หลักกฎหมายภาษีอากร (ตามประมวลรัษฎากร) จิรนันท์ ไชยบุปผา

฿250

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

หลักกฎหมายภาษีอากร (ตามประมวลรัษฎากร) จิรนันท์ ไชยบุปผา

ผู้แต่ง

จิรนันท์ ไชยบุปผา

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2561

จำนวนหน้า

332 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 x 26

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9789742037123

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ข้อความคิดทั่วไป

ข้อความคิดทั่วไป

1. ข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับรายรับของรัฐบาล

1.1 รายรับที่เป็นรายได้

1.2 รายรับที่มีใช่รายได้

1.3 รายรับประเภทเงินคงคลัง

2. ข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับจัดเก็บภาษีอากร

2.1 ความหมายและลักษณะของภาษีอากร

2.2 วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีอากร

2.3 ประเภทของภาษีอากร

2.4 ลักษณะของภาษีอากรที่ดี

2.5 โครงสร้างทั่วไปในการศึกษากฎหมายภาษีอากร

ส่วนที่ 2 ภาษีเงินได้รับบุคคลธรรมดา

บทที่ 1 ผู้มีหน้าทีเสียภาษี

1. บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่กำหนดผู้มีหน้าที่เสียเงิน

1.1 บุคคลธรรมดา

1.2 ผู้ถึงแก่ความตายในระหว่างปีภาษี

1.3 กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง

1.4 ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

2. บุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

บทที่ 2 อำนาจรัฐในการจัดเก็บภาษี

2.1 ความทั่วไป

2.2 หลักการทั่วไปทีใช้ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

2.2.1 ความสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งเงินได้

2.2.2 ความสัมพันธ์เกี่ยวกับถิ่นที่อยู่

2.2.3 ความสัมพันธ์เกี่ยวกับสัญชาติ

2.3 หลักเกณฑ์ที่ประเทศไทยใช้ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

2.3.1 หลักแหล่งเงินได้

2.3.2 หลักถิ่นที่อยู่

บทที่ 3 ฐานภาษี

3.1 เงินได้พึงประเมิน

3.1.1 ความหมายของเงินได้พึงประเมิน

3.1.2 ประเภทของเงินได้พึงประเมิน

3.1.3 เงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้น

3.1.4 การรับรู้เงินพึงประเมิน

3.2 การหักค่าใช่จ่าย

3.3 การหักค่าลดหย่อน

บทที่ 4 การคำนวณและวิธีการในการเสียภาษี

4.1 การคำนวณภาษี

4.1.1 การคำนวณโดยใช้อัตราก้าวหน้า

4.1.2 การคำนวณโดยใช้อัตราคงที่

4.2 วิธีการเสียภาษี

4.2.1 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโดยการประเมินตนเอง

4.2.2 การเสียภาษีโดยการหักภาษี ณ ที่จ่าย

4.2.3 การเสียภาษีโดยการประเมินของเจ้าพนักงาน

ส่วนที่ 3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

บทที่ 1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

บทที่ 2 อำนาจรัฐในการจัดเก็บภาษี

2.1 หลักการทั่วไปที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล

2.2 หลักเกณฑ์ที่ประเทศไทยใช้ในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล

บทที่ 3 ฐานภาษี

3.1 ฐานกำไรสุทธิ

3.1.1 รายได้

 (1) ความหมายของรายได้

 (2) ประเภทของรายได้

 (3) รายได้ที่ได้รับยกเว้น

3.1.2 รายจ่าย

 (1) ความหมายของรายจ่าย

 (2) รายจ่ายต้องห้ามในการคำนวณกำไรสุทธิ

3.1.3 การรับรู้รายได้รายจ่าย

3.2 ฐานรายรับก่อนหักรายจ่าย

3.3 ฐานจากเงินกำไรที่ไดจำหน่ายออกนอกประเทศ

3.4 ฐานจากเงินได้พึงประเมินประเภทที่จ่ายจากหรือในประเทศ

บทที่ 4 การคำนวณและวิธีการในการเสียภาษี

4.1 กรณีนิติบุคคลที่ต้องเสียภาษีจากฐานกำไรสุทธิ

4.2 กรณีนิติบุคคลที่ต้องเสียภาษีจากยอดรายรับก่อนหักรายจ่าย

4.3 กรณีนิติบุคคลที่ต้องเสียภาษีเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศ

4.4 กรณีนิติบุคคลที่ต้องเสียภาษีจากการจำหน่ายกำไรไปนอกประเทศ

ส่วนที่ 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม

บทที่ 1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

1.1 ประเภทของผู้เสียภาษี

1.1.1 ผู้ประกอบการ

1.1.2 ผู้นำเข้า

1.2 กิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

1.3 กิจการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

บทที่ 2 ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในฐานภาษี

2.1 ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.2 ฐานภาษี

บทที่ 3 อัตราและวิธีคำนวณภาษี

3.1 อัตราภาษี

3.2 การคำนวณภาษี

บทที่ 4 วิธีการเสียภาษี

4.1 การจดทะเบียน

4.2 การจัดทำใบกำกับภาษีและสำเนาใบกำกับภาษี

4.3 การจัดทำรายงาน

4.4 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี

ส่วนที่ 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ

บทที่ 1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

1.1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

1.2 กิจการที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

1.3 กิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

บทที่ 2 ฐานภาษี

21. ฐานภาษี

2.2 หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้

บทที่ 3 อัตราและวิธีการคำนวณภาษี

2.1 อัตราภาษี

2.2 วิธีการเสียภาษี

ส่วนที่ 6 การระงับข้อพิพาททางภาษี

บรรณานุกรม

ประวัติผู้เขียน

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์  แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์ แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
ขายยกลัง
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE