คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

฿340

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

ผู้แต่ง

ชาญชัย แสวงศักดิ์

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 11 : เมษายน 2562

จำนวนหน้า

376 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 x 26 มาตราฐาน

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9786162697845

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

แนวความคิดและความเป็นมาของการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง การดำเนินการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองขึ้นในประเทศไทย

กฎหมายเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งศาลปกครองโครงสร้างของศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง

  

คำนำ

(พิมพ์ครั้งที่ 10)

   โดยที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 โดยพระราชบัญญัติ ฯลฯ (ฉบับที่9) พ.ศ.2560 และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ในบางเรื่องกับได้มีการออกระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฉบับอื่นออกมาอนุวัติการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯลฯ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้วผู้เขียนจึงเห็นควรปรับปรุงเนื้อหาสาระของหนังสือ “คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง” พิมพ์ครั้งที่ 9 (ตุลาคม 2558) ให้เป็นปัจจุบันทั้งในส่วนของบทบัญญัติของกฎหมายที่ได้ปรับปรุงใหม่ ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ในศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการบังคับคดีปกครองที่ได้เพิ่มขึ้นใหม่ และในส่วนของแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองโดยได้เพิ่มเติมมติของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่สำคัญ ๆ กับได้ปรับปรุงในส่วนของคำอธิบายให้กระชับและเข้าใจได้ง่ายขึ้น

   ความดีของหนังสือเล่มนี้ ถ้าจะพอมีอยู่บ้าง ผู้เขียนขอมอบให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ ที่ผู้เขียนได้นำผลงานของท่านเหล่านั้นมาอ้างอิงไว้ในหนังสือเล่มนี้

   สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณสำนักพิมพ์วิญญูชนที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้และจะเห็นหนังสือเล่มอื่น ๆ ของผู้เขียนด้วยดีตลอดมา 

 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

รองประธานศาลปกครองสูงสุด

มกราคม 2561

  

สารบัญ

คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง โดย  ดร.ชาญชัย  แสวงศักดิ์

สารบาญ

ภาค 1 แนวความคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศเกี่ยวกับ

  การจัดตั้งองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

 บทที่ 1 ภาพรวม

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายที่สำคัญของต่างประเทศ

1. ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์

2. ระบบประมวลกฎหมาย

  ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวความคิดในการจัดตั้งองค์กรวินิจฉัย

  คดีปกครองของต่างประเทศ

1. ระบบที่ให้ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมเป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดีปกครอง

1.1 กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์

1.2 กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย

2. ระบบที่ให้ตุลาการผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายปกครอง

  เป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดีปกครอง

3. ระบบที่ให้ตุลาการศาลปกครองเป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดีปกครอง

ที่โต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองและ

ให้ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมเป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดีปกครอง

ที่เกี่ยวกับความรับผิดของฝ่ายปกครอง

 บทที่ 2 แนวความคิดและประสบการณ์ของประเทศที่ให้ตุลาการผู้เชี่ยวชาญ

  ทางกฎหมายปกครองเป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดีปกครอง  :  ระบบฝรั่งเศส

  ส่วนที่ 1 แนวความคิดพื้นฐานและความเป็นมาของการจัดตั้ง

  องค์กรวินิจฉัยคดีปกครองของฝรั่งเศส

1. แนวความคิดพื้นฐานและความเป็นมาของการจัดตั้งองค์กร

วินิจฉัยคดีปกครองของฝรั่งเศส

2. ความเป็นมาของการจัดตั้งองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองของฝรั่งเศส

  ส่วนที่ 2 โครงสร้างและการจัดองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองของฝรั่งเศส

1. ระบบองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองของฝรั่งเศส

2. โครงสร้าง  การจัดองค์กร  และอำนาจหน้าที่ของสภาแห่งรัฐ

ของฝรั่งเศส

3. โครงสร้างและการจัดองค์กรของศาลปกครองชั้นอุทธรณ์

4. โครงสร้างและการจัดองค์กรของศาลปกครองชั้นต้น

  ส่วนที่ 3 คุณสมบัติและการแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองของฝรั่งเศส

1. คุณสมบัติและการแต่งตั้งสมาชิกของสภาแห่งรัฐ

2. คุณสมบัติและการแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองชั้นต้นและตุลาการ

ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์

  ส่วนที่ 4 คดีที่อยู่ในอำนาจขององค์กรวินิจฉัยคดีปกครองของฝรั่งเศส

1. ประเภทของคดีปกครองที่อยู่ในอำนาจขององค์กรวินิจฉัยคดี

ปกครองของฝรั่งเศส

2. อำนาจและเขตอำนาจของศาลปกครองชั้นต้น

3. อำนาจและเขตอำนาจของศาลปกครองชั้นอุทธรณ์

4. อำนาจของสภาแห่งรัฐในฐานะองค์กรวินิจฉัยคดีปกครอง

  ส่วนที่ 5 วิธีพิจารณาคดีปกครองของฝรั่งเศส

1. ลักษณะสำคัญของวิธีพิจารณาคดีปกครองของฝรั่งเศสโดยทั่วไป

2. ลักษณะสำคัญของการดำเนินกระบวนพิจารณาในขั้นตอนที่สำคัญ

3. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น

4. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นอุทธรณ์

5. วิธีพิจารณาคดีปกครองในสภาแห่งรัฐ

 บทที่ 3 แนวความคิดและประสบการณ์ของประเทศที่ให้ตุลาการศาลปกครอง

  เป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดีปกครองที่โต้แย้งความชอบด้วยกฎหมาย

  ของนิติกรรมทางปกครองและให้ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมเป็นผู้พิจารณา

  พิพากษาคดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดของฝ่ายปกครอง

  ส่วนที่ 1 ประเทศที่มีระบบศาลปกครองเป็นเอกเทศจากศาลยุติธรรมและเป็น

  เอกเทศจากฝ่ายบริหารด้วย  :  ศึกษากรณีของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

1. ระบบศาลของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

2. โครงสร้างและการจัดองค์กรของศาลปกครองของสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมัน

3. คุณสมบัติและการแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองของสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมัน

4. คดีที่อยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

5. วิธีพิจารณาคดีปกครองของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

  ส่วนที่ 2 ประเทศที่มีศาลปกครองเป็นเอกเทศจากศาลยุติธรรม แต่การ

  วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลเป็นอำนาจ

  ของศาลยุติธรรม 

1. ประเทศอิตาลี

1.1 ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์

1.2 ระบบองค์กรวินิจฉัยคดีปกครอง

1.3 การโต้แย้งคัดค้านนิติกรรมทางปกครอง

2. ประเทศเบลเยี่ยม

2.1 ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์

2.2 ระบบองค์กรวินิจฉัยคดีปกครอง

2.3 การแบ่งเขตอำนาจกันระหว่างศาลยุติธรรมกับองค์กรวินิจฉัย

คดีปกครอง 

3. ประเทศเนเธอร์แลนด์

3.1 ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์

3.2 ระบบพิจารณาคดีปกครองในปัจจุบัน

ภาค 2  การดำเนินการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทย

 บทที่ 1 เหตุผลและความจำเป็นของการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทย

 บทที่ 2 ความพยายามในการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมา

  ส่วนที่ 1 ช่วงแรก (พ.ศ. 2476 – พ.ศ. 2516)  เป็นช่วงของการหาข้อสรุปว่า

  ควรหรือไม่ที่จะจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทย

  ส่วนที่ 2 ช่วงแรก (พ.ศ. 2517 – พ.ศ. 2538)  เป็นช่วงของการหาข้อสรุปว่า

  ศาลปกครองที่จะตั้งขึ้นนั้นควรอยู่ในระบบศาลยุติธรรม  “ระบบ

  ศาลเดี่ยว”  หรือควรแยกเป็นเอกเทศจากศาลยุติธรรมตาม “ระบบศาลคู่”

1. แนวความคิดที่เห็นควรจัดตั้งศาลปกครองตาม “ระบบศาลเดี่ยว”

ในระบบศาลยุติธรรม

2. แนวความคิดที่เห็นควรจัดตั้งศาลปกครองตาม “ระบบศาลคู่”

โดยแยกเป็นเอกเทศจากระบบศาลยุติธรรม

  ส่วนที่ 3 ช่วงที่สาม  (พ.ศ. 2538- ปัจจุบัน)  เป็นช่วงที่ได้มีการบัญญัติไว้

  ในรัฐธรรมนูญให้รัฐดำเนินการจัดตั้งศาลปกครองตามเป็นระบบศาลคู่

1. การดำเนินการในสมัยรัฐบาลที่มีนายบรรหาร  ศิลปอาชา  เป็น 

นายกรัฐมนตรี

2. การดำเนินการในสมัยรัฐบาลที่มีพลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ  เป็น 

นายกรัฐมนตรี

3. การดำเนินการในสมัยรัฐบาลที่มีนายชวน  หลักภัย  เป็น 

นายกรัฐมนตรี

4. การยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540

โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบปรปะชาธิปไตย  อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  2549

5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550

 บทที่ 3 ความพยายามในการพัฒนาระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองขึ้นในประเทศไทย

  ส่วนที่ 1 เหตุผลและความจำเป็นของการสร้างระบบวิธีพิจารณาคดีปกครอง

  ขึ้นในประเทศไทย

1. คดีปกครองเป็นข้อพิพาทระหว่างคู่ความที่มีฐานะไม่เท่าเทียมกัน

2. ระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองมีจุดมุ่งหมายที่จะถ่วงดุลการใช้

อำนาจดุลพินิจของตุลาการ

  ส่วนที่ 2 แนวทางในการสร้างวิธีพิจารณาคดีปกครองขึ้นในประเทศไทย

1. การสร้างวิธีพิจารณาคดีปกครองขึ้นในประเทศไทยควรเริ่มต้น

ด้วยการใช้ “ระบบร้องทุกข์”

2. วิธีพิจารณาคดีปกครองที่จะสร้างขึ้นควรปรับตัวได้โดยไม่ยากนัก

 บทที่ 4 ศาลปกครองเป็นองค์กรหนึ่งในบรรดาองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

  ที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540

ภาค 3  โครงสร้างของศาลปกครอง  ระบบตุลาการศาลปกครอง  และอำนาจของศาลปกครอง 

 บทที่ 1 โครงสร้างของศาลปกครอง 

1. ชั้นศาล

2. การจัดตั้งและเปิดทำการ

 บทที่ 2 ระบบตุลาการศาลปกครอง 

1. ระดับตำแหน่ง

2. จำนวน

3. คุณสมบัติ

4. ลักษณะต้องห้าม

5. การคัดเลือกและการแต่งตั้ง

6. เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

7. การปฏิบัติหน้าที่และหลักประกันความเป็นอิสระ

8. วินัยและการดำเนินการทางวินัย

9. การพ้นจากตำแหน่ง

10. บำเหน็จบำนาญ

 บทที่ 3 คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 

1. องค์ประกอบ

2. อำนาจหน้าที่

 บทที่ 4 บทเฉพาะกาล

1. การคัดเลือกและการแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดชุดแรก

2. การเปิดทำการศาลปกครองสูงสุด  ศาลปกครองกลาง  และศาลปกครอง

ในภูมิภาค

 บทที่ 5 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งศาลปกครอง

1. พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2542

2. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  (ฉบับที่  18)  พ.ศ. 2542

 บทที่ 6 สำนักงานศาลปกครองและการบริหารงานศาลปกครอง

1. การบริหารงานศาลก่อนมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช  2540

2. การบริหารงานศาลตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540

3. การบริหารงานศาลตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช  2550

4. สำนักงานศาลปกครอง

5. คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง

6. ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง

7. พนักงานคดีปกครอง

8. การงบประมาณ

ภาค 4 คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง 

 บทที่ 1 คดีปกครองที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

  แห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540

  ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดีปกครองที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง

  ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540

1. บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 

2540

2. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตาม

พระราชบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 

2540

  ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตาม 

  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. 2542

1. บทบัญญัติของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง  พ.ศ. 2542

2. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตาม

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. 2542

  ส่วนที่ 3 การกำหนดเขตอำนาจของศาลปกครอง

1. คดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองชั้นต้น

2. คดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองสูงสุด

  ส่วนที่ 4 คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง

1. คดีที่มีลักษณะเป็นคดีปกครอง  แต่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

ปกครองฯ  บัญญัติยกเว้นมิให้อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง

2. คดีที่มีกฎหมายพิเศษตัดอำนาจของศาลปกครองไว้โดยเฉพาะ

  ส่วนที่ 5 ปัญหาการตีความบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

  พุทธศักราช  2540  มาตรา  276  วรรคหนึ่ง  ว่าศาลปกครองมีอำนาจ

  พิจารณาพิพากษาข้อพิพาททางปกครองเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐหรือ

  เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของรัฐบาลเท่านั้น

  หรือมีอำนาจพิจารณาพิพากษาข้อพิพาททางปกครองเกี่ยวกับหน่วยงาน

  ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิได้อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแล

  ของรัฐบาลด้วย

1. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่  24/2543

2. คำวินิจฉัยของศาลปกครอง

3. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่  52/2546

4. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่  1-24/2547

5. ประเด็นพิจารณาทางวิชาการ

6. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่  5/2549

7. คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  (คดีหมายเลขดำที่  อ.519/2547

คดีหมายเลขแดงที่  อ.250/2549)

 บทที่ 2 คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง

  ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550

  ส่วนที่ 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550

  มีการบัญญัติอำนาจของศาลปกครองไว้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

1. บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง

2. คำอธิบายบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ

  ส่วนที่ 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550

  มีการจำกัดอำนาจของศาลปกครองมิให้พิจารณาคดีบางประเภท

1. บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง

2. คำอธิบายบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ

  ส่วนที่ 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550

  มีการโอนอำนาจในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งหมด

  ไปให้ศาลยุติธรรม

  ส่วนที่ 4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550

  มีการบัญญัติให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญบางองค์กรร้องขอต่อศาลปกครอง

  ให้พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ  หรือกฎหมายของกฎคำสั่ง

  หรือการกระทำอื่นใดในทางปกครองได้

  ส่วนที่ 5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550

  มีการบัญญัติให้มีการนำคำวินิจฉัยของบางองค์กรไปฟ้องคดีต่อ

  ศาลปกครองได้

ภาค 5 วิธีพิจารณาคดีปกครอง

 บทที่ 1 แหล่งที่มาของกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง

1. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.2542

2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล  พ.ศ.2542

3. ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  ว่าด้วยวิธีพิจารณา

คดีปกครอง  พ.ศ.2543

4. ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  ว่าด้วยองค์คณะ

การจ่ายสำนวน  การโอนคดี  การปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการในศาลปกครอง

การคัดค้านตุลาการในศาลปกครอง  การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานคดีปกครอง

และการมอบอำนาจให้ดำเนินคดีปกครองแทน  พ.ศ.  2544

5. ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  ว่าด้วยการดำเนิน

กระบวนพิจารณาพิพากษาคดีปกครองที่โอนมาจากเรื่องร้องทุกข์ตาม

กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา  พ.ศ. 2544

6. ระเบียบ  ก.ศป.  ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของประธานศาลปกครองสูงสุด 

และอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นและการบริหารงานศาลปกครอง  พ.ศ.  2544

7. ข้อบังคับคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล  ว่าด้วย

วิธีเสนอเรื่องการพิจารณาและวินิจฉัย  พ.ศ.  2544

8. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

9. หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง

 บทที่ 2 ลักษณะพิเศษของวิธีพิจารณาคดีปกครอง

1. เป็นวิธีพิจารณาคดีที่ใช้ระบบไต่สวน

2. เป็นวิธีพิจารณาคดีที่เน้นกระบวนพิจารณาที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษร

3. เป็นวิธีพิจารณาคดีที่เรียบง่ายเพื่อให้คู่กรณีสามารถดำเนินกระบวนพิจารณา

ได้ด้วยตนเอง

4. เป็นวิธีพิจารณาคดีที่มีการถ่วงดุลอำนาจของตุลาการในการตัดสินคดี

 บทที่ 3 เงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครอง

  ส่วนที่ 1 คำฟ้องต้องมีสาระสำคัญครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้

  ส่วนที่ 2 ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีและมีความสามารถในการฟ้องคดี

1. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีสิทธิฟ้องคดีและความสามารถในการ

ฟ้องคดี

2. เกณฑ์ในการพิจารณาผู้มีสิทธิฟ้องคดี

3. ความสามารถในการฟ้องคดี

  ส่วนที่ 3 ในกรณีทีมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความ

  เดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ  การฟ้องคดีปกครองใน

  เรื่องนั้นจะกระทำได้ต่อเมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ

  ดังกล่าวแล้ว

1. กรณีที่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีจะต้องดำเนินการโต้แย้งคัดค้านต่อเจ้าหน้าที่

หรือองค์กรผู้พิจารณาอุทธรณ์ของฝ่ายบริหารให้เสร็จสิ้นเสียก่อน

จึงจะมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้

2. กรณีที่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรง

  ส่วนที่ 4 ถ้าเป็นคดีที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม  ผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าธรรมเนียมศาล

  ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

1. หลัก

2. ข้อยกเว้น

  ส่วนที่ 5 คำฟ้องต้องยื่นภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี

1. ระยะเวลาในการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนกฎ

2. ระยะเวลาในการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองหรือ

สั่งห้ามการกระทำทางปกครอง

3. ระยะเวลาในการฟ้องคดีขอให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่

ของรัฐปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลกำหนด

4. ระยะเวลาในการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับกระทำละเมิดหรือ

ความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

5. ระยะเวลาในการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

6. ระยะเวลาในการฟ้องคดีเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

หรือสถานะของบุคคล

7. การฟ้องคดีปกครองที่ศาลปกครองเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

หรือมีเหตุจำเป็นอื่น

  ส่วนที่ 6 การฟ้องคดีต้องไม่เป็นการฟ้องซ้อนหรือฟ้องซ้ำ

1. การฟ้องคดีต้องไม่เป็นการฟ้องซ้อน

2. การฟ้องคดีต้องไม่เป็นการฟ้องซ้ำ

 บทที่ 4 การยื่นคำฟ้องและการเสนอเรื่องต่อศาลปกครองโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน

  และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

  ส่วนที่ 1 การยื่นคำฟ้อง

1. วิธีการยื่นคำฟ้อง

2. ศาลที่จะต้องยื่นฟ้อง

  ส่วนที่ 2 การเสนอเรื่องต่อศาลปกครองโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน

1. บทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบ

2. ข้อหารือและความเห็นของอธิบดีศาลปกครอง

  ส่วนที่ 3 การเสนอเรื่องต่อศาลปกครองโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 บทที่ 5 องค์คณะพิจารณาพิพากษา  การจ่ายสำนวน  และการตรวจคำฟ้อง

  ส่วนที่ 1 องค์คณะพิจารณาพิพากษา 

1. การจัดตั้งองค์คณะในศาลปกครองสูงสุด

2. การจัดตั้งองค์คณะในศาลปกครองชั้นต้น

3. การเปลี่ยนแปลงองค์คณะ

  ส่วนที่ 2 การจ่ายสำนวน

1. การจ่ายสำนวน ให้แก่องค์คณะ

2. การจ่ายสำนวน ภายในองค์คณะ

3. การเรียกคืนหรือโอนสำนวนคดี

  ส่วนที่ 3 การตรวจคำฟ้องและการสั่งรับหรือไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา

1. การตรวจคำฟ้อง

2. การสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา

3. การสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณา

  ส่วนที่ 4 การดำเนินการในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจศาล

1. การดำเนินการในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจศาลระหว่าง

ศาลปกครองกับศาลอื่นซึ่งมิใช่ศาลปกครอง

2. การดำเนินการในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจศาลระหว่าง

ศาลปกครองด้วยกัน

 บทที่ 6 การแสวงหาข้อเท็จจริงและการสรุปสำนวน

  ส่วนที่ 1 การแสวงหาข้อเท็จจริง

1. การแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำฟ้อง  คำให้การ  และคำคัดค้าน

คำให้การ  และคำให้การเพิ่มเติม

2. การแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมของศาลและการรับฟังพยานหลักฐาน

  ส่วนที่ 2 การสรุปสำนวนโดยตุลาการเจ้าของสำนวน

1. ขั้นตอนที่อาจมีการสรุปสำนวน

2. องค์ประกอบของบันทึกของตุลาการเจ้าของสำนวน

  ส่วนที่ 3 การตรวจสอบการสรุปสำนวนของตุลาการเจ้าของสำนวนโดยองค์คณะ

  และการกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง

1. การตรวจสอบการสรุปสำนวนของตุลาการเจ้าของสำนวนโดย

องค์คณะ

2. การกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง

 บทที่ 7 การแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

  ส่วนที่ 1 การแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่ของตุลาการผู้แถลงคดี

1. การแต่งตั้งตุลาการผู้แถลงคดี

2. อำนาจหน้าที่ของตุลาการผู้แถลงคดี

  ส่วนที่ 2 การจัดทำและการเสนอคำแถลงการณ์

1. การจัดทำคำแถลงการณ์

2. การเสนอคำแถลงการณ์

 บทที่ 8 การนั่งพิจารณาคดี

  ส่วนที่ 1 การดำเนินกระบวนพิจารณาก่อนการนั่งพิจารณาคดี

  ส่วนที่ 2 การดำเนินกระบวนพิจารณาในวันนั่งพิจารณาคดี

 บทที่ 9 การทำคำพิพากษาและคำสั่ง

  ส่วนที่ 1 การประชุมปรึกษาคดี

  ส่วนที่ 2 การจัดทำคำพิพากษาและคำสั่ง

  ส่วนที่ 3 การอ่านผล  ผลของคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง

  การแก้ไขและการเผยแพร่

1. การอ่านผลแห่งคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง

2. ผลของคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดี

3. การแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดี

4. การเผยแพร่คำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดี

 บทที่  10 วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา

  ส่วนที่ 1 การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง

1. หลักทั่วไป

2. การขอทุเลา

3. การพิจารณาของศาล

4. การอุทธรณ์คำสั่งทุเลา

5. ผลของคำสั่งทุเลาในระหว่างการอุทธรณ์คำพิพากษา

  ส่วนที่ 2 การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว

1. การขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราว

2. การพิจารณาของศาล

3. การอุทธรณ์คำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข์ชั่วคราว

 บทที่  11 การร้องสอด  การรวมคดี  การแยกคดี  การโอนคดี  และการถอนคำฟ้อง

  ส่วนที่ 1 การร้องสอด 

  ส่วนที่ 2 การรวมคดี 

  ส่วนที่ 3 การแยกคดี 

  ส่วนที่ 4 การโอนคดี 

  ส่วนที่ 5 การฟ้องซ้อน

  ส่วนที่ 6 การฟ้องซ้ำ

  ส่วนที่ 7 การทิ้งฟ้อง

  ส่วนที่ 8 การถอนคำฟ้อง

 บทที่  12 การดำเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาคดีปกครองที่โอนมาจากเรื่อง

  ร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา

  ส่วนที่ 1 การโอนเรื่องร้องทุกข์ไปเป็นคดีของศาลปกครอง

  ส่วนที่ 2 การดำเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาคดีปกครองที่โอนมาจาก

  เรื่องร้องทุกข์

 บทที่  13 วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด

  ส่วนที่ 1 วิธีพิจารณาคดีที่เป็นการฟ้องตรง

1. คดีที่อยู่ในอำนาจในศาลปกครองสูงสุดโดยตรง

2. วิธีพิจารณาคดีที่เป็นการฟ้องตรง

  ส่วนที่ 2 วิธีพิจารณาคดีที่เป็นการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของ

  ศาลปกครองชั้นต้น

1. คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่อาจอุทธรณ์ได้

2. ระยะเวลาในการอุทธรณ์

3. คำอุทธรณ์

4. ค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์

5. การตรวจคำอุทธรณ์เบื้องต้นโดยศาลปกครองชั้นต้น

6. การดำเนินกระบวนพิจารณาโดยศาลปกครองสูงสุด

 บทที่  14 การขอให้พิจารณาคดีใหม่

  ส่วนที่ 1 บุคคลและกรณีที่อาจขอให้พิจารณาคดีใหม่

  ส่วนที่ 2 เงื่อนไขในการขอให้พิจารณาคดีใหม่

 บทที่  15 การบังคับคดี

  ส่วนที่ 1 การบังคับคดีในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครอง  หรือ

  เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1. กรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ออกกฎหรือคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

2. กรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ

กระทำการอื่น (นอกจากกฎหรือคำสั่ง)โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

  ส่วนที่ 2 การบังคับคดีในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครอง  หรือ

  เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

  หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

  ส่วนที่ 3 การบังคับคดีในกรณีที่มีการฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือ

  ความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

  ส่วนที่ 4 การบังคับคดีในกรณีที่มีการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

  ส่วนที่ 5 การบังคับคดีในกรณีที่มีการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงาน

  ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคล

  ต้องกระทำหรือละเว้นการกระทำ

  ส่วนที่ 6 การบังคับคดีในกรณีที่มีการฟ้องให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงความเป็นอยู่

  ของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

  ส่วนที่ 7 การบังคับคดีในกรณีที่มีการฟ้องพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่กฎหมาย

  กำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครอง

 บทที่  16 ความเชื่อมโยงของกฎหมายว่าด้วยวิธีการปฏิบัติราชการปกครองกับกฎหมาย

  ว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

  ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกันโดยสภาพของหลักกฎหมายในกฎหมายทั้งสองฉบับ

1. หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเป็นฐานที่ศาล

ปกครองใช้ในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทาง

ปกครอง

2. กฎหมายทั้งสองฉบับมีส่วนเสริมซึ่งกันและกัน

  ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงกันเฉพาะจุดในกฎหมายทั้งสองฉบับ

1. การระบุวิธีการอุทธรณ์หรือโต้แย้งไว้ในคำสั่ง

2. การให้อายุความฟ้องคดีต่อศาลปกครองสะดุดหยุดอยู่

3. การพิจารณา “คู่กรณี”  ในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครองกับการพิจารณา  “ผู้ฟ้องคดี”  ในกฎหมายว่าด้วยการ

จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

4. ค่าทดแทนความเสียหายจากการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองกับ

การห้องคดีต่อศาลปกครอง

ภาค 6  ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการมีศาลปกครอง  แนวปฏิบัติของรัฐบาลเกี่ยวกับการดำเนินคดี

  ปกครอง  และข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับ

  คดีบางประเภทของศาลปกครอง 

 บทที่ 1 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลของการมีศาลปกครองและหลักประกันความสำเร็จของ

  ศาลปกครอง

  ส่วนที่ 1 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลของการมีศาลปกครอง

1. มีระบบศาลปกครองขึ้นอีกระบบศาลหนึ่งคู่ขนานไปกับระบบ

ศาลยุติธรรม

2. มีองค์กรวิชาชีพทางกระบวนการยุติธรรมทางปกครองขึ้นใหม่

3. มีบรรทัดฐานทางกฎหมายปกครองเกิดขึ้นใหม่จากแนวคำวินิจฉัย

ของศาลปกครอง

4. มีการเปลี่ยนแปลงรับบการศึกษากฎหมายในสังคมไทย

  ส่วนที่ 2 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักประกันความสำเร็จของศาลปกครอง

1. ตุลาการศาลปกครองกลาง

2. ระบบวิธีพิจารณา

3. สำนักงานศาลปกครอง

4. สถาบันการศึกษา

5. สถาบันวิชาชีพ

6. การสนับสนุนจากรัฐและสังคม

 บทที่ 2 แนวปฏิบัติของรัฐบาลเกี่ยวกับการดำเนินคดีปกครอง

  ส่วนที่ 1 แนวปฏิบัติในการดำเนินคดีปกครองโดยทั่วไป

1. การดำเนินคดีในศาลปกครอง

2. ระยะเวลาการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ

3. การดำเนินคดีที่ขาดอายุความ

4. การยุติข้อพิพาทระหว่างส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  และ

รัฐวิสาหกิจ

  ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติในการดำเนินคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

1. สภาพปัญหา

2. แนวปฏิบัติ

 บทที่ 3 ข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับคดีบางประเภท

  ส่วนที่ 1  ข้อสังเกตเกี่ยวกับอำนาจของศาลปกครองในการพิจารณาพิพากษา

  คดีปกครองที่มีการฟ้องโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำ

  ทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีปัญหา

  เกี่ยวพันกับสิทธิในที่ดิน

1. ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวคำวินิจฉัย

ของศาลปกครองต่างประเทศเกี่ยวกับการแบ่งเขตอำนาจระหว่าง

ศาลยุติธรรมกับศาลปกครองและการพิจารณาพิพากษาคกีปกครอง

ที่มีประเด็นซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของศาลอื่น

2. บทบัญญัติและเจตนารมณ์ของกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจของศาล

ปกครอง

3. คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล 

แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  และความเห็นของตุลาการ

ศาลปกครองที่เห็นว่า  คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำทางปกครองของ

หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีประเด็นเกี่ยวพันกับ

สิทธิในที่ดินอยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครอง

4. ความเห็นของผู้เขียน

  ส่วนที่ 2  ข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าสัญญาใดเป็นสัญญา

  ทางปกครองหรือไม่  :  ความเกี่ยวพันระหว่างคู่สัญญาฝ่ายเอกชนกับ

  การจัดทำบริการสาธารณะ

1. แนวคิดและการพัฒนาของสัญญาทางปกครองของฝรั่งเศส

2. หลักเกณฑ์การพิจารณาว่าสัญญาใดเป็นสัญญาทางปกครองหรือไม่

ตามกฎหมายและแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองไทย

3. ข้อเสนอแนะของผู้เขียน

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์  แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์ แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
ขายยกลัง
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE