ความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ไทย

฿265

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

ความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ไทย

ผู้แต่ง

ดร.พิศวาท สุคนธพันธุ์

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2552

จำนวนหน้า

266  หน้า

ขนาดหนังสือ

มาตราฐาน (18.5 x 26)

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

978974

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

สารบัญ

กิตติกรรมประกาศ

คำนำ

สารบัญ

คำที่ใช้ในงานเขียนนี้ (Terms Used)

ผังย่อแสดงการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ (ด้วยการสร้างสรรค์งานขึ้นด้วยตนเอง)

ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1 พันธกรณีระหว่างประเทศ : Berne Convention (1971) & TRIPS

1.2 กำหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง “งานวรรณกรรมและศิลปกรรม” ในประเทศไทย

1.3 การได้รับความคุ้มครองในประเทศไทย

1.4 การใช้มาตรการอื่นช่วยในการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์

1.5 กฎหมายอื่นที่ควรรู้และ/หรือคำนึงถึง

1.6 การตีความกฎหมาย

1.7 จุดเน้นและชื่อของงานเขียนเล่มนี้

1.8 แนวทางเสนอคำอธิบาย การวิเคราะห์ การอ้างอิงกฎหมายและลำดับของหัวข้อในส่วนที่ 2 ของงานเขียนเล่มนี้

1.9 วิธีการอ้างอิงคำพิพากษาและคำวินิจฉัย

1.10 แหล่งข้อสนเทศและข้อมูลเพิ่มเติม

1.11 คำแนะนำ

ส่วนที่ 2 ลิขสิทธิ์

2.1 เหตุผลของการให้ความคุ้มครอง

2.2 สิ่ง/งานที่ไม่อยู่ในข่ายได้รับความคุ้มครอง

2.2.1 กลุ่มที่ 1 (ตามมาตรา 6 วรรคสองแห่ง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537)

2.2.2 กลุ่มที่ 2 (ตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537)

2.2.3 กลุ่มที่ 3 (งานที่ไม่มีลักษณะสร้างสรรค์)

2.3 ประเภทของงานที่อยู่ในข่ายได้รับความคุ้มครอง

2.4 ข้อกำหนด/หลักเกี่ยวกับ Originality)

2.5 เงื่อนไขของการได้รับความคุ้มครองในประเทศไทย

2.6 สิทธิที่ได้รับตามกฎหมายและอายุการคุ้มครองสิทธิ : สิทธิทางเศรษฐกิจ (Economic) และ สิทธิเฉพาะตัว (Personal Rights หรือ Moral Rights)

2.7 เจ้าของสิทธิและผู้ซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ : ผู้สร้างสรรค์ และ/หรือ บุคคลอื่น?

2.7.1 เจ้าของสิทธิทางเศรษฐกิจและผู้มีสิทธิใช้สิทธิทางเศรษฐกิจ

2.7.2 เจ้าของสิทธิเฉพาะตัว

2.8 การใช้ประโยชน์จากสิทธิทางเศรษฐกิจ : ใช้เอง อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้และโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่น

2.8.1 เจ้าของสิทธิใช้สิทธิทางเศรษฐกิจนั้นเอง

2.8.2 อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ

2.8.3 โอนสิทธิให้บุคคลอื่น

2.9 การใช้สิทธิทางเศรษฐกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ : การละเมิดลิขสิทธิ์ และ ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์

2.9.1 การละเมิดสิทธิ

2.9.2 ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์

2.10 การเยียวยาการละเมิดลิขสิทธิ์

2.10.1 การเยียวยาทางแพ่ง

2.10.2 การเยียวยาทางอาญา

2.10.3 การเยียวยาทางอื่น

2.11 อื่นๆ

2.11.1 ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล

2.11.2 ความผิดอันยอมความได้

2.11.3 กรณีผู้กระทำผิดเป็นนิติบุคคล

2.11.4 ข้อสันนิษฐานทางกฎหมาย

2.11.5 งานอันอาจมีลิขสิทธิ์ขององค์การระหว่างประเทศ

2.11.6 อายุแห่งความคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่เกิดตามกฎหมายเก่า (มาตรา 78 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537)

2.12 สรุป

บรรณานุกรม (เลือกสรร)

ภาคผนวก กฎหมายไทยที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง “งานวรรณกรรมและศิลปกรรม”

1. ประกาศหอพระสมุดวชิรญาณ ร.ศ. 111

2. พ.ร.บ. กรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือ ร.ศ. 120

3. พ.ร.บ. แก้ไข พ.ร.บ. กรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือ พ.ศ. 2457

4. พ.ร.บ. คุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม พ.ศ. 2474

5. พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521

6. พระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2526

7. พระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2536

8. พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

9. กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

10. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการกำหนดรายชื่อประเทศภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์หรืออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของนักแสดง ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2548

11. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539

12. ข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าที่คุณสนใจ
หนังสือธนบัตร รัชกาลที่ 9
ธนาคารแห่งประเทศไทย
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
สินค้าไปรษณีย์ (ตราไปรษณียากร)
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข จังหวัดกาฬสินธุ์

Best Seller

ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
ขายยกลัง
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE