หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง บรรเจิด สิงคะเนติ

฿350

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง บรรเจิด สิงคะเนติ

ผู้แต่ง

บรรเจิด สิงคะเนติ

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 6 : กรกฎาคม 2561 แก้ไขเพิ่มเติม

จำนวนหน้า

400 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 x 26 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9786162697135

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

ข้อความคิดทั่วไปในการควบคุมฝ่ายปกครอง ความหมายของ "ฝ่ายปกครอง" ความจำเป็นในการควบคุมฝ่ายปกครอง ขอบเขตของการควบคุมฝ่ายปกครอง, ระบบการควบคุมฝ่ายปกครอง การควบคุมฝ่ายปกครองแบบป้องกัน การควบคุมฝ่ายปกครองแบบแก้ไขโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครอง , การควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง การควบคุมทางการเมือง การควบคุมโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ, การควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย, วิธีพิจารณาคดีปกครองของไทย เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง ประเภทของคดีปกครอง การดำเนินคดีปกครอง การค้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา คำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง

  
สารบาญ

ภาค 1 ข้อความคิดว่าด้วยการควบคุมฝ่ายปกครอง

บทที่ 1 ข้อความคิดทั่วไปในการควบคุมฝ่ายปกครอง

1.1 เหตุผลและความจำเป็นในการควบคุมฝ่ายปกครอง

1.1.1 หลักแบ่งแยกอำนาจ

1.1.2 หลักการกระทำทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย

1.1.3 หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิละเสรีภาพของประชาชน

1.1.4 หลักความรับผิดชอบของรัฐ

1.2 ความหมายของ “ฝ่ายปกครอง”

1.3 ของเขตของการควบคุมของฝ่ายปกครอง

1.4 ระบบการควบคุมฝ่ายปกครอง

1.5 การควบคุมโดยองค์กรตุลาการ

บทที่ 2 องค์กรฝายปกครอง

2.1 ความหมายของ “ปกคอรง”

2.1.1 ความพยายามในการให้ความหมายของฝ่ายปกครอง

2.1.2 ลักษณะสาระสำคัญของฝ่ายปกครอง

2.1.3 ลักษณะความแตกต่างหลากหลายของฝ่ายปกครอง

2.2 องค์กรฝ่ายปกครองในระบบกฎหมายไทย

2.2.1 การจังองค์กรฝ่ายปกครองไทย

2.2.2 องค์กรฝ่ายปกครองในความหมายต่างๆ

บทที่ 3 การกระทำทางปกครอง

3.1 ปฏิบัติการทางปกครอง (der Rralakt)

 3.1.1 ความหมายของปฏิบัติการทางปกครอง (der Realakt) หรือการกระทำในทางข้อเท็จจริง

 3.1.2 เงื่อนไขทางกฎหมาย

3.1.3 ผลของการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

3.1.4 การคุ้มครองสิทธิของบุคคลจาก “ปฏิบัติการทางปกครอง”

3.2 การกระทำทางกฎหมาย (der Rechtakt)

3.2.1 ความสัมพันธ์ภายในฝ่ายปกครอง (InnenverhaeItmis)

3.2.2 ความสัมพันธ์ภายนอกฝ่ายปกครอง (Aussenverhaeltnis)

บทที่ 4 ขอบเขตของการควบคุมฝ่ายปกครอง

4.1 วัตถุแห่งการควบคุม

4.1.1 การควบคุมเหนือ “บุคคล”

4.1.2 การควบคุมเหนือ “การกรทำ”

4.1.3 การควบคุมเหนือ “ดุลพินิจ”

4.2 วัตถุประสงค์ (objective) ของการควบคุม

4.2.1 การควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย (Rechtsmaessigkeit)

4.2.2 การควบคุมความชอบด้วยวัตถุประสงค์ (Zweckmaessigkeit) หรือการควบคุมความเหมาะสม

ภาค 2 ระบบการควบคุมฝ่ายปกครอง

บทที่ 5 การควบคุมฝ่ายปกครองแบบป้องกัน

5.1 การควบคุมโดยองค์กรของรัฐ

5.1.1 การควบคุมโดยองค์กรของรัฐที่มีอำนาจทั่วไป

5.1.2 การควบคุมโดยองค์กรของรัฐที่มีอำนาจเฉพาะเรื่อง

5.2 การควบคุมโดยประชาชน

5.2.1 การควบคุมโดยการให้ประชาชนมีส่วนรวม

5.2.2 การควบคุมโดยการให้ประชาชนรับรู้และเข้าถึงเอกสารราชการ

บทที่ 6 การควบคุมฝ่ายปกครอง

6.1 การควบคุมโดยผู้มีอำนาจเหนือ

6.2 การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง

6.2.1 ระบบของการอุทธรณ์

6.2.2 การอุทธรณ์ตามกฎหมายไทย

6.2.3 การควบคุมโดยคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท

บทที่ 7 การควบคุมโดยองค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง

7.1 การควบคุมทางการเมือง

7.1.1 การตั้งกระทู้ถาม

7.1.2 การใช้กลบไกคณะกรรมาธิการ

7.1.3 การเปิดอภิปรายทั่วไป

7.2 การควบคุมโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

7.2.1 ผู้ตรวจการแผ่นดิน

7.2.2 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

7.2.3 คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

7.2.4 คณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน

ภาค 3 การควบคุมโดยองค์กรตุลาการ

บทที่ 8 ระบบการควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ

8.1 ระบบศาลกับการควบคุมฝ่ายปกครอง

8.1.1 ระบบศาลเดี่ยว

8.1.2 ระบบศาลคู่

8.2 ระบบศาลคู่ของต่างประเทศ

8.2.1 ประเทศฝรั่งเศส

8.2.2 ประเทศเยอรมนี

บทที่ 9 การควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการในประเทศไทย

9.1 การควบคุมฝ่ายปกครองโดยศาลยุติธรรม 

9.2การควบคุมฝ่ายปกครองโดยศาลปกครอง

บทที่ 10 วิธีพิจารณาคดีปกครองของไทย

10.1 เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง

10.1.1 คดีที่ฟ้องเป็นคดีข้อพิพาททางปกครองที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครอง

10.1.2 เงื่อนไขเกี่ยวกับเขตอำนาจศาล

10.1.3 เงื่อนไขเกี่ยวกับอำนาจฟ้องคดี

10.1.4เงื่อนไขความสามารถในการดำเนินคดีและการีตัวแทนในคดี (มาตรา 45 วรรคห้า)

10.1.5 เงื่อนไขประเภทของการฟ้อง

10.1.6 เงื่อนไขเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายครบขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว (มาตรา 42 วรรคสอง ) 

10.1.7 เรื่องที่ฟ้องจะต้องไม่เป็นการฟ้องซ้ำหรือฟ้องซ้อน (ข้อ 97 และข้อ 39 ระเบียบที่ประชุมใหญ่)

10.1.8 เงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการฟ้องคดีปกครอง

10.1.9 เงื่อนไขค่าธรรมเนียมศาล (มาตรา 45 วรรคสี่)

10.2 ประเภทของคดีปกครอง

10.2.1 คดีที่เกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการใช้อำนาจฝ่ายเดียวไม่ว่าจะเป็นจะเป็นการออกกฎหมาย หรือคำสั่ง หรือการกระทำอื่นใด ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1)

10.2.2 คดีละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(2)

10.2.3 คดีที่เกี่ยวกับการละเมิดทางปกครองหรือความรับผิดอย่างอื่นของฝ่ายปกครอง ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4)

10.3 การดำเนินคดีปกครอง

10.3.1 การตรวจคำฟ้อง

10.3.2 การแสวงหาข้อเท็จจริงแห่งคดี

10.3.3 การจัดทำสรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และข้อเสนอแนะ ในการวินิจฉัยคดี

10.3.4 การนั่งพิจารนาคดี

บทที่ 11 การคุ้งครองชั่วคราว การพิพากษาคดีและการบังคับคดี

11.1 การคุ้มครองชั่วคราว

11.1.1 ข้อความทั่วไป

11.1.2 การคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองเยอรมนี

11.1.3 การคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองไทย

11.2 การพิพากษาและการบังคับคดีปกครอง

11.2.1 การทำคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขากคดีปกครอง

11.2.2 การบังคับคดีปกครอง

บรรณานุกรม

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าที่คุณสนใจ
หนังสือธนบัตร รัชกาลที่ 9
ธนาคารแห่งประเทศไทย
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
สินค้าไปรษณีย์ (ตราไปรษณียากร)
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข จังหวัดกาฬสินธุ์

Best Seller

ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
ขายยกลัง
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE