ภาคบังคับคดี กฎหมาย วิ.แพ่ง ว่าด้วย การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง สุพิศ ปราณีตพลกรัง

฿520

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

ภาคบังคับคดี กฎหมาย วิ.แพ่ง ว่าด้วย การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง สุพิศ ปราณีตพลกรัง

ผู้แต่ง

สุพิศ ปราณีตพลกรัง

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2561

จำนวนหน้า

736 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 x 26 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9789742036935

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

คำนำ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือ คำสั่งได้มีการแก้ไขใหม่ทั้งหมด กล่าวได้ว่าเป็นการแก้ไขแบบยกเครื่องใหม่ มีการตัดสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรค ทำให้การบังคับคดีเป็นไปอย่างล่าช้า ตลอดจนแก้ไขส่วนต่าง ๆ ให้เกิดความเหมาะสมรวมทั้งเพิ่มหลักการใหม่ ๆ เข้ามาด้วย กฎหมายในส่วนนี้จึงเป็นส่วนที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจหรือให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ทั้งโดยสภาพก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ผู้เขียนจึงได้รวบรวม เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่แก้ไขใหม่การเรียบเรียงจึงอาจจะไม่สมบูรณ์เพียงพอ อาจจะต้องรอการปรังปรุงแก้ไขในโอกาสจัดพิมพ์ครั้งต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า สาระสำคัญและรายละเอียดต่าง ๆ ที่นำเสนอจะทำให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายภาคบังคับได้เป็นส่วนใหญ่

 
สารบาญ
บททั่วไป

ลักษณะ ๒ การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

หมวด ๑ หลักทั่วไป

ส่วนที่ ๑ ศาลที่มีอำนาจในการบังคับคดี (มาตรา ๒๗๑)

ส่วนที่ ๒ คำบังคับ (มาตรา ๒๗๒ ถึงมาตรา ๒๗๓)

ส่วนที่ ๓ การขอบังคับคดี (มาตรา ๒๗๔ ถึงมาตรา ๒๗๕)

ส่วนที่ ๔ การพิจารณาคำขอบังคับคดี (มาตรา ๒๗๖)

ส่วนที่ ๕ การขอให้ศาลไต่สวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา (มาตรา ๒๗๗)

ส่วนที่ ๖ อำนาจทั่วไปของเจ้าพนักงานบังคับคดี (มาตรา ๒๗๘ ถึงมาตรา ๒๘๖)

ส่วนที่ ๗ ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี (มาตรา ๒๘๗ ถึงมาตรา ๒๘๘)

ส่วนที่ ๘ การงดการบังคับคดี  (มาตรา ๒๘๙ ถึงมาตรา ๒๙๑)

ส่วนที่ ๙ การถอนการบังคับ  (มาตรา ๒๙๒ ถึงมาตรา ๒๙๔)

ส่วนที่ ๑๐ การเพิกถอนหรือแก้ไขการบังคับคดีที่ผิดระเบียบ  (มาตรา ๒๙๕)

หมวด ๒ การบังคับคดีในกรณีที่เป็นหนี้เงิน

ส่วนที่ ๑ เกี่ยวกับอำนาจของเจ้าพนักงานบังคับคดี (มาตรา ๒๙๖ ถึงมาตรา ๓๐๐)

ส่วนที่ ๒ ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี (มาตรา ๓๐๑ ถึงมาตรา ๓๐๒)

ส่วนที่ ๓ การยึดทรัพย์สิน (มาตรา ๓๐๓ ถึงมาตรา ๓๑๕)

ส่วนที่ ๔ การอายัดสิทธิเรียกร้อง  (มาตรา ๓๑๖ ถึงมาตรา ๓๒๐)

ส่วนที่ ๕ การขอให้บังคับบุคคลภายนอกชำระเงินตามสิทธิเรียกร้อง (มาตรา ๓๒๑) 

ส่วนที่ ๖ สิทธิของบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูก บังคับคดี (มาตรา ๓๒๒ ถึงมาตรา ๓๒๕)

ส่วนที่ ๗ การขอเฉลยและการเข้าดำเนินการบังคับคดีต่อไป (มาตรา ๓๒๖ ถึงมาตรา ๓๓๐)

ส่วนที่ ๘ การขายหรือจำหน่าย (มาตรา ๓๓๑ ถึงมาตรา ๓๓๕)

ส่วนที่ ๙ การตั้งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์หรือการประกอบกิจการแทนการขาย หรือจำหน่าย (มาตรา ๓๓๖)

ส่วนที่ ๑๐ การทำบัญชีส่วนเฉลี่ย  (มาตรา ๓๓๗ ถึงมาตรา ๓๔๔)

ส่วนที่ ๑๑ เงินค้างจ่าย  (มาตรา ๓๔๕) 

หมวด ๓ การบังคับในกรณีที่ให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง (มาตรา ๓๔๖ ถึงมาตรา ๓๔๙)

หมวด ๔ การบังคับคดีในกรณีที่ให้ขับไล่ (มาตรา ๓๕๐)

ส่วนที่ ๑ การบังคับคดีในกรณีที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาต้องออกไปจาก อสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง  (มาตรา ๓๕๑ ถึงมาตรา ๓๕๔) 

ส่วนที่ ๒ การบังคับคดีในกรณีที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก หรือธัญชาติ หรือขนย้ายทรัพย์สิน ออกไปจาก อสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง (มาตรา ๓๕๕)

หมวด ๕ การบังคับคดีในกรณีที่กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ

ส่วนที่ ๑ การบังคับคดีในกรณีที่ให้กระทำการ (มาตรา ๓๕๗ ถึงมาตรา ๓๕๘)

ส่วนที่ ๒ การบังคับคดีในกรณีที่ให้งดเว้นกระทำการ (มาตรา ๓๕๙)

หมวด ๖ การบังคับคดีในกรณีได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีทะเบียน (มาตรา ๓๖๐)

หมวด ๗ การบังคับคดีในกรณีที่ขอให้ศาลสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคำพิพากษา (มาตรา ๓๖๑ ถึงมาตรา ๓๖๕)

หมวด ๘ การบังคับในกรณีมีการประกันในศาล (มาตรา ๓๖๖ ถึงมาตรา ๓๖๗)

บทเฉพาะกาล

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.๒๕๖๐

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าที่คุณสนใจ
หนังสือธนบัตร รัชกาลที่ 9
ธนาคารแห่งประเทศไทย
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
สินค้าไปรษณีย์ (ตราไปรษณียากร)
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข จังหวัดกาฬสินธุ์

Best Seller

ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
ขายยกลัง
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE