จันทบุรี
Valid from 31/03/2563 to 30/04/2563
สมุนไพรไทย ต้านไข้หวัด
สมุนไพรไทย ต้านไข้หวัด
Valid from 26/03/2563 to 30/04/2563

Best Seller

แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ฟ้าทะลายโจร
ฟ้าทะลายโจร
สุขภาพและความงาม
ทุเรียนนวลทองจันท์ ทุเรียนไร้กลิ่นเกรดพรีเมี่ยม จันทบุรี
ทุเรียนนวลทองจันท์ ทุเรียนไร้กลิ่นเกรดพรีเมี่ยม จันทบุรี
อร่อยทั่วไทย
มะขามป้อมสด 1 กิโลกรัม
มะขามป้อมสด 1 กิโลกรัม
อร่อยทั่วไทย
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
สินค้าไปรษณีย์
ไข่เค็ม ไชยา 12 ฟอง ส่งฟรี ของแท้จากสุราษฯ ทอด เจียว ต้ม ได้หลายเมนู
ไข่เค็ม ไชยา 12 ฟอง ส่งฟรี ของแท้จากสุราษฯ ทอด เจียว ต้ม ได้หลายเมนู
อร่อยทั่วไทย
ราชาเฉาก๊วย เหนียว นุ่ม หอมชื่นใจ ดับกระหาย คลายร้อน
ราชาเฉาก๊วย เหนียว นุ่ม หอมชื่นใจ ดับกระหาย คลายร้อน
อร่อยทั่วไทย
หมูย่างเมืองตรัง โกด้วง กรอบ อร่อยลงตัว
หมูย่างเมืองตรัง โกด้วง กรอบ อร่อยลงตัว
อร่อยทั่วไทย
ฟ้าทะลายโจร
ฟ้าทะลายโจร
สุขภาพและความงาม
แดงแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
แสตมป์ นักษัตรประจำปี ชวด แบบชุด
แสตมป์ นักษัตรประจำปี ชวด แบบชุด
สินค้าไปรษณีย์
ทุเรียนนวลทองจันท์ ทุเรียนไร้กลิ่นเกรดพรีเมี่ยม จันทบุรี
ทุเรียนนวลทองจันท์ ทุเรียนไร้กลิ่นเกรดพรีเมี่ยม จันทบุรี
อร่อยทั่วไทย
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ฝรั่งกิมจู จำนวน 2 แพ็ก
ฝรั่งกิมจู จำนวน 2 แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
ไข่เค็ม ไชยา 12 ฟอง ส่งฟรี ของแท้จากสุราษฯ ทอด เจียว ต้ม ได้หลายเมนู
ไข่เค็ม ไชยา 12 ฟอง ส่งฟรี ของแท้จากสุราษฯ ทอด เจียว ต้ม ได้หลายเมนู
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
ปลาทูต้มหวาน หอมหวานอร่อย
ปลาทูต้มหวาน หอมหวานอร่อย
สินค้าชุมชน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE