กฎหมาย วิ.แพ่ง ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และ การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ไพโรจน์

฿340

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

กฎหมาย วิ.แพ่ง ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และ การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ไพโรจน์

ผู้แต่ง

ไพโรจน์ วายุภาพ

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2561

จำนวนหน้า

469 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 x 26 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9786164556706

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

คำนำ

      ผู้เขียนได้เขียนคำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความภาค 1 ถึงภาค 3 ออกเผยแพร่มานานแล้ว คงขาดแต่ภาค 4 ว่าด้วยวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ยังขาดอยู่

บัดนี้ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของลักษณะ 2 ว่าด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งทั้งหมดโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30 ) พ.ศ. 2560 จึงเป็นโอกาสที่จะได้พิมพ์คำอธิบายภาค 4 ออกเผยแพร่ให้ครบทุกภาค

      หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและผู้สนใจอยู่บ้าง หากมีข้อบกพร่องประการใด ขอความกรุณาแจ้งให้ผู้เขียนทราบด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

ไพโรจน์ วายุภาพ

ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา

กุมภาพันธ์ 2561

  

สารบัญ

ข้อความเบื้องต้น

ลักษณะ 1 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา

หมวด 1 หลักทั่วไป

บทที่ 1 จำเลยขอโจทก์วางเงินค่าฤชาธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

1. กรณีที่ยื่นคำขอในศาลชั้นต้น

1) ผู้มีสิทธิร้องขอ

2) เหตุที่จะร้องขอ

3) การยื่นคำขอ

4) การไต่สวนและมีคำสั่ง

5) ผลของคำสั่ง

2. กรณีที่ยื่นคำขอในศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกา

1) ผู้มีสิทธิร้องขอ

2) เหตุที่จะร้องขอ

3) การยื่นคำขอ

4) การไต่สวนและคำสั่ง

5) ผลของคำสั่ง

บทที่ 2 โจทก์ขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา

 1. ผู้มีสิทธิร้องขอ

 2. วิธีการที่ใช้คุ้มครอง

 1) การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

 2) การห้ามชั่วคราว

 3) การระงับการดำเนินการทางทะเบียน

 4) การจับกุมและกักขังจำเลย

3. เหตุที่จะขอให้นำวิธีคุ้มครองชั่วคราวมาใช้ได้

 1) การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

 2) การห้ามชั่วคราว

 (1) การห้ามกระทำซ้ำหรือกระทำต่อไป

 (2) การบรรเทาความเดือดร้อนเสียหาย

 (3) การห้ามโอน ขาย ยักย้ายหรือจำหน่ายทรัพย์สิน

 (4) การหยุดหรือป้องกันการเปลืองไปเปล่าหรือการบุบสลายของทรัพย์สิน

 3) การระงับการดำเนินการทางทะเบียน

 4) การจับกุมและกักขังจำเลย

4. การยื่นคำขอ

5. การไต่สวน

6. การมีคำสั่ง

7. การปฏิบัติของศาลภายหลังมีคำสั่งอนุญาต

8. เวลาที่คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาเริ่มต้นมีผลบังคับ

9. ผลของคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาในระหว่างพิจารณา

 1) ผลของการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

 2) ผลของการห้ามชั่วคราว

 3) ผลของการระงับการดำเนินการทางทะเบียน

 4) ผลของการจับกุมและกักขังจำเลย

10. การบังคับตามคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา

11. ผลของคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวกินพิพากษาเมื่อศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดี

 1) กรณีที่ศาลมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา

 2) กรณีที่ศาลมิได้มีคำสั่ง

 (1) กรณีจำเลยเป็นฝ่ายชนะคดี

 (2) กรณีโจทก์เป็นฝ่ายชนะคดี

12. การถอนหมาย เพิกถอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่ง

 1) การถอนหมาย

เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งเนื่องจากเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบหรือไม่มีเหตุสมควร

 (1) ผู้มีสิทธิร้องขอ

 (2) เหตุที่จะยกขึ้นอ้าง

 (3) การไต่สวนและคำสั่ง

 2) การแก้ไขหรือยกเลิกคำสั่งเนื่องจากข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เปลี่ยนแปลง

13. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

บทที่ 3 คู่ความขอคุ้มครองประโยชน์ชั่วคราว

1. ผู้มีสิทธิร้องขอ

2. วิธีการที่จะใช้ในการคุ้มครองประโยชน์

3. การยื่นคำขอ

4. การไต่สวน

5. การมีคำสั่ง

6. ผลของคำสั่ง

7. การแก้ไขหรือยกเลิกคำสั่งคุ้มครองประโยชน์

8. การคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์กรณีมีการประกันในศาล

หมวด 2 คำขอในเหตุฉุกเฉิน

1. ผู้มีสิทธิร้องขอ

2. เหตุที่จะร้องขอคุ้มครองชั่วคราวในเหตุฉุกเฉิน

3. การยื่นคำขอ

4. การพิจารณาคำขอ

5. การมีคำสั่ง

6. ผลบังคับของคำสั่ง

7. การอุทธรณ์หรือฎีกาคัดค้านคำสั่ง

8. การขอยกเลิกคำสั่ง

ลักษณะ 2 การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

หมวด 1 บททั่วไป

บทที่ 1 ศาลที่มีอำนาจในการบังคับคดี

บทที่ 2 คำบังคับ

1. การออกคำบังคับ

2. ข้อความในคำบังคับ

 1) บุคคลที่เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาและลูกหนี้ตามคำพิพากษา

 2) คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล

 3) ระยะเวลาที่จะให้ปฏิบัติตามคำบังคับ

 4) เงื่อนไขในการปฏิบัติตามคำบังคับ

3. วิธีส่งคำบังคับ

4. ผลของคำบังคับ

5. การขอให้ศาลกำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาไว้ชั่วคราว

บทที่ 3 ผู้ที่มีสิทธิขอบังคับคดี

1. คู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายชนะคดี

 1) คู่ความซึ่งเป็นฝ่ายชนะคดี

 2) บุคคลซึ่งเป็นฝ่ายชนะคดี

2.บุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ได้รับชำระหนี้

3. บุคคลผู้เข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้คำพิพากษา

บทที่ 4 ผู้ถูกบังคับคดี

1. คู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายแพ้คดี

 1) คู่ความซึ่งเป็นฝ่ายแพ้คดี

 2) บุคคลซึ่งเป็นฝ่ายแพ้คดี

2. บุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาหรอคำสั่งบังคับให้ชำระหนี้

บทที่ 5 กำหนดระยะเวลาในการบังคับคดี

บทที่ 6 การขอบังคับคดีและการพิจารณาคำขอบังคับคดี

1.การขอบังคับคดี

2. การพิจารณาคำขอบังคับคดีและคำสั่ง

 1) กรณีที่การบังคับคดีต้องทำโดยทางเจ้าพนักงานบังคับคดี

 2) กรณีที่การบังคับคดีอาจทำโดยไม่ต้องตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี

 3) กรณีที่ขอให้ศาลสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคำพิพากษา

3. การสั่งให้ความคุ้มครองบุคคลภายนอกก่อนมีคำสั่งอนุญาตให้บังคับคดี

บทที่ 7 การขอให้ศาลไต่สวนเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา

บทที่ 8เจ้าพนักงานบังคับคดี

1. อำนาจทั่วไปของเจ้าพนักงานบังคับคดี

 1) ดำเนินการบังคับคดีให้เป็นไปตามศาลกำหนดไว้ในหมายบังคับคดีและตามบัญญัติของกฎหมาย

 2) เรียกให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาช่วยเหลือในการบังคับคดี

 3) เป็นผู้แทนของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา

 4) นำเงินที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบุคคลภายนอกนำมาวางไปชำระหนี้

 5) ทำบันทึกวิธีการบังคับคดีที่ได้จัดทำไปและเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย

 6) มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติการแทน

 7) เก็บรักษาเงิน ทรัพย์สินหรือเอกสารที่ได้มา

 8) ส่งเอกสารกับการบังคับคดีแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

 1) ส่งด้วยวิธีธรรมดา

 2) ส่งโดยทางไปรษณีย์

 3) ส่งโดยวิธีอื่นแทนในกรณีที่ไม่สามารถส่งได้

 4) ส่งนอกราชอาณาจักร

 9) ค้นสถานที่

 (1) การค้นสถานที่ที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาครอบครอง

 (2) การค้นสถานที่ที่บุคคลอื่นครอบครอง

2.เงื่อนไขปฏิบัติในการดำเนินการบังคับคดี

3. การดำเนินการกรณีที่มีผู้ขัดขวาง

4. ความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานบังคับคดี

 1) กรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ต้องรับผิดแต่ความรับผิดตกแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา

 2) กรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องรับผิด

บทที่ 9 ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี

1.บุคคลที่อยู่ในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี

 1) เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา

 2) ลูกหนี้ตามคำพิพากษา

 3) ลูกแห่งสิทธิเรียกร้อง ผู้ทรงสิทธิเรียกร้อง

หรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องที่ถูกอายัด

 4) บุคคลผู้มีทรัพยสิทธิหรือได้จดทะเบียนสิทธิของตนเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดี

 5) บุคคลที่ได้ยื่นคำร้องขอตามมาตรา 324 มาตรา 326 และมาตรา 329

 6) บุคคลผู้เป็นเจ้าของรวม หรือบุคคลผู้มีบุริมสิทธิ

สิทธิยึดหน่วงและสิทธิอื่นตามมาตรา 322

 7) บุคคลอื่นซึ่งต้องเสียหายเพราะเหตุแห่งการบังคับ

2. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี

บทที่ 10 การงดการบังคับคดี

1.เหตุที่เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องงดการบังคับคดี

 1) งดการบังคับคดีกรณีทั่วไป

 2) งดการบังคับคดีกรณีหักกลบลบหนี้

2. การดำเนินการบังคับคดีต่อไป

บทที่ 11 การถอนการบังคับคดี

บทที่ 12 การเพิกถอนหรือแก้ไขการบังคับคดีที่บกพร่อง ผิดพลาดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย

1. กระบวนวิธีการบังคับคดีที่อาจมีการเพิกถอนหรือแก้ไขได้

 1) กระบวนวิธีการบังคับคดีที่ศาลเป็นผู้ดำเนินการ

 2) กระบวนวิธีการคดีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผู้ดำเนินการ

2. ศาลอาจมีคำสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขได้เมื่อใด

 1) กรณีเป็นกระบวนการบังคับคดีที่ศาลดำเนินการ

 (1) ศาลเห็นเอง

 (2) เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานต่อศาล

 (3) มีผู้ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้เพิกถอนหรือแก้ไข

 2) กรณีเป็นกระบวนวิธีการบังคับคดีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการ

 (1) ศาลเห็นเอง

 (2) มีผู้ยื่นคำร้องต่อศาลขอเพิกถอนหรือแก้ไข

3. ข้อจำกัดในการมีคำสั่งและการยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนหรือแก้ไข

 1) กรณีที่ศาลเห็นเอง

 2) กรณีที่มีผู้ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้เพิกถอนหรือแก้ไข

4. การสั่งให้ผู้ยื่นคำร้องวางเงินหรือหาประกันมาวางต่อศาล

5. การไต่สวนและมีคำสั่ง

6. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

หมวด 2 การบังคับคดีกรณีที่เป็นหนี้เงิน

บทที่ 1 อำนาจของเจ้าพนักงานบังคับคดีในการรวบรวมเงิน

ส่วนที่ 1 การรวบรวมเงิน

ส่วนที่ 2 การห้ามชั่วคราวกรณีที่ไม่อาจยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องได้ทันที

ส่วนที่ 3 ทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจรวบรวมได้

1. ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษา

2. สินสมรสของคู่สมรสของลูกหนี้ตามคำพิพากษา

หรือทรัพย์สินของคู่สมรสของลูกหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งตามกฎหมายอาจบังคับเอาชำระหนี้ตามคำพิพากษา

3. ทรัพย์สินของบุคคลอื่นวึ่งตามกฎหมายอาจบังคับเอาชำระหนี้ตามคำพิพากษาได้

4. ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่มีชื่อบุคคลอื่นเป็นเจ้าของในทะเบียนหรือปรากฏตามหลักฐานอย่างอื่นว่าเป็นบุคคลอื่น

 1) การยืนยันให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้อง

 2) การยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทำการยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้อง

 (1) กรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคำสั่งห้าม

 (2) กรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้อง

ส่วนที่ 4 ข้อจำกัดอำนาจของพนักงานบังคับคดีในการรวบรวมเงิน

1. ข้อจำกัดอันเกี่ยวด้วยจำนวนทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่จะยึดหรืออายัด

2. ข้อจำกัดอันเกี่ยวด้วยการนำออกขายทอดตลาดหรือจำหน่ายโดยวิธีอื่น

 1) กรณีที่ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิเรียกร้องหลายรายการ

 2) กรณที่ยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องรายเดียว

3. การคัดค้านคำสั่งหรือการดำเนินการยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้อง

บทที่ 2 ทรัพย์สิน

เงินหรือสิทธิเรียกร้องเป็นเงินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับ

ส่วนที่ 1 ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี

ส่วนที่ 2 เงินหรือสิทธิเรียกร้องเป็นเงินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

บทที่ 3 การยึดทรัพย์สิน

ส่วนที่ 1 วิธีการยึดทรัพย์สิน

1.การยึดสังหาริมทรัพย์

 1) การยึดสังหาริมทรัพย์

 2) การยึดเรือ แพ

สัตว์พาหนะหรือสังหาริมทรัพย์มีรูปร่างอย่างอื่นซึ่งจะต้องจดทะเบียนกรรมสิทธิ์หรือได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้ว

 3) การยึดหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 4)การยึดตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมือ

 5) การยึดหุ้น

 6) การยึดสิทธิในสิทธิบัตร

เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิอย่างอื่นซึ่งได้จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนแล้ว

 7) การยึดสิทธิในเครื่องหมายการค้าซึ่งยังมิได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์

สิทธิขอรับสิทธิบัตร สิทธิในชื่อทางการค้าหรือยี่ห้อหรือสิทธิอย่างอื่น

 8) การยึดสิทธิการเช่าทรัพย์สินหรือสิทธิที่จะได้ใช้บริการต่าง ๆ

 9) การยึดสิทธิตามใบอนุญาต ประทานบัตร อาชญาบัตร สัมปทานหรือสิทธิอย่างอื่น

2. การยึดอสังหาริมทรัพย์

3. การยึดทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ส่วนที่ 2 ผลของการยึดทรัพย์สิน

 1. ผลอันเกี่ยวกับดอกผลหรือเครื่องอุปกรณ์ของทรัพย์

 1) กรณียึดอสังหาริมทรัพย์มีรูปร่าง

 2) กรณียึดอสังหาริมทรัพย์

(1) เครื่องอุปกรณ์ของทรัพย์

(2) ดอกผลนิตินัยของทรัพย์

(3) ดอกผลธรรมดาของทรัพย์

2. ผลอันเกี่ยวกับการกระทำของลูกหนี้ตามคำพิพากษาแก่ทรัพย์สินที่ถูกยึด

 1) กรณีที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาก่อให้เกิด

โอนหรือเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิในทรัพย์สินที่ถูกยึด

 2) กรณีที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาทำให้ทรัพย์สินที่ถูกยึดซึ่งได้รับมอบหมายให้เก็บรักษาเสียหาย

บทที่ 4 การอายัดสิทธิเรียกร้อง

ส่วนที่ 1 วิธีการอายัดสิทธิเรียกร้อง

1. สิทธิเรียกร้องที่จะอายัด

1) สิทธิเรียกร้องให้บุคคลภายนอกชำระเงิน

2) สิทธิเรียกร้องให้บุคคลภายนอกส่งมอบทรัพย์สิน

3) สิทธิเรียกร้องให้บุคคลภายนอกโอนทรัพย์สิน

4) สิทธิเรียกร้องให้บุคคลภายนอกชำระหนี้อย่างอื่น

2. การออกคำสั่งอายัดสิทธิเรียกร้อง

ส่วนที่ 2 ผลของการอายัดสิทธิเรียกร้อง

1. ผลอันเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องที่ได้ชำระหนี้เป็นคราว ๆ

2. ผลอันเกี่ยวกับจำนองหรือจำนำเป็นประกัน

3. ผลอันเกี่ยวกับการกระทำของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือบุคคลภายนอก

 1) กรณีที่เป็นการกระทำของลูกหนี้ตามคำพิพากษา

 2) กรณีที่เป็นการกระทำของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา

 3) กรณีที่เป็นการกระทำของบุคคลภายนอก

ส่วนที่ 3 การขอให้ศาลบังคับบุคคลภายนอกชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง

บทที่ 5 สิทธิของบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับทรัพย์ที่ถูกบังคับคดี

ส่วนที่ 1 กันส่วน

1.ทรัพยสิทธิ

2.บุริมสิทธิ

3. สิทธิยึดหน่วง

4. สิทธิอื่นซึ่งบุคคลภายนอกมีอยู่เหนือทรัพย์สินหรืออาจร้องขอให้บังคับเหนือทรัพย์สิน

ส่วนที่ 2 ร้องขัดทรัพย์

1.ผู้มีสิทธิร้องขัดทรัพย์

 1) บุคคลที่ถูกโต้แย้งสิทธิ

 2) บุคคลที่เป็นเจ้าของรวมซึ่งมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้แบ่งการครอบครองเป็นสัดส่วนแล้ว

 3) บุคคลที่เป็นเจ้าของรวมในอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทรัพย์แบ่งได้

 4) บุคคลที่เป็นผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนในทรัพย์สินได้อยู่ก่อน

2.คำร้องขัดทรัพย์

3. การยื่นคำร้องขัดทรัพย์

 1) เขตอำนาจศาลในคดีร้องขัดทรัพย์

 2) กำหนดระยะเวลาในการยื่นคำร้องขัดทรัพย์

4. การส่งสำเนาการร้องขัดทรัพย์

5. การขอให้วางเงินหรือหาประกันต่อศาล

6. การพิจารณาและมีคำสั่ง

7. การขอให้ผู้ร้องขัดทรัพย์ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ส่วนที่ 3 การขอให้ได้ชำระหนี้หรือได้รับส่วนแบ่งจากเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดหรือจำหน่ายโดยวิธีอื่น

1.ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอ

2. การยื่นคำร้องขอ

3. การพิจารณาและมีคำสั่ง

4. ผลของคำสั่ง

ส่วนที่ 4 การคัดค้านคำสั่งอายัดสิทธิเรียกร้อง

บทที่ 6 การเฉลี่ย การเข้าดำเนินการบังคับคดีต่อไปและการขอรับชำระเงินที่เหลือ

ส่วนที่ 1 การขอเฉลี่ย

1. ผู้มีสิทธิขอเฉลี่ย

 1) เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอื่น

 2) เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรหรือกฎหมายอื่น

2. การยื่นคำขอ

3. การไต่สวนและมีคำสั่ง

4. ผลของคำสั่ง

ส่วนที่ 2 การเข้าดำเนินการบังคับคดีต่อไปกรณีถอนการบังคับ

1. ผู้มีสิทธิร้องขอ

2. เหตุที่จะมีการขอเข้าดำเนินคดีการบังคับคดีต่อไป

3. การยื่นคำขอ

4. ผลของการยื่นคำขอ

5. ผลอันมีต่อเจ้าหนี้ผู้ขอยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้อง

6. การขอโอนการบังคับคดี

ส่วนที่ 3 การขอชำระเงินที่เหลือหรือเป็นผู้ดำเนินการบังคับคดีต่อไป

บทที่ 7 การขายหรือจำหน่าย

1. การแจ้งการขายทอดตลาด

2.ผู้มีสิทธิเข้าสู้ราคา

3. วิธีการขายทอดตลาด

4. การคัดค้านราคา

5. การดำเนินการภายหลังขายทอดตลาด

 1) การบังคับให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบริวารออกไปจากอสังหาริมทรัพย์

 2) การดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนให้แก่ผู้ซื้อ

 3) การกันเงินที่ได้จากการขายทอดตลาด

 (1) กรณีทรัพย์สินที่ขายตลาดเป็นห้องชุด

 (2) กรณีทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดเป็นที่ดินจัดสรร

บทที่ 8 การตั้งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์หรือผู้จัดการกิจกรรมแทนการขายหรือจำหน่าย

บทที่ 9 การทำบัญชีส่วนเฉลี่ยและการจ่ายเงิน

1. การทำบัญชีแสดงจำนวนเงินที่ได้มา

 1) บัญชีรายละเอียด

 2) บัญชีพิเศษ

2. การกำหนดระยะเวลาในการจัดการจัดสรรหรือแบ่งเฉลี่ยเงิน

3. การจัดสรรหรือแบ่งเฉลี่ยเงิน

 1) กรณีที่มีเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาคนเดียวร้องขอให้บังคับคดีและไม่มีกรณีตามมาตรา 324

 2) กรณีที่มีเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหลายคนร้องขอให้บังคับคดีหรือในกรณีตามมาตรา 324

 (1) การหักค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีไว้

 (2) การจัดทำบัญชีส่วนเฉลี่ย

 (3) การส่งคำบอกกล่าว

4. การคัดค้านบัญชีส่วนเฉลี่ย

 1) การแถลงคัดค้านต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี

 2) การยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งต่อศาล

5. การจ่ายเงินรายได้ไปก่อน

6. การจ่ายเงินส่วนที่เหลือ

บทที่ 10 เงินค้างจ่าย

หมวด 3 การบังคับคดีกรณีที่คำพิพากษาหรือคำสั่งกำหนดให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง

1. การยึดทรัพย์

2. การแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียนดำเนินการจดทำเบียน

3. การดำเนินการกรณีมีเหตุขัดขวางหรือเหตุขัดข้อง

4. กรณีที่ทรัพย์เฉพาะสิ่งถูกยึดหรืออายัดในคดีอื่น

5. ความรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี

หมวด 4 การบังคับคดีกรณีให้ขับไล่

บทที่ 1 การบังคับคดีกรณีที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาต้องออกไปจากอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์ที่ครอบครอง

1. กรณีที่เกี่ยวด้วยตัวบุคคลที่อยู่ในที่นั้น

 1) กรณีไม่มีบุคคลใดอยู่ในที่นั้น

 2) กรณีมีลูกหนี้ตามพิพากษาหรือบริวารอยู่ในนั้น

2. กรณีที่เกี่ยวด้วยสิ่งขิงที่อยู่ในนั้น

 1) กรณีไม่มีสิ่งของอยู่ในนั้น

 2) กรณีมีสิ่งของอยู่ในนั้น

บทที่ 2 การบังคับคดีกรณีที่คำพิพากษาหรือคำสั่งให้รื้อถอนหรือขนย้ายทรัพย์สิน

หมวด 5 การบังคับคดีในกรณีที่ให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ

บทที่ 1 การบังคับคดีกรณีที่ให้กระทำการ

1. กรณีที่เป็นการทำนิติกรรม

2. กรณีที่เป็นการกระทำอย่างอื่นที่มิใช่การทำนิติกรรม

 1) การให้บุคคลภายนอกกระทำการแทน

 2) การจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคำพิพากษา

บทที่ 2 การบังคับคดีกรณีที่ให้งดเว้นกระทำการ

1. การจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคำพิพากษา

2. การให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาชำระค่าสินไหมทดแทน

3. การรื้อถอนหรือทำลายทรัพย์สิน

หมวด 6 การบังคับคดีกรณีได้มาซึ่งทรัพย์สินมีทะเบียน

หมวด 7 การบังคับในกรณีที่ขอให้ศาลสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคำพิพากษา

1. การขอให้จับกุมและกักขัง

2. การพิจารณาและคำสั่ง

3. การกักขังลูกหนี้ตามคำพิพากษาไว้ในระหว่างพิจารณาคำขอ

4. การดำเนินการเมื่อศาลมีคำสั่งกักขัง

5. การจับกุมและกักขังผู้ประกัน

6. ผู้มีอำนาจที่จับกุมและควบคุมตัว

หมวด 8 การบังคับคดีในกรณีมีการประกันในศาล

1. กรณีประกันโดยทำเป็นหนังสือหรือโดยวิธีอื่น

2. กรณีประกันโดยวางเงินหรือหลักประกันอย่างอื่นซึ่งอาจจ่ายเป็นเงินแทนได้

บรรณานุกรม

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE