ความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ไทย

฿265

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

ความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ไทย

ผู้แต่ง

ดร.พิศวาท สุคนธพันธุ์

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2552

จำนวนหน้า

266  หน้า

ขนาดหนังสือ

มาตราฐาน (18.5 x 26)

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

978974

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

สารบัญ

กิตติกรรมประกาศ

คำนำ

สารบัญ

คำที่ใช้ในงานเขียนนี้ (Terms Used)

ผังย่อแสดงการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ (ด้วยการสร้างสรรค์งานขึ้นด้วยตนเอง)

ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1 พันธกรณีระหว่างประเทศ : Berne Convention (1971) & TRIPS

1.2 กำหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง “งานวรรณกรรมและศิลปกรรม” ในประเทศไทย

1.3 การได้รับความคุ้มครองในประเทศไทย

1.4 การใช้มาตรการอื่นช่วยในการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์

1.5 กฎหมายอื่นที่ควรรู้และ/หรือคำนึงถึง

1.6 การตีความกฎหมาย

1.7 จุดเน้นและชื่อของงานเขียนเล่มนี้

1.8 แนวทางเสนอคำอธิบาย การวิเคราะห์ การอ้างอิงกฎหมายและลำดับของหัวข้อในส่วนที่ 2 ของงานเขียนเล่มนี้

1.9 วิธีการอ้างอิงคำพิพากษาและคำวินิจฉัย

1.10 แหล่งข้อสนเทศและข้อมูลเพิ่มเติม

1.11 คำแนะนำ

ส่วนที่ 2 ลิขสิทธิ์

2.1 เหตุผลของการให้ความคุ้มครอง

2.2 สิ่ง/งานที่ไม่อยู่ในข่ายได้รับความคุ้มครอง

2.2.1 กลุ่มที่ 1 (ตามมาตรา 6 วรรคสองแห่ง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537)

2.2.2 กลุ่มที่ 2 (ตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537)

2.2.3 กลุ่มที่ 3 (งานที่ไม่มีลักษณะสร้างสรรค์)

2.3 ประเภทของงานที่อยู่ในข่ายได้รับความคุ้มครอง

2.4 ข้อกำหนด/หลักเกี่ยวกับ Originality)

2.5 เงื่อนไขของการได้รับความคุ้มครองในประเทศไทย

2.6 สิทธิที่ได้รับตามกฎหมายและอายุการคุ้มครองสิทธิ : สิทธิทางเศรษฐกิจ (Economic) และ สิทธิเฉพาะตัว (Personal Rights หรือ Moral Rights)

2.7 เจ้าของสิทธิและผู้ซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ : ผู้สร้างสรรค์ และ/หรือ บุคคลอื่น?

2.7.1 เจ้าของสิทธิทางเศรษฐกิจและผู้มีสิทธิใช้สิทธิทางเศรษฐกิจ

2.7.2 เจ้าของสิทธิเฉพาะตัว

2.8 การใช้ประโยชน์จากสิทธิทางเศรษฐกิจ : ใช้เอง อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้และโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่น

2.8.1 เจ้าของสิทธิใช้สิทธิทางเศรษฐกิจนั้นเอง

2.8.2 อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ

2.8.3 โอนสิทธิให้บุคคลอื่น

2.9 การใช้สิทธิทางเศรษฐกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ : การละเมิดลิขสิทธิ์ และ ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์

2.9.1 การละเมิดสิทธิ

2.9.2 ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์

2.10 การเยียวยาการละเมิดลิขสิทธิ์

2.10.1 การเยียวยาทางแพ่ง

2.10.2 การเยียวยาทางอาญา

2.10.3 การเยียวยาทางอื่น

2.11 อื่นๆ

2.11.1 ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล

2.11.2 ความผิดอันยอมความได้

2.11.3 กรณีผู้กระทำผิดเป็นนิติบุคคล

2.11.4 ข้อสันนิษฐานทางกฎหมาย

2.11.5 งานอันอาจมีลิขสิทธิ์ขององค์การระหว่างประเทศ

2.11.6 อายุแห่งความคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่เกิดตามกฎหมายเก่า (มาตรา 78 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537)

2.12 สรุป

บรรณานุกรม (เลือกสรร)

ภาคผนวก กฎหมายไทยที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง “งานวรรณกรรมและศิลปกรรม”

1. ประกาศหอพระสมุดวชิรญาณ ร.ศ. 111

2. พ.ร.บ. กรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือ ร.ศ. 120

3. พ.ร.บ. แก้ไข พ.ร.บ. กรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือ พ.ศ. 2457

4. พ.ร.บ. คุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม พ.ศ. 2474

5. พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521

6. พระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2526

7. พระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2536

8. พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

9. กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

10. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการกำหนดรายชื่อประเทศภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์หรืออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของนักแสดง ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2548

11. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539

12. ข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE