คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วย การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สราวุธ ปิติยาศักดิ์

฿380

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วย การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สราวุธ ปิติยาศักดิ์

ผู้แต่ง

สราวุธ ปิติยาศักดิ์

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 2 : พฤศจิกายน 2561

จำนวนหน้า

444 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 x 26

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9789742037260

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

    

สารบาญ

บทที่ 1 อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์กับมาตราทางกฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศ

1.คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

2.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

3.กรณีศึกษาเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในต่างประเทศ

4.มาตราทางกฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

บทที่ 2 ความเป็นมาและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่2) พ.ศ.2560

1.ความเป็นมาของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550และ(ฉบับที่2) พ.ศ.2560

2.ประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมและเหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 โดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่2)พ.ศ.2560

3.สาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550

4.ความผิดตามกฎหมายอื่น

5.กรณีศึกษาเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย

6.ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 กับอนุสัญญาว่าด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

บทที่ 3 การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบและการเปิดเผยมาตราการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์

1.การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ

2.การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ

3.การเปิดเผยมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์

บทที่ 4 การดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ การทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์และการกระทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

1.การดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ

2.การทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์

3.การกระทำเพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

บทที่ 5 การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์รบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์โดยปกติสุขหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ (สแปมเมล)

1.ลักษณะทั่วไปและปัญหาของสแปมเมล

2.การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์รบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์โดยปกติสุขหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ

3.กฎหมายควบคุมสแปมเมลในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา

บทที่ 6 บทลงโทษหนักขึ้นและการจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด

1.บทลงโทษหนักขึ้นตามมาตรา 12

2.บทลงโทษหนักขึ้นตามมาตรา 12/1

3.การจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด

บทที่ 7 การนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ต้องห้ามหรือเผยแพร่ข้อมูลนั้น และการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาพตกแต่งของผู้อื่น

1.การนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ต้องห้ามหรือเผยแพร่ข้อมูลนั้น

2.การนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาพตกแต่งของผู้อื่นหรือของผู้ตาย

บทที่ 8 ความรับผิดของผู้ให้บริการ และหน้าที่ผู้ให้บริการ ในการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

1.ความหมานของผู้ให้บริการ

2.ความรับผิดของผู้ให้บริการ

3.หน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ

4.ความรับผิดทางกฎหมายของผู้ให้บริการในต่างประเทศ

บทที่ 9 คุณสมบัติ ค่าตอบแทน การปฏิบัติหน้าที่ อำนาจหน้าที่และความรับผิดของพนักงานเจ้าหน้าที่

1.คุณสมบัติ ค่าตอบแทน และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่

2.อำนาจในการสืบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดและหาตัวผู้กระทำความผิด

3.อำนาจยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งให้ระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์

4.อำนาจยื่นคำร้องขอให้ศาลห้ามจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์

5.อำนาจในการสั่งให้ผู้บริการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ใว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกิน 2 ปีเป็นกรณีพิเศษ

6.ความรับผิดของพนักงานเจ้าหน้าที่และบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่

บทที่ 10 การระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์

1.ประเภทของข้อมูลคอมพิวเตอร์และขั้นตอนการขอให้ศาลมีคำสั่งระงับการให้แพร่หลายหรือลบออกจากระบบคอมพิวเตอร์

2.คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์

3.หลักเกณฑ์ ระยะเวลาและวิธีการปฏิบัติสำหรับการระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการ

บทที่ 11 อำนาจศาลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คำสั่งศาลและการฝ่าฝืนคำสั่งศาลและคณะกรรมการเปรียบเทียบ

1.อำนาจศาลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

2.คำสั่งศาลและการฝ่าฝืนคำสั่งศาล

3.คณะกรรมการเปรียบเทียบ

บทที่ 12 พยานอิเล็กทรอนิกส์

1.ลักษณะทั่วไปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นพยานหลักฐาน

2.กฎหมายพยานกับการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐาน

3.การรวบรวมและการรับฟังพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

บทที่ 13 อนุสัญญาว่าด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

1.ที่มาและวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาว่าด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

2.บทบัญญัติของอนุสัญญาว่าด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

3.ตารางเปรียบเทียบอนุสัญญาว่าด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์กับกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของสหรัฐอเมริกา

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 359

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร

เรื่อง หลักเกณฑ์คุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร

เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร 

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2559

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เรื่องลักษณะและวิธีการส่ง และลักษณะและปริมาณของข้อมูลความ๔ี่และการส่งซึ่งไม่เป็นการก่อให้เกิดความเดือนร้อนรำคาญรำคาญแก่ผู้รับ พ.ศ.2560

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร 

เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ.2550

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เรื่อง ขั้นตอนการแจ้งเตือน การระงับการทำให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์และการนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 พ.ศ.2560

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 พ.ศ.2560

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าที่คุณสนใจ
หนังสือธนบัตร รัชกาลที่ 9
ธนาคารแห่งประเทศไทย
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
สินค้าไปรษณีย์ (ตราไปรษณียากร)
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข จังหวัดกาฬสินธุ์

Best Seller

ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
ขายยกลัง
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE