หลักกฎหมายภาษีอากร (ตามประมวลรัษฎากร) จิรนันท์ ไชยบุปผา

฿250

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

หลักกฎหมายภาษีอากร (ตามประมวลรัษฎากร) จิรนันท์ ไชยบุปผา

ผู้แต่ง

จิรนันท์ ไชยบุปผา

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2561

จำนวนหน้า

332 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 x 26

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9789742037123

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ข้อความคิดทั่วไป

ข้อความคิดทั่วไป

1. ข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับรายรับของรัฐบาล

1.1 รายรับที่เป็นรายได้

1.2 รายรับที่มีใช่รายได้

1.3 รายรับประเภทเงินคงคลัง

2. ข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับจัดเก็บภาษีอากร

2.1 ความหมายและลักษณะของภาษีอากร

2.2 วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีอากร

2.3 ประเภทของภาษีอากร

2.4 ลักษณะของภาษีอากรที่ดี

2.5 โครงสร้างทั่วไปในการศึกษากฎหมายภาษีอากร

ส่วนที่ 2 ภาษีเงินได้รับบุคคลธรรมดา

บทที่ 1 ผู้มีหน้าทีเสียภาษี

1. บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่กำหนดผู้มีหน้าที่เสียเงิน

1.1 บุคคลธรรมดา

1.2 ผู้ถึงแก่ความตายในระหว่างปีภาษี

1.3 กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง

1.4 ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

2. บุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

บทที่ 2 อำนาจรัฐในการจัดเก็บภาษี

2.1 ความทั่วไป

2.2 หลักการทั่วไปทีใช้ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

2.2.1 ความสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งเงินได้

2.2.2 ความสัมพันธ์เกี่ยวกับถิ่นที่อยู่

2.2.3 ความสัมพันธ์เกี่ยวกับสัญชาติ

2.3 หลักเกณฑ์ที่ประเทศไทยใช้ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

2.3.1 หลักแหล่งเงินได้

2.3.2 หลักถิ่นที่อยู่

บทที่ 3 ฐานภาษี

3.1 เงินได้พึงประเมิน

3.1.1 ความหมายของเงินได้พึงประเมิน

3.1.2 ประเภทของเงินได้พึงประเมิน

3.1.3 เงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้น

3.1.4 การรับรู้เงินพึงประเมิน

3.2 การหักค่าใช่จ่าย

3.3 การหักค่าลดหย่อน

บทที่ 4 การคำนวณและวิธีการในการเสียภาษี

4.1 การคำนวณภาษี

4.1.1 การคำนวณโดยใช้อัตราก้าวหน้า

4.1.2 การคำนวณโดยใช้อัตราคงที่

4.2 วิธีการเสียภาษี

4.2.1 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโดยการประเมินตนเอง

4.2.2 การเสียภาษีโดยการหักภาษี ณ ที่จ่าย

4.2.3 การเสียภาษีโดยการประเมินของเจ้าพนักงาน

ส่วนที่ 3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

บทที่ 1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

บทที่ 2 อำนาจรัฐในการจัดเก็บภาษี

2.1 หลักการทั่วไปที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล

2.2 หลักเกณฑ์ที่ประเทศไทยใช้ในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล

บทที่ 3 ฐานภาษี

3.1 ฐานกำไรสุทธิ

3.1.1 รายได้

 (1) ความหมายของรายได้

 (2) ประเภทของรายได้

 (3) รายได้ที่ได้รับยกเว้น

3.1.2 รายจ่าย

 (1) ความหมายของรายจ่าย

 (2) รายจ่ายต้องห้ามในการคำนวณกำไรสุทธิ

3.1.3 การรับรู้รายได้รายจ่าย

3.2 ฐานรายรับก่อนหักรายจ่าย

3.3 ฐานจากเงินกำไรที่ไดจำหน่ายออกนอกประเทศ

3.4 ฐานจากเงินได้พึงประเมินประเภทที่จ่ายจากหรือในประเทศ

บทที่ 4 การคำนวณและวิธีการในการเสียภาษี

4.1 กรณีนิติบุคคลที่ต้องเสียภาษีจากฐานกำไรสุทธิ

4.2 กรณีนิติบุคคลที่ต้องเสียภาษีจากยอดรายรับก่อนหักรายจ่าย

4.3 กรณีนิติบุคคลที่ต้องเสียภาษีเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศ

4.4 กรณีนิติบุคคลที่ต้องเสียภาษีจากการจำหน่ายกำไรไปนอกประเทศ

ส่วนที่ 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม

บทที่ 1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

1.1 ประเภทของผู้เสียภาษี

1.1.1 ผู้ประกอบการ

1.1.2 ผู้นำเข้า

1.2 กิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

1.3 กิจการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

บทที่ 2 ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในฐานภาษี

2.1 ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.2 ฐานภาษี

บทที่ 3 อัตราและวิธีคำนวณภาษี

3.1 อัตราภาษี

3.2 การคำนวณภาษี

บทที่ 4 วิธีการเสียภาษี

4.1 การจดทะเบียน

4.2 การจัดทำใบกำกับภาษีและสำเนาใบกำกับภาษี

4.3 การจัดทำรายงาน

4.4 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี

ส่วนที่ 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ

บทที่ 1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

1.1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

1.2 กิจการที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

1.3 กิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

บทที่ 2 ฐานภาษี

21. ฐานภาษี

2.2 หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้

บทที่ 3 อัตราและวิธีการคำนวณภาษี

2.1 อัตราภาษี

2.2 วิธีการเสียภาษี

ส่วนที่ 6 การระงับข้อพิพาททางภาษี

บรรณานุกรม

ประวัติผู้เขียน

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าที่คุณสนใจ
หนังสือธนบัตร รัชกาลที่ 9
ธนาคารแห่งประเทศไทย
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
สินค้าไปรษณีย์ (ตราไปรษณียากร)
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข จังหวัดกาฬสินธุ์

Best Seller

ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
ขายยกลัง
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE