คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วย การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สราวุธ ปิติยาศักดิ์

฿380

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วย การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สราวุธ ปิติยาศักดิ์

ผู้แต่ง

สราวุธ ปิติยาศักดิ์

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 2 : พฤศจิกายน 2561

จำนวนหน้า

444 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 x 26

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9789742037260

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

    

สารบาญ

บทที่ 1 อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์กับมาตราทางกฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศ

1.คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

2.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

3.กรณีศึกษาเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในต่างประเทศ

4.มาตราทางกฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

บทที่ 2 ความเป็นมาและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่2) พ.ศ.2560

1.ความเป็นมาของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550และ(ฉบับที่2) พ.ศ.2560

2.ประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมและเหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 โดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่2)พ.ศ.2560

3.สาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550

4.ความผิดตามกฎหมายอื่น

5.กรณีศึกษาเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย

6.ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 กับอนุสัญญาว่าด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

บทที่ 3 การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบและการเปิดเผยมาตราการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์

1.การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ

2.การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ

3.การเปิดเผยมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์

บทที่ 4 การดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ การทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์และการกระทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

1.การดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ

2.การทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์

3.การกระทำเพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

บทที่ 5 การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์รบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์โดยปกติสุขหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ (สแปมเมล)

1.ลักษณะทั่วไปและปัญหาของสแปมเมล

2.การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์รบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์โดยปกติสุขหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ

3.กฎหมายควบคุมสแปมเมลในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา

บทที่ 6 บทลงโทษหนักขึ้นและการจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด

1.บทลงโทษหนักขึ้นตามมาตรา 12

2.บทลงโทษหนักขึ้นตามมาตรา 12/1

3.การจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด

บทที่ 7 การนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ต้องห้ามหรือเผยแพร่ข้อมูลนั้น และการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาพตกแต่งของผู้อื่น

1.การนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ต้องห้ามหรือเผยแพร่ข้อมูลนั้น

2.การนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาพตกแต่งของผู้อื่นหรือของผู้ตาย

บทที่ 8 ความรับผิดของผู้ให้บริการ และหน้าที่ผู้ให้บริการ ในการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

1.ความหมานของผู้ให้บริการ

2.ความรับผิดของผู้ให้บริการ

3.หน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ

4.ความรับผิดทางกฎหมายของผู้ให้บริการในต่างประเทศ

บทที่ 9 คุณสมบัติ ค่าตอบแทน การปฏิบัติหน้าที่ อำนาจหน้าที่และความรับผิดของพนักงานเจ้าหน้าที่

1.คุณสมบัติ ค่าตอบแทน และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่

2.อำนาจในการสืบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดและหาตัวผู้กระทำความผิด

3.อำนาจยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งให้ระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์

4.อำนาจยื่นคำร้องขอให้ศาลห้ามจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์

5.อำนาจในการสั่งให้ผู้บริการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ใว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกิน 2 ปีเป็นกรณีพิเศษ

6.ความรับผิดของพนักงานเจ้าหน้าที่และบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่

บทที่ 10 การระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์

1.ประเภทของข้อมูลคอมพิวเตอร์และขั้นตอนการขอให้ศาลมีคำสั่งระงับการให้แพร่หลายหรือลบออกจากระบบคอมพิวเตอร์

2.คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์

3.หลักเกณฑ์ ระยะเวลาและวิธีการปฏิบัติสำหรับการระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการ

บทที่ 11 อำนาจศาลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คำสั่งศาลและการฝ่าฝืนคำสั่งศาลและคณะกรรมการเปรียบเทียบ

1.อำนาจศาลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

2.คำสั่งศาลและการฝ่าฝืนคำสั่งศาล

3.คณะกรรมการเปรียบเทียบ

บทที่ 12 พยานอิเล็กทรอนิกส์

1.ลักษณะทั่วไปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นพยานหลักฐาน

2.กฎหมายพยานกับการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐาน

3.การรวบรวมและการรับฟังพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

บทที่ 13 อนุสัญญาว่าด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

1.ที่มาและวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาว่าด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

2.บทบัญญัติของอนุสัญญาว่าด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

3.ตารางเปรียบเทียบอนุสัญญาว่าด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์กับกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของสหรัฐอเมริกา

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 359

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร

เรื่อง หลักเกณฑ์คุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร

เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร 

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2559

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เรื่องลักษณะและวิธีการส่ง และลักษณะและปริมาณของข้อมูลความ๔ี่และการส่งซึ่งไม่เป็นการก่อให้เกิดความเดือนร้อนรำคาญรำคาญแก่ผู้รับ พ.ศ.2560

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร 

เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ.2550

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เรื่อง ขั้นตอนการแจ้งเตือน การระงับการทำให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์และการนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 พ.ศ.2560

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 พ.ศ.2560

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์  แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์ แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
ขายยกลัง
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE