หลักกฎหมายภาษีอากร (ตามประมวลรัษฎากร) จิรนันท์ ไชยบุปผา

฿250

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

หลักกฎหมายภาษีอากร (ตามประมวลรัษฎากร) จิรนันท์ ไชยบุปผา

ผู้แต่ง

จิรนันท์ ไชยบุปผา

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2561

จำนวนหน้า

332 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 x 26

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9789742037123

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ข้อความคิดทั่วไป

ข้อความคิดทั่วไป

1. ข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับรายรับของรัฐบาล

1.1 รายรับที่เป็นรายได้

1.2 รายรับที่มีใช่รายได้

1.3 รายรับประเภทเงินคงคลัง

2. ข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับจัดเก็บภาษีอากร

2.1 ความหมายและลักษณะของภาษีอากร

2.2 วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีอากร

2.3 ประเภทของภาษีอากร

2.4 ลักษณะของภาษีอากรที่ดี

2.5 โครงสร้างทั่วไปในการศึกษากฎหมายภาษีอากร

ส่วนที่ 2 ภาษีเงินได้รับบุคคลธรรมดา

บทที่ 1 ผู้มีหน้าทีเสียภาษี

1. บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่กำหนดผู้มีหน้าที่เสียเงิน

1.1 บุคคลธรรมดา

1.2 ผู้ถึงแก่ความตายในระหว่างปีภาษี

1.3 กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง

1.4 ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

2. บุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

บทที่ 2 อำนาจรัฐในการจัดเก็บภาษี

2.1 ความทั่วไป

2.2 หลักการทั่วไปทีใช้ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

2.2.1 ความสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งเงินได้

2.2.2 ความสัมพันธ์เกี่ยวกับถิ่นที่อยู่

2.2.3 ความสัมพันธ์เกี่ยวกับสัญชาติ

2.3 หลักเกณฑ์ที่ประเทศไทยใช้ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

2.3.1 หลักแหล่งเงินได้

2.3.2 หลักถิ่นที่อยู่

บทที่ 3 ฐานภาษี

3.1 เงินได้พึงประเมิน

3.1.1 ความหมายของเงินได้พึงประเมิน

3.1.2 ประเภทของเงินได้พึงประเมิน

3.1.3 เงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้น

3.1.4 การรับรู้เงินพึงประเมิน

3.2 การหักค่าใช่จ่าย

3.3 การหักค่าลดหย่อน

บทที่ 4 การคำนวณและวิธีการในการเสียภาษี

4.1 การคำนวณภาษี

4.1.1 การคำนวณโดยใช้อัตราก้าวหน้า

4.1.2 การคำนวณโดยใช้อัตราคงที่

4.2 วิธีการเสียภาษี

4.2.1 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโดยการประเมินตนเอง

4.2.2 การเสียภาษีโดยการหักภาษี ณ ที่จ่าย

4.2.3 การเสียภาษีโดยการประเมินของเจ้าพนักงาน

ส่วนที่ 3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

บทที่ 1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

บทที่ 2 อำนาจรัฐในการจัดเก็บภาษี

2.1 หลักการทั่วไปที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล

2.2 หลักเกณฑ์ที่ประเทศไทยใช้ในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล

บทที่ 3 ฐานภาษี

3.1 ฐานกำไรสุทธิ

3.1.1 รายได้

 (1) ความหมายของรายได้

 (2) ประเภทของรายได้

 (3) รายได้ที่ได้รับยกเว้น

3.1.2 รายจ่าย

 (1) ความหมายของรายจ่าย

 (2) รายจ่ายต้องห้ามในการคำนวณกำไรสุทธิ

3.1.3 การรับรู้รายได้รายจ่าย

3.2 ฐานรายรับก่อนหักรายจ่าย

3.3 ฐานจากเงินกำไรที่ไดจำหน่ายออกนอกประเทศ

3.4 ฐานจากเงินได้พึงประเมินประเภทที่จ่ายจากหรือในประเทศ

บทที่ 4 การคำนวณและวิธีการในการเสียภาษี

4.1 กรณีนิติบุคคลที่ต้องเสียภาษีจากฐานกำไรสุทธิ

4.2 กรณีนิติบุคคลที่ต้องเสียภาษีจากยอดรายรับก่อนหักรายจ่าย

4.3 กรณีนิติบุคคลที่ต้องเสียภาษีเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศ

4.4 กรณีนิติบุคคลที่ต้องเสียภาษีจากการจำหน่ายกำไรไปนอกประเทศ

ส่วนที่ 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม

บทที่ 1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

1.1 ประเภทของผู้เสียภาษี

1.1.1 ผู้ประกอบการ

1.1.2 ผู้นำเข้า

1.2 กิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

1.3 กิจการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

บทที่ 2 ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในฐานภาษี

2.1 ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.2 ฐานภาษี

บทที่ 3 อัตราและวิธีคำนวณภาษี

3.1 อัตราภาษี

3.2 การคำนวณภาษี

บทที่ 4 วิธีการเสียภาษี

4.1 การจดทะเบียน

4.2 การจัดทำใบกำกับภาษีและสำเนาใบกำกับภาษี

4.3 การจัดทำรายงาน

4.4 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี

ส่วนที่ 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ

บทที่ 1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

1.1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

1.2 กิจการที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

1.3 กิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

บทที่ 2 ฐานภาษี

21. ฐานภาษี

2.2 หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้

บทที่ 3 อัตราและวิธีการคำนวณภาษี

2.1 อัตราภาษี

2.2 วิธีการเสียภาษี

ส่วนที่ 6 การระงับข้อพิพาททางภาษี

บรรณานุกรม

ประวัติผู้เขียน

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ติวเข้ม สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิต และเครือคาทอลิก
ติวเข้ม สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิต และเครือคาทอลิก
ติวโจทย์เด็ดคณิต สสวท. ป.6 เข้มข้นครอบคลุมเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์
ติวโจทย์เด็ดคณิต สสวท. ป.6 เข้มข้นครอบคลุมเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์
สรุปและแนวข้อสอบโลกกับดาราศาสตร์ เพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
สรุปและแนวข้อสอบโลกกับดาราศาสตร์ เพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ตรงประเด็น เน้นออกสอบ คณิตศาสตร์ เข้ามหาวิทยาลัย มั่นใจเต็ม 100
ตรงประเด็น เน้นออกสอบ คณิตศาสตร์ เข้ามหาวิทยาลัย มั่นใจเต็ม 100
เตรียมสอบ ความถนัดแพทย์ ฉบับติวพร้อมสอบ กสพท. พร้อมแนวข้อสอบ
เตรียมสอบ ความถนัดแพทย์ ฉบับติวพร้อมสอบ กสพท. พร้อมแนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ เข้า ม.4 ฉบับสอบเข้าโรงเรียนดัง 300 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด
แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ เข้า ม.4 ฉบับสอบเข้าโรงเรียนดัง 300 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ม.1 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบเต็ม 100 เกรดเฉลี่ย 4.00 ทุกเทอม
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ม.1 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบเต็ม 100 เกรดเฉลี่ย 4.00 ทุกเทอม
คู่มือคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 4-5-6 ฉบับสมบูรณ์
คู่มือคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 4-5-6 ฉบับสมบูรณ์
คู่มือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย เน้นออกสอบชีววิทยา มั่นใจเต็ม 100
คู่มือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย เน้นออกสอบชีววิทยา มั่นใจเต็ม 100
สรุปหลักคิดพิชิตสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์มั่นใจเต็ม 100
สรุปหลักคิดพิชิตสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์มั่นใจเต็ม 100
ติวเข้ม สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิต และเครือคาทอลิก
ติวเข้ม สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิต และเครือคาทอลิก
ติวโจทย์เด็ดคณิต สสวท. ป.6 เข้มข้นครอบคลุมเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์
ติวโจทย์เด็ดคณิต สสวท. ป.6 เข้มข้นครอบคลุมเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์
สรุปและแนวข้อสอบโลกกับดาราศาสตร์ เพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
สรุปและแนวข้อสอบโลกกับดาราศาสตร์ เพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ตรงประเด็น เน้นออกสอบ คณิตศาสตร์ เข้ามหาวิทยาลัย มั่นใจเต็ม 100
ตรงประเด็น เน้นออกสอบ คณิตศาสตร์ เข้ามหาวิทยาลัย มั่นใจเต็ม 100
เตรียมสอบ ความถนัดแพทย์ ฉบับติวพร้อมสอบ กสพท. พร้อมแนวข้อสอบ
เตรียมสอบ ความถนัดแพทย์ ฉบับติวพร้อมสอบ กสพท. พร้อมแนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ เข้า ม.4 ฉบับสอบเข้าโรงเรียนดัง 300 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด
แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ เข้า ม.4 ฉบับสอบเข้าโรงเรียนดัง 300 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด
ติวเข้ม สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิต และเครือคาทอลิก
ติวเข้ม สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิต และเครือคาทอลิก
ติวโจทย์เด็ดคณิต สสวท. ป.6 เข้มข้นครอบคลุมเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์
ติวโจทย์เด็ดคณิต สสวท. ป.6 เข้มข้นครอบคลุมเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์

Promotion

โปรแรงรับหน้าร้อน กับเมล่อนหวานฉ่ำ
โปรแรงรับหน้าร้อน กับเมล่อนหวานฉ่ำ
Valid from 01/04/2563 to 30/04/2563
เทศกาลของดีประจำจังหวัด : จันทบุรี
เทศกาลของดีประจำจังหวัด : จันทบุรี
Valid from 31/03/2563 to 30/04/2563
สมุนไพรไทย ต้านไข้หวัด
สมุนไพรไทย ต้านไข้หวัด
Valid from 26/03/2563 to 30/04/2563

Best Seller

แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ฟ้าทะลายโจร
ฟ้าทะลายโจร
สุขภาพและความงาม
ทุเรียนนวลทองจันท์ ทุเรียนไร้กลิ่นเกรดพรีเมี่ยม จันทบุรี
ทุเรียนนวลทองจันท์ ทุเรียนไร้กลิ่นเกรดพรีเมี่ยม จันทบุรี
อร่อยทั่วไทย
มะขามป้อมสด 1 กิโลกรัม
มะขามป้อมสด 1 กิโลกรัม
อร่อยทั่วไทย
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
สินค้าไปรษณีย์
ไข่เค็ม ไชยา 12 ฟอง ส่งฟรี ของแท้จากสุราษฯ ทอด เจียว ต้ม ได้หลายเมนู
ไข่เค็ม ไชยา 12 ฟอง ส่งฟรี ของแท้จากสุราษฯ ทอด เจียว ต้ม ได้หลายเมนู
อร่อยทั่วไทย
ราชาเฉาก๊วย เหนียว นุ่ม หอมชื่นใจ ดับกระหาย คลายร้อน
ราชาเฉาก๊วย เหนียว นุ่ม หอมชื่นใจ ดับกระหาย คลายร้อน
อร่อยทั่วไทย
หมูย่างเมืองตรัง โกด้วง กรอบ อร่อยลงตัว
หมูย่างเมืองตรัง โกด้วง กรอบ อร่อยลงตัว
อร่อยทั่วไทย
ฟ้าทะลายโจร
ฟ้าทะลายโจร
สุขภาพและความงาม
แดงแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
แสตมป์ นักษัตรประจำปี ชวด แบบชุด
แสตมป์ นักษัตรประจำปี ชวด แบบชุด
สินค้าไปรษณีย์
ทุเรียนนวลทองจันท์ ทุเรียนไร้กลิ่นเกรดพรีเมี่ยม จันทบุรี
ทุเรียนนวลทองจันท์ ทุเรียนไร้กลิ่นเกรดพรีเมี่ยม จันทบุรี
อร่อยทั่วไทย
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ฝรั่งกิมจู จำนวน 2 แพ็ก
ฝรั่งกิมจู จำนวน 2 แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
ไข่เค็ม ไชยา 12 ฟอง ส่งฟรี ของแท้จากสุราษฯ ทอด เจียว ต้ม ได้หลายเมนู
ไข่เค็ม ไชยา 12 ฟอง ส่งฟรี ของแท้จากสุราษฯ ทอด เจียว ต้ม ได้หลายเมนู
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
ปลาทูต้มหวาน หอมหวานอร่อย
ปลาทูต้มหวาน หอมหวานอร่อย
สินค้าชุมชน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE